Přihlášení

Městský útulek pro kočky po našem

3. 3. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Současné dění v naší zemi lehce zastiňuje skutečnost, že máme vlastní témata městského života k řešení třeba v rámci rozhodování zastupitelstva. Jedním z těchto témat je umísťování nalezených a toulavých zvířat ve městě, konkrétně koček, do vhodných prostor. Aktuální se téma stalo zejména v poslední době, končilo smluvní ujednání péče o kočky, které pro město dosud zajišťoval spolek Písecké kočky.

   V lednu jsem podala zastupitelům podnět ke zřízení městského útulku pro nalezená a toulavá zvířata-kočky, ve městě Písku, k projednání v rámci lednového zasedání zastupitelstva. Za prvé se domnívám, že když město provozuje útulek pro nalezené a toulavé psy, měl by stejně provozovat i útulek pro kočky, jedná se také o zvířata v zájmovém chovu. Tím, že se uvolnil statek v Purkraticích se naskytla i jedinečná možnost pro vybudování útulku ve vhodném městském objektu. Město samo část tohoto statku nabízelo spolku Písecké kočky pro vybudování jejich depozita.

 

   Na lednovém zasedání ZM nebyl můj podnět zařazen do programu, jak uvedl J. Hořánek při schvalování programu zasedání dle zápisu:

Ing. Hořánek – předřazení bodu připomínek občanů není v rozporu se zákonem, upozorňuje na negativní zkušenosti z jiných měst, kdy se projednání tohoto bodu protahuje. Doporučuje v jednacím řádu omezit bod časově. Zastupitelé dnes obdrželi podnět občanky ke zřízení útulku pro kočky se žádostí o jeho projednání na dnešním jednání. Domnívá se, že bychom k tomu měli mít k dispozici dostatečné podklady a vyjádření města. Navrhuje předložit tento bod na příštím jednání ZM. …

 

   No, rozhodnout o tom, zda zastupitelé mají vůli zřídit městský útulek pro kočky, na to není třeba podklady a vyjádření města, ty jsou potřeba jen pro posouzení vhodnosti navržené nemovitosti.

V bodě určeném pro občany jsem proto navrhla, aby ještě v lednu rozhodli o tom, zda souhlasí se zřízením městského útulku, to mohli klidně udělat v bodě Různé, interpelace, zastupitelé mohou přijímat usnesení i v tomto bodě.

Jednoduchá otázka- souhlasíte se zřízením městského útulku pro kočky? Ano nebo ne a teprve potom se dá hovořit o tom, zda má vůbec cenu připravovat nějaké materiály. Nebyla tu však vůle ze strany zastupitelů.

 

   Podle návrhu zastupitele se tedy tento bod měl projednávat nyní, v březnu, ve čtvrtek.

Odbor životního prostředí mi 1. února sdělil, cituji:

Vážená paní Šťastná,

na základě Vašeho podnětu ve věci „zřízení městského útulku pro zvířata v Purkraticích“, vzneseného na ZM dne 14.01.2021, viz bod 2 (Připomínky občanů), Vám sdělujeme, že se zřízení útulku pro nalezené a opuštěné kočky v Purkraticích připravuje, a to v objektu města (p.č. st. 563/12, k.ú. Písek). Pro uvedený záměr bude zpracován materiál a předložen do ZM, resp. RM.

V případě dotazů ve věci nás neváhejte kontaktovat.

 

   Sdělení mi udělalo radost. Ale ne na dlouho. Za prvé, i v nouzovém stavu se městem nesou různé zvěsti a na jejich základě jsem začala pochybovat o tom, zda oznámení nemá nějakou vadu. Uvedené parcelní číslo patří obytné budově ve statku. Vzhledem k propozici statku by útulek zabíral prostor zkolaudovaných bytových jednotek, což mi připadalo divné, vždyť je tam místa habaděj.

