Přihlášení

Jak rozhodnou zastupitelé o prodeji pozemků města?

20. 9. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Ve čtvrtek budou zastupitelé také rozhodovat o prodeji městských pozemků žadatelům, kteří tyto pozemky již užívají bez toho, aby k užívání pozemků město vydalo souhlas. Podle materiálů na zasedání tu jsou dva podobné případy a přesto jsou komisí majetkoprávní naprosto odlišně navrženy k řešení. Taková situace nenastala poprvé, kdy se u téměř totožné situace dočteme naprosto odlišné vyjádření komise, leckdy se to stává i u posouzení předkladatele žádostí.

   V materiálech jsou dvě podobné žádosti o prodej pozemků města, prvním případě žadatelé zakoupili nemovitost s pozemkem, vše oplocené. Nedávno odbor majetku města zjistil, že v některých místech zasahuje plot žadatelů za hranice jejich pozemků, na městské pozemky. Majitelé nemovitosti se rozhodli pro odkoupení těchto částí městských pozemků, odbor majetku s prodejem nesouhlasí, ale stejně jako majetkoprávní komise doporučuje pozemky žadatelům pronajmout, neprodávat je.

   Žadatel ve druhém případě tvrdí, že nedávno zakoupil nemovitost a domníval se, že k ní patří i malé, zčásti zaplocené parkoviště. Parkoviště je však na pozemku města, žadatel by jej rád zakoupil, aby mohl na místě realizovat výstavbu bytového domu. Pozemky pod nemovitostí a parkovištěm však výstavbu bytového domu nedovolují, muselo by dojít ke změně územního plánu, která neproběhla. Přesto žadatel trvá na požadavku prodeje pozemku s tím, že pozemek je pravděpodobně vydržen (právní obrat pro užívání cizího majetku), chce žadatel situaci řešit, dle jeho názoru, smírnou cestou jeho odkupu namísto, soudního sporu o určení vlastnického práva k pozemku, žadatel nabízí vyšší cenu než určuje znalecký posudek. V tomto se tyto návrhy žadatelů na prodej pozemků liší.

   Jenže u druhé žádosti majetkoprávní komise navrhuje prodat část pozemku, ale až po zajištění změny územního plánu a po získání stavebního povolení na stavbu, do té doby doporučuje uzavřít budoucí kupní smlouvu. Naprosto odlišně posouzená žádost, navíc s návrhem smluvního příslibu prodeje pozemku. Odbor majetku nedoporučuje prodej pozemku.

   Z mého pohledu se jedná o totožné žádosti, lišící se jen v detailech. A jako v jiných případech prodejů pozemků města se divím vyjádření majetkoprávní komise. Chápu, že je třeba každou žádost posoudit individuálně. Ovšem v okamžiku, kdy mi třetí místostarosta na dotaz odpoví, že město lesní pozemky neprodává a na dalším zasedání prodají zastupitelé (se souhlasným stanoviskem komise) kus lesa chatařům na parkoviště, nebo jednomu žadateli prodá pozemek vedle plotu, druhému pronajme, nebo jednomu doměří pronájem, druhému ne, jak se už několikrát stalo, mám pochybnosti o tom, jakými pravidly se komise vlastně řídí.

 

   Z mého pohledu se pravidly neřídí, a vidím v tom problém, protože tu vzniká prostor pro domněnky, proč některému žadateli komise vyhoví dokonce s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí a jinému nevyhoví nebo navrhne místo prodeje pronájem. Myslím, že komise by neměla poskytovat komukoliv prostor pro domněnky (ani mě), když druhý žadatel je členem této komise.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46580

 

   I tady jsem zvědavá na rozhodnutí zastupitelů, jednak pro rozdílné posouzení prodejů komisí majetkoprávní, druhá žádost byla navíc již projednána zastupiteli města na srpnovém zasedání a zastupitelé k ní nepřijali žádné usnesení, viz zápis:

z4) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1822/1 k. ú. Písek – pozemek na Jiráskově nábřeží

Ing. Franců – souhlasí s předkladatelem, navrhuje schválit.

Ing. Hladík – jedná se o velmi klidnou lokalitu, nepodporuje záměr.

P. Soušek – dotazuje se, zda platí městu nájem za plochu, a budeme případně zpětně vymáhat?

Ing. Hladíková – pokud bude realizován prodej, můžeme požadovat nájemné 3 roky zpět, v případě pronájmu bude rozhodovat rada.

Ing. Posekaný – jak se může stát, že je plocha využívána v rozporu s územním plánem?

Ing. Hladíková – nejsme schopni zkontrolovat užívání všech našich pozemků.

Právní zástupce žadatele – stalo se v 90letech a bylo vybudováno s vědomím stavebního úřadu. Ohledně kácení vzrostlého stromu bylo předjednáno s Ing. Šatrou, došlo by k ocenění stromu a v jeho hodnotě by byla provedena náhradní výstavba.

M. Anděl – vina je na straně města.

Právní zástupce žadatele – pozemek je volně přístupný, není zaplocený, je zde zpevněná plocha na parkování, nechceme spory, chceme řešit obchodně.

J. Soumar – je na nás, jak rozhodneme.

Ing. Hladík – náhradní výsadba není řešení.

J. Keclík – neumí si představit vymáhání peněz zpětně za pronájem.

Ing. Trambová – pokud žadatel využije svůj pozemek, zbytkový pozemek by pro město byl nevyužitelný, proto bylo navrženo toto řešení a navýšena cena.

Občanka – pokud zastupitelstvo města schválí budoucí kupní smlouvu, nenastane stejná situace jako v bodě 1a změny ÚP?

Ing. Hladíková – není to problém, neuzavřeme konečnou smlouvu.

Občanka – pokud nedojde k úpravě ÚP, nedojde k uzavření konečné smlouvy, obává se požadování náhrady škody ze strany žadatele.

Ing. Trambová – je to jiná situace, jsme majiteli pozemku.

Hlasování č. 15 o návrhu I pro: 12 proti: 2 zdržel se: 7

Hlasování č. 16 o návrhu II pro: 9 proti: 5 zdržel se: 6

( Zápis neodpovídá tomu, co bylo doslova na zasedání řečeno, větší možnosti poskytuje videozáznam ze zasedání – čas: 14:40:57 http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20220811/index.html)

 

0
0

Diskuze k článku +

22. 9. 2022 (22:08)  –  Michaela Šťastná

0
0

Druhá žádost na prodej pozemků byla během zasedání zastupitelstva žadatelem stažena z programu, ačkoliv byli do přestávky zasedání přítomni.

První žádost na prodej pozemků byla doplněna vyjádřením právního zástupce žadatelů, které není součástí materiálů a bylo dodatečně zastupitelům doručeno, přesto se zastupitelé rozhodli neprodat ale pronajmout pozemky. Tentokrát zazněla od Pirátů připomínka, že některým žadatelům v podobných případech předkladatel vyhoví a jiným ne, a proč je tomu tak. Bez odezvy.
Ano, i mě se zdá, že tu není něco v pořádku.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.