Přihlášení

Město opět podvedlo veřejnost

7. 10. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Město pozvalo občany na veřejné projednání Revitalizace parku na Husově náměstí. Pozvánka byla zveřejněna v pátek odpoledne, akce se konala následující středu, tedy pět dní od zveřejnění pozvánky, a v čase pro mnohé občany poněkud nelichotivém. A kdyby jen to, město opět občany podvedlo, místo veřejného projednání se konala nepovedená beseda o projektu na park. Vzhledem k tomu, že to není poprvé, kdy si vedení města za spoluúčasti příslušného městského odboru bere občany jako pouhou kulisu pro realizaci svých nápadů za peníze města, neměla bych se tolik divit. Ale u parku se jedná přinejmenším o investici 45 milionů z pokladny města a budoucnost parku na Husově náměstí.

   Co jsou veřejná projednání – Slouží k prezentaci a diskuzi závažných projektů a záměrů. Prezentaci obvykle zajišťují zodpovědné osoby za projekt – projektant, příslušný úředník apod. Součástí veřejného projednání obvykle bývá moderovaná zapisovaná diskuze a sběr ústních i písemných připomínek k projektu nebo záměru. http://www.participativnimetody.cz/verejne-projednani.html

   Takže veškerá další jednání s veřejností lze považovat za besedy, debatní setkání, nicneřešící plkání. V našem případě je beseda nevhodným řešením k projednání projektu revitalizace parku.

   Proč nestačí beseda? V zadání výběrového řízení na zhotovení projektu je jasná definice, že zhotovitel uspořádá veřejné projednání zhotovené projektové dokumentace a vznesené připomínky zapracuje do projektu před podáním žádosti o územní souhlas, stavební povolení, stejný požadavek obsahuje i smlouva uzavřená se zhotovitelem projektu. Tato podmínka však nebyla ze strany zhotovitele dodržena, ani úřadem města, tím, že již bylo vydáno stavební povolení pro revitalizaci parku, přinejmenším v jeho části a namísto veřejného projednání se konala beseda, došlo k porušení smluvních podmínek.

   Revitalizace parku je potřeba, rozhodně nejsem proti. Ovšem projekt revitalizace si zaslouží debatu či připomínky, přinejmenším ze strany školy ZŠ J. Husa, pro kterou je park určen jako evakuační místo v okamžiku krize- např. požáru ve škole a zároveň slouží jako místo pro užívání školní družinou školy. Zhotovitel projektu se školou nekomunikoval její potřeby (krizový plán ZŠ), žádnou z těchto potřeb školy do projektu nezahrnul. Je zvláštní, že město samo nyní nezohlednilo tyto požadavky, v minulosti byla škola vždy do debat u studie revitalizace parku zapojena, resp. do roku 2014.

 

   Ačkoliv jsem si od zveřejnění pozvánky umínila, že tentokrát budu mít jen věcné připomínky, hned v prvních vteřinách besedy jsem rozhodnutí škrtla, protože místo veřejného projednání začala beseda. Lživé tvrzení města v pozvánce, opakovaně podvedená veřejnost městem u zásadní akce města, arogance, s jakou se přistupuje k občanům města, to vše vedlo k mému rozhodnutí, zachovat se stejně jako „oni“. Pokládala jsem některé dotazy nepřihlášená, skočila jsem do řeči dvěma zástupcům zhotovitele, nahlas jsem komentovala některé odpovědi, nevstávala jsem při řeči, nesnažila jsem se „spolupracovat“. Každým okamžikem jsem si uvědomovala, že já na, rozdíl od dalších diskutujících, nedokážu nereagovat na hulvátský, za květnatou řeč ukrytý výsměch všech pořadatelů besedy. Neomlouvám se, vztek nad promarněným časem petičního výboru, který se několik let věnuje tématu, vztek nad promarněným časem přítomných občanů, a rozčilení nad některými uvedenými plky během podivně provedené prezentace projektu, který je hotovou věcí bez účasti veřejnosti, zvítězili nad mým předsevzetím. Jakože ve smyslu „na hrubý pytel hrubá záplata“.

 

   Co tento podvod města pro veřejnost znamená?

   Občan byl pozván jen proto, aby si město udělalo pár fotek k pochvalnému textu o tom, jak se daří s veřejností komunikovat vážná témata. Z debaty vyplynulo, že projekt je hotov, architektka nebude do projektu zasahovat, občané se mohou ptát, mohou připomínkovat a tím to končí, protože nebude představeno zapracování připomínek do projektu, já pochybuji, že k nějakému vůbec dojde.

