Přihlášení

Aktualizace – Parkoviště u školky na Jihu

19. 5. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (17) | Vaše názory

Aktualizuji svůj příspěvek o parkovišti na Jihu pod školkou. Dnes má RM na mimořádném zasedání schválit zhotovitele stavby parkoviště. V návrhu Smlouvy o dílo na stavební práce je několik nepřesností, o které jsem se rozhodla s vámi podělit. Nevím, jaké důsledky by mělo schválení takového návrhu – s těmi nepřesnostmi, ale vím jistě, že pokud jde o materiál ke schvalování RM, měl by jej autor před zveřejněním aspoň zkontrolovat.

Jinak by tomu samozřejmě bylo, že to nejsou nepřesnosti, ale že tomu tak má být. Potom nás čeká pěkný hukot! Stavba začne 1. 9. 2017, skončí 31. 10. 2017, za ten měsíc se prostaví 2.785.037,00 Kč bez DPH, vznikne parkoviště pro pouhých 20 míst. Cena jednoho stání bude asi 139 251.85 Kč bez DPH, a to máme 168 494.74 Kč s DPH. Dovolím si tvrdit, že to nebude cena v místě a čase obvyklá. Dokonce nemusí být ani konečná. Vyzdvihnout z nepřesností ještě stojí datování podání vítězné nabídky. Podle záznamů dorazila na radnici 09.08.2017 v 08,27 hodin, ale v návrhu je vždy datum doručení 8.8.2017.

Jestli se někdo stydí, že nabídka přišla 33 minut před otevřením obálek, nebo že je o necelý den předběhla jiná nabídka, no nevím. Na každý pád očekávám výsledek dnešního zasedání RM.

Z materiálů k jednání RM 17. 8. 2017:

.Smlouva o dílo na stavební práce pod názvem: „Parkování u MŠ na sídlišti Jih v Písku“

za nabídkovou cenu 2.785.037,00 Kč bez DPH, na sídlišti Jih bez světelného osvětlení

Předpokládaný termín zahájení plnění: 01.09.2017

Závazný termín ukončení plnění: do 31.10.2017

.Hodnotící komise doporučila zadavateli rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

ROBSTAV stavby k. s., IČO 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, Písek PSČ 397 01, za nabídkovou cenu 2.785.037,00 Kč bez DPH

Hodnotící komise se sešla dne 09.08.2017 v 09.05 hodin k výše uvedené veřejné zakázce.

Datum ukončení jednání hodnotící komise: dne 09.08.2017 v 09. 25 hodin.

Z uvedených jednání byl pořízen tento protokol. Samotného otevírání obálek se zúčastnil 1 zástupce ze společnosti ROBSTAV stavby k.s Po skončení lhůty pro podání nabídky do doby otevírání obálek nebyla doručena žádná nabídka. Do konce lhůty pro podání nabídek přijal zadavatel 2 nabídky.

 

Obchodní firmy /Obchodní firmy /

Datum

podání

nabídky

 

Čas

podání

nabídky

 

Nabídková

cena bez

DPH (

Kč)

 

SWIETELSKY

stavební s.r.o.,

odštěpný závod

Dopravní stavby

JIH

08.08.2017

13,25

2.936.674,00

 

 

 

 

ROBSTAV stavby k.s.

 

09.08.2017

08,27

2.785.037,00

…uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 8.8.2017 podaná v zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Parkování u MŠ na sídlišti Jih v Písku“

…….Čas plnění:4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy

Zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání staveniště

Dokončení plnění: do 31.10.2017

Vyklizení staveniště: do 31.10.2017

Cena díla: 5.1  Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané díl o je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 8.8.2017.

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací staveniště vyklidit a uvést do původního stavu nejpozději do 31.10.2017.Náklady na vybudování,udržování a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla……………………………………………………………………………………………………………….

