Přihlášení

Dům na náměstí a jeho podivnosti

1. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Majetek města je častým tématem debat ve veřejném prostoru. Sledujeme investice města do různých akcí pro velice úzký okruh uživatelů, od sportovních zařízení – lyžařský svah nebo penzion na Živci, které městu nejen že nevrací investovanou sumu peněz, ale zároveň je problém s jejich provozováním. Zdálo by se, že investice do nemovitosti na náměstí byla detailně řešena již v rámci zadání projektu před rekonstrukcí budovy. Podle všeho tomu tak nebylo.

   Ze zápisu a materiálu na jednání RM města zjistíme, že lukrativní adresa má sloužit zčásti komerci, zčásti infocentru, zčásti jako kanceláře a překvapivě i jako archiv! Nájemné je však oříškem, který řešila RM u žádosti na pronájem prostor po rekonstrukci. Tedy jen u jednoho zájemce o pronájem kanceláře. Jiný zájemce dostává bezproblémově nájemní smlouvu na kanceláře, protože je zvýhodněn smlouvou o smlouvě budoucí, a další totiž nežádá o pronájem kanceláří, ale o výpůjčku kanceláří, hádám tedy bezplatnou. Celé texty materiálů pokračují níže.

   Do domu na náměstí by chtěl žadatel přestěhovat svou praxi a kancelář sportovního klubu, jak vyplývá ze žádosti Mgr. Jiřího Šolce. Napoprvé byla žádost o pronájmu odložena, a to ještě minulým vedením města. Nové vedení města k pronájmu nepřijalo žádné usnesení k upravené žádosti o návrh, že by na své náklady upravil prostory k užívání žadatel. Jako hlavní se jeví problém s určením výše nájmu, dále požadované prostory jsou po rekonstrukci upraveny jako sklady – archivy, kde není otevíratelné okno (??) a jiná vnitřní teplota, která si vyžádá změnu radiátorů (??).

   Celá rekonstrukce domu na náměstí prošla bez většího zájmu kohokoliv. Skoro nikdo neprotestoval proti novému uspořádání uvnitř domu, že zde bude archiv, že se sem nastěhuje Infocentrum a nakonec ani proti ceně za dílo. Víte, jak se rozhodlo o stěhování Infocentra na náměstí? Cituji: „Poznámka: U domu čp.1 byla v RM před časem (mimo program) diskutována představa „dům městských organizací“ včetně Infocentra. Proto nakonec nebylo IC umístěno do nové MěK“            https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=28694

   Malé shrnutí situace. Rekonstrukcí domu č.p. 1 na Velkém náměstí vzniká nově prostor pro Infocentrum města, pro ČEDOK a.s., horní patra mají sloužit jako kanceláře a sklad archivu města.

Zdá se, že kanceláře mají obsadit městem zřizované organizace, přičemž minimálně jedna z nich žádá o výpůjčku prostor, o výpůjčce se bude rozhodovat.

   Žadatel o nájem kanceláře v poschodí nemá odpověď, radní stále o možnosti pronájmu těchto prostor v domě za úhradu nerozhodli. Naproti tomu je rozhodnuto o nájmu prostor pro ČEDOK a.s. v návaznosti uzavřením nájemní smlouvy dle smlouvy o smlouvě budoucí.

 

   Já se pozastavuji nad několika podivnostmi u domu na velice prestižní adrese města. Jednou věcí je zřízení archivu v jinak komerčně užívaném domě. Město má zkušenost se zničením archivu z minulosti a čekala bych, že bude pro archiv či archivy vybrána nemovitost v majetku města, dostupná úředníkům (ne na Živci třeba) a pro tyto účely vhodná. Myslím, že takovou nemovitostí město určitě za posledních 10-15 let disponovalo, snad nadále disponuje a přesto se archiv města umístí do poschodí budovy, kterou lze pronajímat za vyšší nájemné. Výše nájemného je další věcí, která se před započetím rekonstrukce budovy neřešila, přesto se jeden žadatel dočkal uzavření nájemní smlouvy budoucí s určenou cenou. Třetí věcí je neustálé stěhování a především neustálé investice do Infocentra. Čtvrtou věcí je výpůjčka prostor v domě, tedy ušlé nájemné na Velkém náměstí.