 

   Až po přečtení materiálů na zasedání RM 15. února dostává ten výběr budovy smysl. Ve statku se vůbec nepřipravovalo zřízení útulku pro kočky, ale jen zřízení záchytných kotců pro kočky, které se nevejdou do útulku v Týně nad Vltavou, kde má město „zamluveno“ 3 místa.

   Jestli se u nás prosazují zájmy zvolených krkolomně, aby to zvenčí vypadalo jako věc prospěšná všem ve městě, tak tahle je kombinací pohádky Chytrá horákyně a přísloví Proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě.

 

   Proč zřizovat městský útulek, se stabilním zajištěním všech potřebných náležitostí, když to můžeme dělat složitě. Nalezené zvíře převezme Městská policie, odveze je na vyšetření veterinářem, potom jej odveze do Týna. Až bude v Týně plno, po vyšetření zvířete se aktivují záchytné kotce v Purkraticích, kde bude garanta správného zacházení se zvířaty dělat určený strážník Městské policie za asistence zaměstnance Městských služeb. Tam zvíře počká do doby, než se uvolní místo v Týně a převeze se do Týna, aby se v Purkraticích zase všechno zavřelo. Tak to bude fungovat do doby, než se sejde víc zvířat pohromadě- kočka s koťaty, která musí být s matkou po dobu tří měsíce, než se odstaví. To potom bude město hradit tři místa v Týně a přitom bude aktivní i záchytné místo ve statku, zablokován jeden strážník Městské policie, který bude garantovat způsobilost zacházení se zvířaty. No krása nesmírná, důmyslně jistě vymyšlená.

 

   Jak to bude fungovat konkrétně s detaily je prý popsáno v Provozním řádu, který leží na MěÚ, kam se nemáme courat, anebo si jej můžeme prohlédnout na zasedání ZM. Momentálně je jedno, jak přesně to bude fungovat, když už teď je to komplikované až dost.

   Zbytečné a především pro zvíře stresující převozy po městě a mimo město, zablokování posádky vozu Městských strážníků na tyto transporty, dozorující strážník ve statku.

 

   Po tomto zjištění jsem čekala na usnesení RM. Předcházela tomu však tisková zpráva města, ve které se však vůbec nehovoří o celém krkolomném plánu při umísťování zvířat, jakoby se ve statku nic nepřipravilo. Teprve zápis ze zasedání RM v tom udělal drobet jasno, nastínil to co jsem již popsala a překvapivě tam ještě čtu:

Uvedl JUDr. Veselý – po ukončení smlouvy ze strany spolku Písecké kočky je nyní předložena nová smlouva se spolkem Kočka v srdci. Byla dohodnuta cena 50 Kč za krmný den a dále stanoveny motivační složky. Smlouva je pro město výhodná. Vlastní útulek město nechystá, máme rovněž zajištěnu dočasnou úschovu koček ve spolupráci s MSP a MP. …

 

   Vlastní útulek město nechystá? Prohlášení třetího místostarosty má datum 15.2., tedy měsíc po tom, co zastupitelé požadují, aby jim k tomu byly připraveny podklady na další zasedání ZM? Kdo a kdy tedy o nezřizování útulku rozhodl? Sám třetí místostarosta?

 

   Zeptala jsem se tedy znovu odboru životního prostředí, jak je možné, že 1.února mě informují, že materiály připravují a aniž by o tom zastupitelé rozhodli, třetí místostarosta prohlašuje, že útulek nebude?

   Na odpověď jsem si měla počkat do zveřejnění materiálů na březnové ZM, tedy do 22.2. Tyto zveřejněné materiály jsem si přečetla a zjistila jsem, že tento bod se netýká mnou podaného podnětu a ani požadavku zastupitele na zpracování podkladů. Odbor životního prostředí však trval na tom, že materiál náleží k mému podnětu a teprve po několika mailech došlo k uznání, že materiál předložený zastupitelům na zasedání 4.3. není materiálem k mému podnětu, z mailu dne 22.2.:

Dobrý den, paní Šťastná,

omlouvám se, ale zřejmě jsme si asi formulačně nerozuměli – připravovaný materiál se skutečně netýká přímo Vašeho podnětu. Máte-li tedy na mysli podnět vznesený na ZM dne 14.1., bod 2), cituji „Žádá, aby podnět ke zřízení městského útulku pro zvířata v Purkraticích, který zaslala zastupitelům, byl projednán dnes i bez podkladů. Město nemá od 01.03.2021 zajištěnu péči o zatoulaná zvířata.“…., viz zápis ze ZM.

