Přihlášení

Jedno porovnání práce zastupitelstva

29. 11. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (8) | Vaše názory

Ne úplně ráda srovnávám věci, které by se možná srovnávat nemusely. Ale někdy mi to prostě nedá, buď si srovnáním chci něco prověřit, nebo jen prostě porovnat možnosti. Aniž bych chtěla, dostala jsem se k odkazu na program zasedání zastupitelů v Jindřichově Hradci, sice z úplně jiného důvodu než o kterém píši, ale neubránila jsem se a začala srovnávat. Je fakt, že jsem se u toho zasmála, ale nepíši sem nějaké satirické dílo, jen článek k zamyšlení, související s předposledním bodem programu zasedání zastupitelstva ve čtvrtek.

   Tím bodem programu je Plán zasedání ZM v příštím roce. Cituji:

Zastupitelstvu města je předložen informativní plán zasedání na rok 2023 (důvodem je rezervace termínů u firmy, provádějící videozáznam jednání, objednání sálu v Kulturním domě, informování členů zastupitelstva).

Návrh pro rok 2023 předpokládá 8 jednání zastupitelstva města a 12 řádných jednání rady města včetně prázdninových termínů.

Termíny jsou navrhovány s ohledem na prázdniny či státní svátky.

 

   Poslední roky jsme téměř na každém zasedání ZM slyšeli hlášky typu – zase tu budeme do noci … nemám s sebou spacák … je to únavně dlouhé … tak zase do tmy … – hlášky od zastupitelů především.

   Zasedání začínala ve 13 hodin a končívala opravdu třeba po dvacáté hodině. Ne proto, že by se někdo vyžíval v debatách (které někteří zastupitelé žádali ukončit), ani se zbytečně plýtvalo časem. Vždy byl na programu zasedání vysoký počet bodů a leckdy se zadařilo, že se sešlo několik „těžších“ bodů v jeden den, které potřebovali „svůj čas“ na projednání.

   Aby program nečítal mnoho bodů a zasedání netrvalo do noci, se dá předejít především tím, že se zasedání ZM konají častěji s nižším počtem bodů programu. Pokud by Písek byla obec velikosti Smrkovic, určitě by postačilo jedno zasedání za kvartál. Písek je město, poměrně velké a určit mu 8 zasedání ZM na rok znamená jediné – příliš mnoho bodů k projednání na zasedáních.

Navíc jsem zjistila, že zastupitelé mají prázdniny, což mi nějak uniklo.

   Ale pozor, nic není černobílé. Minulé zasedání ZM čítalo celkem 8 resp. 9 bodů, trvalo 1 hodinu a 16 minut. Zasedání ve čtvrtek čítá celkem 26 bodů a mezi nimi je rozpočet města na příští rok, ceny vodného a stočného, ceny u MHD, zřízení pracovní skupiny pro bazén, tedy z mého pohledu body, které patří k těm, kde se bude diskutovat. Začne se ve 13 hodin a já počítám, že před Večerníčkem se domů nepůjde.

  Už se dostávám k tomu srovnání. V Písku mělo druhé zasedání ZM (rozumějte druhé po volbách) na programu 9 lehkých bodů, cituji:

1) a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu

b) Schválení programu jednání

2) Připomínky občanů

3) Zřízení výborů

4) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

5) Určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce a stanovení náhrad členů zastupitelstva města

6) Stanovení odměn a darů členům výborů a komisí a spolupracovníkům města

7) Pověření členů zastupitelstva města, kteří budou ve volebním období 2022-2026 přijímat prohlášení o uzavření manželství

8) Informace z výborů

9) Různé, interpelace

10) Závěr

 

V Jindřichově Hradci mělo druhé zasedání ZM na programu bodů 22- cituji:

2. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, 23. 11. 2022 1. Zahájení

2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Schválení předloženého programu

4. Žádost o povolení splátek dluhu – S.K.

5. Žádost o poskytnutí individuální dotace – Get Better Academy Europe s.r.o.

