Přihlášení

Nadstandardní rozhodování radních

22. 9. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Jak se ve městě hospodaří s majetkem je nevyčerpatelné téma. Rok chátrá půlka statku v Purkraticích bez investic do majetku, který se má pronajímat, naproti tomu se bude hodně investovat opakovaně do stavby infocentra a rovnou se k tomu přestaví celý vnitřek domu s noým infocentrem, knihovnu přestavba čeká asi také, a prázdný dům po Městské policii se asi pronajme státu na úřad, o kterém se tvrdilo, že nebude zabírat nové prostory. Ani s pozemky není u města jistota, že se jejich prodej nebo pronájem bude provádět spravedlivě.

   Příkladem hospodaření je pozemek města na Novém Dvoře. Pozemek je veden jako plocha zemědělská trvalý travní porost, jako na zemědělský půdní fond se na ni vztahuje ochrana BPEJ a podle smlouvy pachtovní na něm hospodaří Zemský hřebčinec.

   Část pozemku města si načerno zabral občan už dávno a ne zrovna malý. Na městském pozemku si vydláždil parkovací místa, naskládal dřevo a jiný materiál, k zabranému pozemku vytvořil a zpevnil cestu z komunikace.

   Zastupitelé města v březnu projednávali žádost na prodej části tohoto pozemku právě občanovi, který jej neoprávněně užívá. Začíná zábavná část příběhu, zastupitelé se rozhodli tento neoprávněně užívaný pozemek neprodat a navíc rozhodli, že občan má pozemek vyklidit do konce června a doplatit zpětně nájemné za užívání pozemku. Nikdo zastupitele neupozornil, že takové usnesení nelze přijmout, protože pozemek je už pronajat hřebčinci, takže žádat zpětně nájemné po občanovi nelze, za něj to celou dobu platí hřebčinec!

   Ani v červenci vyklizen pozemek nebyl, naopak, občan si požádal o pronájem neoprávněně užívané části pozemku, který léta užívá. Odbor správy majetku navrhl pronájem i pozemku s částí zpevněné obslužné cesty, která slouží pouze žadateli, o výměře 166 m2. Odbor navrhl celkovou výměru 330 m2 pronajmout za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok, tj. 9.900 Kč ročně. Rada města tento návrh projednala v červenci, ale své rozhodnutí odložila, už to považuji za nestandardní postup, ale v zápisu se píše:

a) Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 544/19 k.ú. Nový Dvůr u Písku

Uvedla Ing. Trambová.

MUDr. Němeček – půjde o precedent pro další případy, kdy město chce po občanech, kteří užívají bez smlouvy pozemek města, doplatit nájem a uvést pozemky do původního stavu. Žadatel chce pronajmout čtvrtinu pozemku, kterou užívá bez smluvního vztahu. Příjezdová komunikace není vyznačena na katastru. Navrhuje odložit.

Ing. Trambová – bylo jednáno s žadatelem, že zaplatí nájem 3 roky zpětně?

Ing. Hladíková – tuto možnost odbor s žadatelem neprojednával i z důvodu, že celý pozemek je pronajímán hřebčinci, město pozemek nemůže pronajmout dvakrát.

Ing. Hladík – žadatel užívá celou plochu. Oficiální příjezd neexistuje, jezdí po pozemku, který patří hřebčinci.

Starostka – chybí vyjádření hřebčince, navrhuje odložit do doby prověření všech skutečností.

Ing. Trambová – navrhuje usnesení odkládá viz níže uvedeno“

 

   Probíhala jednání, šetření na místě, a v září se žádost na pronájem pozemku projednává RM. Pořád se jedná o pozemek nelegálně používaný občanem. Namísto postihu občana za neoprávněný zábor a užívání pozemku, za zpevnění plochy na parkoviště a za stavbu cesty k němu se odbor správy majetku rozhodne neoprávněně užívanou část pozemku přeměřit a s výměrou cca 928 m2 navrhuje jej pronajmout občanovi, dokonce za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok na neurčitou dobu nájmu. Jako třešničku na dortu navrhuje vynětí této pronajaté části pozemku ze ZPF, protože způsob, jakým občan pozemek neoprávněně užívá je v rozporu s územním plánem, a takové užívání pozemku není po celou dobu možné. Souhlas města s pronájmem pozemku by takové využití pozemku také nedovoloval. Vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu jen proto, aby město pomohlo legalizovat několik let nelegálně a zdarma užívaný pozemek města občanem pro jeho potřeby, to jsem snad v materiálech města nenašla. Rada města materiál ovšem bez diskuze projednala a schválila.