   Kdyby šlo jen o podvedenou veřejnost a porušení smlouvy mezi městem a zhotovitelem, dalo by se říct, že se to nějak vyřeší. Jenže město změnilo taktiku u samotné revitalizace, a od letoška je ve hře celých 45 milionů. Původně měla být revitalizace provedena za pomoci dotace. Od toho se upustilo, a rozhodlo se, že revitalizaci zaplatí město – 30 milionů a provedena bude během jednoho roku celá. Dva roky trvalo, než zhotovitel odevzdal projekt městu, poté zhotovitel s vedoucím odboru ŽP o své vlastní vůli rozhodli o umístění vodního hřiště do parku, projekt hřiště byl zhotoven objednávkou odboru ŽP z peněz odboru, ne vysoutěženým způsobem. A odbor ŽP na jaře požádal zastupitele o to, aby na vodní hřiště přidali peníze do revitalizace parku. Jenže zastupitelé tuto „iniciativu“ nepodpořili (a právem), přesto však přidali na revitalizaci 15 milionů, aniž by byla předložena kalkulace nových cen prací v materiálech na zasedání ZM.

   A v září tohoto roku zazní, že revitalizace bude rozdělena do etap a celé provedení bude trvat 5 let. Pominu-li fakt, že se 5 let bude na místě budovat stavba, kterou lze udělat do roka, zaráží mě způsob financování akce. Zakázka nebude určitě soutěžena jako celek, a na díle se může podílet X firem. To je velké riziko, nejen z pohledu prohospodaření spousty peněz, ale v návaznosti na záruky za provedené dílo. Tento postup etapizace u revitalizace parku tak budí víc otázek než odpovědí. Jde tu o balík peněz a pokud se revitalizace zrealizuje podle představeného projektu, půjde i o nevhodnou úpravu parku, jak zaznělo v debatě, parku vhodného kamsi do lázní, ne do tohoto místa.

 

    O tom, jak bylo na besedě s občany naloženo uvedu několik vyřčených tvrzení ze strany města a zhotovitele projektu, s mým komentářem.

- K pozvánce přiložená architektonická situace chybí zakreslení zeleně a stromu v jedné části, ale prý tam zeleň i strom budou, prý se jedná o chybu tisku, takže veřejnosti je předložen obrázek s chybou bez upozornění, že je v něm chyba …

- Projekt byl při zpracování několikrát projednán s veřejností. Lež, jednalo se o jednání s pracovní skupinou vytvořenou někdy před lety, tedy jednání bez účasti veřejnosti.

- V zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zhotovitele projektu bylo vodní hřiště. Lež, studie zmiňovala vodní prvek v místě studny, zadáno bylo pítko pro ptáky. Vodní hřiště má vlastní projekt, nezávislý na projektu parku, vytvoření projektu zadal vedoucí odboru ŽP „z ruky“ v době, kdy měl být projekt na park dávno hotový a odevzdaný městu, vodní hřiště nemělo být součástí revitalizace parku. Pítko je prý v mobiliáři, ale opravdu jsem jej nikde nenašla.

- Řešení úpravy komunikace před školou a v severní části parku s revitalizací nesouvisí, může na ně být vydán územní souhlas a stavební povolení. Lež, řešení bylo součástí zadávací dokumentace a hlavně součástí částky na revitalizaci parku ve výši 30 milionů korun.

- Od roku 2020 se prý nenašel vhodný termín pro konání veřejného projednání kvůli opatřením vlády, a tak bylo vydáno stavební povolení pro úpravu komunikace u severní části parku bez projednání s veřejností. Lež, vzhledem k tomu, že od zveřejnění pozvánky na veřejné projednání se beseda konala za pět dní – nikoliv za pět pracovních dní, veřejné projednání se mohlo konat nespočetně krát po uvolnění nebo zrušení opatření od roku 2020 do letošního září. Podle smlouvy měl být projekt odevzdán v roce 2020, odevzdán byl prý 3/2020, i od té doby byl dostatek času na veřejné projednání.

- Kaštan u hřiště je ve velmi špatném stavu, k jeho zachování bude třeba hodně práce a peněz, projekt se tím zabývá. Podívejte, špatný zdravotní stav vzrostlého stromu svědčí o špatné, či spíš žádné péči ze strany města. Špatný stav kaštanu byl zjištěn myslím v roce 2016, jaká péče byla stromu za ty roky věnována? A dalším stromům v tomto parku, v jiných parcích, jinde na území města? Je snadné říct, že dřeviny jsou nebezpečné, ve špatném stavu, ale schází tu zpětná vazba, kdo jejich stav způsobil, Ve většině je to totiž nedostatečná péče ze strany města.

