Přihlášení

Kam město umísťuje nalezené kočky?

3. 2. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Začnu tím, že zákon již několik desetiletí ukládá obcím péči o toulavá a opuštěná zvířata. Naše město se zhostilo této péče spíš částečně, pokud beru dobu porevoluční. Nevzpomenu si, od kdy byla městem ošetřena spolupráce se soukromým subjektem týkající se umístěním nalezených psů ve městě, ale pamatuji si, že po nátlaku veřejnosti byla smlouva vypovězena. Město se dohodlo se sousedními Strakonicemi a byl vybudován společný útulek pro psy ve Strakonicích.

   Nalezené kočky byly celou dobu městem opomíjeny. A nemyslím si, že by jich ve městě žilo málo, já si pamatuji kočky žijící na Velkém náměstí, v Palackého sadech, v nemocničním parku (zmizely odtud stejně jako ten park). Nikdy nešlo o divoká zvířata, byly to kočky, které měly majitele, ale ten se o ně nestaral. To byl nejspíš před 18 lety impulz ke vzniku azylu pro zvířata v Záhoří, který spravuje dodnes jeho zakladatelka. I když se jedná o privátní zařízení, město Písek tam vozilo nalezené kočky. Po dlouhých a nedůstojných dohadech začalo město na ubytování koček z Písku přispívat finančně. Do doby vzniku spolku Písecké kočky to tak fungovalo. Písecké kočky z.s. převzal pomyslnou štafetu za azyl v Záhoří a po uzavření smlouvy s městem se o nalezence ve městě stará.

 

   V mezidobí se občané města několikrát pokusili město přesvědčit o tom, že městský útulek pro kočky je potřeba. Naposledy takový požadavek vyjádřilo 1.731 občanů formou Petice za vytvoření depozita. Tuto petici tehdy rada města projednala s tím, že pověřila předkladatele, aby detaily projednal s petenty. Společně se tak město s petenty dohodlo, že dobrovolníci z řad občanů založí spolek (Písecké kočky), který bude o nalezená zvířata pečovat a město bude na péči přispívat s tím, že se zároveň budou hledat městské prostory pro depozitum.

 

   Město časem se spolkem podepsalo příkazní smlouvu a nalezené kočky byly umísťovány do spolkového depozita. Spolupráce ovšem začala „drhnout“ až vygradovala do podání výpovědi městu spolkem a loni tak RM rozhodla o vypsání výběrových řízení „Depozita pro zajištění dočasné péče o kočky“, aby péči nezajišťovalo samo.

Jen připomenu, že za rok 2019 se spolek postaral o 117 koček nalezených ve městě, vloni to bylo také přes sto koček.

   Jsou to vysoká čísla, a lze chápat, že depozitum je v určitých okamžicích přeplněné. To se stalo loni na začátku zimy, kdy byl depozitem vyhlášen Stop stav. V té době ovšem město nemělo nasmlouvané jiné depozitum, kam nalezence umístit, do dvou výběrových řízení se nepřihlásil nikdo.

   A nastala situace, kdy byla ve městě ve Stop stavu spolku a bez zajištění jiného depozita, nalezena kočka. Městská policie byla ochotna nález převzít, odmítla však sdělit, kam zvíře umístí.

   První co vás napadne, že se kočka „ztratí“. Proč by jinak tato informace, na kterou má nálezce i ze zákona nárok, Městská policie tajila? A dokonce to tajila všem, kdo se na to téma zeptali, neodpověděla ani zastupiteli města!

Všichni si tak museli počkat na vyřízení písemného podání dotazu. Odpověď je překvapivá:

Hana Mansfeldová 23.12.2020 11:14:44

Dotazy občanů > Dotaz na současné řešení situace městských koček bez domova. (č. 2220169)

Dobrý předvánoční den, dotaz zní, kam jsou v současné době odváženy odchycené kočky. Volala jsem na MP, kde mi pracovník sdělil, že byl zřízen útulek, který splňuje všechny podmínky, ale místo a na koho se může občan obrátit mi pracovník, který se představil pouze jako Městská Policie, zodpovědět odmítl s odůvodněním, že podrobnější informace poskytuje pouze vedení. Po dalším sáhodlouhém vymáhání informace jsem se dozvěděla, že oprávněni podat mnou žádanou informaci, jsou p. Macháček a pan Rapant. Volala jsem tedy panu Rapantovi, který mi sdělil, že jsou odváženy na místo, které splňuje povinné podmínky pro útulky a depozita, takže jsem se ani od údajného vedení nic nedozvěděla a k čemu mi to prý bude. Na mou námitku, že pokud nedostanu informaci o dalším osodu předávaného živého tvora, nemám důvěru,v pokyny města (zřizovatele) kdy mohou být zvířata uspávána, jim kočku předat nemohu, mi pan Rapant odvětil, abych jí teda nepředávala. Když jsem mu řekla, že vzhledem k utajování místa převozu mám ještě menší důvěru v konání MP mi pan Rapant popřál veselé vánoční svátky a rozloučil se. Proto dávám dotaz na zřizovatele, kam jsou odváženy odchycené kočky a jejich další osud? Proč jsou tyto informace tak tajeny? Obecní informace o útulkovém, či depozitním místě mi prostě nestačí a myslím, že jako obyvatel města má mít na tyto informace právo každý, takže by měly být veřejnosti dostupné

Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 11.1.2021 10:48:01

Dotaz na současné řešení situace městských koček bez domova. (č. 2220546)

Dobrý den,

Městská policie Písek v současné době spolupracuje s depozitem Kočka v srdci, z. s., se sídlem Hosín 58, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

Bc. Martin Opava, zástupce velitele MP Písek

 

   Ale no tak, Městská policie (MP)je zřízena městem Písek a město Písek nemá podepsanou žádnou smlouvu s uvedeným depozitem, taková smlouva nebyla zveřejněna. Na základě čeho tedy MP uzavřela spolupráci s depozitem, které navíc nesplňuje podmínky výběrových řízení vypsaných městem?

Zeptala jsem se tedy také písemně (§ 106 o svobodném přístupu k informacím), v odpovědi stojí např.:

- jediné zařízení (depozitum) se kterým má Město Písek v současné době uzavřenou smlouvu je spolek Písecké kočky z.s.

- ani v druhém kole VŘ na „Depozita pro zajištění dočasné péče o kočky“ se v termínu žádný subjekt nepřihlásil

- město Písek neuzavřelo žádné smluvní ujednání o dočasné péči o kočky s žádným depozitem

- o umístění nalezených zvířat v období od 1.12. 2020 do 12.1. 2021 rozhodováno nebylo, neboť v daném období platila příkazní smlouva se spolkem Písecké kočky

 

    I naprostý laik vidí, že odbor ŽP, tedy městský úřad, podává odlišnou informaci než Městská policie. Jak se to vůbec může stát, že MP spolupracuje se spolkem, který není v našem městě a město s ním nemá uzavřeno žádnou smlouvu?

 

   Písecký deník přichází 5.1. 2021 s oznámením třetího místostarosty, který tvrdí, že si město vybralo ve druhém kole výběrového řízení na depozita 3 uchazeče, se kterými bude dál jednat, přitom do druhého kola se nikdo nepřihlásil! Vzhledem k tomu, že třetí místostarosta má na starost MP Písek, která chce kočky vozit až do Týna n/Vlt. je s podivem, že nezmínil spolupráci MP se spolkem v Týně, tedy i třetí místostarosta podává naprosto odlišnou informaci. Ale proč, proč napřed MP nechce zveřejnit místo, kam bude umísťovat nalezené kočky, pak jej zveřejní, ale třetí místostarosta to nepotvrdí? A do třetice, i Veterinární správa potvrzuje, že MP Písek spolupracuje se spolkem v Týně n/Vltavou. Zamotaná situace.

 

Zjednodušeně to vypadá tak, že Městská policie spolupracuje s depozitem pro kočky v Týně n/Vlt., ale neexistuje pro tuto spolupráci souhlas města Písek.

Třetí místostarosta, který má na starosti jak MP, tak životní prostředí má nějaké tři zájemce o depozitování, které vybral na základě výběrového řízení, do kterého se nikdo nepřihlásil.

Státní veterinární správa potvrzuje spolupráci MP Písek s depozitem v Týně, nevím ale na základě čeho.

Odbor ŽP potvrzuje, že se do obou výběrových řízení nikdo nepřihlásil a jediné depozitum pro nalezené kočky zajištěné smluvně s městem je spolek Písecké kočky, kterým končí smlouva 28.2. 2021.

 

   A při sběru těchto informací jsem nabyla dojmu, že se klidně nemusíme nikdy dozvědět, kam se od prosince umístí nalezené zvíře a předpoklad, že od března se situace ještě zhorší je vysoce pravděpodobný, nabyla jsem dojmu, že místo zákonné povinnosti města nastala cochcárna v otázce umístění nalezenců.

   Už v listopadu jsem navrhla zřízení městského útulku pro kočky, který by situaci vyřešil.

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/schvalnosti-tretiho-mistostarosty

   V prosinci jsem na zasedání ZM chtěla přednést zastupitelům tento návrh, starostka města však ukončila zasedání a nedala mi v diskuzi slovo.

   Zastupitelům jsem svůj návrh tedy podala formou podnětu v lednu, s konkrétním umístěním městského útulku pro kočky ve statku v Purkraticích. Momentálně je to jediné řešení, jak podle zákona řešit umístění zvířat v zájmovém chovu.

 

 

 

P.S. zápis RM leden 2017:

K bodu 25) Petice č. 7/2016 za vytvoření depozita pro kočky ve městě Písek

Uvedl p. Anděl. Na jednání byl přítomen Ing. Šatra.