Zveřejněno 19. 5 2017 – Tak tedy to parkování na sídlišti. Všude se o tom mluví, někde s tím něco dělají. Loni jsme četli titulky v médiích: Město zřídilo 46 nových parkovacích míst na sídlišti Jih! Stalo se to ze dne na den! Na hřiště, původně postavené pro volný čas obyvatel, přijelo auto, lidé s barvou podle šablony namalovali parkovací místa a tadááá! Je kde parkovat. Náklady minimální, zhotoveno během chvíle! Sláva! Za to parkoviště pod školkou, pro pouhých 20 míst, to je sousto! Náklady budou obrovské, práce potrvá dlouho! Připojí se zhotovení chodníku po svahu, náhradou za zbouraný nadchod! A to i přesto, že jsme slyšeli, že to nejde, že na svahu náhradní chodník nebude, kdo chce jít do školky bez schodů, musí si po novém chodníku obejít celý blok domů, nějakých pár set metrů zacházka! A teď to půjde. Jiné je to s parkovištěm pod tím svahem. Ono na něj tak docela není místo, to se musí teprve vybudovat. Taky je tam teplovod, sítě všelijaké, nějaká voda…. A to bude něco stát, minimálně 2 miliony korun! Uvedu zkrácený výčet toho, na co ty peníze padnou. To máte: odvodnění navržených ploch, pokácení stromů, uříznutí svahu pod školkou, postavení zdi na uříznutém místě, aby školka nesjela na parkoviště, díry do té zdi, aby tudy prošly roury z teplárny, drenáž na vodu pod zdí, aby se nepodmáčela, nová světelná soustava- čtyřmetrové stožáry, teď všechny ty sítě uložit a ochránit, taky je tam vysoké napětí, a hlavně, bude se zkoumat ještě podloží parkoviště, aby se jeho stavbou nestalo, že popraskají a nakloní se ty domy okolo! No je toho tak moc, že jedno to parkovací místo vyjde přinejmenším na 100 000,- Kč!! To je jiná káva, než támhle na hřišti!Asi nikdo nehledal jinou variantu na zvýšení počtu parkovacích míst všude na Jihu, protože kdyby ano, už při bourání nadchodu se měl udělat chodník po svahu ke školce, místo chodníku přes půl sídliště se mělo udělat šikmé stání pro víc aut, a vyměnit povrch u stávajících chodníků.  A co docházková vzdálenost z parkoviště k bydlišti, kterou město používá jako argument v jiných případech? Měří 300 metrů v okruhu bydliště, jako že si parkovat můžete do té vzdálenosti od bydliště. A co je s ní? Proslýchá se, že parkoviště pod školkou vzniká proto, aby měli kde zaparkovat rodiče, co vozí děti do školky. No, jestli to tak je, nechci těm rodičům brát iluze, že se tím vyřeší jejich parkování na pár minut. To parkoviště se zaplní a nikoho nebude zajímat, kde si zastaví ti rodiče s dětmi. Pokud pro jedny platí docházková vzdálenost 300 metrů a pro druhé ne, hledejme ještě jiné řešení.  Třeba dočasně vyhrazené parkoviště. To se určí úsek silnice poblíž schodů u školky, postaví se tam značka, která určuje, od kdy do kdy je místo vyhrazeno pro rodiče s dětmi a je to. A mezitím by konečně mohl někdo z povolaných přijít s lepším, levnějším a nenáročnějším nápadem. Co prostor parkoviště v Truhlářské ulici? Tam by mělo parkovat 250 aut, to nebude? Parkoviště, co je místo hřiště? To už je hotové? Nedají se za dva miliony vylepšit o 20 parkovacích míst? Žádný nápad od nikoho?  Za 2 miliony Kč se má postavit to parkoviště u školky.                                                                                             No mě se tohle řešení nelíbí. Po 3 letech od rekonstrukce se vše rozkope a přebuduje!! Za rok se najde v rozpočtu zase pár milionů, tak se zabere zase kus svahu, nebo trávníku, nebo fontána, ne? Narychlo se vybere nějaké místo, hlouběji a do budoucna se nikdo nezamyslí a vyplácá se na to spousta peněz, co by ne, za pár let to můžeme zase překopat. Taková aktivita i přesto, že žádný zákon městu stavbu parkovišť nenařizuje. Téma parkování aut je populární, tak se zapojíme, uděláme po městě pár záplat, do těch nacpeme pár aut, následují titulky: Parkování vyřešeno!! Souvisí to snad s délkou volebního období, že se prosazují tyhle projekty? To jako nemá sloužit lidem (autům) na dalších 40 let? Je hlad po řešení parkování, tak nasypeme drobky a bude klid. Pokud jste účastníky stavebního řízení stavby tohoto parkoviště a nesouhlasíte s touto stavbou, podejte připomínku!!               Teď vážně, stojí a chátrá tady komplex Družba. Nebyl by to pěkný parkovací dům? Já si to dovedu představit. Architekt by se začleněním do zástavby neměl problém, protože tam už stojí. Vnitřní práce v prostorách velkých sálů, to nebude jako stavět zeď u školky, ani teplárna tam nemá potrubí. No tak, copak nikdo nechce mít auto pod střechou?  To se nechá Družba rozpadnout jako nadchod ke školce? Ten by totiž nemusel být zbořen, kdyby se o něj jeho majitel pořádně staral. Vlastníkem bylo naše město! A co až Družba spadne, asi se tam prodlouží to Rudé náměstí, co vzniklo kolem zastávky autobusu, s tou fajnovou čekárnou……….Co tomu říkáte?

