Přihlášení

Jak radní hospodaří v kasárnách

4. 10. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Mezi neméně zajímavé materiály pro zasedání rady města patří pronájem pozemků pro plošné parkoviště na volných pozemcích v Žižkových kasárnách. Žádost developera na pronájem resp. prodej městských pozemků, na kterých by bylo umístěno parkoviště pro záměr developera přestavět nemovitost na bytový dům, prošla zastupitelstvem i radou města. Nyní se materiál vrací, protože podmínky usnesení rady města, na rozdíl od zastupitelstva, jsou pro developera neakceptovatelné. Já se mu nedivím, posuďte sami, jaké podmínky si město určilo k pozemkům Žižkových kasáren.

   Bane, napřed postupně od zastupitelstva. Společnost Art Deco Living s.r.o požádala o prodej dvou pozemků, na kterých by postavila plošné parkoviště spadající k budově, kterou vlastní. Zastupitelé tyto pozemky v červnu neprodali: Usnesení č. 134/22

Zastupitelstvo města

1. neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 331/1 o výměře cca 824 m2 v k. ú. Písek za cenu minimálně dle znaleckého posudku. Kupní cena bude navýšena o DPH v zákonné výši.

2. neschvaluje záměr prodeje části pozemku části pozemku parc. č. 2770/3 o výměře cca 738 m2 v k. ú. Písek za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

3. doporučuje zájemci participovat na výstavbě parkovacího domu v lokalitě bývalých Žižkových kasáren

   Povšimněte si bodu 3 v usnesení. Zastupitelé doporučili žadateli, aby začal přispívat (finančně) na stavbě parkovacího domu, který ovšem oficiálně neexistuje a město nedokáže zaručit, zda v místě kdy existovat bude. Celá (a výživná) diskuze je např. v zápisu, na str. 8. https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=45729

   V červenci tedy dostala materiály RM města, prodej pozemků se změnil na pronájem. Po debatě na str. 11 https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=45983 se radní rozhodli: Usnesení č. 436/22

Rada města Písku po projednání schvaluje s připomínkami záměr pronájmu části pozemku parc. č. 317/2 v celkové výměře cca 1.700 m2 k. ú. Písek za účelem dočasného parkování osobních automobilů majitelů budoucích bytových jednotek bytového projektu Art Deco Living (v budově Pražská čp. 248) pro společnost Art Deco Living, s. r. o., IČO 04657594, se sídlem České Budějovice 4, PSČ 370 01, Okružní 627, a to na dobu určitou do vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu parkovacího domu v dané lokalitě za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok + DPH + inflační doložka. Do nájemní smlouvy by byly zapracovány podmínky uvedené v důvodové zprávě. Současně s nájemní smlouvou by byla se žadatelem uzavřena smlouva o investičním příspěvku, ve které se žadatel zaváže městu poskytnout účelový finanční obnos na vytvoření dopravní infrastruktury (parkovacího domu). Rada města si vyhrazuje schválení konečného znění nájemní smlouvy a smlouvy o investičním příspěvku.

 

   Z mého pohledu troufalé podmínky města, ale já nejsem radní města. Nicméně, hned v září se materiál vrací RM k projednání, protože, jak komentuje místostarostka dle zápisu, požadavky jsou přinejmenším nepřiměřené:

Uvedla Ing. Trambová – společnosti se zatím zdají požadavky města nepřiměřené. Dle jejího názoru město přistupuje ke společnosti velmi vstřícně

JUDr. Veselý – na dotaz Ing. Hladíka – na základě pronájmu pozemků pro parkovací stání získají stavební povolení, v čl. 7 je uvedeno, že musí současně zaplatit příspěvek do fondu na stavbu parkovacího domu.

Ing. Hladíková – ZM 22. 9. bude schvalovat investiční příspěvek firmy do fondu na stavbu parkovacího domu.

Ing. Franců – město je účastníkem řízení.

Ing. Trambová – navrhuje 1a)2a).

Mgr. Vanžurová – navrhuje usnesení odkládá z důvodu, že nejdříve by měla být uhrazena částka do fondu, až poté pronajmout pozemky

Ovšem RM se usnesla takto: Usnesení č. 524/22

Rada města Písku po projednání schvaluje

1. pronájem části pozemku parc.č. 317/2 o výměře cca 1000 m2 a parc č. 316/5 o výměře cca 120 m2 vše k. ú. Písek za účelem dočasného parkování osobních automobilů majitelů budoucích bytových jednotek bytového projektu Art Deco Living (v budově Pražská čp. 248) pro společnost Art Deco Living s.r.o., IČO 04657594, se sídlem České Budějovice 4, PSČ 370 01, Okružní 627, a to na dobu určitou do vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu parkovacího domu v dané lokalitě nebo do doby nalezení jiného vhodného pozemku pro parkování za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok + DPH + inflační doložka.

