Přihlášení

Křižovatka ulic Harantova a 17. listopadu se bude letos opravovat celá

8. 5. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

V únoru se v restauraci Olympie konala již druhá beseda zaměřená na téma Regenerace sídliště Dr. M. Horákové, na besedě jsem byla. Letos jsem byla i v knihovně na únorové besedě, na které vedení města představovalo již schválené investiční záměry. Ani na jedné z obou besed nezaznělo, že se na letošní rok chystá zahájení úprav ulice Harantova. O tom, že se město chystá tuhle ulici nějakým způsobem pozměnit se sporadicky hovoří asi pět let, jedná se o ulici vytíženou a dopravně významnou. A v okamžiku, kdy se má začít se stavební úpravou ulice je však ticho po pěšině.

   Už před lety jsme se mohli dočíst:

Začít by se mělo prostorem před Olympií vymezeným ulicemi Harantova, Dr. Milady Horákové a 17. listopadu. „Máme zpracovánu studii na úpravy této lokality. Autorkou je písecká architektka Eva Svinteková,“ informuje místostarostka Petra Trambová. … „Dříve, než se budeme moci pustit do projektování a realizace výše uvedených parkových úprav, musíme počkat na dopravní studii Harantovy ulice,“ říká Petra Trambová. „Jde o velmi vytíženou páteřní komunikaci, která potřebuje zklidnění a úpravy pro bezpečnější pohyb chodců i cyklistů i pro příjemnější život lidí v jejím okolí. Na dopravní studii se v současnosti pracuje. Jakmile ji budeme mít k dispozici, a bude-li to i vůle zastupitelstva, mohli bychom už v příštím roce začít projektovat."

https://www.mesto-pisek.cz/opravy-nejstarsiho-sidliste-zacnou-v-prostoru-pred-olympii/d-31855 použitá fotka v perexu

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=31856

   Na první besedě o sídlišti před cca dvěma lety k rekonstrukci sídliště Dr. M. Horákové byla městem ovšem předložena zcela jiná, nová studie parku přiléhajícímu k bloku domů u restaurace Olympie s tím, že konečná verze bude upravena v souladu se studií ulice Harantova. Na druhé besedě letos se o parku vůbec nemluvilo s tím, že změny na sídlišti začnou rovnou projektem na parkování v přední části ulice Dr. M. Horákové. Studie parku „sladěná“ se studií ulice – ani slovo.

   Zničehonic se ovšem Harantova ulice objeví jako stavební akce na letošní rok a dokonce velmi významná akce! Pokud jste si četli zápisy z komisí, zjistili jste jako já, že se na studii ulice po celých pět let asi pracuje a komise dopravní se jí zabývala letos v dubnu: Komise dopravní dne 22.03.2023 Studie úpravy uličního prostoru místní komunikace ulici Harantova

Předložená studie, vypracovaná GK Plavec – Michalec, geodetickou kanceláří s.r.o. řeší 1. etapu místní komunikace Harantovy ulice v úseku od křižovatky s ulicemi Budějovická a Purkyňova po křižovatku a ulicí 17. listopadu, včetně úpravy této křižovatky. Jedná se o změnu stávajícího dispozičního uspořádání uličního prostoru na 2x protisměrné jízdní pruhy, odstavné pruhy, zeleň, jízdní pruh pro cyklisty a chodníky se současným přemístěním stávajících BUS zastávek do zálivu za křižovatku s jednosměrnou ulicí Dr. Milady Horákové (ve směru z centra) a do částečného zálivu za křižovatku s ul. 17. listopadu, včetně zřízení přechodů pro chodce – nových 2x v ul. 17. listopadu. Dále byl prezentován i návrh osazení světelného signalizačního zařízení do této křižovatky s cenovou kalkulací 4-5 mil. Kč a k tomu s vypracování projektové dokumentace za cca 180 tis. Kč. Tento návrh výrazně zvyšuje bezpečnosti silničního provozu (hlavně chodců) v této křižovatce.

Usnesení DK č. 4/23

Dopravní komise se seznámila se studií dopravního řešení uličního prostoru ulice Harantova v úseku 1. etapy mezi křižovatkami ul. Budějovická a 17. listopadu a doporučuje zapracovat do křižovatky s ulicí 17. listopadu světelné signalizační zařízení.