    Já si myslím, že město by se mělo k uzavírání smluvy o smlouvě budoucí uchylovat ve velice výjimečných případech. Nejen u pronájmu, kde se může stát totéž, co se stalo u domu na náměstí, kdy jeden z nájemníků má garantovanou výši nájmu, čímž získává proti ostatním nájemcům výhodu, ale i u různých prodejů, kdy se uzavřením smlouvy město zavazuje k prodeji, i když dopředu neví, zda tím městu nevznikne v budoucnu újma.

    A potom si myslím, že namísto kempu u řeky město potřebuje město sklad na archiválie, postavený klidně i za pomoci stejného dotačního programu. Prostory pro archivy městu chybí dlouho, určitě se mělo hledat řešení dříve a přednostně. Archivy města asi nemají ve vedení města svého radního …

 

Texty materiálů RM a zvýraznila jsem zajímavosti:

5) Pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 1, Velké náměstí v Písku pro Mgr. Jiřího Šolce

Uvedla Ing. Trambová – v případě změny účelu pronájmu by muselo dojít k úpravám projektu, které nemáme zatím finančně vyčíslené.

Starostka – s těmito místnostmi jsme dlouhodobě počítali pro archiv města, máme již připravené speciálně upravené regály. Nesouhlasí se změnou, měli bychom primárně pokrýt potřeby úřadu. Částka 60 tis. Kč/rok za pronájem 2 kanceláří v centru města je velmi nízká.

JUDr. Veselý – archiv odboru výstavby chybí dlouhodobě, nepodporuje pronájem.

Ing. Hladík – je škoda tak lukrativní polohu nevyužít ke komerčním účelům, podporuje pronájem a doporučuje zamyslet se nad úpravou ceníku pronájmu v centru města.

Ing. Franců – vše je připraveno pro archiv, stavební odbor má trvale problémy s nedostatkem prostor, navrhuje ponechat pro potřeby odboru.

Ing. Trambová – přehodnocení pravidel pronájmů bude do budoucna třeba, nechtěli jsme v době covidu navyšovat ceny. Rekonstrukce objektu je finančně náročná, když jej budeme využívat pouze pro potřeby úřadu, žádné prostředky se nám nevrátí.

Starostka – navrhovaná částka je vzhledem k vynaloženým nákladům směšná. Stavební odbor nutně potřebuje velké prostory. Jsou zde uloženy spisy celého ORP.

MUDr. Turek – archiv v centru není šťastná volba, ale dokud nemáme informace o nákladech na změnu projektu, nemůžeme rozhodnout.

Ing. Trambová – navrhuje odložit rozhodnutí o uzavření budoucí NS

Usnesení č. 603/22

Rada města odkládá uzavření budoucí nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 1 Velké náměstí v Písku Mgr. Jiřímu Šolcovi, advokát, sídlo podnikání Písek, Pražské Předměstí, Vladislavova 250, IČO 71334289

<<>>

6) Pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 1, Velké náměstí v Písku pro Mgr. Jiřího Šolce

Návrh usnesení: Rada města po projednání:

a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje

uzavření budoucí nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 1 Velké náměstí v Písku Mgr. Jiřímu Šolcovi, advokát, sídlo podnikání Písek, Pražské Předměstí, Vladislavova 250, IČO 71334289, za cenu 1.000 Kč/m2/rok, Pokud dojde ke změně cenové mapy, dojde i k úpravě výše nájemného. Konečná nájemní smlouva bude uzavřena po kolaudaci zrekonstruované budovy čp. 1, Velké náměstí. Nájemce se ve smlouvě zaváže uhradit pronajímateli náklady vynaložené do změny využití prostor, a to v celkové výši 200.000,- Kč v osmi splátkách (čtvrtletně) po 25 000,- Kč. Rada města pověřuje starostu města podpisem budoucí nájemní smlouvy.

