Přihlášení

Miliony v rozpočtových opatřeních

15. 3. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Od doby, co blíže sleduji dění ve městě, tedy spíš tu část, která město řídí, se hospodaření města stává často věcí k zamyšlení. Nejen u hospodaření s byty, budovami nebo pozemky města bývám překvapená, výjimkou nejsou investice za peníze z pokladny města. Rozpočet města, tedy napřed jeho návrh, mě v posledních letech pokaždé velice překvapí. Jeho obsah, ne název samozřejmě. Určitě je to právě kolonka investice, která ve mně vyvolává takové množství otázek, až si říkám, jestli jsem si to vůbec měla číst.

   A když to konečně nějak vstřebám, přijdou první rozpočtová opatření, která rozpočet města začnou měnit a jsem zase tam, co prve.

   Loňský návrh rozpočtu nebyl výjimkou. Tolik položek, které nezapadají do mého pohledu na rozumné hospodaření města, a tolik výdajů na opravdu kontroverzní akce. Přesto jsme byli svědky silné obhajoby tohoto návrhu rozpočtu, hlavně po návrhu změn v rozpočtu od zastupitele J. Soumara, který jeho položky rozebral detailně a vyhodnotil jako nevhodný pro schválení.

 

   Příklad obhajoby jedné z položek – Hodně zábavná by byla obhajoba výdaje 500 tisíc korun na vytvoření parkoviště na zeleni u zimního stadionu, s odvoláním na to, že ze stávajícího parkoviště se pronese taška s potřebnou výstrojí na bruslení (spíš tedy s hokejovou výstrojí). Smála bych se dlouho, kdyby to nebylo míněno vážně, jenže bylo. A tady se dostáváme do absurdní situace hned v několika úhlech pohledu:

- jak se zábor zeleně s kácením stromů (nesouhlasné stanovisko komise pro ŽP) vyrovná s tímto argumentem obhajoby, kde je je hranice mezi oprávněným a neoprávněným požadavkem?

- lze tento požadavek považovat za řádné hospodaření se svěřeným majetkem (oboje, zeleň i peníze)?

- nebyl zde nikým nahlášen střet zájmů, ačkoliv nahlášen rozhodně být měl!

- proč se zastupitelé, kteří schválením rozpočtu v původním návrhu podpořili i tuto investici, stejně starostlivě nestarají i o ostatní občany města, proč senioři musí nosit tašky s nákupy přes celé sídliště od zastávky MHD, proč nemají rezidenční karty na parkování aut blíž obydlí ti ze seniorů, kteří vlastní auto, proč se to samé nevztahuje i na občany částečně invalidní, nebo v léčení po úrazech a operacích, nebo na matky samoživitelky, jsou snad sportovci pro nošení výstroje nějak zvlášť hendikepováni?

 

   Ale zpět, právě na dalším zasedání ZM se v plné nahotě ukáže, že sestavení rozpočtu pokulhává v mnoha směrech. Vybírám položky, které doslova bijí do očí.

   Ve čtvrtek 19.3. se mají v rámci rozpočtových opatření totiž finančně plnit věci, které dobíhají z minulého roku a podle mě prostě měly být už v návrhu rozpočtu zahrnuty. Příklad:

<<Dále se do rozpočtu zahrnují finanční prostředky na dofinancování zbývající části sportovní sezóny FC Písek 2019–2020 ve výši schválené ZM ze dne 15. 08. 2019 usnesením č.141/19 (zastupitelstvo města schvaluje dofinancování zbývající části sportovní sezóny 2019 –2020 ve výši 3 splátek původního nájemného zahrnující i poslední splátku za rok 2019 v konečné částce 550 950 Kč maximálně však do 30.06.2020)>>

   Jo jo, čtete správně, usnesením ZM vloni v srpnu se rozhodlo, že se letos doplatí splátka sportovcům, nikdo usnesení do konce roku nezměnil a přesto nebyla tato částka do rozpočtu zahrnuta. No, doma by se vám to nestalo, když víte, že v novém roce máte něco doplatit, nebouchnete všechny úspory na Silvestra a v březnu si nepůjdete škemrat o peníze na doplacení splátky. Tedy většině lidí by se to nestalo. Tyhle peníze se nyní do rozpočtové změny schválí, já proti té částce peněz nic nemám, jen nechápu, proč se neobjevily v návrhu rozpočtu v prosinci, podle mého je to hrubá chyba předkladatele ve snaze vytvořit vyrovnaný rozpočet a ponechat v něm položky, co tam nepatří.

