Přihlášení

Nemocnice a parkovací dům

7. 10. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Z tisku jsem vybrala a o svůj názor doplnila příběh jednoho parkoviště. Dnešní stav je: < Zdraví Euro > Zprávy > Z domova > Písek chce regenerovat prostor před  nemocnicí Studie řeší parkovací místa i zanedbanou lokalitu u nemocnice – Předpokládané náklady na regeneraci území činí zhruba 25 milionů korun bez DPH. Město intenzivně vyjednává s Jihočeských krajem o možnosti společné investice. >

A jak to asi celé začalo, zkusím zmapovat zde:

< MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016
…. Na základě provedeného místního šetření se jako jediné efektivní řešení jeví zvýšení kapacity stávajícího parkoviště na pozemcích města Písek č.1545/28 a 154/29 jeho přebudováním na parkoviště víceúrovňové . Představou je vybudování konstrukčně jednoduchého, nejspíš neoplášťovaného parkovacího domu, který by výškově korespondoval s okolní zástavbou, což by mohlo přinést parkování minimálně ve třech a při využití nekrytého parkování na střeše objektu i ve čtyřech úrovních – viz pohled na zájmové území z ptačí perspektivy na následující straně. Proto je nyní radě města předkládán návrh na opatření vyhledávací dopravně – architektonické studie, jejímž účelem by zejména bylo navrhnout objemové řešení vhodné k okolní zástavbě a stanovit předběžný odhad parkovací kapacity, dopravního napojení a pořizovacích nákladů uvažované stavby.
Současně by tato studie sloužila jako podklad pro vstupní jednání s Jihočeským krajem jako zřizovatelem nemocnice, a tudíž i potencionálním partnerem při výstavbě parkovacího domu.
Dopravní komise projednala tento materiál dne 28.4.2016 a přijala usnesení, kterým pořízení vyhledávací studie doporučuje. Pořízení studie není v současné době zahrnuto v rozpočtu města. V případě, že by rada města pořízení studie schválila, musela by být následně navržena příslušná rozpočtová změna pro její financování.
Předpokládá se, že by zadavatelem a pořizovatelem studie byl městský architekt, takže by tato studie byla hrazena z kapitoly odboru investic a rozvoje. >

Jednání na radě města viz: PS 11. 5. 2016 Potřebuje nemocnice parkovací dům? uzavírá usnesení –

< Ing. Sládek navrhuje usnesení: Rada města ukládá místostarostovi JUDr. Knotovi vyvolat jednání s kompetentními zástupci organizací Nemocnice Písek a. s., SPŠ a VOŠ Písek, Dům pro seniory Světlo za účelem zpracování zadání, které zhodnotí kapacitní parkovací možnosti v prostoru kolem Nemocnice Písek. >

< Tisková zpráva č. 49 ze dne 06.05.2016 Město řeší nedostatek parkovacích míst u nemocnice

Rada města na svém včerejším jednání řešila problematické parkování u areálu písecké nemocnice.„Na vedení města i na jednotlivé odbory městského úřadu se opakovaně obracejí občané se žádostí o řešení nedostatku parkovacích míst v okolí Nemocnice Písek. Z tohoto důvodu byl radě města tento bod předložen,“ vysvětluje místostarosta Josef Knot (TOP09).„Situace s parkováním v okolí písecké nemocnice je skutečně velmi neutěšená. A se v jejím blízkém okolí nenachází žádný volný pozemek v majetku města a vhodný pro navýšení počtu parkovacích míst,“říká vedoucí odboru dopravy Michal Kovařík. Na základě provedeného místního šetření se jako jedno z řešení jeví zvýšení kapacity stávajícího parkoviště na pozemcích města Písek č.1545/28 a 154/29 jeho přebudováním na parkoviště víceúrovňové. Rada města tak uložila místostarostovi Josefu Knotovi vyvolat jednání s kompetentními zástupci Nemocnice Písek, Střední průmyslové školy i domova důchodců za účelem zpracování zadání, které zhodnotí kapacitní parkovací možnosti prostoru před nemocnicí. >
Další vývoj situace pro pořízení studie na parkování u nemocnice byl tento:

< Kontrola usnesení. Usnesení číslo: 304/16 Úkol pro: místostarosta – JUDr. Knot
K bodu 30) Parkování u nemocnice Rada města ukládá místostarostovi JUDr. Knotovi vyvolat jednání s kompetentními zástupci organizací Nemocnice Písek a. s., SPŠ a VOŠ Písek, Dům pro seniory Světlo za účelem zpracování zadání, které zhodnotí kapacitní parkovací možnosti v prostoru kolem Nemocnice Písek.  Plnění úkolu: Jednání všech dotčených stran proběhlo 1. června 2016. Úkol bude vyřazen ze sledování. >