   V březnu jsme se mohli dočíst ze zápisu DK o tom, že byla projednána studie dopravního řešení, ačkoliv až v květnu zjistíme, že už tou dobou asi měsíc probíhalo pod smlouvou zhotovení projektové dokumentace a tím pádem se nám objasní i toto sdělení:

   Dotazy občanů: K. Štefan 21.4.2023 22:11:26 Dotazy občanů > Výtluky v Harantově ulici

Dobrý den, kdy bude opraven výmol v Harantově ulici před přechodem u domu č. 1990 a výtluky v křížení s ul. 17. listopadu? A šlo by to udělat pořádně, aby se z toho nestával každoroční jarní evergreen? Nebo se to takhle na jaře bude plácat dokud nezačne revitalizace Harantovy ulice, jejíž studie 1. etapy byla projednávána komisí dopravní na zasedání 22. 3. 2023? Mohl bych vás požádat o odkaz na tuto studii, na webu města jsem ji nikde nedohledal a určitě nejsem sám, koho zajímá, co nám tu GK Plavec-Michalec naplánovala. Děkuji. K. Štefan

Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 26.4.2023 15:40:39 Výtluky v Harantově ulici

Vážený pane Štefane, křižovatka ulic Harantova a 17. listopadu se bude letos opravovat celá. Práce jsou podle informací Městských služeb Písek naplánovány na prázdniny. Co se Vámi zmiňované studie týká, tak komise dopravní projednávala rozpracovanou verzi. Projektanti na ní budou ještě pracovat, není proto zatím možné do ní nahlédnout.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

   Cože se bude? O tom, že se ve městě vymění rozbité lavičky za opravené (což by měla být naprostá samozřejmost v životě města) se dočteme na webu města i v médiích, ale že se chystá přeměna tak významné ulice města – oficiálně ani muk. Dokonce ani na jedné z besed nezaznělo, že se vybírá zhotovitel projektové dokumentace na akci Harantova ulice. Akce Harantova ulice se tedy má realizovat letos? Nebo se bude opravovat jen ta křižovatka nezávisle na celé ulici či co? A nikde žádná prezentace akce ve veřejném prostoru, ačkoliv se z pohledu dopravy jedná o významnou ulici města, dokonce není dostupná ani ta komisí projednaná studie …

Rozpočet města na letošní rok neuvádí Harantovu ulici jako investiční akci, v rozpočtu na ni nejsou peníze a přesto se má začít s pracemi o prázdninách?

   Zjišťujeme tedy, že bylo zadáno zhotovení projektové dokumentace letos v únoru – ta tedy byla zadána na základě neprojednané a nedokončené studie? Asi ano, protože teprve v květnu bude RM jednat o navýšení ceny projektové dokumentace o zapracování světelné signalizace v ulic, na změny koordinační studie (cyklotrasy, parkovací místa, zastávky MHD, zeleň, místa pro odpadové hospodářství apod.) a dále o koordinaci s navazujícími projekty (VO, E.ON, CETIN, SSZ), což uvádí materiály na zasedání RM tento čtvrtek:

Odbor investic a rozvoje předkládá Radě města Písek návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Písek a společností GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.; IČO 260 42 452 dne 09.02.2023 na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce Harantovy ulice v Písku – I. Etapa (úsek ul. Budějovická – ul. 17. listopadu). Dodatek řeší návrh rozšíření rozsahu díla o zajištění zpracování projektové dokumentace na světelné signalizační zařízení (semafory) v křižovatce ulic Harantova a 17.listopadu. Tento požadavek vznikl na základě jednání dopravní komice z důvodu zvýšení bezpečnosti jednak chodců tak i automobilové dopravy. Dále se jedná o navýšení ceny projekčních prací na základě požadavků na změny koordinační studie (cyklotrasy, parkovací místa, zastávky MHD, zeleň, místa pro odpadové hospodářství apod.) a dále o koordinaci s navazujícími projekty (VO, E.ON, CETIN, SSZ) včetně zajištění inženýrské činnosti (viz tabulka v čl. 4.2. tohoto dodatku).