2. konečné znění Smlouvy o nájmu pozemku se společností Art Deco Living s.r.o., IČO 04657594, se sídlem České Budějovice 4, PSČ 370 01, Okružní 627 dle přílohy č. 3. Rada města pověřuje starostku podpisem Smlouvy o nájmu pozemku.

 

   Opět, chápu žadatele, že ani toto usnesení nechce akceptovat a protože materiály neobsahují vyjádření žadatele v příloze, kopíruji jen obsah důvodové zprávy:

Po obdržení nabídky smlouvy o finančním příspěvku společnost Art Deco Living s.r.o. sdělila, že po pečlivém uvážení všech okolností a podmínek kontraktu je předložená nabídka neakceptovatelná. Společnost není schopna ve smyslu legislativních požadavků přistoupit na výši požadovaného plnění. V případě akceptace by došlo k významné hospodářské ztrátě a zmaru ekonomického výsledku jejich projektu. Z výše uvedených důvodů jsou nuceni přehodnotit celkový záměr uvažovaného projektu a bude-li to nutné, jsou připraveni i zcela změnit požadavky na vlastní rekonstrukci objektu, jakož i jeho zamýšlený účel využití. Takové obchodní rozhodnutí možná povede i k hledání nového strategického obchodního partnera a tím možná dojde ke ztrátě původního cíle, tedy k uspokojení bytových potřeb v regionu. Pokud by se požadavek města výrazným způsobem změnil, jsou připraveni o nové možnosti investice jednat. Z projektové rezervy však mohou na parkovací dům přispět max. 2 mil. Kč.

Na základě výše uvedeného navrhuje obor správy majetku zrušení přijatých usnesení.

 

   Ačkoliv se zplanýrovaná Žižkova kasárna ještě zdaleka neblíží nějaké výstavbě, ačkoliv není jasné, co bude kde dozajista postaveno, a kým vlastně postaveno, kde které pozemky budou k pronájmu či k prodeji, přesto už chtěli radní zřizovat určitý fond na výstavbu určitého parkovacího domu.

   Chápu, že žadatel na takové podmínky nepřistoupí. Nechápu, jak si takové podmínky mohou vůbec radní vymyslet a vyžadovat.

   Kasárna mají nějaký magnet, který přitahuje nestandardní postupy u prodeje, u pronájmu, u plánování. Protože jestli nestandardní situace nezpůsobuje magnet, potom by je působili naši zvolení zástupci a to opakovaně a nepoučitelně dokolečka dokola. Nic moc představa.

 

0
0

Diskuze k článku +

5. 10. 2022 (23:39)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jestli se správně orientuji, je řeč o domu, který kdysi za výhodných podmínek pořídil pan Anděl, pak jej ještě výhodněji odprodal? A současný investor by do parkovacího domu vložil max. 2 miliony Kč. Ovšem za samotný pozemek pro parkování (1000 m2) by nabídl kolik? Já jen, že ceny pozemků v Písku se za 1 m2 dávno pohybují v jiných cenových relacích.

Odpovědět

6. 10. 2022 (09:53)  –  Michaela Šťastná

0
0

Skoro. Žadatel chtěl koupit od města pozemky ve volné části kasáren, město neprodalo prostřednictvím zastupitelů. Radní navrhli pronájem pozemků ve volných kasárnách, za ty by žadatel platil nájem a k tomu by přispěl do fondu na parkovací dům, který je namalován ve studii kasárna na pozemcích města, a tento dům by sloužil ještě dalším developerům pro parkování v kasárnách.

Podle studie se v kasárnách bude parkovat jen v parkovacích domech, aby developerům zbylo víc místa na jejich stavby a nemuseli dodržovat zákon, který praví, že parkovací místa musí být na pozemku bytových domů. Bytové domy developerů budou o to větší (výdělek také) a pozemky města budou zastavěny pouze parkovacími domy, myslím, že v kasárnách budou snad 4. Ale to je studie, kterou mohou noví zastupitelé změnit, přesto radní navrhli takový postup, který by zaváněl problémy pro město v budoucnu

Odpovědět

8. 10. 2022 (11:59)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Při nedávné návštěvě lokality jsem si povšiml, že část panelové plochy, která zarůstá nálety, nyní slouží jako vyhrazené parkoviště pro tamní nemocnici. Příjezd k němu sice není optimální, ale je celkem povzbudivé, že daná plocha konečně neleží úplně ladem. Přesto se ve Vladislavově ulici pomalu parkuje jako někde na sídlišti v Praze ve dvou řadách.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.