Přihlášení

… když všechno zveřejníme, tak si s námi každej …

17. 10. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Nějaké pořekadlo říká, že: Změna je život. Nebudu o tom polemizovat, jen pořekadlo zapojím do své úvahy o přístupu ke změnám, které nastávají u zasedání zastupitelstva města. Nevšimli jste si jistých změn po přínosné možnosti sledovat zasedání on-line nebo z video záznamů? Já ano a naznačím pár maličkostí jako příklad.

   Jednání ZM ztrácí punc "předjednaných výsledků" v podobě suchého hlasování po přečtení důvodové zprávy. U většiny bodů k projednání se rozvíjí debata. A během debaty už několikrát vyšlo najevo, že předložené materiály k jednání neobsahovaly dostatečné množství informací, které zastupitelé potřebují k tomu, aby se mohli opravdu rozhodnout po uvážení všech možností. A debata se mnohdy právě kvůli nedostatečnému obsahu materiálů dostává do různých rovin a trvá nezvykle dlouhou dobu. Ke slovu se dostávají vedoucí odborů, úředníci, další diskutéři a zastupitelé o slovo žádají opakovaně, třeba právě kvůli tomu, že se během debaty dostávají k informacím, které jim nebyly předloženy, nebo je nadnesen jiný úhel pohledu na projednávanou věc. To je změna, která není vnímána všemi zúčastněnými jako pozitivní.

   Proč by jinak přišel návrh na úpravu v Jednacím řádu zastupitelstva:

Čl. 4 bod 7. Členové ZM využijí desetidenní lhůty k doplnění materiálů o informace, které jim poskytnou zaměstnanci zařazení do městského úřadu.

   K tomuto bodu starostka E. Vanžurová uvedla:

<< …"Upozorňuji na bod 8, … je to proto, aby tady jsme se vyvarovali přednáškám a vysvětlování věcí do podrobností, co si můžou zastupitelé zjistit. Dále upozorňuji na to, že ať už starostka, starosta nebo místostarostové mají dbát na to, aby mělo zasedání pracovní charakter a věcný průběh. To už tam bylo … >>

   Ne všichni zastupitelé totiž udrží pozornost u všeho, co se projednává, a evidentně jim delší debaty na jedno téma činí problémy, ztratí nit a souvislosti, o čem a proč se vede řeč, což potvrdil K. Vodička, svým příspěvkem:

K. Vodička:<< … Zdá se mi takový jako proti srsti, když tady vedoucí odboru musí vysvětlovat průběh, jaký má správní řízení, který sem nepatří, a ty by neměly být při jednání zastupitelstva takhle ventilovány, když někdo i potřebuje si najít správní řád, tak ať si ho najde a nastuduje si ho, já taky si musím nastudovat věci, kterým nerozumím doma, než sem jdu, abych se k nim mohl vyjádřit, v případě potřeby… >>

   Na to odpověděl J. Soumar, který osvětlil širší souvislosti, proč se debata ubírala tímto směrem.

Konkrétně z tohoto plyne, že vedoucí odboru sice hovořil o správním řízení, ovšem jen proto, aby ozřejmil situaci, která může nastat po přijetí usnesení zastupitelů a kterou předkladatel neuvedl v důvodové zprávě. Ovšem K. Vodička nejspíš zachytil z toho množství informací jen to správní řízení, což potvrzuje mou domněnku o tom, že ne všichni a ne vždy poslouchají, o čem se mluví.

   Další, kdo delší debaty na jedno téma nepodporuje, je J. Adámek, který se většinou přihlásí do diskuze s návrhem na ukončení debaty. Navrhnout ukončení diskuze má právo každý zastupitel, umožňuje to Jednací řád, budiž, ale už minimálně dvakrát svým návrhem omezil příspěvek do debaty občanům.

   On totiž občan nemá k dispozici tlačítko, kterým by se do debaty přihlásil, tak většinou vyčká, až dohovoří přihlášení zastupitelé a potom se hlásí zvednutím ruky. To zmaří návrh J. Adámka na ukončení diskuze, protože podle Jednacího řádu po schválení návrhu na ukončení diskuze smí hovořit jen ti, co byli v tom okamžiku přihlášeni. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná, to znamená, že se do debaty mohou přihlásit i občané, a v případě, že chce občan k bodu něco říct, musel by se hlásit po celou dobu, aby mu možnost hovořit nezmařil návrh na ukončení diskuze.

   A tak nový požadavek, vyplývající z Jednacího řádu zastupitelstva, omezuje nejen zastupitele v tom, že si musí scházející informace domyslet a vyžádat jejich vysvětlení před zasedáním zastupitelstva, aby potom "nezdržovali" debatou, ale i v tom, že je jim vyčítána debata, během které vyjdou najevo často závažné, nikým nesdělené informace, na které se přijde pouze a právě vývojem diskuze.

