Přihlášení

Omluva místostarosty (nestačí)

11. 12. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Na jednání ZM (minulý týden) k parkovišti zaznělo od místostarosty Knota: … situace je hrozná… ROBSTAV je absolutní neštěstí… prostě vysoutěžíš na cenu a bohužel ti nezbývá, než to tomu zhotoviteli dát, přesto, že od prvopočátku takřka každý věděl, jak to s tou firmou bude vypadat, bohužel nestavěla u nás první věc, stavěla u nás Bakaláře, už tam jsme registrovali prodlení… a bohužel sídliště Jih je ukázkou kvality práce firmy ROBSTAV…

 

Já nemůžu udělat nic jinýho, než se omluvit všem jihočechům, všem obyvatelům sídliště Jih…

Připojila se i starostka:… my nejsme schopni je nějak donutit…

   Já nebudu jejich prohlášení raději komentovat, poslechněte si audio záznam z jednání, navíc si myslím, že s tím popelem přichází pozdě. Nesouhlasím s prohlášením, že s tím nešlo a nejde nic dělat. Je to přinejmenším ošetřeno zákonem, stačí se k tomu postavit čelem.

< Od 1. 10. 2016 se veřejné zakázky řídí novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek[1], který byl přijat zejména za účelem implementace důležitých směrnic EU[2]. Nový zákon umožňuje ve větší míře posuzovat ekonomickou výhodnost zakázky, a ne jen cenu. Také umožňuje zadavateli vyloučit z výběrového řízení účastníka, s nímž má z minulosti špatnou zkušenost, zrušit zadávací řízení a také možnost volby, v jakém sledu provede jednotlivé kroky pro výběr vítězné nabídky. Na rozdíl od minulé právní úpravy se proto zadavatel nemusí zabývat všemi nabídkami, které obdržel, může například vyřadit ty, které neplní podmínky účasti, což by mělo řízení zjednodušit. > Firmu bylo možné vyloučit jako uchazeče právě pro zkušenost se stavbou Bakaláře II.

   Už jsem zmiňovala, jak od chvíle, kdy se začala realizovat stavba parkoviště u školky ve mně rostou pocity, které ani neumím pojmenovat. Hlavně ty protichůdné. Nechtěla jsem parkoviště, které lze dnes nazvat“pro 15 míst“, tedy to, co zabralo zeleň a stromy a příšerně blízko se dostalo pod okna domu. Chodník na svahu plus pět míst na auta, budiž.

Další várka pocitů pramení z přístupu radnice k věci. Vrcholí to nyní, po přečtení návrhu na jednání RM, který přikládám v příloze. Malá rekapitulace:

- smlouva podepsána 23.8. a kromě vyměření místa se do 18.9. na stavbě nepracuje.

- 8. 9. zákazové značky oznamují zákaz zastavení na komunikaci

- 18. 9. přijíždí bagr a započne s pracemi

- 28.9. se po několika dnech nečinnosti pracuje na rovnání plochy „žábou“ bez ohledu na st. svátek

Pro období, kdy se na svahu, tedy ve stavbě, pohybovala současně Teplárna a ROBSTAV, je odkryta komunikace i svah. Argumenty o tom, že se našlo vodovodní potrubí, které nebylo v plánech a potrubí, které bylo položeno jinak než v plánech, jsou zástupné, výkopy Teplárny obnažily vše do hloubky.

Po opravě vodovodního řadu v říjnu stavba nepokračuje, zhotovitel v souladu s předpisy žádá o prodloužení termínu stavby. Útlum prací pokračuje nadále, přichází listopad. Sama starostka v listopadu osobně zjišťuje, že se tu nepracuje. Čilý ruch nastává na přelomu listopadu a prosince, zároveň si zhotovitel žádá o prodloužení termínu do 15.12., není známo datum podání žádosti.

Vyberu pár bodů z odůvodnění stavitele, proč to tak trvá.

- nutné přeložky vodovodu DN 200 v místě budoucí opěrné zdi firmou ČEVAK – z povolení pro ČEVAK lze doložit přesně, kdy proběhlo, má vliv do 1. dodatku

- přerušení prací na opěrné zdi z důvodu změny projektové dokumentace – změna způsobu založení opěrné zdi a změna tvaru zdi, s tím je spojena i kompletní změna výztuže (výztuž již byla vyrobena dle původní PD, následně musela být výztuž krácena a kompletně upravena).