Důvodová zpráva:

Mgr. Jiří Šolc požádal o pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 1, Velké náměstí v Písku, který je v současné době v rekonstrukci. Má zájem o nově vzniklé prostory kanceláře – dvě místnosti situované vlevo od schodiště ve II. patře budovy. Kancelář by zároveň využíval k výkonu administrativní činnosti spojené s vedením Plaveckého klubu Písek, z. s. jehož je dlouholetým předsedou. Písemně bylo žadateli sděleno, že jeho žádost bude evidována vzhledem k probíhající rekonstrukci objektu. On však žádá o příslib, že bude uzavřená nájemní smlouva po kolaudaci zrekonstruované budovy čp. 1, Velké náměstí, neboť ve stávajících prostorách, které má pronajaté od soukromé osoby mu končí nájemní smlouva a potřebuje mít záruku, že se bude mít kam přestěhovat. Vzhledem k těmto okolnostem navrhl odbor SM uzavřít budoucí nájemní smlouvu – viz příloha č. 1** za nájemné ve výši 1.000 Kč/m2/rok dle koeficientu cenové mapy a účelu využití dle současných schválených pravidel. Záměr byl zveřejněn na úřední desku k připomínkám občanů – bez připomínek.

Tento materiál byl předložen radě města na jednání dne 10.10.2022, která přijala usnesení č. 603/22, kterým odložila uzavření budoucí nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 1 Velké náměstí v Písku do doby vyčíslení nákladů na změnu projektu.

Ke změně projektu a stavby před dokončením musí dojít z důvodu, že prostory, které by Mgr. Šolc měl užívat, byly původně určeny pro sklady, tudíž je nutná výměna oken neotevíratelných za otevíratelná, popř. výměna stoupaček, které budou dimenzovány na vytápění prostor, které budou sloužit jako kanceláře (pro skladové prostory je teplota nižší než pro kancelářské prostory). Žadatel uvedl, že tuto změnu uhradí na vlastní náklady formou splátek k nájemnému v období 2 let. Vyjádření projektanta ke změně projektu a navržení úprav jej v příloze č. 1. Pokud by od 01.01.2023 došlo ke změně cenové mapy, dojde i k úpravě výše nájemného v nájemní smlouvě. ***

**  https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=47804

***  Tuto podmínku však v nájemní smlouvě ve stejné nemovitosti nemá uvedenu Čedok, hmm.

>>>>

6) Pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 1, Velké náměstí v Písku pro Mgr. Jiřího Šolce

Uvedla Ing. Trambová, na jednání byl přítomen p. Žáček a Ing. Hladíková.

Ing. Trambová – v případě změny musíme zadat úpravu projektu.

JUDr. Průša – nerozumí tomu proč, když budujeme prostory pro archiv, který výstavba nutně potřebuje, najednou předěláváme na kanceláře? Město má nedostatek kanceláří, tak proč je pronajímáme?

Starosta – záměr vybudovat archiv na tak lukrativním místě je nešťastný.

Ing. Trambová – máme v nájmu naše organizace, které nájem neplatí, chtěli jsme nějakou návratnost.

Starosta – jedna kancelář nám náklady nepokryje.

J. Soumar – vystavujeme se tlaku, že pronajímáme za relativně nízkou cenu nové prostory, měli bychom upravit pravidla a navýšit cenu nájmu u nově zrekonstruovaných prostor.

Pan Žáček – objekt byl využíván městem, vznikl požadavek na vybudování archivu pro stavební úřad, byla provedena úprava prostor a rekolaudace, máme pořízené speciální regály. Akce je před dokončením, předání očekáváme v půlce prosince.

JUDr. Průša – návratnost je nulová, pokud rekonstruujeme pro archiv.