   A výrazně se tím omezuje i veřejnost, která získá informace pouze prostřednictvím zveřejněných materiálů jednání. Má si občan také vše napřed domyslet a zjišťovat dopředu před jednáním? Protože když občan uvěří tomu, že důvodová zpráva obsahuje všechny potřebné informace, dejme tomu, že jsou i aktuální, což nemusí logicky být, protože byly připraveny minimálně 10 dnů před jednáním ZM, pak se mu stane, že na ZM zazní něco, o čem nemá nejmenší tušení. A když zastupitelé tu novinku neokomentují a jen přejdou k hlasování, jak občan zjistí, že zastupitelé, kterým svěřil svůj hlas, smýšlejí podobně jako on, nebo že rozhodují ve věci správně?

   Jak to bude vypadat v praxi, když materiály budou obsahovat informace xx, zastupitelé si k nim zjistí xy a yx, podle nich se rozhodnou, debata se konat nebude a občan se pak, vybavený pouze tou původní informací xx nestačí divit, o čem, proč a jak to ti zastupitelé myslí a usnášejí se.

   Myslím, že ve snaze zabránit debatám u projednávaných bodů, se zapomíná na občany a to, že jednání jsou určena i pro ně. Horší varianta by byla, kdyby se na veřejnost nezapomínalo, a tenhle postup by byl cílem, jak veřejnost od dění na radnici odstavit.

   Kdyby už byla zpět na webu audia z jednání, jistě by se dalo poslechnout, jak někteří zastupitelé kritizují, že se body pečlivě projednávají. Mimo záznam zazněly poznámky o době trvání zasedání i z řad úředníků, mnozí se nemohou smířit s tím, že nejsou do pěti hodin doma.

   Já jsem za tento průběh jednání ráda, těší mě zájem zastupitelů o projednávané věci a snad snaha rozhodovat tak, aby to bylo "dobře". Dozvím se mnoho o projednávaném bodě, o smýšlení, názorech či pochopení věci u jednotlivých zastupitelů, dozvím se to, co v materiálech na jednání není, a leckdy je možné, že se přijmou usnesení, se kterými předkladatel ani nepočítal. Je fakt, že některé body nemají mou pozornost, ale vždycky mám možnost se v takovém případě ze sálu vzdálit, stejně jako úředníci. A když některý bod úplně nezajímá některého zastupitele? Pardon, ale taková možnost není přípustná.

   O to víc přemýšlím nad tím, proč přichází tohle upozornění k Jednacímu řádu, jestli souvisí s odstraněním audio záznamů z webu města, popisem diskuze v zápisu z jednání ZM osekaném na nutné minimum, některé dotazy se už ani nezaznamenávají (já jsem zvědavá, až se zápis jednou stane důkazním materiálem u soudu a nebude se shodovat s doloženým audio záznamem, fakt jsem zvědavá, jak se s tím pak zodpovědní vyrovnají).

   Abyste mým úvahám porozuměli lépe, zkuste si pustit video záznam ze 3.10. 2019 v bodě 8).

   Pro srovnání přidávám do přílohy i zápis z tohoto jednání, najdete tento bod na straně 6. Zřetelný rozdíl mezi tím, co a jak bylo na ZM řečeno a co se uvádí v zápisu, velmi zřetelný. Je to důvod, proč právě u tohoto bodu (jeho podstatou- prodejem pozemku pod hřištěm v Semicích se zabývat nechci) bylo pořizování on-line přenosu označeno jako původce nezdaru při vykupování pozemků do vlastnictví města a že transparentnost může město v konečném důsledku poškodit?

   Abyste lépe pochopili, cituji místostarostku P. Trambovou:

<< … Minule jsme tento výkup úspěšně schválili, s tím, jak jsme si řekli, že je to výhodná cena, bohužel s přímým přenosem a informacemi, které se rychle přenášejí, bohužel po přijetí tohoto usnesení prodávající přišel s tím, že si to rozmyslel a že požaduje cenu vyšší ..>>

   Jako uvedení v důvodové zprávě mě ponejprv napadlo, že snad město chtělo prodávajícího nějak podfouknout a tím přímým přenosem se to provalilo. Jak souvisí přímý přenos s tím, že si prodávající rozmyslel prodat za schválenou cenu, to se ptali i zastupitelé, určitě M. Horák, ale nikdo tu souvislost nevysvětlil, naopak svou trošku do mlýna přidal místostarosta O. Veselý, cituji:

