Přihlášení

Otevření útulku bez stříhání pásky

14. 9. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Velikánské překvapení, které se obešlo bez stříhání pásek, bez videíčka, beze vší publicity. Město Písek aktivovalo v naprosté tichosti útulek pro kočky, který se nachází v jednom z bytů ve statku v Purkraticích. Útulek byl aktivován zřejmě v tichosti proto, že k jeho vzniku letos dali pokyn úředníci města. No ano, nikdo ze zastupitelů, nikdo z radních o útulku nerozhodl, přesto na pokyn úředníků Městského úřadu v Písku útulek pro kočky vznikl.

   K aktivaci útulku došlo 1.9.2021, ačkoliv víme, že od března prostory útulku oficiálně existují. Jak to, že útulek ve městě existuje? Před mnoha lety zcela marně usilovala Liga na ochranu zvířat o zřízení městského útulku pro kočky. Později se dál o totéž snažili dobrovolníci ve městě, spolek Písecké kočky, zastupitel Martin Brož, který doručil na radnici dokonce petici občanů města s požadavkem na zřízení městského útulku a nic.Dosáhlo se pouze planých jednání a nakonec ústupku ze strany města v podobě navázání spolupráce v péči o nalezené kočky se spolkem Písecké kočky. Zástupci města spolu se zástupci okolních měst dokonce vloni na písecké radnici o útulcích jednali a jejich závěr byl: " Zástupci všech tří měst se shodli, že není zákonnou povinnosti obcí a měst zřizovat útulky pro kočky. Tento postup, tedy zřízení a provozování takového útulku, by považovali za neekonomický a pro životní cyklus koček nevhodný."

https://www.mesto-pisek.cz/zastupci%2Dtri%2Dmest%2Dresili%2Dspolecne%2Dpeci%2Do%2Dtoulave%2Dkocky/d-31191/p1=29518

 Já sama jsem také poslala letos zastupitelům podnět, ke kterému se na zasedání ZM vyjádřil jeden za všechny zastupitele, cituji :

Ing. Hořánek – … Zastupitelé dnes obdrželi podnět občanky ke zřízení útulku pro kočky se žádostí o jeho projednání na dnešním jednání. Domnívá se, že bychom k tomu měli mít k dispozici dostatečné podklady a vyjádření města. Navrhuje předložit tento bod na příštím jednání ZM.

   Na příštím ani dalších zasedáních ZM se můj podnět ani žádný jiný takový návrh neprojednával, zastupitelé o zřízení městského útulku dodnes nerozhodovali a nepřijali žádné usnesení. O tak zásadní věci, jako je městský útulek totiž jistě musí rozhodnout zastupitelé, protože oni spravují rozpočet a majetek města, nebo na jejich pokyn rada města. Pojem město nerozhoduje nic.

   Útulek však přesto máme. Opakovaně jsem se ptala, jak se to stalo, kdo to byl, kdo dal pokyn vybrat místo pro útulek, kdo dal pokyn provést stavební úpravy bytu a rekolaudovat prostory na útulek, odpověď zněla: „Vážená paní Šťastná, na základě Vašeho dotazu, předneseného na jednání zastupitelstva města dne 6.5.2021 v rámci bodu Připomínky občanů: Na základě jakého rozhodnutí došlo k vyčlenění bytové jednotky, ke změně užívání, na prostor depozita pro kočky, v části nemovitosti Purkratice čp.1, sděluji následující:

   V části nemovitosti čp. 1 Purkratice, které máte patrně na mysli, byly prostory rekolaudované jako ubytovna a měla je ve správě Naděje Písek z.s. Po opuštění tohoto objektu Nadějí Písek z.s. se město rozhodlo část objektu rekolaudovat na depozitum pro kočky. Rekolaudace proběhla a nyní je možné v depozitu, v případě potřeby, kočky umístit. Pokud město samo chce využít nějaký svůj prostor, nepodléhá to rozhodnutí žádného orgánu.       S pozdravem a přáním pěkného dne Ing. Milena Hladíková vedoucí odboru správy majetku „

 

   Chtěla jsem vědět, jak, kdy a proč město k tomu rozhodnutí o zřízení útulku dospělo (kdo je v tomto případě skryt za pojmem město), jasnou odpověď nemám, z odpovědí vybírám:

„ … V části nemovitosti čp. 1 Purkratice, byly některé prostory v přízemí zkolaudované jako ubytovna a následně rekolaudované na depozitum pro kočky. Prostor je tedy nyní možné využívat jako depozitum pro kočky na základě změny způsobu využití nebytových prostor, které bylo povoleno příslušným rozhodnutím stavebního úřadu a souhlasným vyjádřením všech dotčených orgánů ( HZS, Krajské hygienické stanice, Krajské veterinární správy……) Pokud město samo chce využít nějaký prostor v majetku města, nepodléhá to rozhodnutí žádného samosprávného orgánu. …“ „… Vážená paní Šťastná, prověřila jsem Váš dotaz a sděluji následující.

