Přihlášení

Na dotazy na Píseckém světě už odpovídat nechci.

17. 10. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Čtenáři si zajisté všimli nárůstu počtu nezodpovězených dotazů položených veřejností našim zastupitelům v rubrice Okénko starostky a Zastupitelé dotazy a hlasování. Počet dní od položení dotazu k jeho zodpovězení se u některých prodloužil z řádu jednotek až na stovky a odpověď nikde. Poslední dobou se dokonce v obou rubrikách začalo odpovídat jen na některé položené dotazy, tedy spíš se neodpovídalo některým tazatelům.

  Po volbách se současně vyslovil místostarosta P. Hladík a starostka města, že na veřejně položené dotazy V rubrikách Píseckého světa odpovídat nebudou. Konkrétní odpovědi a datem 3.10. 2020 tedy jsou:

<< Moje mailová adresa je veřejně známá a snažím se komunikovat s občany přímo, což se mi daří. Proto již nadále nebudu využívat platformu Píseckého světa jako prostředníka ke komunikaci mezi mnou a občany města. Mgr. Eva Vanžurová, starostka, eva.vanzurova@mupisek.cz. >>

<< Na otázky čtenářů Píseckého světa nebudu veřejně odpovídat, můžete mne kontaktovat individuálně ma mailu: petr.hladik@mupisek.cz Ing. Petr Hladík, místostarosta města Písku >>

 

   Nemá cenu přemýšlet nad tím, co naše vedení města k takovému postoji vede, ani se ptát občanů, co si o tom myslí, rozhodně však stojí za to, na to upozornit.

Místostarostka P. Trambová se připojila s prohlášením o pár dní později 5.10. 2020:

<< Na dotazy na Píseckém světě už odpovídat nechci. Ptají se mě stále stejní lidé, kterým rozhodně nejde o informace. Petra Trambová >>

   No, dalo by se polemizovat o obsahu dotazu, o tom, proč se ptají stále ti stejní tazatelé, a zda odpověď je či není poskytnutí informace, i to ponechám bez rozboru.

   Jen považuji za důležité, aby se tyto odpovědi našich radních dostaly do povědomí co nejširší veřejnosti. A ještě bych ráda vysvětlila, jak je to s dotazy položenými prostřednictvím Píseckého světa.

 

   Já si najdu v rubrice Zastupitelé dotazy a hlasování zastupitele, kterému chci položit dotaz. Potom vyplním předepsaný dotazník a odešlu jej. Redakce Píseckého světa můj dotaz zveřejní v rubrice a současně jej zašle dotazovanému zastupiteli na jeho veřejnou mailovou adresu.

   V případě místostarosty a starostky města jsou to právě ty adresy, které sami na Píseckém světě uvedli ve svých odpovědích. To stejné v případě třetím, jen místostarostka neuvedla svou mailovou adresu do odpovědi.

   Kde hledat tedy rozdíly u doručení dotazu? Nikde, žádné nejsou, dotaz je vždy položen na totožnou mailovou adresu. Rozdíl je v doručení odpovědi tazateli, respektive ve zveřejnění odpovědi rovnou v rubrice Píseckého světa.

 

   Já se přikláním k tomu, že jedním z důvodů bojkotu odpovídat veřejně jsou jména autorů dotazů, jak docela přiznala místostarostka P. Trambová. V jejím případě si tak vysvětluji i to, že teprve 6.10. 2020 zjistila, že nejsou všechny dotazy v jejím mailu mnou položené směřovány do rubriky časopisu Písecký svět, ale i na web města, do rubriky Dotazy občanů.