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

19. 5. 2017 (10:41)  –  Luděk Blaha

0
0

Tak dvacet parkovacích míst za dva miliony? A bude to parkoviště taky chytré s elektronickým naváděcím systémem?
Pokud mne někdo nepřesvědčí o opaku, budu tvrdit, že běžným vyznačením parkovacích míst po celém sídlišti by se těch dvacet míst získalo určitě. Klidně by to tačilo jen v ulici Smrkovická. Tam se plýtvá nezřízeně.
A což se zamyslet třeba nad rozšířením vozovky v třídě Přátelství o možná necelý metr a půl tak, aby auta mohla parkovat šikmo, místo podél. Pár desítek míst by jistě také přibylo. Nejspíš to ale z nějakého důvodu hodného zřetele nejde. Nevím, nejsem vzdělán v oboru. Jinak by to přece už dávno někoho napadlo.
Snad, že by město Písek mohlo být občas chytré i bez digitálních technologií. Když už se nemyslelo na rodiče s kočárky při přístupu k mateřské škole, a na pár hřišťátek pro děti, aby nemusely čutat do balonu nebo hrát vybijku na chodníku. O vyasfaltovaném oválku pro malé začínající bruslaře ani nehovoře.

Odpovědět

29. 5. 2017 (10:19)  –  Luděk Blaha

0
0

V průběhu víkendu se na Píseckém světě objevil článek slečny Michaely Šťastné k jejímu dotazu ze dne 20. května na paní Evu Vanžurovou, který tu už není.
Proč?

'…dne 4. 5. byl na radě města schválen bod č. 36- Schválení dohody o provedení práce mezi ZŠ E.Beneše a mgr. J. Šáchovou na práce projektového manažera projektu s názvem" Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzívního vzdělávání na ZŠ E. Beneše"…'

Odpovědět

29. 5. 2017 (10:24)  –  MICHAELA ŠŤASTNÁ

0
0

Článek najdete v rubrice Vaše názory, souhlasím s tím, že to je rubrika, která není stěžejní, proto se příspěvky zobrazí jen na chvíli ,
v době vložení, potom se hledají přímo v rubrice. Podle mě je to správně :-) mš

Odpovědět

29. 5. 2017 (10:32)  –  Redakce PS

0
0

Dobrý den, za redakci PS upřesňuji, že článek byl autorkou vložen s pouze jednodenním termínem publikování. Zřejmě se tak stalo omylem, a proto jsme jeho platnost nyní prodloužili. Články respektující kodex přispěvatele redakce nijak nerediguje.
M.Myslivcová

Odpovědět

29. 5. 2017 (10:39)  –  MICHAELA ŠŤASTNÁ

0
0

Dobrý den, děkuji za opravu, stalo se tak omylem. Šťastná

Odpovědět

29. 5. 2017 (10:44)  –  Luděk Blaha

0
0

Děkuji za informace.
O osudu svého článku nechť rozhoduje jeho autorka.
P.S.
Před lety jsem učil Michaelu Šťastnou. Je to shoda jmen, nebo shoda osoby?

Odpovědět

29. 5. 2017 (12:24)  –  MICHAELA ŠŤASTNÁ

0
0

Shoda jmen.

