Přihlášení

Park Husovo náměstí kontra výrok a gesce třetího místostarosty

13. 7. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Prázdniny a dovolenou si většina lidí spojuje s prosluněným dnem, protože s počasím si hodně lidí spojuje nálady, je čas si oživit v paměti slova našich zvolených, dokud je nálada lidu všeobecně dobrá. Vyhneme se tak třeba splínu. Nemá cenu pátrat po všem, co kdo kdy řekl a nesplnil, ale některé drobnosti je třeba připomenout, mohlo by se stát, že je co nevidět uslyšíme opakovaně.

   Použiji výrok zveřejněný ve vlastním příspěvku třetím místostarostou.

http://www.piseckysvet.cz/pisecky-hydepark/seznam-priorit-stran-zastoupenych-v-rade-mesta

6. 11. 2018 (17:25) – JUDr. Ondřej Veselý – – Paní Šťastná, nemohu hovořit za své kolegy, ale stejně jako před čtyřmi lety, i nyní budu k věcem, které budou dělat mnou řízené odbory svolávat veřejná projednání. …

   Kdybych té větě věřila, nedopočítala bych se dnes těch veřejných projednání, ale jak jinak, na spočtení mi postačí prsty jedné ruky. Vůbec v tom nehraje roli nějaké nedávné nařízení státu, to jsou jen výmluvy.

   Dokonce jsme se u veřejných projednání nebo pouhých besed s tématem, dostali tak daleko, že se veřejné projednání smluvně ošetřené nemusí pořádat také.

   Park na Husově náměstí má projít revitalizací. Celý proces byl nejspíš rozdělen do etap. Letos byl zastupitelům předložen k projednání materiál k parku, ze kterého se dozvídáme, že revitalizace parku se nevejde do částky 30 milionů, nakonec částku zastupitelé zvýšili na 45 milionů korun.

   To není málo na to, že zhotovitel projektové dokumentace nedodržel zadání od města a spolu s odborem životního prostředí si do projektu vymysleli vodní prvek, který má sice vlastní dokumentaci, ale nebyl součástí zadávací dokumentace. Projekt vodního prvku byl do projektu parku zakomponován v rozporu s vůlí zastupitelů, to znamená, že zhotovitel si vysoutěžil zhotovení projektu na park za 975 000,- Kč bez DPH se hřištěm pro děti bez vodního prvku. Zhotovitel sám se rozhodl zadání změnit a dětské hřiště nahradit vymyšleným prvkem nad rámec zadání, odbor životního prostředí nápad nad rámec zadání schválil zakomponovat do projektu a zaplatil za projekt vodního hřiště 194 500,- Kč bez DPH.

   A překvapivě se také dodatečně objednávala projektová dokumentace na závlahový systém v parku. Je až s podivem, že projekt parku neobsahoval závlahový systém již v samotné revitalizaci, když město disponuje všelijakými dokumenty, kde se to takovými zařízeními jen hemží. Logicky se nabízí možnost zadržování dešťové vody a její použití na závlahu obnoveného parku, v tomto století běžná věc.

S tímto nedostatkem projektu dodatečně objednaným za 62 500 Kč bez DPH se pojí i jiná zajímavost.

   Zhotovení projektu na park vysoutěžila firma Green engineering s.r.o., u stejné firmy je odborem ŽP dodatečně objednán projekt vodního hřiště, ale projekt na závlahový systém parku odbor ŽP objednává dodatečně (ve stejný den jako vodní hřiště) u  Ing. Jiří Hájek. Tak si říkám, projekt na park za milion a nezadají v něm závlahový systém …

Znamená to, že do projektu jedné firmy zasahuje projekt jiné firmy. Zvláštní, že?

