Přihlášení

Konečné znění kupní smlouvy – výkup areálu dopravního hřiště

25. 4. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Dopravní hřiště ve městě. Téma do posledních voleb. Už před volbami bylo zřejmé, že tohle dopravní hřiště je pouhou historií. Podle dostupných informací zástupci Automotoklubu Stanislava Maliny v Písku přestali provozovat hřiště, město s nimi v průběhu let jednalo, vždy však bez výsledku. V roce 2021 se Automotoklub Stanislava Maliny dostal do likvidace a areál byl převeden do majetku Autoklubu ČR. Od této chvíle bylo jasné, že postup likvidátora je daný, tedy vyzvat věřitele k přihlášení pohledávek k zástupci provozovatele dopravního hřiště a poté prodejem majetku uspokojit jejich pohledávky ve veřejné dražbě. Jinými slovy, od chvíle zahájení likvidace byla dražba hřiště očekávaným postupem.

   Město se dražeb obecně nemá účastnit. Hlavním z důvodů je veřejný rozpočet, takže každý dopředu ví, kolik město hodlá do dražby z rozpočtu investovat. Vyhrazením a zveřejněním částky peněz se dá ovlivnit cena draženého předmětu, a za takových podmínek se dražby město, jako samosprávní celek nemůže podílet.

   V našem případě se město rozhodnutím zastupitelů na březnovém zasedání ZM od obecných pravidel odchýlilo, uvolnilo částku 10 milionů za účelem výkupu hřiště a pověřilo starostu účastí na dražbě dopravního hřiště. No, a starosta nebyl v dražbě úspěšný, protože někdo, nevíme kdo, přihodil nejen víc peněz než je odhadcem stanovená cena hřiště ( 5.200.000 Kč), ale víc i nad limit peněz, který měl starosta pro dražbu k dispozici. Plné znění usnesení zastupitelů je na straně 43.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50190

 

   Navzdory všem událostem se nějakým zázrakem totiž do materiálů na dubnové zasedání ZM dostal návrh smlouvy na výkup dopravního hřiště. Zvláštní, město přece hřiště nezískalo v dražbě, tak co je to za smlouvu ke schválení?

   Podle posledního usnesení zastupitelstva se měl starosta města pokusit hřiště koupit prostřednictvím dražby. Nenašla jsem jiné usnesení k projednání dalšího postupu města u dopravného hřiště, kde by se řešila otázka- Hřiště jsme v dražbě nezískali, jaký bude další postup města? Ne, je tu rovnou návrh s velice strohým a neúplným popisem v důvodové zprávě:                            Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města přijalo dne 23.03.2023 usnesení č. 49/23: k2) výkup areálu dopravního hřiště včetně budovy č. p. 305, která je součástí pozemku st. parc. č. 543/1 k. ú. Písek – lokalita Zátavské nábřeží Usnesení č. 49/23

I. Zastupitelstvo města schvaluje účast města Písku v elektronické dražbě (aukci), jejíž předmětem budou pozemky st. parc. č. 543/1 o výměře 446 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Václavské Předměstí, č. p. 305, obč. vyb., st. parc. č. 543/5 o výměře 2375 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je asfaltová plocha, servisní rampa a většina dopravního hřiště, st. parc. č. 543/6 o výměře 98 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., st. parc. č. 543/8 o výměře 318 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je část dopravního hřiště, st. parc. č. 543/9 o výměře 103 m2, zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 543/10 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 543/11 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2947 o výměře 47 m2, ostatní plocha vše k. ú. Písek z vlastnictví Autoklubu České republiky, IČO 00550264, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města určením kupní ceny, kterou město Písek za areál dopravního hřiště, tj. pozemky st. parc. č. 543/1 o výměře 446 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Václavské Předměstí, č. p. 305, obč. vyb., st. parc. č. 543/5 o výměře 2375 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je asfaltová plocha, servisní rampa a většina dopravního hřiště, st. parc. č. 543/6 o výměře 98 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., st. parc. č. 543/8 o výměře 318 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je část dopravního hřiště, st. parc. č. 543/9 o výměře 103 m2, zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 543/10 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 543/11 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2947 o výměře 47 m2, ostatní plocha vše k. ú. Písek, v elektronické dražbě (aukci) nabídne.

III. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení výdajové položky „Výkupy a věcná břemena“ na kapitole 739 správa majetku o částku 10 mil. Kč prostřednictvím rozpočtového opatření č. 17/23.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dražba proběhla dne 30.3.2023 a město Písek nebylo v této dražbě úspěšné. Nicméně Autoklub ČR město Písek znovu kontaktoval s tím, že zohlední skutečnost, že město dlouhodobě o dopravní hřiště usilovalo a za cenu minimálně navýšenou, aby to mohl Autoklub odůvodnit svým členům, městu Písek dopravní hřiště prodá. Vítězná částka byla 11.330.000 Kč, Autoklub nabízí dopravní hřiště za 11.500.000 Kč. Na základě výše uvedených skutečností zaslal Autoklub ČR návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení.

Doporučení zpracovatele:

Odbor správy majetku se domnívá, že se nejedná o cenu tržní a s ohledem na budoucí investice do areálu výkup za tuto cenu nedoporučuje, tj. neschválit kupní smlouvu. (usnesení c)

Doporučení předkladatele:

Vzhledem k dlouhodobé snaze města o zprovoznění dopravního hřiště výkup doporučuje, tj. schválit kupní smlouvu. (usnesení a)

   Pokud tomu dobře rozumím, na základě likvidace se dopravní hřiště dostalo do dražby, které se zúčastnilo město, ale hřiště vydražil někdo jiný za téměř dvojnásobek odhadní ceny. Ale Autoklub nedodrží podmínky dražby a namísto odevzdání majetku vítězi dražby, nabízí ke koupi tento majetek městu Písek, s mírným zdražením o dalších cca 200 tisíc.

   Jiné informace nemáme, takže se nabízí spekulace. Třeba – byl vítěz dražby nastrčený, aby vyhnal cenu hřiště vysoko? Kým byl vítěz dražby asi nastrčen? Je nabízená smlouva na koupi hřiště podvodem, protože hřiště patří vítězi dražby? Jak odůvodnit tento postup u prodeje a další navýšení ceny za hřiště ze strany Autoklubu? K čemu tedy proběhla dražba hřiště? Těch otázek je daleko více.

   Doporučení odboru majetku je naprosto v souladu s celou nastalou situací. Za těchto podmínek a za tuto navrženou cenu dopravní hřiště nekupovat. Je mi líto, ale je to tak správně.

   Ačkoliv já jsem se naděje na dopravní hřiště na stávajícím místě v majetku města vzdala v okamžiku, kdy hřiště převzal likvidátor, město se pokusilo získat hřiště i za předraženou cenu. Zatímco např. výkup domu na Pražské ulici za vyšší než odhadní cenu je pro zastupitele absolutně nemožný, protože jsou řádní hospodáři a nedají majiteli domu ani korunu navrch, možnost koupit za podivných podmínek předražené hřiště v ceně víc jak dvou takových hřišť se zdá předkladateli v pořádku. A zastupitelům, kteří schválili účast na dražbě také, a věřím, že se dočkáme při projednání bodu diskuze, jak moc to pro děti chtějí koupit, ať to stojí, co to stojí. Já si nemyslím, že je schválení kupní smlouvy v pořádku a navržená cena za hřiště už vůbec ne.

   Kdyby chtěli zastupitelé pro děti dopravní hřiště, začali už pro něj hledat místo před volbami. Já bych se nerozhlížela daleko, přes řeku je vodárna, udělejte hřiště dětem tam, kemp může být jinde!

Jedna navržená smlouva lepší jak druhá, tohle bude zajímavé projednávání bodu č.7.

   Nezkoušela jsem najít případ prodeje majetku podobný tomuto, našla jsem však několik odkazů na soudní pře s podobným charakterem prodejů majetku.

 

0
0

Diskuze k článku +

25. 4. 2023 (12:35)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zápis z jednání Výbor finanční
Předseda vyzval přítomného místostarostu Soumara ke komentáři. Ten upozornil, že peníze na nákup hřiště má město již ve svém rozpočtu. Dále stručně popsal realizovanou dražbu s tím, že město následně obdrželo od Autoklubu nabídku na koupi dopravní hřiště za cenu 11,5 mil. Kč. Kupní smlouva je tak v této ceně předložena zastupitelstvu k projednání. Úřad se pokusil vytipovat i jiné možné lokality pro výstavbu dopravního hřiště, ale každá z nich je v něčem problematická a neumožňuje výstavbu hřiště v dohledné době.
Následně debatovali všichni přítomní členové výboru. Shoda panovala na tom, že aktuální cena za dopravní hřiště je hodně vysoká a pohybuje se na hraně či spíše za hranou „ekonomicky smysluplné“ a objekt by bylo vhodnější zbourat (s výstavbou nového) než ho rekonstruovat.
V další debatě již členové výboru nenašli shodu na tom, zda zastupitelstvo má za těchto podmínek současné dopravní hřiště vykoupit. V diskusi zazněly názory pro koupi i proti ní. Například, že cena je vysoká, ale pro obyvatele města obhajitelná. Prostor dopravního hřiště by si již zasloužil revitalizaci a je z pohledu města velmi zajímavý, a to nejen pro jeho současný účel. Dále by se jednalo o další velkou investici města ve volebním období a hrozí tak další utracení prostředků uspořených např. na bazén. Otázkou je i termín možného zahájení případné přestavby (nové stavby)

