Přihlášení

Pravidla u voleb do výborů města vlastně nepotřebujeme, berou zastupitelé na vědomí

18. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Letošní volba členů komisí města a také výborů města si vlastně nezadá v porušování pravidel, jako je tomu u hospodaření města s jeho majetkem. Radní přijali Jednací řád komisí, zastupitelé přijali Jednací řád výborů a přesto se jimi při volbě členů do těchto orgánů města nikdo neřídí. Bez řádného udělení výjimky a jejího odůvodnění v jednotlivých případech byli do komisí i výborů zvoleni lidé, kteří nesplňují jak podmínku o trvalém bydlišti ve městě, tak nedisponují odůvodněním podmínky o jmenování za členy pro odbornost nebo podobný přínos pro městem určené komise a výbory, jak určují pravidla jednacích řádů, kdy členy se mohou stát jen občané města.

   Jak již bylo psáno, členy komisí a výborů navrhují jednotlivá politická uskupení momentálně zastoupených v zastupitelstvu města. Navržení kandidátů by proto mělo probíhat podle městem nastavených pravidel, kdy jedním z nich je trvalým pobytem doložený fakt, že se jedná o občana města.

Inu, nyní vidíme, že se tak nestalo a navrženi byli i občané z jiných měst, obcí. A co víc, oni byli do výborů i zvoleni bez udělení potřebné výjimky.

 

   Do osadních výborů mohou být navrženi jen obyvatelé té které osady (vsi, části města), tak to určuje Zákon o obcích. V případě Osadního výboru Hradiště se členem výboru stala občanka nesplňující znění zákona, ačkoliv sám starosta města je právně vzdělán a byl předkladatelem návrhu na zvolení předsedů a členů výborů města. Nyní jsme v tomto bodě svědky výměny členky OV Hradiště za jiného člena. Aby byla naplněna litera zákona.

   Ovšem i v jiných výborech byli navrženi a poté schváleni do funkce člena výboru osoby, které nejsou občany města, předkladatelem byl rovněž starosta města. Zde pravidla neurčuje striktně zákon, ale především jednací řády a proto se nic měnit nebude, pravdla se "ohnou".

   Existuje schválená možnost – výjimka pro odborníky význačné pro rozvoj města Písku, kteří mohou být navrženi do funkcí členů výborů, ale u výborů o jejich schválení rozhoduje zastupitelstvo po odůvodnění výjimky, proč jsou tito odborníci do funkcí navrženi. Nic takového u schvalování osazení výborů na zasedání ZM loni neproběhlo.

Podle materiálů na zasedání ZM předložených starostou města ani taková „obhajoba“ u členů výborů majetkového a finančního nyní neproběhne, cituji:

Nyní je zastupitelstvu města předkládán informativní materiál o zvolených členech výborů, kteří nemají trvalý pobyt ve městě Písku. Lze dovozovat, že zvolením těchto členů byla zastupitelstvem města udělena předmětná výjimka, která je uvedena v článku 1 odst. 2 jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Písku.

   Však jaképak copak! Prostě všechny strany navrhují, některé strany rozhodují a pravidla si strčte kam je libo, jste tu jen od toho, abyste nastavená pravidla souhlasně ohnuli podle potřeb těch, kteří tyto členy výborů navrhli! A proto se výjimky u volby členů výborů neprojednávaly, proto se nebudou projednávat ani nyní, jste tu jen od toho, abyste, podle návrhu usnesení, cituji:

. bere na vědomí informaci o výjimce z podmínky trvalého bydliště v Písku členů výborů, a to

ve výboru finančním u člena Ing. Petra Kozla, Ph.D.,

ve výboru majetkovém u členky Bc. Běly Markové

 

   Nerada užívám slovo demokracie, ale tohle moderní pojetí demokracie u volby členů výboru města se mi zdá už za hranou. Ať jsou členy výborů třeba samí odborníci z celých Čech a Moravy a Slezska, ale ať se o jejich příslušnosti do jiného města či jejich odbornosti při jejich jmenování hovoří a ať se jejich jmenování schvaluje na základě výjimky předem avizované!

