Přihlášení

Další rozšíření průmyslové zóny

7. 11. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Zastupitelé v září rozhodovali o další změně územního plánu, tentokrát se jednalo o rozšíření průmyslové zóny za její hranice. Požadovaná změna se týká pozemků, které sousedí s průmyslovou zónou, a není na nich možné postavit další průmyslový objekt, v tomto případě překladiště. Debata se nesla ve dvou rovinách, první se týkala samotného rozšíření průmyslové zóny a druhá se týkala žadatelky o změnu územního plánu, respektive odůvodnění, proč tuto změnu pro své pozemky navrhuje. Obě roviny spolu souvisí, přesto se rozhoduje o každé zvlášť.

   Návrh byl předložen na změnu územního plánu zkráceným postupem. Přijetím návrhu totiž zastupitelé rozšiřují již několikrát rozšířenou průmyslovou zónu až za hranu lokálního biokoridoru, který je právě průmyslovou zónou obklíčen a přetrhán už dostatečně. Postup, kterým zastupitelé zkracují prověřovací dobu v porovnání s běžně probíhající změnou ÚP.

   Je namístě si uvědomit, že o tento způsob změny ÚP přibývá městu žádostí. Zastupitelé mají tendenci těmto žádostem vyhovět z rozličných důvodů, dosud však ani jedinkrát z důvodů veřejného zájmu. V předložených žádostech k projednání se jednalo vždy o zájmy soukromých developerů, kteří chtějí dosáhnout změnou ÚP pouze vlastního prospěchu. Ani jedna ze schválených změn ÚP zastupiteli nebyla ve veřejném zájmu, ani jedna nebyla navržena městem, které své návrhy na změnu pro tolik potřebné parkovací domy, nebo prostor pro skateboard a další podobné návrhy splňující i veřejný zájem postoupilo do běžného procesu změny ÚP č. 2. Musím proto naprosto plně souhlasit s tím, co uvedl v diskuzi J. Hořánek podle zápisu ze ZM :

Ing. Hořánek – územní plán by měl být určitým garantem jistoty a stability v území, neměl by se měnit každý rok. Pokud jsou podněty, měly by se shromažďovat a pak je společně předložit.

   Mimo jiné ještě řekl: … Pokud začneme si hrát na to, že každý půlrok někdo přijde a řekne –já chci změnit územní plán – budeme ho měnit jak trhací kalendář, je to podle mě systémově špatně, to není nic proti tomu návrhu …. ***

   Je to tak. Územní plán obcí a měst je nejzásadnější dokument stability jejich rozvoje, jeho znění se dotýká všech občanů, žijících ve městě. Chci se nastěhovat do města, vyberu si k tomu mnou preferované místo, prohlédnu si proto ÚP, abych se ujistila, že mi za rok před domem nepostaví třeba továrnu. A pokud si o stavbu továrny někdo požádá, město jeho žádost zařadí do změny ÚP a já budu mít dost času si o záměru vše potřebné zjistit a případně podat připomínky k záměru stavby.

   Naproti tomu návrh podaný zkráceným postupem celý proces velice zjednoduší a rozhodují o něm zastupitelé na základě minima informací od dalších posuzovatelů návrhu. Pokud mi ovšem zastupitelé takovým svým rozhodnutím mohou měnit okolí mého domu v řádu měsíců, nemám žádnou jistotu, že místo, kde žiji, se nezmění k nepoznání a zůstane k žití. Samostatnou kapitolou je fakt, že většina našich zastupitelů navíc nerozhoduje o dopadu dané navržené změny na území, nebo rozvoj města, ale návrh posuzuje podle svých sympatií k osobě navrhovatele té změny. Stalo se to nejen v případě návrhu do Semic, opakovalo se to i zde. To je víc než tristní situace.

Úpornost prosadit navrženou změnu se potom odráží ve zcela jiné rovině a to není v pořádku.

 

   Poslední návrh změny ÚP se týká pozemků, kterými prochází zmíněný biokoridor a jeho určení zní – plocha zeleně ochranné a izolační (ZO), na které je pomocí překryvné funkce vymezen lokální biokoridor LBK 340. Zbývající část pozemku je zahrnuta jako součást zastavitelné plochy Z1-3 vymezené jako návrhová plocha smíšená obytná – venkovská (SM-V). Doplním, že okolí pozemku od průmyslové zóny dělí právě ta zeleň, další strany doplňuje venkovský ráz, tedy statek Dobešice a několik stavení stejného typu (mimochodem v tomto území původního typu, který hrubě narušila výstavba průmyslové zóny na polích a loukách v okolí). Přesto se místostarostka ihned v úvodu projednání návrhu nestyděla lhát, když řekla, že se jedná o pozemky v průmyslové zóně. No nejedná se o průmyslovou zónu, ale její sousedství. Tohle drobné podsouvání lživých informací se děje na zasedání ZM velice často! http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20210930/index.html

   Zastupitelé měli rozhodnout, zda souhlasem s návrhem podpoří rozšíření průmyslové zóny, nebo ponechají ÚP beze změn. Zároveň zastupitelé i tímto rozhodnutím dávají světu vědět, jak moc se může občan žijící v našem městě spolehnout na platnost schválených dokumentů města (a také občanům předvádí, jak snadno se nechají ovlivnit známostmi, lobisty, nebo jen tím, že koaliční soused hlasuje taky pro). A 17 zastupitelů podpořilo další rozšíření průmyslové zóny.

Mgr. Jan Adámek * Marek Anděl * JUDr. Ing. Michal Čapek * Ing. Tomáš Franců * Ing. Petr Hladík * Mgr. Miroslav Janovský * Josef Keclík * MUDr. Helena Kozlíková * RSDr. Jiří Lejčar *MUDr. Vratislav Němeček * MUDr. Michal Přibáň * JUDr. Jan Taraba * Ing. Arch. Petra Trambová

 

***

V odpověď uvedla místostarostka, že stojí za zvážení v příštím volebním období nechat vypracovat územní plán nový! Náš územní plán vešel v platnost na Štědrý den roku 2015 a v dnešním zastupitelstvu stále sedí zastupitelé, kteří zahájili tehdejší změnu ÚP, podpořili a odsouhlasili všechny změny a celé vypracování a i přes kritiku nejen místních laiků a odborníků, týkající se zbrklosti a zbytečné rychlosti při tvorbě ÚP, jej v této podobě schválili! A dnes jeho podobu, na které se sami podíleli, kritizují!

 

P.S. V materiálech je jako argument, proč tuto změnu podpořit, uvedeno, že současné využití pozemků se nehodí pro bydlení (venkovské stavení), protože sousedí s průmyslovou zónou. Zvláštní, a že průmyslovou zónu cpou poslední tři roky roky lidem už bydlícím v Purkraticích za humna, to je v pořádku. Takže zatímco zde se řeší, jestli se tu bude lidem dobře bydlet, u obyvatel Purkratic to neřeší nikdo a poslední zbytky izolace od průmyslové zóny jim zastupitelé schválili zastavět továrnama. Dvojí metr u nestranného posouzení, že?

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.