Poté nastalo ticho na celičký rok, nikde nabyl prostor na parkování v okolí nemocnice projednáván, žádné zprávičky v tisku. A téměř přesně za rok se stává místostarosta Písku zástupcem hejtmanky v krajském městě a ihned v květnu podává architekt města veřejnou zakázku malého rozsahu, na studii, ovšem na jiné než schválené pozemky a na jinou formu parkování, ovšem s účastí kraje, kde je už místostarosta ve funkci.

< Uzavřena smlouva 23. 5. 2017, číslo smlouvy 442/2017 Cena s DPH: 231 110 Kč s odkazem na:
Smlouvu schválil RM 09.02.2017,č.usn.95/17 > Odkazované usnesení zní:

< Vzory smluv k doplnění pravidel P/42 pro postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  Usnesení č. 95/17 = Rada města: 1. schvaluje doplnění pravidel P/42 pro postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o vzory smluv o dílo na jednoduché stavební práce, na odstranění stavby, na vypracování projektové dokumentace a související služby, na výkon činnosti technického dozoru investora, na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, na vypracování projektové žádosti o dotaci a administraci projektu, o poskytování služeb na administraci žádosti o dotaci a dále vzor příkazní smlouvy na zastoupení zadavatele při zadávání veřejné zakázky. 2. pověřuje starostku města podpisem smluv, vypracovaných podle těchto vzorů, v případě zadání VZMR I. Kategorie. >


Závěrem: v roce 2016 se RADA MĚSTA rozhodla pro pořízení studie na zkapacitnění parkmíst u nemocnice, na pozemcích města, studie na parkdům. Pověřila tím místostarostu, který během měsíce provedl jednání. Protože se nic víc nedělo, asi jednání nedopadla. Po roce se místostarosta dostane k funkci na krajském úřadu. Zničehonic zadá architekt města veřejnou zakázku na studii parkování u nemocnice, ale ne v prostoru, pro který byla studie RM schválena, nýbrž pro okolní prostor, kde jsou především pozemky kraje. Tuto neschválenou studii zaplatilo město, je představena veřejnosti k jednání a o původní studii na víceúrovňové parkování u nemocnice na pozemcích města se slehla zem. Nikdo z rady města, ze zastupitelů města se k tomu veřejně nevyjádřil, a pokud ano, nenašla jsem takovou informaci. Ta hranice, pomyslná dělící čára od toho, co smí, co se může, ta se tenčí a tenčí.

0
0

Diskuze k článku +

8. 10. 2017 (10:44)  –  Luděk Blaha

0
0

'Ta hranice, pomyslná dělící čára od toho, co smí, co se může, ta se tenčí a tenčí.'

A co rozklikávací rozpočet města přes Helios?
Na jeho nefunkčnost upozornil docela nedávno člen finančního výboru Josef Soumar.

Odpovědět

8. 10. 2017 (12:16)  –  Ing. Milan Sedlák

0
0

Zpravodaj města Písku, říjen 2017, předseda finančního výboru vážený pan Veselý:
„Možná by stačilo naslouchat výstupům z výborů, když už si v nich koalice ustavila pohodlnou většinu …“

Ještě než vyjádřím svůj názor dvě poznámky:
Autor odkazuje na rozhovor pana Josefa Soumara ze dne 30.6. 20107 „na webu Píseckého světa“. Ještě jednou se na něj budu muset podívat :-)

V zápisech z finančního výboru za letošní rok jsem Našel jsem několik „proti“ – viz Z Á P I S č. 05 ze dne 7.8. 2017. A pak ještě jedno – ale možná jsem splet :-)

Můj osobní názor: lkát nad koaliční většinou ve výborech je jednodušší než se jasně vyjádřit při hlasování.V našem případě by takovým vyjádřením bylo hlasování PROTI.

Na zpřesnění rozpočtového výhledu si počkám – do poloviny příštího roku. Tam by mohlo dojít k lámání chleba. Takže – to co jsem zde napsal nepovažuji za žádnou tragiku. A tak bych zakončil něčím ze studnice lidové moudrosti: "sranda musí bejt, i kdyby na chleba nebylo".

PS. Málem bych zapomněl: rád si počkám na informaci o té neschválené studii „co ji zaplatilo město“

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.