   Inu, moc je opojná záležitost do všech detailů, jak je vidět. Naprosto stejný postup byl totiž zvolen i u členů komisí města, kde o jmenování do funkcí bez udělení výjimky pro některé navržené kandidáty rozhodovala RM, která se udělováním výjimky kandidátům také nezdržovala, a také později pouze tento fakt jen bere na vědomí:

Rada města bere na vědomí informaci o výjimce z podmínky trvalého bydliště v Písku členů komisí, a to

v komisi kulturní a cestovního ruchu u předsedy Petra Brůhy a členky Petry Markové,

v komisi pro bezpečnost a spolupráci se složkami IZS u člena Bc. Martina Macháčka, MBA,

v komisi pro vzdělání, zaměstnanost a rozvoj podnikavosti u člena Vladimíra Nepodala,

v komisi sportovní u člena Mgr. Jiřího Šolce

 

   Tohle dodatečné vzetí na vědomí o udělení výjimky, to je jako facka občanům našeho města, kteří jsou stejnými anebo lepšími odborníky (jsou opravdu všichni bez výjimky jmenovaní členové výborů a komisí těmi, kteří splňují-cituji: výjimka pro odborníky význačné pro rozvoj města Písku?), kteří by pro svoje město mohli (a někteří dokonce opravdu chtěli) tyto funkce vykonávat. Facka občanům od zastupitelů města, kteří odsouhlasí návrh předkládaný starostou města.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49357

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49583

 

0
0

Diskuze k článku +

24. 3. 2023 (08:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

Včera bylo zasedání zastupitelstva zajímavé v mnoha směrech. Nejen některými projednávanými body a k nim přijatými usneseními, ale překvapivě i vedenou diskuzí. Její detaily raději až s odkazem na videozáznam, pan Soumar se hned ježí, pokud nějakou repliku diskuze uvedu a označuje ji za zavádějící … tak si myslím, že bude vhodné ty repliky ocitovat, a jestli se někomu zdají zavádějící, neměl je říkat.

Nicméně, ke zvolení členů výborů jsme se ani po delší debatě nedozvěděli, proč byli bez udělení výjimky zvoleni za členy výborů občané, kteří nemají v Písku trvalý pobyt, nehovořilo se totiž ani o tom, na základě čeho jim byla udělena výjímka a to ani v jednom případě.
Nedozvěděli jsme se, proč byla do osadního výboru navržena členkou občanka, která nebydlí na Hradišti. Dozvěděli jsme se, že tím byl porušen zákon a nyní se stav napraví.
Dozvěděli jsme že k nápravě stavu způsobeném zvolením členů výborů bez udělení výjimky a při porušení zákona o obcích v případě osadního výboru dochází pouze proto, že se na trvalý pobyt členů výborů dotazoval zastupitel J. Černý.

Zároveň jsme se dozvěděli, že došlo ze strany předkladatele k nedodržení Jednacího řádu tím, že zastupitelům předložil jmenný seznam členů výborů nežijících v Písku bez upozornění, že budou voleni s výjimkou, a aniž by měli zastupitelé při jejich volbě do výborů možnost si ověřit, zda volí občany s trvalým pobytem na území města. A dozvěděli jsme se, že nedodržování Jednacího řádu vlastně nevadí, že jde o nepostižitelné jednání a k jeho porušování dochází vědomě v tomto případě.

Někdo občany bez trvalého pobytu ve městě do výborů navrhl (politické strany a uskupení v zastupitelstvu), předkladatel se při předkládání navržených členů výborů neřídil ani zákonem ani platným jednacím řádem vědomě (zpracovala kancelář úřadu, předložil starosta) a prý je to tak v pořádku.
Je opravdu takový přístup k zákonu a pravidlům města v pořádku?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.