Přihlášení

Majetkový výbor a jeho rozdílná doporučení u prodeje pozemků

20. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Na zasedání zastupitelstva se vrací již jednou projednávaný prodej pozemku města. Na tom není nic neobvyklého, pokud žadateli zastupitelstvo nevyhoví, jako v tomto případě, lze podat žádost opakovaně. Neobvyklé na této žádosti je něco jiného. Přístup zastupitelů k vyřízení této žádosti o prodej pozemků města, to je ta zvláštnost. A jak už vlastně k unudění opakuji, i tato žádost souvisí s hospodařením majetku města a roztodivným nahlížením na majetek města majetkovým výborem a samotnými zastupiteli ve dvou, velice si podobných případech žádostí.

  Máme tu srovnání dvou žádostí na prodej pozemků ve stejné lokalitě, s obdobným určením využití v územním plánu a naprosto odlišným rozhodnutím zastupitelů města. Označím tuto jako žádost B.

Pojďme porovnat fakta ze žádostí. https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=48598  https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49570

   Obě žádosti již byly zastupitelům předloženy, u žádosti A zastupitelé napoprvé nerozhodli, žádost B napoprvé zamítli. Žádost A byla znovu projednána letos v lednu, žádost B to čeká nyní.

   Požadované pozemky města jsou na Jiráskově nábřeží, v obou případech žádostí se jedná o zeleň vedenou v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – jiná plocha, neplodná půda, manipulační plocha a částečně jako zeleň ochranná a izolační.

   Oba žadatelé chtějí pozemky využít pro vlastní záměr, jeden na stavbu bytového domu (nejedná se o byty ve vlastnictví města), druhý na stavbu garáží, to znamená, že v obou případech by zeleň zanikla, resp. byla by zastavěna.

 

A nyní rozdíly u vyjádření v materiálech na ZM:

Vyjádření majetkového výboru u žádosti A: Majetkový výbor doporučuje prodej části pozemku a dále doporučuje uzavřít budoucí kupní smlouvu, kde bude stanovena podmínka vyřídit změnu územního plánu. Pokud nebude změna schválena, nebude uzavřena konečná kupní smlouva

Vyjádření majetkového výboru u žádosti B: Majetkový výbor doporučuje části pozemku na stavbu garáže neprodávat.

 

Vyjádření odboru ŽP u žádosti A: Souhlasíme s prodejem části pozemku, jen upozorňujeme, že pokud by zasahovala výstavba i do prostoru vzrostlého stromu, který by se musel případně kácet, bude požadována náhrada za tento strom ve výši ekologické újmy vzniklé pokácením.

Vyjádření odboru ŽP u žádosti B : Nesouhlasí s prodejem pozemků, dle ÚP se jedná o veřejnou zeleň. Jednalo by se o rozšiřování zastavěných ploch a tím úbytek zeleně.

 

Vyjádření odboru výstavby a ÚP u žádosti A: Dle evidence stavebního úřadu se jedná o stávající zaplocenou zpevněnou plochu, která je zde umístěna na základě povolení.** S ohledem na tuto skutečnost, nemáme žádné námitky z hlediska územního plánování, i když část plochy zasahuje do plochy zeleně ochranné a izolační (ZO). Upozorňujeme, že záměr bytového domu podléhá prověření ve změně územního plánu Písek

Vyjádření odboru výstavby a ÚP u žádosti B : Záměr zřízení garáže na části pozemku p.č. 1818/1 koliduje s ÚP Písek. Předmětný pozemek je v ÚP Písek zahrnutý do ploch zeleně na veřejných prostranstvích (ZV). V těchto plochách není možné umísťovat garáže. Nepovažujeme za vhodné rozšiřovat řadové garáže požadovaným směrem. Zachování ploch zeleně ve městě se nám jeví jako prioritní. Pro úplnost, v zákresu žadatele je vyznačena pouze samotná garáž. Ale zřízení garáže by vyžadovalo i rozšíření asfaltové plochy před garážemi, a to opět na úkor zelených ploch

** Povolení nebylo nikým předloženo, povolení není evidováno, nejspíš nebylo nikdy vydáno pozemek byl užíván bez nájemní smlouvy.

 

A rozdíly v navržených usneseních

U žádosti A – rozdíly zvýrazňuji:

I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1822/1 o výměře cca 110 m2 vše k. ú. Písek za cenu minimálně ve výši 2.500 Kč/m2 s tím, že prodej by se uskutečnil až po změně územního plánu Písek umožňujícího bytovou výstavbu a po vydání stavebního povolení na stavbu bytového domu, do té doby by byla uzavřena budoucí smlouva kupní. Změnu územního plánu Písek si zajistí kupující na svoje náklady. Geometrický plán na oddělení části pozemku bude vyhotoven na náklady kupujícího. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení budoucí kupní smlouvy.

II. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1822/1 o výměře cca 110 m2 vše k. ú. Písek za cenu minimálně ve výši 2.500 Kč/m2

 

U žádosti B – rozdíly zvýrazňuji:

I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1818/4 o výměře cca 6 m2 a části pozemku parc. č. 1818/1 o výměře cca 14 m2 vše k. ú. Písek za účelem vybudování patrové garáže, a to za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

II. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1818/4 o výměře cca 6 m2 a části pozemku parc. č. 1818/1 o výměře cca 14 m2 vše k. ú. Písek za účelem vybudování patrové garáže formou výběrového řízení obálkovou metodou za vyvolávací cenu dle znaleckého posudku. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy, účinnými ke dni vyhlášení výběrového řízení. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede majetkový výbor. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupujícího.

 

   Tak to vidíte, jeden návrh horší jak druhý. V obou případech by se pro záměry žadatelů musel měnit územní plán – jak je vidět, předkladatel návrhů s tím podle doporučení nemá problém, v obou případech by město přišlo o zeleň, ale odbor ŽP na to upozorňuje jen v  jednom případě, kdy doslova uvádí zachování ploch zeleně jako prioritní, ve druhém případě by se dokonce pokácel vzrostlý strom a odbor ŽP jen upozorňuje na náhradní výsadbu (podle mých informací nebyla zjišťována cenu stromu, jeho stáří a význam v lokalitě), o prioritě zelených ploch ani čárka. A tak zatímco pro žádost A se u oslovených nenachází vlastně důvody proč pozemky neprodávat, pro žádost B se důvody neprodávat pozemky našly, ale je tu přeci jen rozdíl.

   Pozemek pro garáž byl napoprvé jednoznačně jako zeleň neprodejný, jak svědčí i návrh usnesení z loňského roku: Zastupitelstvo města:

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

záměr prodeje části pozemku parc. č. 1818/4 o výměře cca 6 m2 a části pozemku parc. č. 1818/1 o výměře cca 14 m2 vše k. ú. Písek za účelem vybudování patrové garáže, a to za cenu minimálně dle znaleckého posudku

   Vidíte dobře, zeleň se neprodává, územní plán to nedovoluje a tím to končí. Ovšem letos do návrhu usnesení někdo vpašoval prodej pozemku výběrovým řízením obálkovou metodou! Tak jo, všichni jsou ve svých vyjádřeních proti prodeji a přesto se nám v návrhu usnesení objeví možnost si o pozemek zasoutěžit, jakoby vlastně byl pozemek na prodej nabízen městem.

 

   A ještě lepší je vyřízení žádosti A, které proběhlo již v lednu. Ačkoliv se zeleň neprodává, ačkoliv to územní plán nedovoluje, tato žádost byla posouzena naprosto odlišně majetkovým výborem, jehož je žadatel členem. Žádost dokonce získala podporu od těsné většiny zastupitelů a prodej byl schválen i s krkolomným řešením podle návrhu usnesení shora uvedeným. Tu podporu ovšem získala žádost A jedině zásluhou všech zastupitelů politického uskupení, kterého je žadatel členem, to hlasy kolegů rozhodly o výsledku hlasování, jinak by získala žádost opět maximálně 12 hlasů.

  Takovou podporu od kolegů stranických zřejmě žadatel B nemá, uvidíme na zasedání ZM, kde se snad i ozřejmí důvod, proč je návrh  usnesení rozšířen o prodej pozemku obálkovou metodou.

 

  Já osobně se při čtení materiálů řídím pravidly, která určuje územní plán a zařazení pozemků k jejich využití, můj názor tedy je neprodávat ani v jednom z případů. Jak se ukazuje, hospodařit s majetkem města se dá různě, co platí pro jednoho, pro druhého se nepočítá, třetímu se vyhoví bez pochyb o podjatosti a jakákoliv překážka se nechá v klidu obejít krkolomně sepsaným a přijatým usnesením, za využití rozhodujících hlasů spolustraníků uskupení nebo koalice. Bez uzardění tvoří zastupitelé jeden precedent za druhým, zvýhodňují některé žadatele různým obcházením pravidel, tvořením prapodivných podmínek u pronájmů a prodejů majetku města. Někteří zastupitelé už dokonce na zasedání ZM prohlásili, že podpoří jistou žádost jen proto, že žadatele osobně znají, i když jako zastupitelé mají hájit zájmy města.

 

   Dva žadatelé, stejná lokalita, odlišná vyjádření majetkového výboru, odlišná vyjádření odborů, odlišné návrhy usnesení, odlišné posouzení, odlišné rozhodnutí? Naši zvolení hospodaří s majetkem města spravedlivě, nezaujatě, správně?

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.