Přihlášení

Návrh na zrušení dotace na obědy pro seniory

21. 5. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Osud budovy internátu v Sovově ulici by mohl být zaznamenán ve vlastní kronice, tolik se toho kolem této budovy již stalo. Neodbočím do minulosti úplně, jen použiji několik výroků v minulosti vyřčených. V rámci přestavby budovy na zařízení pro seniory se město dodatečně rozhodlo, že namísto plánované kuchyně pro zařízení bude vystavěna velkokapacitní kuchyně, která kapacitou až tisíc jídel pokryje nejen potřebu zařízení, ale také nahradí stávající dodavatele obědů seniory a zdravotně postižené ve městě. Dosud pro seniory vařily obědy kuchyně základních škol.

   Zastupitelé města v minulosti rozhodli o tom, že zařízení pro seniory bude fungovat jako zapsaný ústav Domov Sovova. Nakolik je rozhodnutí o kuchyni moudré také nebudu zdlouhavě rozebírat, povšimnutí si ovšem zaslouží fakt, že kuchyně bude součástí zařízení Domov Sovova, nebude samostatnou kuchyní provozovanou ve správě města. Dovolím si tvrdit, že jednání kolem přestavby internátu na zařízení Sovova sleduji dostatečně a nikdy jsem nezaznamenala informaci, že v případě provozování kuchyně zapsaným ústavem Domov Sovova nebude možné poskytnou dotaci od města na obědy pro seniory a zdravotně postižené ve městě

   V současné době město poskytuje dotace na obědy pro seniory v podobě částečného doplácení ceny oběda. Od příštího roku bude tato dotace zrušena. Důvodem pro zrušení dle konzultací s odborníky na problematiku bude značnou komplikací právně vyčlenit/ošetřit výše uvedenou dotaci na obědy v zařízení typu zapsaného ústavu.

   To znamená, že v minulém volebním období někdo vymyslel, že součástí zařízení Sovova bude i velkokapacitní kuchyně, která převezme úlohu dosavadních kuchyní, které vaří obědy pro seniory a zdravotně postižené občany ve městě. Město zadalo do již probíhajícího procesu zhotovení projektu na zařízení Sovova požadavek na stavbu kuchyně na pozemku s kapacitou 1000 jídel denně, čímž se také prodloužila doba odevzdání projektu. Potom si město nechalo vypracovat posudky ke zjištění, jakým způsobem zařízení Sovova provozovat. Zastupitelé si posudek prostudovali a na doporučení z posudku rozhodli o zřízení Zapsaný ústav Domov Sovova. A teprve v okamžiku, kdy je společnost založena se zjistí, že dotace města na obědy nelze uplatnit u tohoto typu zařízení, tedy zapsaného ústavu Domov Sovova, a odběratelé obědů si je musí plně hradit sami.

   A namísto hledání řešení jak zapojit dotaci města na obědy, protože dotování stravného pro seniory a zdravotně postižené patří do sociální politiky města, přichází druhý místostarosta s návrhem tuto dotaci úplně zrušit a to ještě dříve, než bude Domov Sovova vůbec postaven a kuchyně v provozu. Od ledna příštího roku nebude město seniorům a zdravotně postiženým přispívat, protože také, a to musím citovat:

MUDr. Přibáň sdělil, že změna by měla být od 01.01.2024. Je přesvědčen, že pro seniory a osoby zdravotně postižené, kteří obědy již odebírají nebo odebírat budou, nebude mít navýšení o 15,- žádný negativní ekonomický dopad.

   V současné době je cena jednoho oběda školou stanovena na 85,- Kč pro seniora, osoba zdravotně postižená platí 70,-Kč a město Písek doplácí 15,-Kč na oběd. V posledním roce se cena oběda měnila 2x, a nikdo neví, jaká cena za oběd bude stanovena v kuchyni Domov Sovova.

  Nikdy bych si nepomyslela, že město zruší dotaci na obědy pro seniory a zdravotně postižené občany. Nechci porovnávat dotace od města pro jiné občany s touto dotací, ale nabízí se to.

   Všechny organizace zabývající se pomocí seniorům, kteří nejsou umístěni do zařízení pro seniory mají mou hlubokou úctu, všichni, kdo si vybrali tuto službu jako pracovní náplň mají můj obrovský obdiv, protože já sama na to nemám, tuhle práci bych nezvládala. A zrovna tak podporuji vše, co umožní žít lidem život doma i v pozdním věku. Ačkoliv chápu potřebu domovů pro důchodce pro některé z nich, věřím, že pokud může senior zůstat doma, je to pro něj daleko hodnotnější způsob života. Město pomáhá těmto seniorům tím, že jim do jídelen ve městě zprostředkovaně dováží obědy, na které jim i přispívá. A senioři, kteří nemohou být v péči rodiny, využívají pomoci Městského střediska sociálních služeb, Charity, Červeného kříže a podobných organizací, které jim ten život doma pomáhají zvládat třeba tím, že jim ten oběd donesou.

   Všechny služby pro seniory v posledním roce podražily, nyní došlo dokonce na zrušení dotace obědů. A já si myslím, že pro někoho těch nevyslovených  450 Kč měsíčně navíc může být velký problém.

  Ačkoliv je doba jaká je, otevírá se tu prostor pro kohokoliv, kdo může nabídnout stravování pro seniory za jinou cenu než město a s touto nabídkou suplovat městskou vývařovnu. A nedivila bych se nikomu, kdo by takovou nabídku využil.

