Přihlášení

Jednací řád mi dává pravomoc

13. 12. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Poslední zasedání zastupitelstva města mělo malinko odlišný začátek. Po obvyklém úvodu formalit k zahájení zasedání zaznělo od starostky města, že k minulému zasedání zastupitelstva přišla námitka s doplněním zápisu z jednání ZM a tu je třeba projednat hned v úvodu. Než ocituji danou konverzaci, pokusím se čtenáře seznámit trošku blíž se samotnou událostí a tím, co jí vlastně předcházelo.

VIDEOZÁZNAM JEDNÁNÍ ZM 5. 12. 2019 NAJDETE ZDE

 

Na listopadovém zasedání zastupitelstva byl v bodě Výkupy předložen strohý materiál k výkupu několika pozemků pod tankovou cestou vedoucí do Oldřichova. Výkup pozemků víceméně zahrnoval výkup silnice na nich ležící, a jsou to pozemky mimo město, tedy mimo Sv. Václava, kde by komunikaci využívali občané města. Z materiálů vyplývá, že město oslovilo vlastníky pozemků, navrhlo jim výkup za určenou cenu a u většiny se dojednalo vykoupení pozemků. Zároveň je v důvodové zprávě uvedeno, že:

Důvodová zpráva: V současné době město Písek projednává s ČR Ministerstvem obrany bezúplatný převod tzv. tankové cesty do majetku města Písek. Vzhledem k tomu, že se jedná o účelovou komunikaci, není tato samostatnou stavbou, ale stává se součástí pozemku. Pozemky pod touto komunikací jsou ve vlastnictví různých vlastníků, a proto je třeba vyřešit majetkoprávní vypořádání.

 

   Tak třeba já to úplně nechápu. Město dostane od armády zadarmo tankovou cestu, ale ta leží na pozemcích, které armáda nevlastní? Nevím, ale na podobnou věc se zeptali zastupitelé J. Soumar a T. Posekaný, kteří chtěli vědět, proč město vykupuje tuhle konkrétní část pozemků(ono to vypadá, jako by město kupovalo prostředek cesty, bez začátku a konce), a jestli si armáda dala podmínku k převodu silnice na město v případě, že město musí mít tyto pozemky pod silnicí vykoupeny. A místostarostka Trambová trpělivě odpovídala, na něco jiného. Do diskuze se zapojil T. Franců, jeho příspěvek nebyl k tématu prodeje, ale jakýsi pokus odvést od tématu pozornost jiným směrem (já jsem si to pro sebe přeložila jako – přestaňte se v tom hrabat, máte to schválit jak to je a neptat se):

<< Dobré odpoledne, kolegové, diskutující, k tomuto bodu, překvapuje mě, že jste se nepřipravili, máte možnost před zastupitelstvem navštívit pracovníky odboru, který materiál zpracoval, podrobně se na to vyptat. Jednoduchá odpověď je ta, dlouhodobě, ano bylo řečeno, trvá to dlouho, nebylo to jenom naše vina, protože s armádou se jedná velmi těžce, konečně se to pohnulo, takže záměr je ten a ten, znáte, bude Oldřichov, lesy v Oldřichově, kde se dobře stará o lesy, Správa lesů města Písku, bude to oblast pro rekreaci, různé sporty, také cykloturistiku a město pochopitelně má zájem na tom, aby tam byl přímý , přímá komunikace, jednoduchá a příjemná pro cyklisty. Tolik moje poznámka. Je to zbytečné zdržování tohoto bodu, protože jste se na to mohli opravdu předem připravit.>>

   Na to reagoval T. Posekaný, ale než se dostal k podstatě dotazu, na který mu stále nikdo neodpověděl, vzala mu po chvilce starostka města slovo:

<< Děkuji za slovo, já chci jenom reagovat na pana Franců, co se týče materiálů a přípravy na zastupitelstvo, jelikož materiály chodí i den dva před zastupitelstvem, nevím jestli má smysl se na něj připravovat a vyptávat úředníků, protože ty materiály už příští den nemusí platit … – Starostka – prosím vás pěkně –řešíme tady výkupy pozemků… nezlobte se já Vám odebírám slovo, my jsme řekli, že budeme, se bavit k věci, nikoliv, že si tady budete vyměňovat názory, teď je tady téma a to je výkup pozemku, jestli s tím nesouhlasíte, nesouhlasíte, ale rozebírat to tady, myslím si že pan Franců má pravdu… >>

 

   Velice zvláštní situace, jelikož jednání zastupitelstev obcí se mají nést v demokratickém duchu, ke kterému samo sebou patří diskuze. Zatímco J. Soumar a T. Posekaný se snažili dostat od někoho odpověď na docela jednoduchou otázku, T. Franců nemluvil k tématu, ale mentoroval a pochvaloval svou předchozí činnost ve správě města, pochválil správu Lesů města, a přesto nebyl napomenut, natož, aby mu bylo odebráno slovo v diskuzi. On totiž nikdo nebyl po dobu jednání ZM takto stižen, kromě T. Posekaného. Pusťte si video záznam kdekoliv chcete, vždycky tam bude někdo mluvit mimo dané téma, vždycky tam bude někdo rozebírat co řekli jiní a nikomu není slovo odebráno, je to tak v pořádku, nikdo z nich nadbytečně netlachá.