   Dotaz jsem vložila v srpnu, takže dokonce skoro dva měsíce ignorovaný dotaz byl nakonec zodpovězen. Já se domnívám, že na něj dříve místostarostka neodpověděla pouze kvůli tomu, že jsem se ptala já. Tady ten dotaz je:

Šťastná Michaela 18.8.2020 23:20:42 Dotazy občanů > Nové parkoviště Na Pěníku

Dobrý den, pondělní jednání rady města má na programu i tento bod:

Odbor správy majetku předkládá návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemků a smlouvy o zřízení předkupního práva na pozemky parc.č. 348/6 o výměře 79 m2, parc.č. 366/3 o výměře 161 m2, parc.č.367/2 o výměře 1799 m2, parc.č. 368/1 o výměře 319 m2, parc.č. 375/5 o výměře o výměře 222 m2, parc.č. 2103/5 o výměře 206 m2 a parc.č. 2252/10 o výměře 256 m2 vše k.ú. Písek. Pozemky jsou ve vlastnictví Otava, výrobní družstvo a nachází se v lokalitě na Jihru. Záměrem města je provést terénní úpravy a zpevnění povrchu a vybudovat a provozovat zde parkoviště pro motorová vozidla. Po dohodě s OTAVA, výrobní družstvo bude smlouva uzavřena na dobu určitou 30 let s tím, že město bude mít zřízeno předkupní právo k pozemkům. Nájemné bylo dohodnuto ve výši 76.050 Kč ročně (25 Kč/m2/rok) a bude každoročně navyšováno o míru inflace.

Zajímá mě, kdy se město rozhodlo pro výstavbu parkoviště v tomto místě, jaké jsou odhadované náklady na stavbu parkoviště, a proč se městský prostor sídliště zaplňuje plošnými parkovišti, namísto vybudování parkoviště víceúrovňového.

S pozdravem M. Šťastná

 

Odpověď:

Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 6.10.2020 12:10:09 Nové parkoviště Na Pěníku

Vážená paní Šťastná,

obyvatelé sídliště Portyč se dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Snahou města je tuto situaci řešit. Naskytla se nám možnost pronajmout pozemek výrobního družstva Otava, který lze upravit tak, aby jej bylo možné využívat jako parkoviště. Výstavba víceúrovňových garáží je mnohonásobně finančně i časově náročnější než úprava stávající zpevněné plochy. Pro představu – zamýšlený dvoupatrový parkovací dům nad „Fezovkou“ byl odhadován na min. 50 mil. Kč (vytvoření cca 100 nových parkovacích míst), úpravu plochy na pozemku VDI pro 130 aut odhadujeme na cca 10 mil. Kč. Parkovací dům by se mohl začít stavět v horizontu 2 až 3 let, parkovací plocha od VDI může být upravena a sloužit už v příštím roce.

Ing. arch. Petra Trambová, místostarostka

 

Jo jo, dva měsíce žádná láce.

   Víte co, odpověď na můj dotaz je po dvou měsících pomalu nadbytečná, protože mezitím se už všechno událo. Rada města o tom jednala 24.8., smlouva na pronájem na 30 let byla podepsána 9.9. 2020, něco málo zaznělo na zasedání ZM, takže informace vlastně mám z jiných zdrojů.

 

   Přesto mi stojí za to tuhle odpověď zveřejnit. Ne proto, že bych se cítila ublížená, kdepak. Chci upozornit na to jak a komu vedení města odpovídá na dotazy od veřejnosti, jak přistupuje k občanům města. A že je to někdy o averzi k tazatelům a ne o složitosti dotazu?

Jestli místostarostce trvá odpovědět na můj dotaz na web města skoro dva měsíce, nezadá si s doručením odpovědi na otázky mnou položené 13.8. 2020 v bodě Různé na zasedání ZM, odpověď není doručena dodnes. V tomhle případě si myslím, že se jedná o jistý odlišný přístup k tazateli.

Ale proč dodnes není na webu města uložen videozáznam z jednání zastupitelstva 24.9. 2020, na to neznám odpověď. Jediné co vím, že videozáznam je podrobnější zdroj informací oproti Zápisu z jednání ZM. Jediné, co si myslím, že letos to město bere s informacemi pro občany "od podlahy", nejen bojkot veřejných projevů do Píseckého světa, ale i využití PR agentury ke zveřejňování dalších informací od vedení města směrem k veřejnosti.

