Přihlášení

Kdo zaplatí opravu podchodu?

24. 6. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Rada města má k projednání bod: Návrh zadání veřejné zakázky: „Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek jih“. Už jednou jsem se na zasedání ZM ptala, proč se má opravovat podchod za peníze města. Odpověď byla v tom, smyslu, že co patří k trati, opraví dráhy, ostatní, na pozemcích města, opraví město.

   Z materiálů na dnešní jednání RM:

< Předmětem plnění VZMR je provedení drobných stavebních úprav stávajícího podchodu pod tratí u železniční zastávky Písek jih včetně ramp. Rekonstrukce stávajícího objektu řeší opravu stávajících zdí včetně výměny nevyhovujícího ocelového zábradlí, madla a asfaltové pochozí plochy. Dále budou přidány lampy na konstrukci podchodu z každé strany, tak aby byla alespoň částečně osvětlena část podchodu pod železničním mostem. Architektonický vzhled stávajícího objektu bude zachován.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 132 610,01 Kč bez DPH.>>

   Jenže, když se město kvůli závazku, který dohodl současný místostarosta před lety se SŽDC, po několika pokusech dohodlo o místě budoucí zastávky, přijala tehdejší rada města toto usnesení:

<… Usnesení rady města č. 267/15 ze dne 16.04.2015 :

Rada města záměr Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, odboru strategie, na umístění nové železniční zastávky na trati č. 201 Tábor – Ražice v prostoru stávajícího pod – chodu pod tratí z ulice Preslova do ulice Smrkovická schvaluje za podmínky, že součástí stavby zastávky bude i oprava stávajícího podchodu pod tratí. Rada města žádá SŽDC o zpracování architektonicko – urbanistické studie(vizualizace)zastávky, jako podklad pro veřejné projednání tohoto záměru, na jehož základě následně město Písek rozhodne o konečném umístění zastávky. Na základě doporučení dopravní komise žádá rada města SŽDC o variantní posouzení umístění nástupiště na jižní straně koleje.

Rada města vítá záměr investora k realizaci ještě druhé zastávky v prostoru Zborovská.>>

   Nepodařilo se mi nalézt další usnesení RM o zastávce, respektive o tom, že se tohle usnesení ruší a že podchod si město opraví samo. A navíc, v materiálech se nedočteme, že oprava podchodu bude prováděna současně s výstavbou zastávky vlaku. Nebo se napřed opraví podchod a potom se tam nad ním bude zase stavět zastávka?

 

<…V návaznosti na poslední usnesení rady města ze dne 16.04.2015 proběhlo jednání za účasti zástupců SŽDC a vedení města, na jehož základě zaslala SŽDC starostce města dopis, kterým reaguje na dosavadní vývoj projednávání věci – viz příloha č. 2

V tomto dopise SŽDC především :

1) žádá o vyjádření jednoznačné podpory umístění zastávky v Preslově ulici u podchodu na sídliště JIH,

2) žádá město o závazné stanovisko, má – li město zájem zajistit ve spolupráci s místními uměleckými školami a kroužky definitivní nátěr stěn podchodu, ….

… Ad 2)

Pokud se týká požadavku na výmalbu stěn podchodu ze strany místních uměleckých škol a kroužků, podle názoru zpracovatele by měla být tato výmalba jakousi alternativní nad-stavbou( nabídkou ) na spolupráci po dokončení opravy podchodu, nikoliv závazkem, který se stane součástí této opravy. Podle názoru zpracovatele by měla SŽDC jako vlastník podchod opravit tak, aby tato oprava byla dokončena, a to včetně povrchových úprav, a teprve následně by SŽDC ve spolupráci s městem nabídla vybrané plochy místním uměleckým školám a kroužkům k případnému dotvoření grafické výzdoby – viz návrh usnesení II.a)>>

<…. K bodu 34) Nová železniční zastávka Písek – centrum

Usnesení č. 433/15

I. Rada města k požadavku SŽDC na vyjádření jednoznačného stanoviska k umístění nové železniční zastávky na trati č. 201 Tábor – Ražice s odkazem na své dřívější usnesení č. 267/15 ze dne 16.04.2015 Správě železniční dopravní cesty sděluje, že město Písek podporuje umístění nové železniční zastávky na trati č. 201 Tábor – Ražice v ulici Preslova v prostoru stávajícího podchodu pod tratí do ulice Smrkovická.

II. K požadavku na zajištění definitivního nátěru podchodu v místě navrhované zastávky rada města sděluje, že uvedený návrh vítá s tím, že povrchová úprava podchodu by měla být součástí jeho opravy a město je připraveno se SŽDC a místními uměleckými školami a kroužky následně jednat o podmínkách případného grafického ztvárnění vybraných ploch.

Zodpovídá: Ing. Kovařík >>

   Hledala jsem dokud mě to bavilo, přesto jsem nic bližšího k pozemkům nenašla. Našlo asi město, jak jsem tehdy vyrozuměla po dotazu na ZM, nejspíš se vyjasnilo, komu pozemky patří.

   To byl totiž problém, stavba podchodu s sebou nesla pár nejasností. Nebylo totiž jasné, komu pozemky kolem podchodu patří a kdo ten podchod postavil a jestli je zkolaudován. Je tak klidně možné, že nikdo tyhle nejasnosti neobjasnil a aby SŽDC mohlo stavět, raději to město vezme na sebe a podchod z peněz města opraví, i když máme usnesení RM, že podchod opraví SŽDC.

Z tisku…..< Při jednání o stavbě zastávky se zjistilo, že v katastru není zapsán vlastník podchodu. „Teprve až se vlastníka podaří určit, budou možné opravy tohoto podchodu. Vzhledem k tomu, že je chodci hodně využívaný, město se stará o údržbu komunikace zejména v zimě. Nemůže se však starat o stavebně technický stav," uvedl vedoucí odboru dopravy MÚ v Písku Michal Kovařík  Zdrojhttps://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pisek-bude-mit-dalsi-vlakovou-zastavku

   Nebo jak to tedy je doopravdy??

 

Podobně jsem o tom psala v článku

K návrhu rozpočtu

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

25. 6. 2019 (15:11)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Zaplatí to občané co se divíte.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.