<< … Kolegové, tady vidíte, že i transparentnost má svá úskalí, značná, všechno co projednáváme my, jako veřejná korporace a snažíme se hájit zájmy města co nejlépe, tak jde přesně proti tomu, proti transparentnosti, když všechno zveřejníme, tak si s náma každej vymete roh, abych nebyl vulgární, čili, druhá strana nic takového neudělá, tak si to uvědomme, až budeme říkat – co nejvyšší transparentnost – že to město může taky poškodit. … >>

   Po tom, co zaznělo v obou citacích se zmůžu jen na konstatování, že tohle jsou jasně sdělené informace o tom, že radní nestojí o dohled veřejnosti nad tím, co chtějí konat. Nechtějí, aby do jejich vládnutí někdo zasahoval, transparentnost je překážka, přínosem je utajení jejich úmyslů.

   Přímý přenos je příčinou, že si prodávající rozmyslel prodat, tak to je argument, který jsem ještě neslyšela, v diskuzi M. Turek připomenul případ výkupu pozemků na Hradišti, kdy si prodávající také rozmyslel prodej, a světe div se, nezaznělo, že tehdy přímý přenos z jednání ZM toho příčinou být nemohl, neexistoval.

   Ale nevole diskutovat o projednávaném bodě, nevole zabývat se otázkou, zda město opravdu řádně hospodaří, ta se odrazila i v reakci starostky, kdy přihlášený M. Čapek z diskuze odstoupil, s odůvodněním, že vše řekli jeho předřečníci.

Reagovala starostka E. Vanžurová, cituji: << Pane doktore, já si to myslím taky, že už toho bylo zase hodně řečeno. >>

 

   Nakonec malé shrnutí mých poznatků, na které postačí jediné jednání ZM. Vedení města se snaží změnou v Jednacím řádu omezit obšírnější diskuze zastupitelů k projednáváním jednotlivých bodů jednání tím, že si mají veškeré informace zjistit předem, u úředníků na odborech města. To by znamenalo, že zastupitel nebude moci v průběhu jednání vyzvat úředníky – nikoho z povolaných- k podání vysvětlení v rámci projednávaného bodu. Zároveň tím bude omezen přístup k informacím veřejnosti, která se nedozví ani o čárku navíc, než bude zveřejněno v materiálech k jednání. Dvě mouchy jednou ranou.

   A pro jistotu se od prvního přímého přenosu z jednání ZM bude jeho význam napadat, bude se napadat otevřenost radnice a to bez skrupulí, s cílem uzavřít informace co nejvíce na radnici, a z veřejného zasedání ZM vytvořit poloveřejnou grotesku. A to je říjen 2019, 30 let po revoluci, sametové, a praktiky ve vedení města, se souhlasem některých řadových zastupitelů, vypadají hůř, než před těmi 30. lety.

   Myslíte si, že přeháním, že maluji čerta na zeď? Je to váš názor, já ten svůj podpořím tím, že v zápisu z projednávání tohoto bodu není ani slovo o tom, co o přímém přenosu řekla místostarostka P. Trambová, není tam ani slovo z toho, co k tomu řekl místostarosta O. Veselý, není tam reakce starostky E: Vanžurové, není tam zaznamenáno, co v diskuzi řekl M. Horák! Pokud z webu zmizí video záznamy z jednání, bude k dispozici jen tento tvrdě cenzurovaný zápis.

   A že zákon nenakazuje popis v zápisu z jednání ZM provádět dopodrobna? No, on zákon ani nezakazuje provádět zápis dopodrobna a ti, co mají čisté svědomí, co konají jako řádní hospodáři, ti, co si uvědomují, že na těch postech sedí z vůle voličů, těch obyčejných lidí, ti nemají zapotřebí cenzurovat zápis z jednání zastupitelstva, ani zápis z jednání rady města. Ti nemají zájem na tom, odstranit z webu audio záznamy a nenápadně, po třech měsících, i video záznamy, notabene třeba přímé přenosy z jednání zase zrušit.

 

   Nuže,  jestli si to video pustíte, koukejte se pečlivě, poslouchejte také, bude se vám to, milí čtenáři, jistě jednou hodit, při rozhodování o tom, kdo si zaslouží naši pozornost dnes a koho si na tu radnici příště zvolit.

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

20. 10. 2019 (12:23)  –  Luděk Blaha

0
0

Všechno, co se nějákým způsobem dotýká státní správy a samosprávy, co je placeno z daní občanů má být veřejné.
Ve-řej-né!!!
Platy zaměstnanců, smlouvy… všechno.
Pokud s tím má někdo nějaký problém, nechť se nenechává státem zaměstnat a nechť s ním neuzavírá smlouvy. Je-li taková transparentnost v rozporu s nějakou právní normou, znamená to, že je ta norma špatná!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.