Přihlášení

Družba půjde k zemi aneb sídliště v sídlišti

6. 8. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Zastupitele na zasedání příští týden čeká další návrh změny územního plánu. Opakuji se dokola, že územní plán je pro město víc než strategický dokument, že změny v něm by měly být řádně zvažovány a důkladně promyšleny. Bohužel se v posledních čtyřech letech do územního plánu zasahuje rozhodnutími zastupitelů jako o závod, schvalováním žádostí pořízení změny územního plánu Písek zkráceným postupem. Ačkoliv se předkladatel neustále odvolává na to, že používání zkráceného postupu při pořizování změn územních plánů preferuje i ministerstvo pro místní rozvoj, dosud jsou všechny žádosti podány od občanů, tedy nikoliv ve veřejném zájmu.

   Zrovna tak můžeme oponovat, že územní plán by se měl měnit co nejméně, už třeba jen proto, aby město garantovalo určitou jistotu nebo stabilitu svého území. Navíc, jak nedávno připomenul zastupitel Michal Čapek, cituji zápis: … JUDr. Čapek – územní plán je složitý proces, schválili jsme řadu změn, měníme tvář města. Bylo by vhodné seznámit blíže s touto problematikou zastupitele. V materiálu chybí podrobnější nákresy, jako máme u majetkových bodů.

   S tím lze než souhlasit, procesem změny se většina zastupitelů nezabývá podrobně, jak se v minulosti ukázalo a místo o změně územního plánu a dopadu změny na vybrané území se rozhodovali podle toho, kdo o změnu žádá, zda a jak moc důvěrně žadatele znají. Doslova zaznělo u jedné žádosti, že žadatele osobně znají a že jemu tuto změnu dopřejí. Nebo se zastupitelé rozhodovali podle toho, co navrhovatel nasliboval. No tak takhle by zastupitelé rozhodně postupovat neměli. Náhledem do územních plánů jiných měst se v tomto ohledu chová město Písek nestandardně.

 

   A nyní přichází k projednání na zasedání další žádost s návrhem změny územního plánu, tentokrát se týká širokého území spadajícího do sídliště Jih. Budova známá jako DRUŽBA má být zbourána, namísto ní a na dalších pozemcích směrem do sídliště a v Nádražní ulici mají vyrůst bytové domy a zcela změnit současný ráz sídliště.

   Nebyla jsem u toho, když se sídliště stavělo, ale pamatuji si, čemu Družba do revoluce sloužila a myslím, že tehdy to byl prvek sídliště natolik moderní jak vnějškem, tak využitím, do sídliště zapadal dobře, tato podoba sídliště působí i na laika jako celek tak akorát. Po revoluci a po privatizaci budovy se její charakter změnil, ale nenarušil vzhled sídliště. Nevím, zda prodej městských pozemků pod budovou byl vhodný, stalo se. Chápu majitele objektu, že mu současný stav nevyhovuje a chtěl by jej změnit.

   Jenže připravený návrh je daleko širší, změna se netýká jen objektu Družby, ale části městských pozemků za Družbou – až prvním panelákům, a značné části Nádražní ulice – až k vilce před železničním viaduktem. A to už je řádný kus území, třeba se pletu, ale asi jako Velké náměstí třeba?

   Každé sídliště někde začíná a někde končí, tak bylo naplánováno a postaveno. Pokud jeho značnou část přestavíme, narušíme celkovou koncepci, vystavujeme se možným nevratným změnám, které nepřímo ovlivní dané území. A tady, si myslím, něco takového opravdu hrozí.

   Já tu na přiloženém návrhu vidím oddělení této části sídliště od jeho zbytku, vznikem téměř uzavřené bytové zástavby. Odborníci by to nejspíš nazvali velkým zásahem do urbánní struktury sídliště. A nemyslím si, že tak velké sídliště by se mělo oddělit od města tímto způsobem.

   Dále tu vidím zábor parkovacích míst pro současné obyvatele sídliště Jih v okolí Družby (vím o tom, že mají být nahrazena snad v podzemí, ale ….. ), dále prostor spojující sídliště se zastávkou MHD se má změnit, jak čtu, na pasáž. Napojení sídlišť na MHD považuji za velmi důležité. Nějak tu vůbec nevidím samoobsluhu.