 

   Máme tu precedentní rozhodnutí u hospodaření se svěřeným majetkem města, který může připravit město o další zemědělskou půdu anebo jiné pozemky města. Je to prosté, tento případ slouží jako vzor dalším žadatelům. Najdete si pozemek města, uděláte si na něm vydlážděné parkoviště, nebo si tu složíte hromadu dřeva, uděláte si k tomu pozemku pohodlnou cestu a budete v klidu. Kdyby náhodou někdo z města přišel, že to není váš pozemek, v klidu si podejte žádost na pronájem té plochy a počkejte, až vám to rada města schválí. Kdyby náhodou byl pozemek chráněný jako zemědělská půda, podá město žádost o trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), vynětí si zaplatíte a je po starostech!  Až se vám pozemek omrzí, ukončíte nájem a město bude mít plac absolutně k ničemu, ale to už přece není vaše starost.

   Pokud se vám povede zabrat pozemek, na kterém hospodaří Zemský hřebčinec, tak máte dvojnásob vyhráno, hřebčinec vás z něj nevyžene, bude za vás platit nájemné, a nakonec vám vyjdou radní města vstříc i s pěknou cenou nájmu, seberou pozemek zemědělci, dokonce jej trvale vyjmou z fondu zemědělské půdy a bez debat vám to pronajmou. Budou muset, protože si to takhle jednou rozhodli a máte právo požadovat po městy stejné podmínky, jakých se dostalo tady občanovi.

 

   Proč hned vidím nějakou nespravedlnost u posuzování prodejů nebo pronájmů pozemků města? Na Hradišti došlo k podobnému nelegálnímu využívání městského pozemku, s tím rozdílem, že pozemek měl pronajat (?) Radioklub Písek TCVVI z. s., pozemek postupem času sloužil k chovu několika hospodářských zvířat. Radioklub Písek si vloni připravil projekt do participativního rozpočtu města, podle kterého na již pronajatém pozemku města měla vzniknout minizoo pro veřejnost. Projekt byl ze soutěže městem vyřazen a zvířátka z pozemku na Hradišti zmizela. Hlavním důvodem, proč město na Hradišti nepropůjčilo pozemek pro realizaci projektu do PaRo byl rozpor s využitím pozemku podle určení v územního plánu. Co na Hradišti nešlo, na Novém Dvoře se podařilo. Existují i další podobné případy, ale to by bylo na dlouho.

 

     Tvoření precedentních rozhodnutí ohledně majetku by se mělo jak zastupitelstvo, tak rada města vyhýbat. Otevírá tak nečekané možnosti pro žadatele, a ti přichází s čím dál kurióznějšími žádostmi, například tvoření předzahrádek na pozemcích města, ale na neobvyklých místech, zájem o koupi místní komunikace, lesního pozemku, nebo pozemku ze zemědělského půdního fondu. A k překvapení všech, zastupitelé a radní některým žadatelům vychází vstříc a majetek města prodávají, nebo pronajímají, ačkoliv by se takovým žádostem nemělo nikdy vyhovět. Pro budoucí zástupce města nic moc vyhlídky pro jejich práci v tomto směru.

 

 

Něco málo detailů:

**

Rok 2016 – žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 590/8 k. ú. Hradiště u Písku

Vyjádření odboru životního prostředí: S výpůjčkou má odbor problém týkající se jednak nepořádku v části pozemku přiléhající ke sběrnému dvoru. Dále není úplně ideální umístění paraboly na zeleni. Není též ideální navštěvování SD členy radioklubu v době, kdy zde není obsluha. Do vyřešení problémů odbor s výpůjčkou nesouhlasí

U s n e s e n í č. 121/16

Rada města Písku po projednání neschvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 590/8 o výměře 840 m2 k. ú. Hradiště u Písku, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, pro Radioklub Písek TCVVI z. s., sídlem Písek, Ouzká 223.

**

https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/minizoo-na-hradisti-se-bude-muset-prestehovat-jinam-20201009.html

**

Z posouzení projektu PaRo:

Městský architekt – „Mini zoo“ už několik let existuje, jedná se v podstatě o legalizaci současného stavu. Otázkou je vhodnost umístění i „kulturní“ úprava dotčené plochy sousedící s veřejným prostorem. Hlavním problémem je ale kolize s platným územním plánem, který tuto funkci v daném území nepřipouští. Záměr je tedy v rozporu s pravidly PaRo. Neproveditelný

Odbor správy majektu – pozemek je neoprávněně využíván k účelu, který je v rozporu se smlouvou. Nájemce byl upozorňován a hrozí mu výpověď. Pozemek není vhodný k těmto aktivitám, veřejné prostranství, a projekt, tak jak je navržen bude spíš generovat problémy, typu nepořádek, stížnosti občanů na zápach apod.