   Pro jistotu jsem se na konci zasedání zeptala starostky města, proč k tomuto kroku přistoupila jen a právě u T. Posekaného.

<< Jednací řád mi dává pravomoc, pokuď jednání nebo rozprava nesměřuje k cíli, kterého má dosáhnout, to znamená netýká se problému, který se projednává, může starosta nebo místostarosta, ten, kdo vede jednání, odebrat slovo. Tečka. Takhle to tam je. A je to moje rozhodnutí. >>

   Ach ano, jednací řád, který sice takhle striktně nedodržel T. Franců (a v průběhu zasedání nejen on) a který by zřejmě silně zakulhal i v posouzení tohoto případu. Osobně si nedovedu představit jednání, na kterém by se v diskuzi hovořilo striktně jen a pouze o navrženém usnesení bodů, bez širší diskuze. Hlavně si nedovedu představit popis pravidel, kterými by se posuzovalo, zda je to které pronesené slovo k tématu, či nikoliv. Poslechněte si záznam a zkuste sami posoudit, zda zde někdo zdržoval jiným tématem, zda se vedla řeč o něčem nesouvisejícím, zda T. Posekaný v té kratinké chvíli jasně projevil úmysl se nevěnovat tématu!

   Posouzení oprávněnosti odebrání slova zastupiteli posuzují bohužel až soudy, v případě, že s odebráním slova zastupiteli on sám, nebo někdo jiný nesouhlasí. A tady bych byla na usnesení soudu hodně zvědavá.

   Za mě – myslím, že o slovo přišel T. Posekaný neprávem. A tady nejde jen o nervozitu ostatních zastupitelů, kterou více či méně projevují během zasedání, a kteří mají dojem, že na jednání přišli v jednu hodinu a ve tři budou doma, a zvládnou projednat tak těžká témata bez diskuze, při jakémkoliv počtu bodů na jedno zasedání, a tak se brání diskuzi, která je od vidiny konce oddaluje. Pokud chtějí kratší jednání, tak není nic snazšího využít litery zákona a svolávat zasedání zastupitelů podle potřeby, ne podle jízdního řádu.

   Tady jde o princip demokratické diskuze, na kterou mají zastupitelé ze zákona nárok. A porušení takové diskuze si zaslouží zaznamenat do dokumentu, kterým je zápis z jednání ZM. Právem tak T. Posekaný požadoval upravenou diskuzi do zápisu doplnit.

   Nepominu poznámku J. Hořánka, kde zmínil, že doplnění diskuze v zápisu by mělo smysl tehdy, kdyby nebyl pořizován audio nebo video záznam z jednání, kde si to lze poslechnout, a doplním z metodiky MV:

<< Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Jako každá veřejná listina je i zápis vybaven presumpcí správnosti svého obsahu, což znamená, že skutečnosti v něm uvedené je nutno pokládat za pravdivé, pokud se neprokáže opak.

Při prověřování podání je nutno zkoumat skutečnosti, které by pravdivost a správnost zápisu zpochybnily. Pouhé sdělení podatele, které není podloženo žádnými relevantními dokumenty (např. vyjádřením členů zastupitelstva obce, zvukovým záznamem apod.), však samo o sobě správnost obsahu zápisu zpochybnit nemůže.

Ministerstvo vnitra prověřuje zákonnost konkrétního postupu obce především na základě dokumentů, které si k tomuto účelu od obce vyžádá. Z tohoto hlediska představuje zásadní dokument právě zápis ze zasedání zastupitelstva obce. Z výše uvedeného důvodu je třeba při vyhotovování zápisu ze zasedání zastupitelstva obce věnovat pozornost jak formální, tak obsahové stránce, neboť zápis je zásadním dokumentem o činnosti nejvyššího orgánu obce…. Ustanovení § 95 odst. 2 věty druhé zákona o obcích stanoví, že o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Námitky mohou směřovat proti obsahu zápisu i proti správnosti všeho, co je v zápisu uvedeno.>>

 

   Z toho usuzuji, že zápis je nadřazen audio a video záznamům, které se pro srovnání skutečnosti použijí teprve v případě přezkumu událostí. A navíc, k možnému posouzení, zda T. Posekaný přišel o slovo právem, či nikoliv, by mělo být v zápise z principu zaznamenáno.

   Hned v úvodu došlo tedy k hlasování, zda zastupitelé námitce T. Posekaného do zápisu z minulého zasedání ZM vyhoví a zápis bude doplněn o tu část, kdy mu bylo starostkou odebráno slovo v diskuzi.