U s n e s e n í č. 407/09  Rada města po projednání schvaluje změnu užívání 8 bytů (garsoniér) v čp. 1, Purkratice na ubytovnu pro nepřizpůsobivé občany. Obsazování těchto bytů (garsoniér) vyčleněných pro funkci ubytovny nechť probíhá pouze se souhlasem příslušného místostarosty, do jehož kompetence spadá oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

Od roku 2009 se nejedná o byty, ale pouze o prostory ubytovny, kterou si pronajala Naděje a jejíž činnost v tomto objektu byla ukončena v roce 2020, kdy byl objekt vystěhován a vrácen zpět městu Písek k dalšímu využití. A je pouze věcí majitele objektu, jak s ním dále naloží. Může ho dále prodat, pronajmout jako výrobní či skladovací prostory nebo ho využít jako depozitum pro kočky. S pozdravem Mgr. Eva Vanžurová starostka ….

Vážená paní Šťastná, po opuštění areálu organizací Naděje rozhodlo vedení města o využití celého prostoru v Purkraticích, tzn. i o budově, která byla využívána jako ubytovna. Odbor správy majetku, v souladu s § 109 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona o obcích, dle svých kompetencí přistoupil k zajištění úkolu, kdy z organizačního řádu vyplývá, že odbor správy majetku:

1. zastupuje město jako vlastníka či spoluvlastníka ve všech správních řízeních, kdy je dotčen majetek města, vyjma případů, kdy je tato pravomoc svěřena jinému odboru či oddělení, organizační složce či organizaci. Dle § 126–127 z. č. 183/2006 Sb. změnu v užívání stavby zajišťuje stavební úřad a město v tomto řízení zastupují dle správy Městské služby Písek, Domovní a bytová správa, ZŠ a ostatní příspěvkové organizace, ve všech ostatních případech odbor správy majetku. Změna v užívání stavby byla povolena a schválena KHS Písek i veterinární správou. Kromě toho změna užívání je úkon státní správy, nejedná se o výkon samosprávy a vedoucí odboru správy majetku je na základě schválení RM ze dne 21.07. 2016 zmocněna zastupovat město jako vlastníka ve všech správních řízeních, kdy je dotčen majetek města. Budova se neprodává ani nepronajímá cizím zájemcům, ale zůstává pro potřeby města, a město se rozhodlo budovu dále využít jen pro svou činnost. Jako podobný příklad mohu uvést využívání prostor v domě č. 1 našimi organizačními složkami. Městské služby Písek na objednávku odboru správy majetku opravily po opuštění nájemníky vnitřní prostory budovy, protože jsou ve správě města nikoliv DBS. Jednalo se o vymalování, vyčištění podlah, opravy stěn a chodeb apod. S pozdravem Mgr. Eva Vanžurová starostka“ 

Zvláštní, já myslela, že pro statek v Purkraticích platí usnesení zastupitelů: Usnesení č. 172/20

Zastupitelstvo města doporučuje radě města vypsat výběrové řízení na pronájem objektu č. p. 1 Purkratice. Vedení města se asi rozhodnutím zastupitelů řídit nemusí, dodnes není statek zcela pronajatý, neopravuje se-tedy chátrá ve správě města, včetně do loňska obývané bytové části, kde než jeden z bytů bude útulkem pro kočky.

 

   Já se opravdu opakovaně snažila zjistit, jakým rozhodnutím se došlo k tomu, že město Písek realizuje Útulek pro kočky. Po letech doprošování, handrkování, dohadů a po loňském odmítavém veřejném prohlášení zástupců města, se zčistajasna rozhodne město vydat pokyn odborům města a také bez finančního krytí se vybere místo pro útulek, určí se jeho kapacita, okamžitě se zahájí přestavba a následná rekolaudace v nemovitosti, vyřídí se další potřebná povolení a během doby cca dva měsíce je městem zřízen městský útulek pro kočky.