**

g) Radioklub Písek, pobočný spolek – žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 590/8 k. ú. Hradiště u Písku

Uvedla Ing. Trambová, bylo podáno i jako projekt do PARO, ale byl vyřazen z důvodu, že ÚP v této lokalitě zamýšlené využití nepřipouští, nemůžeme žádosti vyhovět, museli by si požádat o změnu ÚP.

Usnesení č. 571/20

Rada města Písku po projednání neschvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 590/8 k. ú. Hradiště u Písku o výměře cca 690 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za účelem údržby pozemku a chovu koz a ostatních drobných domácích zvířat pro Radioklub Písek, pobočný spolek, IČO 65029755, se sídlem Písek, Ouzká 223.

**

Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 544/19 k.ú. Nový Dvůr u Písku

Vyjádření odboru životního prostředí: Bez připomínek. Upozorňuje na skutečnost, co s vyjmutým pozemkem ze ZPF po ukončení nájmu.

Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování k pronájmu části pozemku – bez připomínek. Pozemek je dle územního plánu Písek zahrnut jako součást nezastavěného území ve stávajících plochách zemědělských – trvalý travní porost.

K bodu 20) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města a) Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 544/19 k.ú. Nový Dvůr u Písku

Uvedla Ing. Trambová. Navrhuje 1a)2a).

Usnesení č. 496/21

Rada města Písku po projednání schvaluje

1. záměr ukončení pachtu části pozemku parc.č. 544/19 o výměře cca 928 m2 k.ú. Nový Dvůr u Písku dohodou po geometrickém odměření pozemku a po trvalém vynětí ze ZPF pro Zemský hřebčinec Písek, s. p. o., IČO 71294562, se sídlem Písek, U Hřebčince 479.

2. záměr pronájmu části pozemku parc.č. 544/19 o výměře cca 928 m2 k.ú. Nový Dvůr u Písku od 01.10.2021 za podmínky odboru správy majetku, tj. po geometrickém odměření pozemku, po trvalém vynětí ze ZPF a doložení souhlasu vlastníka pozemků parc.č. 533, parc.č. 534 a parc.č. 535 k.ú. Nový Dvůr u Písku s využitím příjezdové cesty. Nájem bude následně uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok pro žadatele, bytem Písek – Nový Dvůr. Geometrický plán i vynětí ze ZPF bude provedeno na náklady žadatele.

**

Důvodová zpráva:

Žadatelé požádali o prodej části pozemku parc. č. 665/7 o výměře cca 50 m2 k.ú. Smrkovice. Jedná se o část pozemku, kterou mají žadatelé již zaplocenou. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 08.03.2018 přijalo následující

Usnesení č. 33/18

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 665/7 o výměře cca 50 m2 k. ú. Smrkovice do spoluvlastnictví panu ………, bytem Mišovice a ………………., bytem Smrkovice za cenu 70 Kč/m2, dle čl. VIII. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek – jedná se o část pozemku, kterou již mají žadatelé zaplocenou. Zastupitelstvo města ukládá radě města vyžádat si nájem předmětného pozemku za období 3let zpětně. Na základě výše uvedeného usnesení předkládáme radě města návrh na vyměření nájemného zpětně za tři roky. Požadovaná část pozemku je využívána jako zahrada, odbor správy majetku navrhuje cenu uplatňovanou pro zahrádky ve výši 10 Kč/m2/rok, tj. 1.500 Kč. Vlastníkem pozemku byl k datu 19.08.2016 pan …………, který souhlasí s úhradou poměrné části k tomuto datu ve výši 816 Kč.

Úhrada nájemného za neoprávněné užívání pozemku parc. č. 665/7 k. ú. Smrkovice

Usnesení č. 343/18

Rada města Písku po projednání schvaluje úhradu nájemného za neoprávněné užívání pozemku parc. č. 665/7 k. ú. Smrkovice o výměře cca 50 m2 zpětně za dobu 3 let ve výši 10 Kč/m2/rok, tj. 816 Kč pro nájemce, bytem Smrkovice a ve výši 684 Kč pro nájemce, bytem Mišovice, a nájemce, bytem Smrkovice.

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.