   A ještě zvláštnější je fakt, že zhotovitel projektu na park neodevzdal projekt městu ve smluvně daném termínu. To se stalo také třeba projektantům u Sovovy ulice, požádali si o odklad, což se smluvně ošetřilo, ale ani pozdější termín nestihli odevzdat projekt a za to zaplatili projektanti městu pokutu. Ovšem u nedodržení smlouvy u parku projektant nepožádal o posun termínu, ani nezaplatil žádnou pokutu, na rozdíl od projektantů Sovovy ulice. Další zvláštností je nedodržování smluvního ustanovení, podle kterého musí zhotovitel projektu uspořádat veřejné projednání k projektu před podáním žádosti o územní a stavební povolení. Dodnes nebylo veřejné projednání uskutěčněno a přitom se revitalizace parku se co nevidět rozjíždí etapou III., jak jsme si mohli přečíst na úřední desce. Nejenže se neřeší nedodržení smlouvy uzavřené mezi projektantem a městem, ale revitalizace začíná bez dokončené projektové dokumentace na park.

   No, třeba by se dala etapa III. realizovat i bez projektu, jedná se o výměnu vodovodního řadu. Jenže s tím souvisí i úprava komunikací, tedy nový povrch, a ty sousedí s parkem, který projde revitalizací i s těmi přiléhajícími komunikacemi! Tahle etapa by logicky měla následovat až po ukončení revitalizace samotného parku, protože:

- v parku se bude kácet, to neodvezou na kolečku

- v parku se bude sázet, stromy nedovezou na kolečku

- v parku se bude odtěžovat zemina a dovážet zemina, čím se doveze a odveze

- v parku se budou měnit povrchy cest, čím dovezou materiál

- pak tu máme lavičky, koše, herní prvky na hřiště a další drobnosti, jak je do parku dopraví?

   Jasně že auty, a ta auta budou jezdit po právě dokončených komunikacích! Zeyerova ulice byla z důvodů nepoškození nových povrchů zavřená víc jak půl roku, aby se prý nový povrch komunikací neponičil, u parku to nikoho netrápí, napřed se kolem parku udělají nové silnice a pak se bude dělat park. Nemluvě o tom, že podle posledního usnesení zastupitelů se má přepracovat projekt v části ulice před základní školou, ale projekt ještě není odevzdaný a přesto se má začít kopat. Taky je možné, že nově udělané silnice se budou muset předělávat, protože projekt na park do nich bude zasahovat kvůli parkovacím místům.

   Ani se neodvažuji celou věc popsat nějak jednodušeji, protože ve výsledku jde přinejmenším o 45 milionů korun a o novou podobu parku na Husově náměstí. Pokud se vrátím k prohlášení třetího místostarosty ze začátku volebního období, připadá mi nejjednodušší usoudit, že nejenže se nepostaral o veřejné projednání revitalizace parku (jak sliboval), ale navíc podporuje nedodržování smlouvy zhotovitele s městem, podporuje nadbytečné investice mimo zadaní města v řádech statisíců a nevidím žádnou jeho snahu o nápravu stavu. Vzhledem k tomu, co jsem napsala, je jasné, že to tak jednoduché není, ale jako občanovi mi to může být jedno, protože celá věc je v gesci třetího místostarosty, a tak to jde za ním.

   Poslední dobou se někteří zvolení chovají, jako by jim patřilo celé město, peníze města i jeho majetek, zadávají se studie na jejich nápady, a nejen studie. Nakonec i anabáze bazénu do tohoto dění zapadá, stejně tak prodeje pozemků víc jak rok před uzavřením kupní smlouvy, nebo prodej Honzíčka bez výběrového řízení mezi zájemci o koupi, anabáze Zeyerova ulice, další a další věci, které jdou za zvolenými.

   Park na Husově náměstí je v tomhle dál, tady si odbor životního prostředí společně se zhotovitelem projektu bez „svolení“ města změnili zadaný projekt (tím jej prodražili) a navíc k nadbytečným objednávkám použili peníze města, které nebyly v rozpočtu určeny pro park. A naši zvolení neřeší ani nadstandardní spolupráci odboru se zhotovitelem, ani čerpání z pokladny města, tak si říkám, proč jsou výběrová řízení, když se zadáním nikdo nemusí řídit, proč se soutěží na cenu, když se pak doobjedná za statisíce u podatele nejnižší nabídky, a proč, když se to „provalí“, nevidíme nápravu stavu, ale pasivní jednání zvolených ve vedení města a co víc, dál se v započatém pokračuje! Rozhodně to není v pořádku, a je mi hodně smutno z toho, že nemůžeme důvěřovat těm, kteří se mají o město starat.

