Přihlášení

Kácení stromů a čištění rybníků

16. 3. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

V poslední době čteme a slyšíme o restrikcích v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany obyvatel. Ať už jde o opatření nebo změny v zákonech, momentálně se píše především o zdraví. Ochranu obyvatel jsme tu jako téma měli především v době povodní. Pro ochranu obyvatel před vodou se u nás vloni, po 18 letech po povodních, dokončila ochranná zeď u řeky na sídlišti Dukla. Ponechám stranou cenu, podobu a provedení této ochrany před velkou vodou, nikoliv však místo a čas. Totiž až na sídlišti a 18 let po povodni.

   Povodeň v Písku byla jistým milníkem v historii našeho města. Všichni jistě očekávali investice do opatření k likvidaci následků škod po povodni a do opatření, která by další povodeň „brzdila“. Ke stavbě protipovodňové zdi došlo vloni. K úpravě vodních přítoků do řeky na území města dochází tak nějak během celé doby, Mehelnický potok se bude teprve více upravovat, potok na Jihru se v některých částech upravuje, přítok z lokality U Vodáka se částečně upraví při budoucí rekonstrukci ulice Rokycanova. Za těch 18 až 20 let se sem tam něco proti velké vodě udělá.

   Purkratická soustava rybníků na severu města byla v důsledku povodní zanesena bahnem. Tím rybníky ztrácí na možnostech zadržení vody v případě povodně nebo záplav. Rybníky měly být po povodních odbahněny, aby se do nich vešlo víc vody, která jinak teče do města. Odbahnil se ze všech osmi za celá léta jen jeden, jak jsme se dozvěděli na zasedání zastupitelstva v prosinci.

   Zastupitelé totiž v prosinci projednávali finanční spoluúčast města na akci „Obnova rybniční soustavy Purkratice v k. ú. Písek“, kterou provede nájemce rybníků Prácheňské rybářství s.r.o. Poměrně diskutovaný bod přesto zastupitelům nepodal odpovědi na všechny otázky. Ony totiž některé důležité otázky ani nezazněly. Přesto byla nakonec spoluúčast ve výši 14 milionů korun schválena.

 

   Nikdo nepochybuje o tom, že povodeň v roce 2002 poničila všechny rybníky, nejen ty v Purkraticích. A právě z důvodu ochrany obyvatel před podobnou pohromou měly být co nejdříve vyčištěny od nánosů z povodně. Jak přesně se k tomu Město stavělo v době, kterou nemáme k zmapovanou za pomoci dokumentů, se asi jen tak nedozvíme. K odbahnění rybníků nedochází ani prvních deset let po povodni, ochrana obyvatel ustupuje jiným projektům ve městě, tehdejší zastupitele asi ochrana obyvatel příliš nezajímá.

   Dobrá, potom přichází léta sucha, kdo by se trápil povodní, do popředí se dostává dotace pro povodí Vltavy k vybudování zdi podél řeky na sídlišti Dukla a spoluúčast Města na stavbě.

   V roce 2018 město dává odbahnění rybníků jako podmínku do nájemní smlouvy na rybníky, protože Město si na svých rybnících nehospodaří samo. Do tří let mají být rybníky odbahněny. Těžko totiž zeď u řeky ochrání sídliště před vodou od rybníků. V tomhle konkrétním případě se odbahnění provádí letos, podle projektu z roku 2017.

 

   Letos, do konce roku, má být na rybnících dílo hotovo. Možná, že kdyby se odbahnění provedlo co nejdříve po povodních, nestálo by to tolik a nebylo by potřeba tolik oprav, které se mají provádět nyní. Možná, že kdyby se odbahnění provedlo trochu později po povodních, zdržela by se investice do jiných záležitostí zrealizovaných Městem za posledních (třeba) 15 let. Za tu dobu se dalo něco peněz do projektů, které leží v šuplatech radnice, nebo dodnes vyvolávají diskuze o jejich potřebě pro naše město. Sami si jistě dosadíte nějakou akci, stavbu, projekt, za které se utratilo nemálo peněz, namísto toho, aby se vyčistily rybníky.

 

   Namísto ochrany obyvatel před živlem, který člověk nedovede ovládat, který se tu v roce 2002 předvedl v plné parádě, v roce 2013 mírněji a dodnes v nás dovede vyvolat nepříjemné vzpomínky. Ochrana obyvatel ustoupila do pozadí, a celá ta léta se hraje na to, že to byla stoletá voda a přijde za sto let. Ochrana obyvatel a majetku se nedostala do prioritních akcí v našem městě.

 

   Zdálo by se, že vyčištění rybníků je tedy akce, kterou mají zastupitelé podpořit, je to pro lidi, pro ochranu majetku města.