- Vodní hřiště je stále ve hře, třeba v parku bude. V debatě několikrát zmíněná možná realizace vodního hřiště právě v tomto parku vyzněla jako posměch k usnesení zastupitelů, kteří rozhodli o jeho odstranění z projektu, jako holedbání se „my si to hřiště v parku uděláme“ (zmínil jej třetí místostarosta i architektka projektu).

 

0
0

Diskuze k článku +

7. 10. 2022 (11:14)  –  Martin Špírek

0
0

Dobrý den, děkuji za článek, naprostá pravda = další podfuk/podraz!
Pro úřad to je asi pouhá formalitka – kterou si prostě musí odškrtnout…
a zřejmě je jedno, zda proběhne oficiální projednání s veřejností, nebo jen nějaká neformální besedička…?
Ale že předem nejednají s vedením ZŠ J.Husa je skutečně ubohé ; "politická" odpovědnost jde za místostarostou Veselým!

Ohledně dětského hřiště – na jeho realizaci dostal odbor ŽP velkorysých 5mil.Kč ; arch.Fridlová ho ale pojmula jen jako "několik drobných prvků"_které navíc nacpala okolo studny = kam se ale ten kaštan také může svalit! (jeho zdravotní stav totiž popsala jako zcela nevhodný! a že může dojít ke spontánnímu zhroucení!) Pominu-li překvapení, že v parku ponechávají takto (byť jen potenc.) problematický/nebezpečný strom, tak návrh lokace dětsk.hřiště je tedy úplně naprosto špatně! Funkční hřiště lze jistě realizovat na cca +- stávajícím místě. (Jsem zvědavý, jak vypořádají tuto naprosto legitimní přípomínku).

Odpovědět

8. 10. 2022 (11:28)  –  Michaela Šťastná

0
0

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=39049
.. V rámci projekčních prací se v parku v polovině července uskutečnila koordinační schůzka s vedením města, pracovníky odboru životního prostředí, projektantem, architekty a zástupci místních obyvatel. 22.07.2020…

I tisková zpráva města jasně hovoří o tom, že od roku 2016 neprobíhala žádná veřejná projednání, ale koordinační schůzky (pracovní skupina). Zástupci veřejnosti zde uvedení, to jsou členové petičního výboru, kteří mají ze zákona danou možnost se těchto schůzek účastnit.
Veřejná projednání neproběhla, jen nyní –v roce 2022 – beseda k projektu.

Odpovědět

8. 10. 2022 (11:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

https://www.mesto-pisek.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12075&id=19401&n=v%2Dparku%2Dna%2Dhusove%2Dnamesti%2Dbyly%2Dvysazeny%2Dnove%2Ddreviny

…. „Jelikož v minulých letech nebyl vypsán žádný vhodný grant na tak rozsáhlou revitalizaci, přistoupil odbor životního prostředí k postupné obměně tohoto veřejného prostoru z prostředků města. První významnější výsadba, a to v severovýchodní části parku, byla podle studie provedena v uplynulých dnech. V okolí podzemních kontejnerů, kde se po odstranění poškozeného javoru nejvíce otevřel prostor, jsme vysadili několik vzrostlých stromů, konkrétně třešeň ptačí, červenolistý javor, muchovník a dále také skupiny keřů,“ doplňuje Miloslav Šatra. …

…. Plochu doplnila nová lavička a odpadkový koš. Výsadbu i osazení mobiliáře provedli pracovníci Městských služeb Písek. V dalších letech je zvažována postupná obnova parku v několika etapách s tím, že zároveň bude město usilovat o získání dotace na tuto obnovu. / 24.11.2017 ….


Aha, etapy vymysleli v roce 2017, aby doplnili stromy v parku, jenže byla než jedna a pak dlouho nic, i když byly v rozpočtu peníze konkrétně na parky, a přímo na tento park bylo v rozpočtu 30 milionů vloni, ale revitalizace nezačala a peníze se vrátili do rozpočtu. O dotaci se dneska pro jistotu vůbec nemluví a rovnou se navyšuje cena díla z rozpočtu města.


A strom vysazený před pěti lety chce architektka přesadit, než aby upravila projekt podle čerstvě provedené výsadby.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.