Novou PD na opěrnou zeď zhotovitel obdržel 13.10.2017. Změna PD byla vyvolána s ohledem na nutné šikmé křížení nově položeného teplovodního potrubí a základu opěrné zdi – projekt předpokládal kolmé křížení – (tato přeložka nebyla součástí stavby) a zároveň na jiné výškové uložení teplovodního potrubí než předpokládal projekt (teplovodní potrubí je uloženo o cca 70 cm výše, než předpokládal projekt) – je možné, že to špatně chápu, ale nová výztuž byla na stavbu dovezena a opěrná zeď vystavěna teprve týden po uplynutí termínu 10.11., i když dokumentace byla hotová víc jak měsíc předtím. Jedno je jisté, kdyby stavba probíhala podle plánu, všechna ta zjištění a nová projektová dokumentace by se řešila nejpozději v říjnu.

- Z tohoto důvodu odbor IR doporučuje zhotoviteli vyměřit penále za nedodržení termínu s datem od 01.11.2017. – tohle doporučení odboru investic a rozvoje mi přijde spravedlivé, nepracovalo se v září, nepracovalo se v říjnu, odhalit nedostatky a zjednat nápravu bylo možné tím pádem včas. Jinak to vidí zpracovatel:

- a (ne)ukládá odboru Investic a rozvoje vyměřit společnosti Robstav stavby k. s., penále dle SOD ve výši 5000, – Kč za každý den prodlení počínaje dnem 01.12.2017. – v Návrhu usnesení je možnost neukládat penále vůbec anebo až od prosince! Jako jsme všichni v pohodě, nic se neděje, trest nebude, vy všichni ostatní, tady máte návod, jak si počínat, až budete pro nás něco dělat!

   Posouzení technického dozoru doporučuje termín prodloužit do 30.11.2017, že se nepracovalo jen v říjnu. Ale jak víme, nepracovalo se v září, v říjnu, ani v listopadu, jak si ověřila i starostka, technický dozor o tom neví?

   V důvodové zprávě jsem nenašla vůbec nikde vyjádření k tomu, jak bude penalizováno nepovolené užívání místní komunikace, které platilo možná do 17. 11., a od té doby není schváleno jiné. Jen kdyby si silnici zabral bez povolení někdo jiný, copak by mu asi hrozilo…

   Zrovna tak jsem v ní nenašla zmínku o tom, že si o dodatek ke smlouvě žádá zhotovitel mimo zákonem stanovené termíny, což je také pod sankcemi. Ty však důvodová zpráva také nezmiňuje.

   Tady si připojím svou doušku, město se totiž nesmí řídit pravidlem „Co není zakázáno, je povoleno“ < V právním státě platí, že zatímco orgány veřejné moci se musí striktně držet zákona a jednání praeter legem je jim dovoleno jen v zákonem vymezených případech (např. u správního uvážení), subjekty soukromého práva (fysické a soukromé právnické osoby) mohou činit vše, co jim právní předpisy výslovně nezakazují: svědčí jim volnost počínat si praeter legem.>

   Nesouhlasím s tím, že město s firmou nemůže nic dělat, sankčních prostředků je dostatek, včetně odstoupení od smlouvy. Město ponese konečnou odpovědnost.

   Změť emocí mi občas zaclonila výhled do budoucna, tedy vyhlídku na ukončení celé záležitosti. Konec celé anabáze totiž nebudu řešit já, pozapomínám na své rozhodnutí, nechat to fundovaným.

   Takže vlastně přivítám, pokud radní „přikryjí“ tuhle nehoráznost svým usnesením ve čtvrtek, jen ať dál prodlužují tuhle agónii příběhu o jednom nadmíru urputně prosazovaném záměru, jen ať se nakupí špatná rozhodnutí, která skáčou přes hranici zákona jako míč, jen schvalujte! Já sice trpím protichůdnými emocemi, ale ve finále mám být ráda za tohle všechno, co se děje, vybarvěte se nám. Nuže, jen víc průtahů, potíží a nedostatků, výmluv, porušení zákonů, předpisů, sem s nedodělky, reklamacemi, špatnou kvalitou materiálu a provedení práce! Ať má kauza grády! Pro mne to dostavbou parkoviště (ať už se dostaví letos nebo ne) nekončí.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