Hlasování: Finanční výbor nepřijal usnesení, nýbrž pouze – FV doporučuje zastupitelstvu města konečné znění kupní smlouvy mezi městem Písek a Autoklubem České republiky vykupující areál dopravního hřiště v částce 11 500 000 Kč schvaluje

Inu, určitě měli na výboru o čem mluvit, protože je možné, že se podobná situace řešila poprvé, tedy to, že se nějaký majetek nechá dražit, tím se jeho cena vyžene neúměrně vysoko a město se má podílet na tomto způsobu "zhodnocení" majetku výkupem za dvojnásobek původní ceny.
Pro koupi hlasovali 4 členové výboru (neuvádí se jmenný seznam čtyř "řádných hospodářů města"), uvidíme, kolik zastupitelů se chce na transakci podílet, ve veřejném hlasování.

Odpovědět

25. 4. 2023 (23:52)  –  Luděk Blaha

0
0

"je z pohledu města velmi zajímavý, a to nejen pro jeho současný účel"

Pro úplně jiný účel? A to jaký?
Nějak se bráním pomyšlení, že by se před obyvateli města obhájila vysoká cena vykoupení objektu pro dopravní hřiště, aby se pak objekt využil pro účel zajímavější. Jakože koupit, zrevitalizovat a k podnikatelským aktivitám pronajmout za korunu, protože za koruny dvě by se toho už nikdo neujal?

Odpovědět

26. 4. 2023 (01:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vynikající postřeh!
Smlouva sice obsahuje : Zvláštní ujednání
1. Kupující výslovně prohlašuje, že se zavazuje:
a) realizovat rekonstrukci Dětského dopravního hřiště, tak aby splňovalo veškeré požadavky vyplývající z platných právních předpisů a norem, zejména bezpečnostních a hygienických,
b) zachovat účel užívání Dětského dopravního hřiště, to je zejména pro dopravní výuku pro děti, a to nejméně po dobu 10 let od dokončení rekonstrukce, specifikované v písm. a) tohoto odstavce

Jenže, pokud by se na rekonstrukci čerpala dotace – jaká asi, určitě by udržitelnost projektu delší nebyla a co je deset let v běhu života města? Co by bylo součástí rekonstrukce a mohlo by sloužit jinému účelu po deseti letech?
Kemp je jasným příkladem čerpání dotace na něco, co to asi nebude, napřed se jedná o konverzi vodárny, potom se do rozpočtu napíše etapa KEMP a nakonec se dozvíme, že nejde o kemp, ale vlastně o ty tělocvičny … Lyžařský svah prošel jednou dotací, už se navrhuje čerpání další dotace …

Odpovědět

26. 4. 2023 (09:15)  –  Martin Špírek

0
0

Vedení města prý jednalo s Autoklubem, ale neúspěšně.
Proběhla aukce, starosta nebyl úspěšný, takže tečka.

Dle AKTUALITY z 296. zasedání PREZÍDIA AUTOKLUBU ČR 14/4 >Prezídium vzalo na vědomí výsledek aukce areálu v Písku a uložilo prezidentovi Autoklubu ČR dál v této věci jednat<
Ten ale nejedná s vítězem dražby,,, ale nabídne to neúspěšnému uchazeči za lehce vyšší cenu? To je divné až neuvěřitelné.
Dosud jsem se (zřejmě mylně) domníval, že předmět/nemovitost je odprodána nejvyšší nabídce, že je povinností uzavřít kupní
smlouvu s vydražitelem…
________________________________________________
pod čáru: výbor finanční materiál/kupní smlouvu do ZM „doporučuje“, tzn. že perla "zdroje tu jsou" pořád platí. Takže asi
koupíme, zrevitalizujeme/obnovíme/upravíme => totál demolice a nová výstavba. (Učebna pro páťáky na BESIP a sklad
autíček+kol). Provoz vč. údržby pak asi hodí na MSP, kteří tam budou v létě půjčovat káru za cca 50,-Kč na hodinku…

I když občan může vidět zásadní priority trochu jinak a jinde, tak chápu a rozumím že by to bylo bezva a přínosné. Jen ta forma
a náhlá změna mě docela zaráží.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.