Tajemnice – z pohledu úřadu se jedná o dlouholetý problém archivace, v knihovně vznikl archiv pro úřad, kromě stavebního úřadu. Ten je nyní provizorně v budově bývalé OA. V minulosti byly archivní dokumenty několikrát znehodnoceny z důvodu nevhodného umístění.

J. Soumar – někde musíme dokumenty skladovat, dotazuje se, zda Čedok žádá snížení prostor?

Ing. Hladíková – ne, vrací se do stejných prostor.

JUDr. Průša – archiválie mají velkou hodnotu, pokud jsou v nevyhovujících prostorách, je to špatně. V minulosti jsme o část archivu přišli. Pokud jsme vybudovali kapacitu, měla by být využita. Teď už je pozdě něco měnit.

Ing. Trambová – potřebujeme informovat žadatele, zda může s prostory počítat.

Starosta navrhuje hlasovat o základním návrhu – schvaluje.

Hlasování č. 7o základním návrhu pro: 2 proti: 2 zdržel se: 4

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

<<>>

3) Pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 1, Velké náměstí v Písku pro ČEDOK a. s.

Návrh usnesení:

Rada města a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 1 Velké náměstí v Písku se společností ČEDOK a. s., Praha 1, Vinohradská 2577/178, 130 00 Vinohrady – Praha 3, IČO 60192755, za cenu 1.500 Kč/m2/rok dle přílohy.

Důvodová zpráva:

Rada města Písku na svém zasedání dne 13.12.2021 přijala níže uvedené usnesení č. 713/21:

Rada města schvaluje uzavření budoucí nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 1 Velké náměstí v Písku společnosti ČEDOK a. s., Praha 1, Vinohradská 2577/178, 130 00 Vinohrady – Praha 3, IČO 60192755 za cenu 1.500 Kč/m2/rok. Konečná nájemní smlouva bude uzavřena po kolaudaci zrekonstruované budovy čp. 1, Velké náměstí. Rada města pověřuje starostku města podpisem budoucí nájemní smlouvy. ČEDOK a. s. žádal písemný příslib, že po ukončení rekonstrukce budovy čp. 1 se bude moci vrátit zpět do prostor, které užíval před rekonstrukcí domu čp. 1, Velké náměstí a to za stejných podmínek a dále příslib, že bude uzavřená nová nájemní smlouva od 01.01.2023.

Vzhledem k tomu, že ke kolaudaci domu čp. 1 Velké náměstí dojde patrně do 31.01.2023, došlo k dohodě, že nová smlouva bude uzavřena až po tomto termínu. Prostory, které bude znovu využívat Čedok byly již zrekonstruovány na náklady Čedoku, proto RM 13.12.2021 souhlasila, že cena bude nadále 1.500 Kč/m²/rok, tj. 5.000 Kč/měsíc. Dle nové cenové mapy by byla cena nájemného ve výši 3.000 Kč/m²/rok, tj. 10.000 Kč/měsíc. Záměr města na pronájem výše uvedených prostor pro žadatele byl zveřejněn na úřední desce na dobu 15 dnů k připomínkám občanů – bez připomínek. Žadatel nemá dluh vůči městu Písek.

<<>>

Zveřejnění záměru města Písku

Odbor správy majetku ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr města na výpůjčku prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 1, Velké náměstí v Písku, který je součástí pozemku – stavební parcely parc. č. 1/1 v k. ú. Písek, pro žadatele – Píseckem, s.r.o., Písek, Vnitřní Město, Karlova 108/3, IČO 04816072. Jedná se o:

 I. NP objektu o výměře cca 151 m2 + poměrná část společ. prostor za účelem provozování turistického informačního centra,

2 kanceláře ve III. NP objektu – č. 3.03 a 3.04 o výměře cca 72 m2 a + poměrná část společ. prostor a WC jako provozovna společnosti destinačního managementu.

Budova je v současné době zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy E. …….

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=29489

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.