Hlasování –proti: E. Vanžurová, J. Adámek, M. Janovský, J. Hořánek, K. Chytrý, V. Němeček

zdrželi se: O. Veselý, P. Hladík, T. Váně, M. Čapek, V. Keclík, L. Nebes, J. Lejčar, K. Vodička, T. Franců, P. Trambová, R. Tyll

Návrh nebyl přijat.

 

   Původně jsem se chtěla těchto zastupitelů zeptat, proč s tím nesouhlasí, ale rozmyslela jsem se. Jednací řád byl totiž s jejich souhlasem téměř vzápětí porušen, bez postihu, doprovázeno úsměvy. Z Jednacího řádu:

Čl. 7 Průběh jednání 4. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud námitky byly uplatněny, rozhodne o nich ZM po vyjádření ověřovatelů.

   Ověřovateli zápisu byli M. Turek a K. Vodička, a ti neřekli ani slovo, hovořil J. Hořánek, který vyjádřil jen svůj názor na věc, po jeho prohlášení se však šlo rovnou hlasovat.

   Takže už jsem se zpětně zastupitelů na nic neptala, protože si z Jednacího řádu dělají tak akorát legraci, s tím, že se do něj zaneslo pár dodatků, které jsou postaveny na hraně zákona a mají sloužit k omezení diskuze nebo předložení nedostatečně připravených materiálů k jednání ZM. nebo k odebrání slova opozičnímu zastupiteli.

   Své pohrdání Jednacím řádem demonstroval vzápětí také J. Adámek.

   V okamžiku, kdy starostka vyzvala zastupitele ke schválení předneseného programu jednání ZM, se s technickou poznámkou přihlásil J. Adámek (pozn. autorky, Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi ZM, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů –technická poznámka), který řekl:

<< Přeji vám pokud možno klidné odpoledne, adventní, a protože si myslím, že když jsme se sešli v tento řekněme sváteční čas a možná pak už v průběhu jednání na to nebude vhodná doba, tak mi dovolte, abych nám všem i všem přítomným popřál krásný advent, krásné vánoce a všechno dobré do nového roku. Děkuju.>>

   A na to, světe div se, starostka města řekla, sledujte dialog:

Starostka: Děkujeme. Takže to bylo doplnění programu. Pan Soumar.

J. Soumar: Já moc děkuji za přání, ale nejedná se o technickou, děkuji moc.

Starostka: To je pravda. Přejdeme teda ke schválení …….

   To jako opravdu? Nejenže v průběhu řeči nebyl J. Adámek starostkou zastaven a nebylo mu odebráno slovo, on nebyl ani potom pokárán, že zneužívá technické poznámky a dokonce ten jeho projev byl označen za doplnění programu!

   Já to považuji za výsměch zúčastněných nejen k dodržování Jednacího řádu, ale i jako ukázku toho, že opozičnímu zastupiteli se klidně kdykoliv odebere slovo, jakože podle Jednacího řádu, kdežto koaliční zastupitel si z něj může dělat trhací kalendář a ještě se mu poděkuje.

   Mimochodem, J. Adámek technickou zneužívá v průběhu roku běžně, někdy je za to napomenut, jakože to nemá dělat, a je to právě on, kdo téměř při každém jednání navrhuje ukončení diskuze. Což udělal zase při projednávání bodu prodeje pozemku v průmyslové zóně a předsedkyně osadního výboru Purkratice se musela hlasitě ozvat, že byla přihlášena do diskuze, protože opět hrozilo, že tím návrhem jí bude upřeno právo se k věci vyjádřit.

 

Co říci na závěr? Nevím. Vážně nevím, jak správně a hlavně slušně tohle uzavřít.

VIDEOZÁZNAM JEDNÁNÍ ZM 5. 12. 2019 NAJDETE ZDE

 

0
0

Diskuze k článku +

14. 12. 2019 (11:38)  –  Jan Říšský

0
0

Paní Šťastná je hlídací pes naší demokracie v Písku. Díky! Opravdu si toho velmi cením a to říkám i přes to, že i já už jsem to od paní Šťastné párkrát schytal :)

Odpovědět

14. 12. 2019 (14:02)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jojo, schytal, a zasloužil? :-) :-)

Nic, dívám se na při psaní z okna a tohle lze připodobnit právě tomu, co se teď děje na obloze.
Základem je modrá obloha, pod ní jsou pomalé, spíš bílé mraky, pod nimi rychle plují těžké tmavé mraky…Vnímám ty dohady v diskuzích valnou většinou jako ty rychle plující mraky, doufám, že většina lidí také, a ty mraky nemají vliv na základ – tu modrou oblohu, o kterou nám všem, více či méně, líp nebo hůř, vlastně jde, jak rychle přijdou, tak rychle odejdou …

Díky za pochvalu, nejsem si jista tím bojem za demokracii (jako že je tím ústředním tématem), ale snažím se být (ze všech sil) spravedlivá.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.