   Čtu, že zde má vzniknout 167 bytů. Náš dům má 7 pater a 21 bytů, to znamená, že našich domů by se sem vešlo bez kousíčku 8. Přesně tolik samostatných paneláků stojí na sídlišti Dr. M. Horákové, a žije v nich poměrně dost lidí. A na takovou navýšenou zalidněnost je sídliště na Jihu připraveno?

   Čtu, že místo Družby a za ní budou stát domy vysoké 8 pater, já si to nepředstavím, ale zrovinka v té linii sídliště začíná čtyřpatrovými domy a pokud se nepletu, vysoké jsou jen dodatečně dostavěná ubytovna a příčný dům u výměníku.

   Čtu, že vznikne 240 parkovacích stání pro byty, 35 stání pro obchody a 133 stání pro veřejnost. No, bude stačit 240 stání pro 167 bytů? Nespočítala jsem počet míst na parkovišti u Družby v dnešní podobě parkování zdarma, nemám představu, zda je počet míst pro veřejnost málo nebo moc. Nečtu, jestli budou všechna parkovací místa pod zemí, některá auta tam parkovat nesmí, nečtu, jak je to řešeno.

Čtu, že objekt společenského centra Družba i dalších budov ve vymezeném území jsou dnes v nevyhovujícím stavu a vyžadují modernizaci, přitom modernizací Družby je zde míněno její zbourání, to se stane i těm ostatním budovám?

   Čtu, že změna je příležitostí pro vznik služeb, obchodních a komerčních prostor v těsné blízkosti sídliště. Tady si dovolím trochu sarkastickou poznámku, že to vše v těch místech bylo, zaniklo pro nezájem. Určitě se zde plně využívá samoobsluha, veterinární ordinace, pošta a čistírna, jinak nevím, nevím.

   Čtu, že by došlo ke zkvalitnění veřejného prostoru – vytvoření náměstí s pobytovými plochami. No, nejsem si jistá, jestli zrovna tohle a zrovna tady, ale vidím to jasné oddělení území od zbytku sídliště.

   Tohle všechno, co uvádí navrhovatel vlastně ani vědět nepotřebuji, žádá o změnu, která by byla velkým zásahem do sídliště a zalidnila by tuto část města.

   Já si představuji, kolik lidí by zde navíc asi žilo. Jak bude vypadat autodoprava v Nádražní ulici ve špičkách, až se lidé nastěhují, jestli ovlivní provoz resp. obsazenost MHD v místě, plus to parkování.

   Služby se mají vyřešit v místě, ale co školka a škola, vejdou se děti do spádové školy? Protože čtu, že bydlení má vzniknout jako družstevní bytová výstavba, dovozuji bydlení mladých rodin v začátku.

   Všechno, co jsem vypsala, se má změnit návrhem soukromých osob, nejedná se o veřejný zájem. (Neberte to tak, že bydlení je ve městě dostatek, i když i o tom by se dalo diskutovat.) Jedná se o velkou část sídliště Jih. Návrh se netýká samotné budovy Družby ani jedné osoby, ale i několika jiných budov dalších subjektů, kteří pověřili k jednání zmocněnce. A do návrhu jsou zahrnuty i pozemky města.

   Výčet toho všeho si říká o zvýšenou pozornost zastupitelů. A o velmi důkladné nastudování celého materiálu se všemi důsledky. Takový návrh změny územního plánu by se rozhodně neměl projednávat zkráceným způsobem, protože tady nemluvíme o drobné úpravě v území, ale o razantním zásahu do sídliště Jih. A zastupitelé by měli mít k dispozici posouzení změny od všech dotčených orgánů, aby měli co nejvíc prostoru k posouzení návrhu. To je můj pohled na tuto věc, a jen okrajově, veřejnost o tomto záměru města (podílí či podílet se bude) většinově vůbec neví, neemyslím si, že je to tak v pořádku.

 

   Jak zastupitelé tento důležitý bod zasedání uchopí jsem velmi zvědavá. V návrhu usnesení změny územní plánu nevidím uvedenou podmínku, že se území po změně územního plánu zastaví přesně podle prezentované přílohy. To otevírá další možnosti pro všechny "sdružené žadatele" po změně ÚP v případě, že svou účast na projektu rozmyslí, nebo jejich dnešní pozice bude obsazena někým jiným … prostě tu po změně zbyde pouze plocha s určením SM-C *.