Odpovědět

29. 5. 2017 (18:23)  –  Luděk Blaha

0
0

Škoda. Nejeden učitel by byl šťastný za takovou žákyni.

Odpovědět

31. 5. 2017 (20:04)  –  MICHAELA ŠŤASTNÁ

0
0

Rdím se. Doporučuji pro jistotu lidové rčení: nechvalme dne před večerem.

Odpovědět

17. 8. 2017 (17:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nové info k parkovišti na Jihu, článek z 19. 5. rozšířen o čerstvou aktualitu. Vzhledem k tomu, že se RM už doradila a schválila stavebníka, berte vše už jako platné, ne kdyby a jestli. Já své stanovisko neměním, těch 20 míst a zrovna tady sídliště nevytrhne. Neberu to jako definitivní rozhodnutí.

Odpovědět

17. 8. 2017 (22:46)  –  Luděk Blaha

0
0

A tak už jen ze zvyku a poněkolikáté připomenu, že těch dvacet míst by se zajistilo prostým nakreslením chytře vyměřených čar na stávajících parkovacích plochách. Možná by to ale stálo dvakrát tolik.

Odpovědět

17. 8. 2017 (23:22)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tisková zpráva uvádí: „Nejpozději do konce května letošního roku dojde k navýšení parkovací kapacity na této ploše o 46 nových míst. Současně s úpravou celé plochy bude doplněno i veřejné osvětlení, cenu odhadujeme na 250 000 Kč ,“vysvětluje místostarosta Josef Knot (TOP09) To je zpráva k parkmístům nahoře na hřišti, jak rychle a levně si město s problémem poradilo. Vydělíme na 2O míst… Chlubit se světu, že jsme našli řešení pro parkmísta tím, že zabereme plochu určenou pro volný čas, především pro děti,a od toho hřiště bývají, to chce notnou dávku odvahy. Vzhledem k tomu, že se prohlášení setkalo s minimální odezvou, chápu, že s jídlem roste chuť. A tak se hledají záplatičky na pár mini parkovišťátek, a ještě se tím pochlubíme. Nějaký Strategický plán města nebo Územní plán města jsou pak k… ničemu.

Odpovědět

20. 8. 2017 (22:54)  –  Michaela Šťastná

0
0

Z naší hry na rozdíly: na zasedání zastupitelstva 29. 6. 2017 zaznělo v diskuzi, že odkup pozemku p. č. 599/10 a následné zbudování parkoviště na něm, a to za 1,6 nebo 1,8 milionu je drahá záležitost ( ing. Franců)
Na zasedání RM dne 17.8.2017 se částka 2.785.037,00 Kč bez DPH za 20 parkovacích míst na Jihu zdá přípustná, to máme 168 494.74 Kč s DPH za jedno místo, (počítám tam i ten chodník, na Hradišti k tomu počítali výkup+ úpravu).
Na jaře uváděl místostarosta Knot odhadovanou cenu za parkoviště na Jihu 2 miliony, za 3 měsíce se vysoutěžila za 2.785.037,00 Kč bez DPH.

Odpovědět

21. 8. 2017 (01:04)  –  Michaela Šťastná

0
0

Přišel mi mail s kritikou, a uznávám, lepší pointa u horní informace bude v této podobě: Z naší hry na rozdíly: na zasedání zastupitelstva 29. 6. 2017 zaznělo v diskuzi, že odkup pozemku p. č. 599/10 a následné zbudování parkoviště na něm, a to za 1,6 nebo 1,8 milionu je drahá záležitost ( ing. Franců) Jedná se o pozemek na Hradišti, s počtem 20 parkovacích míst, teď je to zeleň.
Na zasedání RM dne 17.8.2017 se částka 2.785.037,00 Kč bez DPH za 20 parkovacích míst na Jihu zdá přípustná, to máme 168 494.74 Kč s DPH za jedno místo. Teď je to zeleň. (počítám tam i ten chodník, na Hradišti k tomu počítali výkup+ úpravu).
Na jaře uváděl místostarosta Knot odhadovanou cenu za parkoviště na Jihu 2 miliony, za 3 měsíce se vysoutěžila za 2.785.037,00 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena
2.950.000 Kč bez DPH. (zadaná městem, o tu se soutěžilo)
Už je to snad všechno.