   Podobá se to pomalu zázraku, nebýt toho, že já stále postrádám to nejpodstatnější ze všeho – projev vůle orgánů města v usnesení. Funguje to tak, že o zřízení zásadní věci, jakou útulek pro zvířata je, nemusí rozhodovat zastupitelé? Nemusí o tom rozhodovat ani rada města? Protože kdyby ano, existovala by ohledně rozhodnutí i platná usnesení. Potom veškerá jednání v minulosti byla vedena špatně, mělo se jednat s městem, to by dalo pokyn příslušným odborům. Jak zněl pokyn směrem k odborům Městského úřadu také nevíme, protože ta formulka z usnesení – zodpovídá vedoucí odboru xy- prostě nebyla také nikde zveřejněna.

  Inu, v Písku máme zřízen městský útulek pro kočky. Pokyn k jeho zřízení prý vydalo město. Na základě čeho se tak město rozhodlo se nedozvíme, nerozhodla o tom rada města, nerozhodli o tom zastupitelé a jak rozhoduje město nevíme, protože nevíme, kdo to je. Určitě bych chtěla vidět ten pokyn od města na papíře, jak se asi město podepisuje, nebo má svoje razítko? Jasně, i zápis z jednání města s rozhodnutím – dáme pokyn odborům ke zřízení útulku – bych vidět chtěla.

 

   Smlouva města Písek se spolkem Kočka v srdci v Týně nad Vltavou o péči o nalezená zvířata byla odsouhlasena radou města, zastupitelé ji projednali a nalezená zvířata byla do tohoto útulku převážena Městskou policií. Smlouva byla uzavřena na půl roku, od března do konce září. Podle všeho však útulek Kočka v srdci již od 1.9. 2021 kočky z Písku nepřijímá a byl tak od 1.9. 2021 aktivován městský útulek ve statku v Purkraticích.

O tom ale až příště.


https://www.mesto-pisek.cz/odchyt%2Dtoulavych%2Dzvirat/ms-39552/p1=39552

0
0

Diskuze k článku +

14. 9. 2021 (14:41)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Dobrý den. Konkrétně v tomto případě je mi dost jedno, jak útulek vznikl, hlavně, že je, protože nemít ho, je ostuda města. Je spousta horších věcí, co vznikají nebo zanikají aniž bychom o tom věděli. A že bez stříhání pásky? Tak možná proto, že kočky nemají volební právo. :-)

Odpovědět

14. 9. 2021 (17:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

I s tím mohu souhlasit jen co se té pásky týče, on totiž ten útulek má povolení od března, ale kočka v něm ještě žádná není (nebo do 1.9. nebyla).
Město totiž rozhodlo a zřídilo městský útulek, který po kolaudaci zamklo a vozilo kočky do Týna.
A protože byla nejspíš smlouva s Týnem ukončena, je prý aktivován náš útulek a podle všeho by v něm mělo být tento měsíc 5 koček, tak se pídím po tom, jestli už je slavnostně otevřen. Na webu k adopci nabízeny kočky ještě nejsou.
Takže to, že útulek vznikl ještě zdaleka neznamenalo, že jej město použije!

Já byla hlavně zvědavá, jestli by přišlo stříhat pásku to neidentifikovatelné město, co nám útulek zřídilo.

Odpovědět

17. 12. 2021 (16:57)  –  Michaela Šťastná

0
0

Městský útulek pro kočky v Písku zahájil ve vší tichosti (teda jestli se ještě dodatečně neobjeví video se stříháním pásky) svou činnost a už ubytoval dvě nalezené kočky!

Historie je popsána v článku, jedna zajímavost tam chybí. Od 1.9.2021 do 13.12. 2021 nebyla do prázdného útulku umístěna ani jedna z mnoha nalezených koček. Kde všechny ty kočky asi jsou si ještě povíme, protože víme stoprocentně o jedné kočce, kterou ztratila a nikdy nenalezla MP Písek-ze zavřené přepravky na služebně. :-(

Je tu sice změna, Městská policie útulek už nespravuje, do správy jej dostaly Městské služby, neposoudím, co je lepší. Nejlepší je, že je konečně otevřený!
Všichni proto máme možnost zjistit, jestli se naše zatoulaná kočka neocitla v útulku anebo si nějakou opuštěnou kočku v útulku vybrat a osvojit!
A ještě pořád tu samozřejmě funguje spolek Písecké kočky.
https://www.ms-pisek.cz/utulek-pro-kocky

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.