 

Cituji ze smlouvy na PD:

- 6. Před podáním žádosti o vydání územního souhlasu zajistí zhotovitel veřejné projednání, přičemž případné akceptovatelné připomínky veřejnosti budou zaneseny do finální verze projektové dokumentace.

- 2. Zhotovitel, na základě plné moci udělené objednatelem, provede kompletní inženýrskou činnost s dotčenými orgány a organizacemi, směřující k vypracování předmětu díla a dodržení lhůt veřejnoprávního projednání této smlouvy

- 2. Výše honoráře za jednotlivé výkonové fáze a jejich časové plnění:

2.1. Výkonová fáze č. 1 do 30. 10. 2019 390 000,- Kč bez DPH

2.2. Výkonová fáze č. 2 do 15. 12. 2019 80 000,- Kč bez DPH

2.3. Výkonová fáze č. 3 do 15. 1. 2020 75 000,- Kč bez DPH

2.4. Výkonová fáze č. 4 do 28. 2. 2020 430 000,- Kč bez DPH

2.5. Výkonová fáze č. 5 do po dobu realizace (hodinová sazba) 500,- Kč bez DPH

- 3. Shora uvedené termíny smějí být překročeny pouze v případě dodatečných změn a požadavků, a to pouze po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran na základě příslušného dodatku k této smlouvě.

- 1. V případě, že zhotovitel nedodá dílo ve smluvním termínu, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/13427790/Smlouva o dílo Green engineering projektová dokumentace Revitalizace parku na Husově náměstí.pdf?backlink=a8qdc

Doobjednávky:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14921538/pdf/registr_smluv_smlouva_14921538.pdf?backlink=57o80

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14921542?backlink=96hj4


 

 

0
0

Diskuze k článku +

14. 7. 2022 (11:21)  –  Martin Špírek

0
0

Děkuji za odkaz na reakci třetího místostarosty: ..>je jedno, zda věc nazvete veřejným projednáním, či besedou. Každopádně stojím o to, věc představit veřejnosti a projednat s ní dříve, než ji vpustíme do realizace<..

Škoda, že jsem o této jeho odpovědi nevěděl včera. Použil bych ho argumentačně do žádosti, kterou jsem zaslal na vedení města Písku.
S Judr.Veselým jsem totiž ještě donedávna komunikoval na jeho ofic.emailu @mupisek.cz , kde mi toho_ohledně veřejného projednání revitalizace parku na Husově náměstí_nasliboval docela dost… Nicméně = realita je ale bohužel úplně jinde a u plánované akce za 45mil jsou občané zatím naprosto eliminováni!

Odpovědět

22. 7. 2022 (12:06)  –  Martin Špírek

0
0

Aktualizuji příspěvek. Od třetího místostarosty jsem obdržel informaci, že zajistí věřejné projednání tohoto záměru*
To je pozitivní posun. Doufám, že bude pořizován ofic. zápis a že_cituji ze smlouvy_oprávněné a akceptovatelné připomínky občanů budou zaneseny do finální verze projektové dokumentace…

Snad tam občanům tedy konečně a podrobně představí plánované pojetí parku? (přes urgence k tomu dosud nic nového nezveřejnili a na webu města lze dohledat pouze původní STUDII z r.2014 = tedy stará verze bez následně přijatých úprav a změn. Žádnou novější dokumentaci k projektu parku bohužel stále nenalézám)

* V případě, že aktuální situace v souvislosti s pandemií covid bude vstřícná, bude svolána veřejná prezentace projektu na přelomu září a října tohoto roku.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.