Tedy pak materiál, na nějž jsme Vám zasílali odkaz, předložený v březnových materiálech, se tohoto podnětu skutečně netýká.

Omlouváme se tedy za formulační nepřesnost která možná mohla vést k nedorozumění.

Zda-li bude předkládán materiál týkající se tohoto Vašeho podnětu, případně kdy a kým, to v tuto chvíli nelze předjímat.

 

 

   Z toho vyplývá, že materiály k mému podnětu na zřízení městského útulku pro kočky nebyly pro březnové zasedání ZM připraveny. Materiál na zasedání ZM s názvem Informace o zajištění péče o opuštěné a nalezené kočky na území města Písek v bodě 19 se netýká mého podnětu.

I tak jsem na projednání tohoto bodu zvědavá, vnáší do našeho veřejného prostoru nebývalou pestrost v pojetí určitých povinností města, za pomoci prapodivně krkolomných způsobů řešení, která zaměstnává nejednoho úředníka při jejich zpracování.

 

 

   A ještě drobnost, v září se radní města rozhodli, že péči o opuštěné, nalezené kočky bude místo spolku Písecké kočky zajišťovat jakékoliv jiné depozitum v dosahu 25 km od města.

   Nikdo se nepokusil o jednání na další spolupráci s místním spolkem, který už tuto práci(bez připomínek města) za město dělal. Už třeba proto, aby se nezatěžovala Městská policie víc, než je u takového nálezu třeba.

   Usnesení radních však neobsahovalo dovětek – když nikoho neseženeme, tak si z rozpočtu města zainvestujeme do úpravy bytu ve statku a zaměstnáme tu strážníka a zaměstnance Městských služeb. Ale co, proč ctít vlastní usnesení, když se nám nechce a prochází nám to.

Ne, usnesení v takovém znění nebylo přijato, ale jen tak, zřejmě na návrh třetí místostarosty, bylo vše rovnou zrealizováno a zpětně „posvěceno“ radou města!

   Hezky si tu žijem.

 

 

 

P.S.

Tisková zpráva č. 13 ze dne 16.02.2021

Péči o opuštěné kočky pro město zajistí spolek Kočka v srdci

Péči o nalezené a toulavé kočky pro město Písek od března zajistí spolek Kočka v srdci se sídlem v Hosíně. Město vyhlásilo dvě výběrová řízení na zajištění péče o tato zvířata, ale nikdo se do nich nepřihlásil. Proto byl osloven spolek Kočka v srdci, který je ochotný péči o kočky zajišťovat. Rada města na svém jednání 15. února příkazní smlouvu se spolkem schválila.

Město má ze zákona povinnost postarat se o opuštěná a nalezená zvířata. Psi se vozí do útulku ve Strakonicích, péči o kočky na základě smlouvy zajišťuje spolek Písecké kočky. Ten ji ale k 28. únoru tohoto roku vypověděl, město proto muselo hledat nový subjekt, který pro něj péči o nalezené a opuštěné kočky zajistí.

„Smluvní podmínky včetně cenových ujednání jsou podobné jako v případě smlouvy se spolkem Písecké kočky kromě paušálních náhrad, které již platit nebudeme,“ řekl místostarosta Ondřej Veselý. Cena za krmný den pro jednu kočku byla stanovena na 50 korun, to je stejně jako v současnosti. Zájmem města je, aby kočky nezůstávaly v depozitu dlouho, ale aby se co nejdříve dostaly k novým majitelům. Proto je ve smlouvě zahrnuta motivační složka, která spolku přiznává příplatek za umístění kočky do adopce do jednoho měsíce od jejího převzetí.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.