Odpovědět

26. 8. 2017 (19:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak to prozradím sama, když nikdo jiný nechce. Na jaře uváděl místostarosta Knot odhadovanou cenu za parkoviště na Jihu 2 miliony, za 3 měsíce se vysoutěžila za 2.785.037,00 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena 2.950.000 Kč bez DPH. (zadaná městem, o tu se soutěžilo) Odkud se v rozpočtu našlo na navýšení? Z bazénu.<Rozpočtová opatření č. 55 – 56/17 schválená usneseními zastupitelstva města č.173/17 a 195/17 dne 10.08.2017: Původně plánovaná částka 2 mil. Kč vč. DPH na rozšíření parkoviště sídliště Jih vycházela z projektové studie, která předpokládala vybudování pouze 20 parkovacích ploch bez dalších stavebních objektů a bez předchozího vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické infrastruktury, kteří se ke stavbám vyjadřují až v dalších stupních projektové dokumentace. V průběhu akce nastaly změny, které tvoří zejména rozšiřující rozsah stavby o nově budovaný bezbariérový přístup z tř. Přátelství včetně opěrné zdi do prostoru horní části sídliště naproti školce (náhrada za odstraněnou rampu), ochranu vysokého napětí a náhradní výsadbu pokácených dřevin. Přesun se navrhuje na úkor položky nového plaveckého bazénu, kde se naopak v letošním roce nebudou hradit náklady na přeložku vedení a koordinaci BOZP.>
Dovolím si oponovat, chodník byl součástí výstavby parkoviště od r. 2016: <Tisková zpráva č. 39 ze dne 15.04.2016 – příloha – Studie rozšíření parkovacích ploch v jižní části sídliště,> to je mapka, kde je chodník zakreslen. V zahájení stavebího řízení, stavebního povolení, ve veřejné zakázce, v návrhu smlouvy:< 3.4 Podrobná specifikace obsahu předmětu plnění je dána projektovou dokumentací a výkazem výměr (soupisem prací) zpracovanými firmou FACT s.r.o.>, všude je uveden. Takže chodník ten důvod zdražení být nemůže! Celou dobu se jedná o třech milionech, teprve v srpnu se ale dají peníze dohromady. A to den po lhůtě ukončení veřejné zakázky. Aha.

Odpovědět

30. 9. 2017 (20:22)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane sousede, na to co máme před domem jsem upozorňovala na domovní schůzi, do našich vchodů jsem dala mapky s plánky a termíny pro připomínky, i vedle do domu, byly k dispozici i formuláře… Nicméně, o tom, že si na stavbu toho parkoviště město muselo půjčit z bazénu je psáno tady nahoře, a že tyto peníze nejsou v rozpočtu a tvoří SCHODEK je jasné. Další miliónek do dluhu, resp. 1,8 miliónku.

Odpovědět

30. 9. 2017 (20:58)  –  Ing. Milan Sedlák

0
0

Paní Šťastná, ona je to hra na kočku a myš, něco jako: nestěžoval sis? Tak máš smůlu. Ještě jeden příměr: ten kdo je zodpovědný a MUSÍ být zodpovědný (je to součást jeho funkce a jeho platu) říká – já nic, já muzikant.

Vzpomínám si na to, jak jsem KDYSI diskutoval o dnes již zbořeném „nadjezdu“ –-- mám na mysli ten co byl zbořen a místo něj byly postaveny ty schody ke školce. –- Jistý obyvatel našeho sídliště tehdy v naší polemice argumentoval jak jsem právě naznačil: nebyls na „Seznámení“ („Projednání“?) Tak drž ústa a krok! –- Ta diskuze se nekonala na těchto stránkách ale na stránkách Píseckého Deníku.

Tak ještě jednou, a „ohne sranda“. Kdo ZODPOVÍDÁ? Kdo se přišel podívat na to jak to tu vypadá? Kdo tu osobně byl – z těch co měl hlasovací právo a s ním i zodpovědnost? Ach tak, že politika nic takového nezná? No jak myslíte.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.