   A hned přihodím vlastní protipól – kdyby se místo rozšíření parkovacích ploch vedle zimního stadionu za 500 tisíc korun (a na úkor zeleně jako bonus) započetla tahle splátka, scházelo by na ní dneska doplatit jen cca 60 tisíc korun.

 

Příklad:

<< Mlaka 2 lesní retenční nádrže –zvýšení rozpočtu na plánovanou přípravu výběrového řízení a navýšení zdrojů na rozpočet akce (16,5 mil. Kč), bude vyhlášena nová dotační výzva (původní výzva u Ministerstva zemědělství byla okamžitě vyčerpána, u nového dotačního titulu z OPŽP je nutné akci předfinancovat z vlastních zdrojů, následně bude v případě udělení Rozhodnutí ze SFŽP cca 60 % způsobilých výdajů akce refundováno) >>

   Tak tohle je potřeba napřed rozdýchat a potom okomentovat. Kolem toho, co je nazýváno retenčními nádržemi bylo napsáno dost, spoléhám na to, že už víme, o co jde. Domnívám se, že už jen prosazování samotného návrhu je kontroverzní téma samo o sobě, schválení částky 8 milionů do rozpočtu na letošní rok potvrzovalo hlavně mocenský postoj k projektu, než opravdovou snahu o pomoc krajině zadržovat vodu a nejspíš tahle částka byla účelově ponížena.

   A dnes se dozvídáme, že na projekt nelze čerpat dotace, o kterých se loni mluvilo, a že se čeká na vyhlášení další dotační výzvy MZe s tím, že nám nikdo nezaručí, že dotace získáme. Hm, „na plánovanou přípravu výběrového řízení a navýšení zdrojů na rozpočet akce“ je do rozpočtu třeba dalších několik milionů korun, tedy vlastně celá částka (a i ta se mění, bylo to 15 milionů, už je to 16,5 milionů).

   Prapůvodně bylo na projekt v rozpočtu 5 milionů korun, které byly přesunuty na opravu domku u Šarláku, do letošního rozpočtu se navrhlo 8 milionů, i přesto, že navrhovatel věděl, že bude potřeba vykrýt celou částku, jelikož dotace nedopadla. Jak je možné, že připravená akce (s potřebnými dokumenty, ne jen její plán) nebyla navržena do rozpočtu ve vypočtené výši? Stejná píseň jako u splátky pro fotbalisty – nevešlo se to do vyrovnaného rozpočtu města. Mohla bych se podobně ptát ještě dlouho, odpověď stejně jen tak nedostanu.

<< MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2019

Důvodová zpráva -Vztah k rozpočtu:Realizace dvou retenčních nádrží v lokalitě Mlaka je v návrhu rozpočtu odboru investic pro rok 2020. … Odbor životního prostředí po dohodě s odborem investic doporučuje zastupitelstvu města zvážit vyčlenění finančních prostředků v každoročním rozpočtu města, a to částku 500000,- Kč ročně na projektové dokumentace a 10000000,-Kč ročně na realizaci investic do vodních ploch, a to do doby, než budou všechny nutné investiční akce do majetku města (vodních ploch a rybníků) dokončeny. Toto doporučení je navrhováno z důvodu reakce na probíhající klimatické změny s cílem usnadnit plánování těchto záměrů

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.12.2019

záměr podání žádosti o dotaci v rámci programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých nádržích“ z Ministerstva zemědělství České republiky, projekt “Lesní retenční nádrže v povodí Jehnědského potoka –RN1, RN2“… Projektová dokumentace, kterou OIR má k dispozici, vyčísluje záměr vybudování 2 RN ve výši cca 16 mil. Kč vč. DPH … V rozpočtu města Písek pro rok 2020 (event.2021-2022) budou finanční prostředky na oba projekty zahrnuty… >>

   Je to sice jiná káva, než statisíce na parkoviště, ale princip stejný, pro tyto miliony by nemohl vzniknout vyrovnaný rozpočet na rok 2020. Položky, o kterých se prokazatelně vědělo nebyly zahrnuty do rozpočtu a formou „nátlaku“ na zastupitele se nyní rozpočtovým opatřením do rozpočtu vrací, za cenu tvorby schodku v rozpočtu. Zastupitelé jsou v této hře zase jen v roli komparzu.

