Přihlášení

Kontroverzní usnesení kontrolního výboru

19. 6. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Nové vedení města zavedlo nové pořádky v různých podobách majících vliv na veřejnost. Volby členů výborů města se staly nástrojem pro dosazení „svých“ lidí i za cenu toho, že byl porušen zákon o obcích tím, že se členem výboru stal člověk, který nemá trvalý pobyt v osadě, kam byl jmenován. To je jen příklad. Jednací řády výborů a komisí jsou často jen schválenou formalitou, kterou se po volbách čím dál častěji nikdo neřídí. Což potvrzuje i poslední zápis kontrolního výboru.

   Některé výbory město zřizuje ze zákona, jiné podle svých potřeb. Kontrolní výbor je zřízen ze zákona, jeho členy nominovali na výzvu starosty jednotlivé strany zastoupené v zastupitelstvu. Jednací řády pro výbory si každé město upravuje samo, přesto zde musí být zárověň dodržena litera zákona. Cituji část jednacího řádu:

čl. 2 Jednání výborů

(1) Výbory se schází ke svému jednání podle potřeby. Jednání svolává a řídí předseda výboru, místopředseda výboru nebo jiný určený člen výboru.

(2) Výbory při jednání rozhodují většinou hlasů přítomných členů, přičemž výsledkem jejich činnosti jsou doporučení a stanoviska. K přijetí doporučení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. K platnému usnesení výboru o zaujetí stanoviska je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru.

(3) O průběhu jednání výboru a hlasování pořizuje určený člen výboru nebo sekretář zápis. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů výboru, schválený pořad jednání výboru, průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení, začátek a konec jednání. Zápis z jednání výboru musí být pořízen do sedmi pracovních dnů od jeho konání ….

 

   Poslední zápis kontrolního výboru obsahuje usnesení – Hlasování členů Kontrolního výboru v mimořádných a řádně odůvodněných případech je možné pomocí e-mailové komunikace, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne odeslání pokynu k hlasování předsedou Kontrolního výboru

- uvedené v diskuzi jako – Ad 4)

V rámci bodu Různé proběhla diskuze nad problematikou operativního hlasování členů Kontrolního výboru v naléhavých případech elektronickou formou, následně bylo předsedou navrženo ke schválení následující usnesení.

Hlasovalo pro všech 7 přítomných členů:

Marek Anděl, Ing. Pavel Batěk, Bc. Tereza Boháčová, Ing. Michal Horák, Bc. Jiří Mužík, Ing. Jaroslava Ranglová, DiS., Ing. Erik Svoboda, MBA

 

   Tak si říkám, co to s těma lidma je. Přihlásí se k výkonu funkce. Jsou seznámeni s jednacím řádem výborů. Co jméno to titul, takže vzdělaní lidé. A nakonec se dohodnou, že se jednání nebudou účastnit osobně, ale budou si s předsedou výboru dopisovat emailem. A ještě zřejmě věří tomu, že jejich postup uvedený v usnesení je v pořádku.

   Vážení členové kontrolního výboru, vaše přijaté usnesení není v souladu s jednacím řádem výborů města, není v souladu se zákonem o obcích a jestli vás ta práce pro město nebaví, vzdejte se mandátu!

   Kontrolní výbor není ze zákona zřizován pro srandu králíkům, ale má významné místo v samosprávě ošetřené i zákonem o obcích. Členové výboru by si měli být vědomi funkce, do které se dobrovolně přihlásili, měli by tuto funkci podle toho i vykonávat. Koneckonců, členové výboru jsou za výkon funkce, jejíž nedílnou součástí je scházení se na zasedání, ne dopisování si, i zaplaceni. Nedělejte ostudu sobě, ani městu, ano?

 

Doplňuji pro přehlednost těm, kdo se o problematiku hlouběji nezajímají:

- – Taktéž je třeba připomenout, že není možná tzv. „korespondenční" forma zasedání výboru. Vždy je třeba, aby členové výboru byli „přítomni", resp. zákon stanoví, že počet přítomných členů musí být nadpoloviční (viz dále).

 

- – Ze současného právního výkladu zákonů o územních samosprávných celcích vyplývá, že hlasování zastupitelstva či rady za použití metody „per rollam" (tzn. formou písemného, mailového či telefonického stanoviska) není přípustné. Ob­dobně je nutné dle našeho názoru nahlížet na tuto problematiku též u poradních a iniciativních (event. kontrolních) orgánů zřizovaných v souladu se zákonem zastupitelstvem (výbory) či radou (komise).

 

- – Kontrolní výbor: Má za úkol kontrolu usnesení zastupitelstva a rady, kontrolu dodržování právních předpisů a další kontrolní činnosti, kterými je pověřila obec

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.