   Na zasedání ZM však nezaznělo, co přesně onen projekt, podle kterého se mají rybníky nejen vyčistit, ještě ukrývá dalšího.

   Jinak by se totiž zastupitelé bavili o tom, že kvůli vyčistění rybníků se bude masívně kácet, k pokácení je označeno přes 100 stromů!

   S tím souvisí vyřezání rákosů a orobince, podle projektu dojde k zásahu do biotopů zvláště chráněných ptáků, omezení podmínek pro život zdejší ptačí populace takovou měrou, že je třeba požádat o udělení výjimky a o tom se zastupitelé nebavili.

   A v době projednání akce na zasedání ZM disponoval žadatel pouze příslibem k dotaci, ne jejím udělením, na které MZe navázalo doplnění dalších dokumentů do konce ledna 2021. Ani deset dní po zasedání ZM ještě nebylo rozhodnutí o udělení dotace vydáno. O těchto podrobněji příště. (Mylná informace o získání dotace – https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/purkraticke-rybniky-se-v-pristim-roce-dockaji-obnovy-20200826.html)

 

   Zde jsem chtěla jen upozornit, že ochrana obyvatel a majetku města není zastupiteli dlouhá léta preferována a když už na ni po letech dojde, neslučuje se název akce se záměrem konečného provedení. Už samotný název vypovídá o Obnově rybniční soustavy Purkratice.

 

P.S. Výběr z přílohy:

- Dalším problematickým místem při zvýšených průtocích je soutok Jiheru a jeho levostranného přítoku vedoucího od Purkratické rybniční soustavy. Především kvůli nekapacitnímu propustku pod silnicí (ulice Pražská) dochází k vybřežování vody z koryta toku a přelévání vozovky a zaplavování přilehlého okolí.

- Rybníky v Purkratické rybniční soustavě zaujímají významnou plochu a svým objemem představují nezanedbatelný zadržený objem vody. Všechny hráze rybníků (mimo Topěleckého rybníku) nejsou opatřeny bezpečnostními přelivy. Při povodních v roce 2013 došlo k přelití hráze Rákosného rybníku. Místo přelití koruny hráze bylo provizorně opraveno a do současné doby je stále ve stejném stavu.

- Vodní tok je směrově upravený lichoběžníkového tvaru. Technická úprava není patrná. Úsek je značně zanesený sedimentem. Niva je zarostlá náletovými dřevinami nebo zatravněná.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

18. 3. 2021 (22:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ze zápisu RM:
K bodu 32) Různé
Kvůli plánované revitalizaci Purkratické soustavy rybníků bude muset do konce března dojít k pokácení stromů, ke kterému musí město dát souhlas. Vydání souhlasu podporuje jak odbor ŽP, tak i Lesy města Písku. Pokud investorovi nevyjde dotace na kompletní revitalizaci ze strany MŽP, bude mít město odbahněné a vyčištěné rybníky.>>

Takže dotace na Obnovu rybniční soustavy Purkratice tedy nebyla v pondělí (zasedala RM) nájemci od MZe přidělena.
Co to znamená? Zaplatí to v celé sumě 30 milionů jenom město? Nebo jak to bude dál?
A město chce provádět za své peníze opravu podle toho projektu? MZe v něm našlo chyby, městu to nevadí?

Ještě mnohem důležitější otázka – kolik bude pokáceno stromů kolem rybníků?
Označených stromů je přes 100 kusů! Představte si 100 stromů!

Pokácí se všechny? A jestli nedostal nájemce dotaci, musí se kácet podle jeho projektu, nebo podle jiného, když to bude město platit samo?

A ještě jinak, když paní Trambová říká, že bude mít město aspoň vyčištěné a odbahněné rybníky, asi tedy bez dalších oprav podle projektu, proč tedy kácet stromy? Copak ty stromy rostou v tom bahně, uprostřed rybníků?

Odpovědět

19. 3. 2021 (11:12)  –  Michaela Šťastná

0
0

Přichází volno v podobě víkendu, dojděte se podívat do Purkratic.
Jistě jste v tisku zaznamenali fotky pokácené aleje dubů v Hrejkovicích, předtím aleje v Branišovském lese, fotky, které ve většině lidí vzbuzují lítost.

Pokud něco podobného chcete vidět na vlastní oči, nebo si pořídit vlastní podobné fotky, dojděte se podívat k rybníkům do Purkratic. Zůstanete v katastru obce, najděte si to v mapách. A v mapách také najdete, jak to u rybníků vypadalo se stromy.

Jestliže má dojít jen k odbahnění rybníků, proč se tento týden kácí desítky stromů?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.