 

P.S. V příloze najdete prezentaci záměru. Jsou v něm i jiné obrázky, než nabízí materiál s důvovou zprávou.

Já osobně slibům developerů nevěřím. Podívejte, co naslibovali na poli pod hřebčincem, a co tam dnes stojí. Co naslibovali ve Švantlově ulici a co tam dnes stojí. Nebo jiné stavby, které se nestaly tím, čím měly být. Chápu, že s Družbou tak, jak vypadá se moc nenadělá a potřebě to změnit rozumím. Ale udělat takovou změnu před sídlištěm a jen na základě slibu …

*plochy smíšené obytné – centrální (SM-C)

a) převažující účel využití

- bydlení v centru města,

tj. vysoce koncentrovaná obytná zástavba v uličních blocích s vysokým podílem staveb a zařízení občanského vybavení místního i nadmístního významu (obchody, peněžní ústavy, veřejné ubytování a stravování, úřady, služby, drobná výroba ap.)

b) přípustné

- bytové i rodinné domy

- administrativní a správní budovy

- peněžní ústavy

- kulturní zařízení a stavby, galerie, zábavní střediska

- zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče

- maloobchodní zařízení do 800 m2 prodejních ploch

- veřejné ubytování a stravování

- zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, které jsou slučitelné s bydlením (tj. provozů, jejichž negativní vlivy na životní a obytné prostředí nepřekročí hranice vlastního pozemku)

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství

c) podmíněně přípustné

- ostatní ubytovací zařízení, pokud z hlediska hygienického je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území

d) podmínky prostorového uspořádání

- nové stavby i přestavby musí respektovat charakter navazující zástavby a podmínky MPZ Písek, zachovat v objektu min. 50%ní podíl funkce bydlení

e) nepřípustné

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

8. 8. 2022 (16:49)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Bez budovy D se mi to celkem líbí, jenže právě pod ní je počítáno s nejvíce parkovacími místy. Navíc chybí vyjádření, zda stávající inženýrské sítě v místě tolik lidí navíc pojmou.

Odpovědět

19. 8. 2022 (21:20)  –  Luděk Blaha

0
0

Jen mě napadlo…
kolik z těch rozhodujících zastupitelů bydlí na Jihu? A zeptali se starousedlíků?
A také, jestli noví sousedé budou ze sídliště vyjíždět pořád tou stejnou a pro celé sídliště jedinou cestou u viaduktu? I s tím přitroublým výjezdem z parkovište ze Smrkovické do Truhlářské ulice. Při větším provozu v Nádražní ulici stačí dvě auta jedoucí ze sídliště vlevo a nikdo si neškrtne ani do prava. Viz
https://bit.ly/3PQbCCR
Obdobně, jako jsou přitroublé ty dva stromky u chodníků na parkovišti v Truhlářké ulici. Zřejmě nezanedbatelným způsobem oživily sídlištní zeleň a ubraly jen dvě(!) parkovací místa. Být zasazeny o pár metrů jinde na zatravněné ploše, minuly by se účinkem. Viz
https://bit.ly/3T6Q1Zp
A tak jen ještě, nebo spíš opět připomenu, že bílé čáry vymezující parkovací místa na tom parkovišti ve Smrkovické ulici už nějakou dobu úspěšně mizí. Nejspíš se čeká, až zmizí úplně, aby se pak musely vyměřovat z gruntu znova. Možná by pro začátek postačilo oživit ďobnutím štětky koncové body těch čar směrem do vozovky.
Ale to by se zřejmě opustila strategie udržby města. To jest… objekty se nechají bezúdržbově zchátrat, aby se pak znovu postavily, a nebo lépe úplně odstranily. Ani se nemusí odcházet ze sídliště Jih směrem k městskému bazénu. Stačí si vzpomenout na lávku pro pěší k mateřské škole a následnou serpentýnu vedle unikátně krytého schodiště, po které pár let tlačili rodiče kočárky, když vedli do té školky starší dítka a neměli čas obcházet půl sídliště. Nu dobrá, ať nepřeháním… čtvrt sídliště. Viz
https://bit.ly/3AyuAcq

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.