Ing. Hořánek – dotazuje se na rozdíl mezi depozitem a útulkem?

Ing. Šatra – depozitum nebo útulek byl míněn jako místo pro dočasné umístění koček po provedené kastraci, kde o ně bude pečováno, pak by byly vypuštěny do původní lokality. Město kastrace provádí pravidelně prostřednictvím veterinární kliniky.

JUDr. Knot – dotazuje se na odhad finančních nákladů?

Ing. Šatra – v materiálu je předloženo 6 městských pozemků, ale žádný z hlediska ÚP nevyhovuje těmto účelům. Odhaduje, že zařízení na 30 ks zvířat by vyšlo na 500 tis. Kč ročně jako provozní náklady, investiční náklady pak cca 1,5 mil. Kč. Náklady města za loňskou kastraci činily 97 tis. Kč. Pokud zřídíme útulek pro kočky, bude nám jejich počet narůstat.

JUDr. Knot – je možno získat dotace?

Ing. Šatra na provoz ne, lze spíše čerpat dary.

Ing. Hořánek – jak je to s personálním zajištěním?

Ing. Šatra – na péči o zvířata nemusí být odborník se vzděláním, ale musí mít vztah a cit.

MUDr. Tyll – proč pořizovat útulek, když tu něco funguje.

Pan Anděl navrhuje oslovit petenty a jednat s nimi, co oni nabízejí, jakou mají představu, zda by mohli např. provozovat internetové stránky a starali se o následné umístění zvířat.

Ing. Sládek – podporuje setkání s petičním výborem, určit jako zástupce města p. Anděla k projednání dalších podmínek, stanovit konkrétní náklady.

K problému se vyjádřil p. Brož – petenti nabízí možnost poskytovat péči dobrovolníků, stačilo by mít pozemek, náklady by nemusely být tak vysoké.

Ing. Šatra – pokud by se dobrovolníci starali, ušetřili bychom část nákladů. Město by si ale mělo stanovit, do jakých finančních částek v péči o zvířata ještě půjde. Kdo rozhodne, do jaké výše budeme náklady hradit?

JUDr. Knot – navrhuje usnesení – viz níže.

stránka 17 (celkem 20)

U s n e s e n í č. 42/17

Rada města projednala petici č. 7/2016 a ukládá členu rady města pro životní prostředí p. Andělovi vstoupit do jednání s petičním výborem a výsledky jednání předložit radě města k projednání.

 

RM plnění usnesení:

K bodu 25) Petice č. 7/2016 za vytvoření depozita pro kočky ve městě Písek

Popis úkolu: Rada města projednala petici č. 7/2016 a ukládá členu rady města pro životní prostředí p. Andělovi vstoupit do jednání s petičním výborem a výsledky jednání předložit radě města k projednání.

Plnění úkolu: K jednání s petičním výborem došlo ve středu 15.2.2017 v 10:30 v kanceláři ing. M. Šatry za účasti, jeho, mé a členů petičního výboru, tedy i za účasti pana zastupitele M. Brože. Dohodli jsme se, že zástupci petičního výboru a jejich příznivci, kteří projeví zájem, založí neziskovou společnost, která bude otevřená novým členům z řad veřejnosti. Společnost (spolek) bude organizovat a zajišťovat provoz bytových depozit pro kočky, kdy veškerou svou činnost, především následnou péči o kočky po kastraci, či úrazu bude řádně evidovat a město Písek bude částečně (do určité dohodnuté finanční částky) tuto péči hradit. Toto je dosavadní výsledek jednání s tím, že budoucí spolek by měl v budoucnu zájem ještě o nějaký nebytový prostor do plochy 100 m2, který by mu město Písek za v tuto chvíli nespecifikovaných podmínek případně poskytlo. Maximální výše finančního limitu příspěvku ze strany města Písku by měla být předmětem dalších jednání po právním založení neziskové organizace a neměla by se výrazně lišit od nákladů, které město Písek i v současné době vynakládá v této oblasti. Úkol bude vyřazen ze sledování.

-----

Podle občanského zákona není nalezené zvíře věc nalezená. Podle zákona je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. Obec má ze zákona povinnost postarat se o nalezené toulavé zvíře (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.). Zákon o veterinární péči navíc výslovně uvádí, že obec hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám (zákon č. 166/1999 Sb.)

 

Obec nesmí zvíře utratit

Usmrtit zvíře je možné jen z důvodů, které zákon výslovně uvádí (nevyléčitelná nemoc, vrozená vada, stáří, ohrožení člověka) (6). Na to, jak obec se zvířaty nakládá, se můžete zeptat prostřednictvím žádosti o informace. Pokud zjistíte, že dochází k utrácení zvířat, můžete podat podnět na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten může obci uložit pokutu až do výše 500 000 Kč


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.