Přihlášení

K čemu ty tajnosti?

21. 8. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Tak si někdy říkám, kam až jsme ochotni zajít, když jde o všemožná nařízení, doporučení, omezení a podobné divnosti. Hodně se řešilo vypípávání záznamu videa z jednání zastupitelstva města. Zvláštní, záznam z jednání poslanecké sněmovny se vysílá tak jak je, mnoho dalších věcí jde do televize také bez úprav, já myslela, že když je něco označeno jako"veřejné", je to veřejné se vším všudy. Na posledním zasedání ZM bylo jasné, že pravidla GRPD nemají zastupitelé úplně zažita, ale snad se to spraví.

   Ovšem zřejmě v rámci utajování a tajností se v materiálech na mimořádné jednání RM minulý čtvrtek hned v několika případech stalo tajným celé jednání.

   U bodu 4) Žádost o přidělení náhradního bytu na výjimku je neveřejná celá důvodová zpráva. Už jsme si zvykli, že máme k důvodovým zprávám přiloženy přílohy, ze kterých bychom se o projednávaných bodech dozvěděli více, ale nedozvíme, protože přílohy jsou neveřejné. Ale že se neveřejnou stane zpráva o tom, jak chce RM hospodařit s majetkem města, zde v podobě přidělení bytu na výjimku, to je novinka. Ani po zveřejnění zápisu z jednání RM nejsme moudřejší :

   << K bodu 4) Žádost o přidělení náhradního bytu na výjimku

Uvedla Ing. Trambová, doplnila Ing. Hladíková >>

   Takový zápis by byl přijatelný, kdybychom z důvodové zprávy věděli, co bylo uvedeno, a co bylo doplněno. Já doufám, že důvodová zpráva bude dodatečně zveřejněna a nebude třeba naše radní zatěžovat nějakou kontrolou, abychom se dobrali toho, že se s majetkem města hospodaří řádně.

 

   Poslední bod mimořádného jednání RM nebyl dopředu zveřejněn vůbec, byl doplněn do programu jednání až při samotném zasedání RM. Důvodová zpráva tentokrát aspoň stručně naznačí :

   << Důvodová zpráva: Probační a mediační služba ČR má zájem realizovat v Písku pilotní projekt Probačního domu o kapacitě 20 osob podmínečně propuštěných z výkonu trestu. Zvolený objekt je ve vlastnictví státu.>>

 Ze zápisu se dozvíme : K bodu 6) Záměr Probační a mediační služby ČR vybudovat v Písku v objektu ve vlastnictví státu Probační dům

Ing. Hladík informoval radu o jednání se zástupci PMS ČR. Starostka navrhuje úpravu usnesení–viz níže.

   Usnesení č. 479/19            Rada města:

1.projednala záměr PMS ČR vybudovat v Písku v objektu ve vlastnictví státu Probační dům a zdůrazňuje, že nemá žádnou možnost ovlivnit rozhodnutí PMS ČR o realizaci tohoto projektu.

2.požaduje, aby PMS ČR před zahájením projektu uspořádala minimálně dvě besedy s veřejností, kde bude celý projekt představen, včetně plnění podmínek nutných pro bezproblémový provoz Probačního domu.

3.v případě realizace projektu město Písek požaduje od PMS ČR splnit následující podmínky: PMS vytvoří takové podmínky, aby obyvatelé Probačního domu byli motivováni k práci v místních firmách, aby jim byla poskytnuta taková služba, která jim umožní se po skončení pobytu v Probačním domě vracet do svých původních bydlišť. Dále PMS zajistí v Probačním domě taková pravidla, aby nedocházelo k porušování zákonů, vyhlášek a narušování soužití s obyvateli města Písku. PMS bude spolupracovat s ostatními sociálními službami ve městě a bude pravidelně informovat o průběhu realizace projektu „Probační dům“ vedení města.

   Jak utajit neutajitelné. Postoj radních, ve snaze utajit pilotní projekt Probačního domu v Písku, jeho přijetí veřejností jen zhoršuje. Tím, že se důvodová zpráva napíše neadresně, že samotné přijaté usnesení RM bude neadresné, tím se celá situace kolem pilotního projektu jen a jen zhoršuje. Osobně si myslím, že naši radní dělají příliš mnoho tajností kolem všeho. Zdá se mi, že tak činí jednak z pocitu jisté moci, kterou jim skýtá pozice radního města, jednak z obav reakce veřejnosti. V několika zápisech z jednání si můžeme v rámci diskuze kolikrát přečíst …je potřeba to médiím pořádně vysvětlit… Podle mě si tím radní jen škodí, ale to je jejich problém.