O dotaci obědů jednala sociální komise, tentokrát sem zápis doplňuji i textem:

Ad 1) Dotované obědy pro seniory – stávající situace a návrhy pro další období

Slova se ujal místostarosta MUDr. Přibáň, aby shrnul téma dotace na obědy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří odebírají obědy od MSSS a informoval o nadcházejících záměrech. Jde o opakující se téma. V posledním roce se cena oběda měnila 2x. Aktuálně pro klienty Městského střediska sociálních služeb (dále jen MSSS) vaří ZŠ J. K. Tyla (v době letních prázdnin, resp. sanitace kuchyně vaří ZŠ J. Husa). Cena oběda je školou stanovena na 85,- – senior/ osoba zdravotně postižená platí 70,- a město Písek doplácí 15,-.

Místostarosta MUDr. Přibáň uvedl, že bude radě města předkládat návrh na zrušení výše uvedené dotace. Jedním z důvodů hovořící pro zrušení je i nově vznikající velkokapacitní kuchyně v rámci budoucího Domova Sovova. Tento domov bude fungovat v režimu zapsaného ústavu, který podléhá určitým regulím a dle konzultací s odborníky na problematiku bude značnou komplikací právně vyčlenit/ ošetřit výše uvedenou dotaci na obědy. Je důležité, aby vše bylo právně čisté.

Byl zpracován benchmarking zaměřen na podporu obědů pro seniory a osoby zdravotně postižené v podobně velkých městech jako je Písek. Výsledná tbl. byla poskytnuta členům komise (viz. Příloha č.1).

Předseda komise MUDr. Tyll vznesl dotaz, od kdy by zrušení dotovaných obědů mělo platit. MUDr. Přibáň sdělil, že změna by měla být od 01.01.2024. Je přesvědčen, že pro seniory a osoby zdravotně postižené, kteří obědy již odebírají nebo odebírat budou, nebude mít navýšení o 15,- žádný negativní ekonomický dopad.

Mgr. Baslerová pouze dodala, že termín od 01.01.2024 je stanoven i s ohledem na přípravu rozpočtů na rok 2024 a také není zcela vhodné dělat změny v průběhu roku. Takto bude dostatečný prostor informovat obyvatele města. Dojde k značnému zrovnoprávnění podmínek pro všechny seniory a osoby se zdravotním postižením v Písku.

MUDr. Tyll připomněl, že komise, dle jednacího řádu, projednává úpravu stravného v MSSS. Kalkulace jsou všeobecně velmi složité. Nevíme, co si do ceny oběda kalkuluje škola.

Mgr. Baslerová uvedla, že v současné době není nikdo schopen predikovat, jaká bude cena oběda za jeden nebo dva roky. Akt. má škola svou kalkulaci a není zde prostor pro jakoukoli diskusi. Doporučila členům komise jednat spíše o principu stravného než o jeho cenové výši.

Dále MUDr. Tyll konstatoval, že i bez příspěvku města je oběd víceméně dotován – provoz výdejních míst, mzdy zaměstnanců apod. Toto tvrzení podpořil i Bc. Mužík a doplnil a jako pracovník MSSS kvituje, že by změna byla od 01.01.2024 a ne v průběhu roku. Do diskuse se zapojil Ing. Hladík. Vznesl dotaz, zda existuje analýza, za jakou cenu jsou schopny vařit obědy ostatní základní školy. Mgr. Baslerová odvětila, že jediná ZŠ Tylova je kapacitně schopna obědy pro MSSS dodávat. Ing. Hladík se dotazoval, zda byla provedena současná analýza možnosti vaření obědů pro seniory ve všech školách v Písku. Mgr. Baslerová a Bc. Mužík shodně uvedli, že vyzvedávat obědy z vícero škol by bylo logisticky obtížné a časově i ekonomicky ztrátové. Od roku 2025 by měla obědy pro seniory a osoby zdravotně postižené dodávat výhradně velkokapacitní kuchyně v Domově Sovova. Ing. Hladík se dotazoval, zda si zjišťovali, jaký bude rozdíl mezi cenou oběda v Sovově a školami. MUDr. Přibáň odpověděl, že toto nelze předpovědět 2 roky dopředu. MUDr. Tyll reagoval, že není tedy znám princip kalkulace obědů v Domově Sovova. Mgr. Baslerová uvedla, že vzhledem k tomu, že Domov Sovova bude organizací města, lze předpokládat racionální kalkulaci obědů.

Ing. Hladík vznesl dotaz na pana místostarostu, zda je zrušení dotace obědů projednáno vedením města a zda panuje shoda. MUDr. Přibáň odpověděl, že věc je vedením předjednána.

Mgr. Nechvátalová a pan Čuřín sdělili přítomným zkušenosti se zajišťováním obědů pro klienty ze své praxe. Bc. Mužík navrhl komisi, že v budoucnu by mohlo být písemně zakotveno, kdy oběd pro seniory a osoby se zdravotním postižením by korespondoval s úhradovou vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Po následné krátké debatě předseda komise navrhl dvě usnesení, o kterých bylo hlasováno.

Usnesení č. 1:

Sociální komise bere na vědomí záměr vedení města Písku na zrušení dotace na obědy pro seniory a zdravotně postižené občany města Písku od 01.01.2024.

Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 1

Usnesení č. 2:

Sociální komise souhlasí s kalkulací ceny stravného pro seniory a zdravotně postižené občany města Písku od 01.01.2024 bez dotace, avšak do maximální výše ceny stravného dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 2

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50395

 

P.S. Nejsem příznivcem přílišného používání cizího jazyka do našich textů. Ale u obrázku v perexu jsem nenašla podobný s česky popsaným rozcestníkem – domov důchodců →; domov←

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.