Tyto požadavky byly nárokovány na několika koordinačních schůzkách za účasti zástupců vedené města, jednotlivých odborů a správců inženýrských sítí. Cena díla se v návrhu zvyšuje o 270 000 Kč bez DPH na celkovou cenu 533 900 Kč bez DPH

   No, úplně nechápu některé napsané detaily, jako třeba, že potřeba semaforů vznikla – „ na základě jednání dopravní komice z důvodu zvýšení bezpečnosti jednak chodců tak i automobilové dopravy“, když DK byl tento požadavek nevymyslela, pouze jej schválila – „ Dále byl prezentován i návrh osazení světelného signalizačního zařízení do této křižovatky s cenovou kalkulací 4-5 mil. Kč“, jak je uvedeno v zápisu DK. Stejně tak nechápu navýšení ceny o prvky, které už studie obsahovala, ale nečetla jsem původní smlouvu, nemohu porovnávat, co město firmě vlastně k projektování poskytlo a jak znělo zadání do smlouvy.

   Na každý pád se tu stále víceméně hovoří o studii, tedy o něčem, co je v plánu „na někdy“. Studie úpravy uličního prostoru místní komunikace ulici Harantova byla představena komisi dopravní v etapě I. Dá se předpokládat, že celá ulice Harantova projde proměnou, ale komise byla obeznámena jen s jednou etapou. Jak bude Harantova ulice jednou vypadat? Kdy dojde k realizaci změny celé ulice? A kdy se město chystá se záměrem seznámit veřejnost?

   Podle popisu akce se bude zasahovat do chodníků, zeleně, budou vznikat nové pruhy pro cyklisty, přesunou se zastávky MHD, přibyde i semafor, to není jen výměna povrchu ulice, to je razantní zásah do ulice s bytovou výstavbou. Podle všeho majitelé nemovitostí o plánu města nevědí nic, stejně jako ostatní veřejnost nejsou seznámeni se studií a netuší, jak moc se jich bude dotýkat tato přeměna jejich ulice. A zřejmě nikdo ještě neviděl studii celé Harantovy ulice, jak bude vlastně vypadat, nabízí se tím další otázka, proč se s touto akcí má vlastně začít letos…?

Akce není v rozpočtu města.

Akce se dělí na etapy, prozatím je uváděna etapa I., nebyla představena studie celé ulice, počet etap.

Akce nebyla představena na besedě s veřejností, byť patří mezi významné akce města.

Akce byla prezentována DK jako nedokončená studie, příště DK zasedá 21.06. .

   Akce Harantova ulice podle mého názoru momentálně aspiruje na vlnu problémů, podobných na Žižkově třídě (snad ne podobných jako Zeyerova ulice …) . Začátek je podobný v přístupu města k obyvatelům ulice, také jim hodlá předložit záměr v hotové podobě, nejspíš také až v rámci územního a stavebního povolení. Já osobně bych v pozici vlastníka nemovitosti v ulici s takovým přístupem města nebyla spokojena a velice pečlivě bych se poradila s odborníkem, jak moc bude moje nemovitost záměrem akce města zasažena. A k tomu je potřeba nějaký čas, který poskytuje i zákon v podobě připomínek a námitek, které – vzhledem k přístupu města – budou zřejmě hojně využity.

   Vůbec nezmiňuji dopravní omezení, plynoucí z realizace této akce, ulice je frekventovaná i chodci a velice pochybuji, že by stavební úpravy probíhaly pouze v období prázdnin.

Ještě sice nevymizela zcela ta hesla: … otevřená radnice … informovanost … nabízet lidem vysvětlení … ovšem představit si pod tím nemusíme všichni totéž.

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50540

 

0
0

Diskuze k článku +

9. 5. 2023 (15:28)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den,

jsou spletené dvě věci dohromady. Letos proběhne oprava křižovatky 17. listopadu a Harantovy, materiál, projednaný dopravní komisí, vybízí k zapracování budoucí možné osazení světelného signalizačního zařízení na této křižovatce – nyní pouze přípravu pro možné budoucí osazení.

Ulice Harantova, včetně křižovatky 17. listopadu, je nyní v rovině připomínek k projektu pro územní řízení od dotčených orgánů (EG-D, VaK, CETIN, odbory města aj.). Nepočítám, že by se v následujících 2 letech ulice realizovala, během té doby proběhne samozřejmě řízení s občany. Nyní nemáme v ruce nic, nemáme co ukazovat lidem, na prvním návrhu pracujeme.

Radnice je stále občanům otevřena. Občané mi píši, volají, scházím se s nimi a odpovídám průběžně, i ohledně Harantovy ulice a Dr. M. Horákové, kde dochází k zapracování připomínek a rozhodnutí o etapizaci rekonstrukce sídliště Dr. M. Horákové.

Hezký den, JS

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.