   Určitě se může stát, že na konci roku zase něco peněz zbyde. To je mi jedno, mě se jedná o to, jakým způsobem byl rozpočet sestaven. Účelem bylo zařadit do něj položky, které tam nemají co pohledávat, jako že vyrovnaný rozpočet. Teprve po jeho schválení doplnit formou rozpočtových změn položky, o kterých se vědělo a  které se opravdu musí investovat.

   Konkrétně u nádrží na Mlaka doufám, že MZe posoudí návrh projektu jako nevhodný, protože podle projektu nejde o nádrže na vodu, ale založení chovných rybníků, dotaci nedostaneme. Ještě víc fajn by bylo, kdyby byl konečně někdo za podobné nápady potrestán, protože projekt na chovné rybníky půjde do šuplíku jako jiné (ideálně by ho mohl nahradit projekt na mokřad s tůní), ale odpovědnost za vyhozené peníze se nikomu nepřičítá.

   Jen tak na okraj ještě doplním rozpočtové opatření na:

<< – Rozvody 5. MŠ –dotační akce, v tomto roce je nutné realizovat opravy objektu v r. 2020 v rámci nezpůsobilých výdajů (kanalizace, elektro, voda, podlahy) v druhé fázi objekt v rámci investiční akce energeticky úsporných opatření (výměna oken, zateplení objektu, rekuperace, výměna osvětlení) za podpory z dotačního titulu u SFŽP (rok 2021-2022), akce je časově etapizována (k dispozici pouze období letních prázdnin)… >> ve výši 10 milionů korun, co se od prosince v té škole stalo, to netuším, ale asi se o tak důležité věci rozhodlo až po schválení rozpočtu….

- Smart Písek žádá o zvýšení položky určené na provozní výdaje pro účely financování nové pozice projektového specialisty a zároveň navýšení předfinancování dotační akce pro zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy z důvodu prodloužení projektu… >> ve výši 5 060 000,- Kč, a protože tomuhle nerozumím ani za mák, hledala jsem názor výboru pro IT a Smart, a tam jsem k tomu nenašla žádnou zmínku, přesto mi to přijde jako ranec peněz a nevím, jak moc se ta částka pohybuje v realitě.

Z důvodové zprávy:  V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení příjmů rozpočtu města o 2 207 700 Kč, navýšení výdajů o 25 077 000 Kč s důsledkem zvýšení schodku na částku 23 346 300 Kč.

 

   Závěrem, ve světle rozpočtových opatření navržených na březnové (ale letos teprve druhé!) zasedání ZM, vypadá logické, že k návrhu rozpočtu finanční výbor nepřijal žádné usnesení.

   Čím dál víc se potvrzují slova zastupitele Josefa Soumara a ještě logičtější začíná být i jeho návrh na řešení rozpočtu města na tento rok, cituji ze zápisu ZM z 5. 12. 2019:

<< … V rozpočtu chybí finance na opravu lávky přes ostrov, na útulek pro zvířata, na opravu cest a silnic, na PD na parkovací domy, na řešení parkování na sportovišti na Hradišti, na využití prostoru u FC, na nové webové rozhraní stránek města, na opravu čtvrti Habeš, na PD na úpravu cesty do Purkratic, navýšení financí na odpadové hospodářství a další drobné položky. Zastupitelstvo nemusí rozpočet schválit, můžeme jej upravit, přepracovat a předložit zastupitelstvu v lednu… >>

 

 

P.S. Mlaka – vypůjčila jsem si z jednoho zveřejněného textu:

Všichni by si měli uvědomit, že je to stejné území Píseckých hor, a že problematika zadržení vody v krajině, narušení biotopu, se týká celého území bez rozdílu, i když se nádrže pojmenují retenční a přitom je na nich plánováno loviště, jako u chovných rybníků.

Ředitel LMP Václav Zámečník se na základě vývoje rozhodl od projektu ustoupit: „V této situaci, kdy obyvatelé o nádrž nestojí, nevidím jediný důvod, proč bychom ji měli budovat. Mohu slíbit, že LMP investorem stavby nebudou.“ Další postup tedy závisí především na vyjádření Krajského úřadu a města Písek….

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.