6. Smlouva o zápůjčce – Sdružení měst a obcí Bukovská voda

7. Uzavření veřejnoprávních smluv k Programu regenerace MPR Jindřichův Hradec a návrh na provedení rozpočtového opatření č. 87/2022

8. Program regenerace MPR Jindřichův Hradec na léta 2023 až 2032

9. Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec – 1. etapa – analýza dotačních možností projektu

10. Návrh na povedení rozpočtového opatření 94/2022 v ORJ 40 odbor rozvoje – Děbolín – ČOV a kanalizace – pozastávka

11. Rekonstrukce učebny 2. základní školy Jindřichův Hradec – předložení žádosti do IROP

12. Rozpočtová opatření schválená radou města

13. Úprava rozpisu schváleného rozpočtu

14. Pečovatelská služba – financování zakázky z rozpočtu města pro rok 2023

15. Prodej nebytové jednotky č.9, ul. Jarošovská 430/II, Jindřichův Hradec – záměr

16. Prodej garáže č.9, Dolní Skrýchov čp. 64 – záměr

17. Prodej pozemku p.č. 262, k.ú. Jindřichův Hradec – záměr

18. Informace o ceně vodného a stočného pro rok 2023

19. Svěření úkolů v samostatné působnosti města jednotlivým místostarostům a uvolněné člence rady

20. Návrh volby předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

21. Návrh na zřízení výboru pro územní plán a výboru pro rozvoj města Zastupitelstva města Jindřichův Hradec a volbu jejich předsedů a členů

22. Diskuse + interpelace členů ZMě

23. Závěr

   Zatímco v Písku trvalo zasedání ZM 1:15 hodin, v Jindřichově Hradci 2:15 hodin a mají tak za sebou už projednané  – vodné a stočné … prodeje pozemků … svěření úkolů v samostatné působnosti města jednotlivým místostarostům… a tady se pozastavím nedůležitou poznámkou, zatímco u nás půjde o určení konkrétních úkolů pro starostu a místostarosty zastupitelstvem, v Jindřichově Hradci zastupitelstvo bude tyto úkoly svěřovat.

  Rozesmálo mi, jak lze zasedání ZM zužitkovat hned v začátcích, a začít „pracovat naplno“ hned od začátku třeba tak, že se na zasedání dostane vše, co je třeba řešit.

  Ale co už, třeba se to příští rok vyladí i v Písku, zasedání bude trvat jen po takovou dobu, jakou dokáží být zastupitelé plně soustředěni, čerství a trpěliví v diskuzích a nebudou druhou půlku zasedání trávit víc mimo sál, jak fyzicky, tak v myšlenkách.

   A vůbec ideální by bylo, kdyby probíhalo zasedání v hodinách příznivějších pro veřejnost. Dobrá, chtěla bych toho příliš, tak pro lidi až za další rok?

 

https://www.jh.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/materialy-k-projednani-zastupitelstvem.html

https://www.mesto-pisek.cz/materialy-pro-jednani-zastupitelstva-mesta-10-11-2022/d-47498/p1=30037


 

 

0
0

Diskuze k článku +

2. 12. 2022 (14:06)  –  Michaela Šťastná

0
0

Včerejší zasedání zastupitelstva začalo ve 13 hodin, skončilo ve 21 hodin a 10 minut.
Taková šichta po šichtě.

Přesto zastupitelé zcela bez komentářů přijali návrh na příští rok, kdy se má konat pouze 8 zasedání zastupitelstva.
Poslední volební období se projevilo snížení počtu konaných zasedání na jejich délce razantně, rozhodně převažuje počet zasedání trvajících 5 a více hodin.

Tohle volební období budu zveřejňovat jak docházku zastupitelů na zasedání ZM (absence, předčasný odchod, pozdější příchod), aby občané jasně viděli, jak to naši zvolení se svou prací pro město myslí vážně a kolik času jsou ochotni jí věnovat, tak všechny jejich poznámky o trvání zasedání a všechny návrhy na ukončení diskuze.

Když zastupitelé souhlasí s tím, že jim stačí pouhých 8 zasedání do roka, aby dokázali řádně spravovat chod města, tak ať se nám tedy předvedou.

Odpovědět

3. 12. 2022 (15:14)  –  Pavel Šebelle

0
0

Děkuji paní Šťastná za zajímavé informace, mne by ani nenapadlo počítat zastupitelstva.

Zdá se, že funkce zastupitele je pouze symbolická, věnuje městu 8 odpolední za rok. To je důkaz jak ve špatném politickém systému žijeme, který absolutně nemůže být funkční. Zvolení lidé většinou laici, ne odborníci, projednávají mnoho důležitých věcí jen 8 hodin 8x do roka.

Funkce zastupitele i radního by měla být normální prací na 8 h/5 dní v týdnu, aby měli čas se městu, občanům a důležitým věcem věnovat. A radní a místostarostové a starosta by měli být odborníci na svoje oblasti, kteří mají pro svou funkci vzdělání a praxi, tak jako ji musí mít ten nejnižší úředník .
Jeden zastupitel lékař mi řekl, že je tak v práci vytížen, že má jen cca hodinu měsíčně na to, aby se věnoval městu, k čemu jeho funkce občanům je, když na ní nemá čas?