   Veřejnost se o jejich rozhodnutí tak jako tak dozví a bude jen na ní, jak si postup radních vyloží. Veřejnost se tak jako tak dozví, který je ten vybraný dům, které jsou ty místní firmy a bude protestovat i když budou vedeny na toto téma besedy. A jistojistě si vždy připomene ten opatrný až pokrytecký postoj města, který tímto usnesením potvrzuje.

   Postoj radních, postoj města k daným problémům, to je to, co nám město a radní tají. Proč? Proč nevíme, jaký postoj město zaujalo k péči o zeleň ve městě, třeba jen pro tento rok? Proč nevíme, jaký názor má město na výstavbu nového obchoďáku? Proč nevíme o dalších postojích města u závažných věcí? Proč nevíme, jaký postoj město přijalo ke zřízení Probačního domu ve městě? Tady je úplně jedno, že tu ten dům bude i kdyby s tím město nesouhlasilo, my nevíme, jaký názor na to radní vůbec mají!!!

   Tady je úplně jedno, jak některé záležitosti dopadnou, veřejnost by měla vědět, jaký postoj město zaujalo, podle mě je to tmel na propast mezi veřejností a městem. Tím městem mám na mysli naše zvolené, kteří momentálně město reprezentují.

   V tomhle konkrétním případě se vyjádřím za sebe. Uvědomuji si, že tento pilotní projekt bude ve městě zrealizován, protože je to záležitostí PMS, nejspíš tedy MV. Zároveň si uvědomuji existenci společenského jevu osob soudně trestaných, a také to, že je lidským zájmem tyto trestané zkusit vrátit mezi "bezproblémovou" společnost lidí. K tomuto účelu bude zřejmě sloužit i tento dům. Doufám, že tento projekt bude mít úspěch a pomůže k návratu do "normálu" těm, kteří už dostali šanci tím, že získali "podmínku", že to není jen nějaký pokus úředníků o odškrtnutí nějakého nařízení o řešení problému.

   Netvrdím, že jsem tím projektem nadšená, netvrdím, že bych tento projekt v "našem" městě chtěla, netvrdím, že se tak všichni provinilí napraví, ale nechci se připojit ke stádu těch, co netolerují práva daná naší společnosti všem lidem.

 

   Zpět k přidělení bytu na výjimku:

PTÁ SE: Šťastná Michaela                              16. 8. 2019

OTÁZKA: Dobrý den, na včerejším mimořádném jednání RM byla Žádost o přidělení náhradního bytu na výjimku. U tohoto bodu je důvodová zpráva NEVEŘEJNÁ, což je v rozporu nejen s Jednacím řádem RM.    Jedná se o přidělení bytu kvůli výskytu štěnic v bytovém domě na Jihu, kde nedávno proběhla dvoufázová deratizace a štěnice z bytů přesto nemizí, byt je dlouhodobě zamořen, a žadatel se dlouhodobě marně domáhá pomoci a nápravy od města-vlastníka jednoho z bytů v bytovém domě?     Děkuji za odpověď. M. Šťastná

………………………………………………………………………………

ODPOVÍDÁ: Trambová Petra                         21. 8. 2019

ODPOVĚĎ: Dobrý den, Bohužel netuším, proč byl tento bod neveřejný, ale důvodem byly zřejmě nepříjemné okolnosti a informace o zdravotním stavu žadatelky. Ano, v tomto bodě se jednalo o přidělení náhradního bytu na dobu nezbytně nutnou k vyřešení zdroje problémů, tj. výskytu štěnic v sousedním (soukromém) bytě. K převzetí bytu nakonec ze strany žadatelky nedošlo, takže náhradní byt přidělen nebude. S pozdravem, Petra Trambová

   Protože jsem nedočkavá a odpověď nepřicházela, zeptala jsem se na totéž ostatních členů RM. Za jejich odpovědi všem tímto děkuji.

Jen poznámka k této: PTÁ SE: Šťastná Michaela            20. 8. 2019

OTÁZKA: Dobrý den, předkladatelka zřejmě nemá čas, položím dotaz tedy Vám:

na mimořádném jednání RM byla Žádost o přidělení náhradního bytu na výjimku. Zde je důvodová zpráva NEVEŘEJNÁ, což je v rozporu nejen s Jednacím řádem RM.  Jde o přidělení bytu kvůli výskytu štěnic v bytovém domě na Jihu, po dvoufázové deratizaci štěnice z bytů přesto nemizí, byt je dlouhodobě zamořen, žadatel se dlouhodobě marně domáhá pomoci-nápravy od města-vlastníka tohoto bytu v bytovém domě? Děkuji za odpověď. M. Šťastná

………………………………………………………………..

ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 21. 8. 2019

ODPOVĚĎ: Dobrý den. 1. Jednání RM je ze zákona neveřejné, zveřejňování zápisů z jednání RM je krokem nad rámec zákona. A některé údaje z jednání rady města, které se týkají konkrétní osoby, nelze uvádět. 2. K masivnímu rozšíření štěnic v domě došlo z bytu ve vlastnictví soukromé osoby. Jedním ze zamořených bytů je i jeden byt ve vlastnictví města a DBS města Písku jako správce SVJ tento problém intenzivně řeší. 3. V bytovém domě byla provedena dezinsekce nikoliv deratizace. 4. Na základě uvedení vážných zdravotních důvodů rada města bezprostředně nabídla nájemkyni náhradní byt na dobu určitou, ale ten byl žadatelkou odmítnut. Mgr. Eva Vanžurová

   Jasně, když přijede deratizér, nemusí jít o deratizaci, to bych si měla uvědomit. Já jsem nenapsala, že došlo k zamoření z bytu města, ví se, že k zamoření došlo v jiném patře a soukromém bytě v bytovém domě, ale dlouhým neřešením situace (všemi zúčastněnými) se zamoření zhoršilo.

   A teď mě u obou odpovědí zaráží jejich podrobnost. Zatímco v Důvodové zprávě se dají tyhle věci odlišit, a zůstal by v obsahu hlavní problém, zbytek by byl v neveřejné příloze, zde se o tom píše otevřeně. Paradoxně se dozvídáme víc, než z důvodové zprávy. Vzhledem k tomu, že o problému vím přímo od žadatelky, myslím, že informace o zdravotním stavu není nic proti ničemu. Vím, jak nepříjemná situace v tom domě nastala, nedovedu si představit sebe v té situaci, jsem ráda, že se konečně řeší. To však určitě není důvodem k nezveřejnění v důvodové zprávě, o čem jednání bude.

    Jednání RM města je ze zákona neveřejné. Jednací řád Rady města Písku obsahuje body, kde je zveřejňování materiálů k jednání a zápisů z jednání a usnesení RM na webu města určeno. Otevřená radnice….

 

P.S. Co na to právníci:   Zápis ze zasedání rady

Je možné zveřejnit zápis ze schůze rady. Informace o hlasování jednotlivých radních obce budou pravděpodobně obsaženy v tzv. zápisu ze schůze rady, která je neveřejná. (1) Zápis ze schůze rady je podle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích přístupný k nahlédnutí pouze zastupitelům obce (občané obce mají zajištěn přístup pouze k usnesením rady obce v souladu s § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích).

Zápis si lze však vyžádat dle infozákona. To potvrdil ve svém rozsudku, č. j. 6 As 40/2004, i Nejvyšší správní soud, www.nssoud.cz (2).

Jestliže je možné poskytnout zápis ze schůze rady, resp. informace z ní na základě žádosti o informace, může je obec po vyloučení případných osobních údajů třetích osob zveřejnit na svém webu rovnou. Údaje o členech rady se za osobní údaje nepovažují, ty mohou v zápise zůstat (§ 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Na radní se nevztahuje ani ochrana osobnosti, protože na schůzi rady vystupují jako osoby veřejně činné.

0
0

Diskuze k článku +

22. 8. 2019 (11:46)  –  Lenka Nádějová

0
0

GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jak jsem zaznamenala, je zřejmě nová zbraň v rukách úřadů proti zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud občan dle zákona zažádá o informace, je odkázán na GDPR, i když dotaz žádnému „utajení“ nepodléhá. Pokud se s tímto nespokojí a vytrvá, úřad přeci jen nějak odpoví. Je to ale přinejmenším otravné.
GDPR je další z nařízení, kde zřejmě „tápou“ mnozí.
Vyjádření RM, „že nemá žádnou možnost ovlivnit rozhodnutí PMS ČR o realizaci projektu“, se vlastně opakuje, často jen v jiném kontextu. Vedení města má často nástroje k ovlivnění dění, jedná se spíš o alibismus a neochotu řešit, navíc (nedej Bůh) pod dohledem nelhostejné veřejnosti.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.