11. 12. 2017 (23:32)  –  Michaela Šťastná

0
0

Text článku s datem 8.8.2017: << Trpělivá a cílevědomá práce ve spolupráci s píseckými zastupiteli se vyplácí. V minulém roce při besedách s občany jsme takový podnět obdrželi. V následné diskusi, také na členské schůzi základní organizace KSČM, bylo doporučeno se podnětem zabývat. Na jednání dopravní komise tento problém přednesl a odůvodnil člen naší základní organizace Vít Budín. Podnět zaujal, získal podporu a bylo navrženo vypracování projektové studie pro dvacet parkovacích stání motorových vozidel. Nyní 7. srpna 2017 na jednání finančního výboru bylo rozhodováno o vyčlenění finančních prostředků ve výši 1,8 milionů Kč formou převodu z jiné rozpočtové kapitoly rozpočtovým opatřením. Vyčlenění  rozpočtových prostředků na jednání finančního výboru zase podpořil náš člen Josef Kovařík. Finanční výbor tak všemi pěti hlasy přítomných rozpočtové opatření schválil. V průběhu přípravných prací a na základě vyjádření orgánů státní správy byly doplněny další akce. Jde zejména o rozšiřující rozsah stavby o bezbariérový přístup z tř. Přátelství včetně opěrné zdi do prostoru horní části sídliště naproti školce (náhrada za odstraněnou rampu), ochranu vysokého napětí a náhradní výsadbu pokácených dřevin.>>
Stejně tak TOP09, už v červnu bylo ke čtení: << … Daří se nám také postupně navyšovat parkovací kapacity, ať už na sídlišti Jih či na Výstavišti… Jsme přesvědčeni, že o práci současné koalice nevypovídají ani tak slova, ale konkrétní činy, a výsledky naší práce můžeme vidět kolem sebe – tedy pokud se chceme dívat…Josef Knot, místostarosta města – Petra Trambová, radní – Rudolf Tyll, radní – Michal Drnec, zastupitel >>
Články jsou na stánkách těchto stran, to je přeci škoda, nepochlubit se i nestraníkům!

Odpovědět

12. 12. 2017 (10:10)  –  Michaela Šťastná

0
0

Do článku jsem neuvedla, že parkoviště je vystavěno na místní komunikaci IV. tř., zde není povolen provoz silničních motorových vozidel. Podle obrázku se úsek místní komunikace stane jednosměrný( zasahuje do jízdního pruhu), ačkoliv je to obousměrná komunikace UPRAVENÁ na parkovací pruh. Pokud by se v budoucnu chystal návrat k obousměrnému provozu, bude se muset celá křižovatka přestavět.

Odpovědět

14. 12. 2017 (22:56)  –  Michaela Šťastná

0
0

Smlouva mezi: Objednatel – Městské služby Písek s. r. o. a Zhotovitel – ROBSTAV stavby k.s. byla podepsána 22. 6. 2017…
"Oprava povrchu příjezdové komunikace k plovárně u Sv. Václava na Zátavském nábřeží v Písku“… Cena za ŘÁDNĚ a VČAS provedené, úplné, bezvadné a předané dílo je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 205 483,20 Kč bez DPH
Předání staveniště: září 2017 … Zahájení plnění: září 2017
Dokončení plnění: ZÁŘÍ 2017
… V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení…
<< 1. 12. 2017 byl podepsán – DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo:
1. Změna termínu: S ohledem na upravený rozsah prací a časovou kolizi s montáží ocelového schodiště u plovárny Písek se zhotovitel a dodavatel domluvili na novém termínu provádění stavby a to od 17.10.2017 do 31.10.2017 …
Cena dle SOD – 205 483,20 Kč bez DPH…Nová cena dle skutečně provedených prací – 235 603,20 Kč bez DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem "Oprava povrch příjezdové komunikace k plovárně u Sv.Václava na Zátavském nábřeží v Písku“ zůstávají beze změn.
No vida, sice se termín SAKRA protáhl, stavba PRODRAŽILA, ale šikovně sepsaný DODATEK (sice o 2 měsíce později) to spraví. Pak že je ta firma ABSOLUTNÍ neštěstí!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.