Tak takhle si tu žijem.

 

P.S. Třetí místostarosta neodpovídá na dotazy, ani se jinak nevyjadřuje.

 

 


 

0
0

Diskuze k článku +

18. 10. 2020 (10:44)  –  Michaela Šťastná

0
0

Není od věci upozornit i na porušování Jednacího řádu rady města. Od března se vynechává zápis o hlasování členů RM u jednotlivých bodů. Není tak zaznamenáno, kdo jak hlasoval, a probíhá hlasování TAJNÉ. To je také zatajování informací, na které má veřejnost právo.

Metodika MV doporučuje v zápisech uvádět jména těch, co jsou PROTI nebo se ZDRŽELI hlasování. Ostatní, hlasující PRO jsou identifikovatelní podle zápisu o přítomných členech RM.

Naše RM podle jednacího řádu má hlasovat : Členové rady hlasují aklamací, pokud se nedohodnou na jiné formě.

Hlasování aklamací znamená hlasování veřejné, a tak by mělo být i uvedeno v zápisu.
Podle zápisů z jednání RM se nikde, kde schází zápis o hlasování, nedohodla RM na jiném způsobu hlasování, to znamená, že naši radní zneužívají stavu nouze a období po něm k porušování jednacího řádu.

Od doby nouze se většinou nepoužívá ani hlasovací zařízení, občas hlasy sčítá skrutátorka, jiný způsob sčítání hlasů není uveden. Jinak se můžeme než domýšlet, jak to hlasování probíhá. Stalo se:RM 20.03.30, RM 20.04.20, RM 20.05.07, RM 20.05.18, RM 20.09.14, RM 20.09.24,
RM 20.10.05

Odpovědět

18. 10. 2020 (12:53)  –  Pavel Šebelle

0
0

Paní Trambová píše: Pro představu – zamýšlený dvoupatrový parkovací dům nad „Fezovkou“ byl odhadován na min. 50 mil. Kč (vytvoření cca 100 nových parkovacích míst)

To je opravdu velmi zvláštní, já mám nabídku na parkovací dům, kdy místo vychází na 7000-8000 EUR, tj. i při dnešním šíleném kurzu 27 Kč/EUR, cena 18,9 mil –21,6 mil Kč za parkovací dům pro 100 aut.

To se u parkovacího domu za 21 mil Kč berou v Písku úplatky ve výši min. 29 mil Kč? Nebo máte někdo jiné vysvětlení?

Odpovědět

18. 10. 2020 (15:06)  –  Pavel Šebelle

0
0

A nebo neví za kolik se dají věci postavit a nebo schválně říká lidem nepravdy. Nevím, co je v její pozici místostarostky horší.

Odpovědět

18. 10. 2020 (17:17)  –  Michaela Šťastná

0
0

Parkoviště u nemocnice v Č.B. = 150 míst/ 37 milionů včetně demolice a proj. dokum.,
patrové parkoviště Havlíčkův Brod 78 míst/ 20 milionů,
patrové pro rezidenty sídliště v Benešově 100 míst/ 25 milionů …. jen tak namátkou.

O cenách v Písku by se dal napsat román, jak u výkupů nebo prodejů pozemků, tak u staveb. Poslední perlička- slavnostně vysoutěžená stavba protipovodňové zdi se doplácela částkou asi o milion vyšší, než ta původní! Ale třeba se brzy zjistí, že se to vlastně doplácet ani nemělo, kdoví, uvádím to jako prozatím platný příklad.

Takže ano, ani já prohlášení o ceně nevěřím, je nadnesené, i když dříve se říkalo 80 milionů.
Nevěřím ani tvrzení, že parkoviště na pozemku pronajatém na třicet let vyjde na 10 milionů, jestli se bude realizovat, bude se cena navyšovat.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.