Odpovědět

3. 12. 2022 (16:28)  –  Michaela Šťastná

0
0

Možnost věnovat se na "plný či částečný úvazek" (placený jako zaměstnání) zastoupení městu existuje, naším městem je využíván pouze u vedení města, a ne u všech – máme neuvolněného místostarostu.

Je fakt, že tohle záleží na finančních možnostech města především, další okolnosti nezmíním. Ale ano, máte pravdu, pokud zastupitel vykonává vlastní práci, potom funkce v různých výborech, komisích, skupinách, … k tomu rodinný život a koníčky, je to náročné na čas a schopnosti všemu co nejrychleji porozumět.
Osobně bych byla pro, aby vedení města bylo vždy pouze "uvolněné" do svých funkcí a zastupitelé aspoň na půl úvazku, věřím, že by to bylo ku prospěchu všech.

Letos máme poměrně dost nových tváří a na zasedání jsem čekala, že se nějak projeví, aspoň u rozpočtu města. Ze zápisu v příštím týdnu zjistíme, kolik z nich vůbec za celé zasedání nediskutovalo. To může znamenat pouze dvě věci:
- buď si svědomitě všechny body programu "nastudovali", na všechny nejasnosti se doptali a všemu do puntíku porozuměli ještě před zasedáním a proto mohli v klidu hlasovat ve všech bodech bez řečí
- nebo se řídí rozhodnutím straníků, koalice, bůhvíkoho a hlasují podle předlohy (a dejme tomu, že u nich platí, že všemu projednanému plně rozumí…. )

Úplně si nemyslím, že by zastupitel měl být nějaký odborník (sama jsem kandidovala, nejsem odborník). Ono všechno se dá naučit, víc nebo míň. Spíš bych ocenila jejich vůli dané věci porozumět a umět zhodnotit ze všech stran tak, aby svým rozhodnutím plnili slib, který městu složili.

Odpovědět

3. 12. 2022 (20:59)  –  Luděk Blaha

0
0

"má jen cca hodinu měsíčně na to, aby se věnoval městu"

Také se to dá pořešit tak, že když nějakému zastupiteli dojde, že na funkci nestačí, popustí ji někomu mnoho schopnějšímu.

Odpovědět

3. 12. 2022 (23:01)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jo jo, je to ovšem čestné řešení, v podstatě nevyužívané.
Pokud se tak zvolený zastupitel ovšem nerozhodne pár dní po svém zvolení, tohle rozhodnutí nelze považovat za čestné řešení (vyjma zhoršení zdr. stavu), pro takové odstoupení od mandátu se užívá jiný název.

Odpovědět

4. 12. 2022 (10:53)  –  Pavel Šebelle

0
0

Paní Šťastná psal jsem, "radní a místostarostové a starosta by měli být odborníci na svoje oblasti", tzn. v "exekutivě" by měli být zcela jistě odborníci a hlavně měli by to být jiní lidé než jsou zastupitelé, jinak totiž nenaplňujeme základní principy demokracie, kdy má vládní, výkonná, moc být oddělaná od zastupitelstva nebo parlamentu.

V zastupitelstvu jsou zástupci občanů, kterým se řešení vysvětluje a předkládá a oni ho schválí nebo neschválí, ti nutně odborníci být nemusí, ale měli by zastupovat obyčejné občany s max. průměrným platem, ne elity a bohaté

Když máme dvě velké budovy plné úředníků, tak jistě by Město uneslo i platy pro radní a zastupitele. Jinak to vlastně nemá vůbec cenu, jsou to jen vlastně čestné funkce, copak během 8 odpolední jsou schopni něco dobře promyslet a prodiskutovat? Nejsou samozřejmě.

Odpovědět

4. 12. 2022 (23:05)  –  Luděk Blaha

0
0

"pro takové odstoupení od mandátu se užívá jiný název"

Něco jako…
Půjčka za oplátku?
Brácha na mě, já na bráchu?
Koho chleba jíš, tomu funkci nechej?

Odpovědět

4. 12. 2022 (23:21)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jo jo, tak nějak a velmi podobně se dají vyjádřit názvy pro zjednodušený, zcela lidový, ne zcela správně obsažný, a po volbách prostým, nevzdělaným lidem hojně užívaný název … podraz na voliče.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.