Přihlášení

Prémie u stavby v Sovově ulici?

4. 10. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

V materiálech připravených pro zasedání rady nebo zastupitelstva města se můžeme začíst do mnoha a mnoha smluv, navržených ke schválení a podpisu. Smlouvy všeho druhu, rozličných obsahů a zaměření. Mezi nimi jsem teprve nyní četla smlouvu, u které si myslím, že podobnou jsem ještě nečetla. Na pondělní zasedání rady města je připravena smlouva pro dozory u stavby domu pro seniory v Sovově ulici, ze které plyne, že si město zaplatí stavebnímu a autorskému dozoru navíc za to, aby byla stavba dokončena včas a s minimálními vícepracemi.

   Navržené dodatky smluv pro zhotovitele projektu a stavební dozor myslím nepatří mezi obvyklé a město je zřejmě dosud neuzavíralo, ačkoliv v důvodové zprávě nalezneme odvolání na řádného hospodáře, což vyznívá poněkud rozporuplně. Napadá mě potom totiž, jestli původní smlouvy nebyly sepsány s péčí řádného hospodáře a teprve dodatkem se k této péči město přihlásí. To by úplně dobře pro město nevyznělo. Text připojuji, jak zdůvodnění v materiálech na zasedání RM, tak navržené dodatky smluv, ale nemůžu si pomoci, připadá mi velice zvláštní připlácet si za již zaplacené a ze smlouvy jasně plynoucí povinnosti.

   Takový dodatek totiž vyvolává dotazy, jestli lze práci stavebního dozoru ovlivňovat příplatkem a tím ovlivnit i termín dokončení stavby, stejně tak u projektanta stavby takový dodatek vyvolává dojem, že bez příplatku včas nezapracuje průběžné změny, které plynou z probíhající stavby. Navíc zhotovitel projektu dostal od města pokutu za pozdní předání projektové dokumentace, teď dostane příplatek … Nemohu najít u jiných staveb města takové dodatky, alespoň z poslední doby, zdají se mi proto neobvyklé a vyvolávají ve mně pochybnosti (nejen) o potřebě vyplatit 700 000 Kč na Sovovu ulici navíc za něco, co je už smluvně ošetřeno, tedy motivační prémie.

 

Důvodová zpráva:

Město Písek realizuje stavbu „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“. Realizační firma této akce je STRABAG a.s. IČO: 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5.

Původní objekt byl postaven v 60-tých letech, kdy technologické postupy výstavby nebyly stoprocentně dodržovány dle projektové dokumentace a technologických postupů té doby.

Některé zakryté části konstrukce jsou zcela odlišně realizovány oproti v archivech pořízené projektové dokumentaci a sondy též nebyly schopné odhalit provedení všech částí konstrukce. Proto si stavba, již během bouracích prací, vyžádala některé vícepráce.

Vzhledem ke složitosti rekonstruované stavby je nutné citlivě hledat úspory oproti vícepracím. Jedná se zejména o skutečnost, že je nutné, aby zhotovitelé (projekční atelier Racek ateliér s.r.o. a technický dozor stavebníka SERVISING s.r.o.) obratem reagovali na požadavky realizační firmy a objednatele, a to nejen v dohodnutých termínech, ale často i s předstihem. Zároveň aby projekční atelier a technický dozor stavebníka aktivně hledali a ve spolupráci s objednatelem a realizační firmou navrhovali možné méněpráce s péčí řádného hospodáře tak, aby nebylo ohroženo kvalitativní provedení díla.

Odbor investic a rozvoje navrhuje motivovat společnosti, které zastupují Město Písek, pomocí jednorázové finanční odměny. Z tohoto důvodu je Radě města Písek předkládán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Písek a společnostmi Racek ateliér s.r.o., IČO 07657005, se sídlem Palackého sady 68, 397 01 Písek jako autorský dozor (dále jako AD) a SERVISING s.r.o., IČO 25275810, se sídlem Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové jako technický dozor stavebníka (dále jako TDS) na akci „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“, který řeší motivační jednorázovou finanční úhradu za úspěšné dokončení díla z ekonomického a časového hlediska.

Město Písek Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo v případě splnění ekonomických a časových limitů vyplatí jednorázovou odměnu pro společnost Racek ateliér s.r.o. (AD) v hodnotě 300 000 Kč bez DPH a společnost SERVISING s.r.o. (TDS) v hodnotě 400 000 Kč bez DPH za splnění následujících podmínek:

- Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provedením víceprací nesmí přesáhnout částku 10 000 000 Kč bez DPH, tzn. že celková částka stavby nesmí přesáhnout 193.666.527,74 Kč bez DPH (bude proveden vzájemný zápočet méně/více prací).

- Dokončení stavby nesmí přesáhnout stanovenou dobu realizace zakázky dle SOD (předání staveniště) a to do 30.04.2024 o více než dva měsíce, tj. Do 30.06.2024. V případě splnění současně obou podmínek bude společnostem zastupujícím Město Písek vyplacena výše uvedená jednorázová odměna

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=47187

   Pokud se nepletu a takové dodatky ke smlouvám nejsou městem běžně uzavírány, jedná se precedentní řešení, na které se později mohou odkazovat další zhotovitelé staveb pro město. Což nepochybně povede k prodražení staveb. K čemu jsou tedy všechny soutěže na cenu, smluvní podmínky pokut u nedodržení termínů dokončení stavby, smluvní odměny pro stavební dozor a autorský dozor, když se to dá potom koupit, pardon, doplatit motivační prémií?

(Jakože zhotovitel stavby nad rámec vysoutěžené ceny stavby může získat až 10 milionů, a zkrátka nepřijde ani stavební a autorský dozor stavby nad rámec smlouvy penězy získanými formou prémie)

0
0

Diskuze k článku +

11. 10. 2022 (13:07)  –  Martin Zborník

0
0

Výkon autorského dozoru v kostce spočívá na průběžném dohlížení dodržení projektové dokumentace, její vysvětlení, případně svolení s jejich dílčími menšími, vzhledem k rekonstrukci možná i většími, změnami. Tato práce se vykonává občasně, většinou prostřednictvím kontrolních dní. Ty se v tomto případě nasmlouvali s intenzitou 1x týdně.
TDI – technický dozor investora má zjednodušeně pak na starosti dohlížení nad provedením vlastní stavby v požadované kvalitě a rozsahu, co si dle projektu a výkazu výměr stavby = podrobného soupisu dodávek investor u zhotovitele stavby objednal. Mimo jiné řeší dodržování smluvní ujednání, uznávání víceprací či hlídá méněpráce, odsouhlasuje věcné změny provedení při dodržení kvality, hlídá vlastní stavbu. Jeho kvalita je také přímo úměrná času, který tomu může věnovat. Jistě uznáte že je rozdíl mezi občasným dozorem a trvale přítomným dozorem. To má ale i své finanční nároky. Vždy se hledá rozumný balanc.

Z uvedeného důvodové zprávy vyplývá, že rozsah potřebných změn bude pravděpodobně větší, než investor očekával, což se ale u rekonstrukcí tohoto rozsahu stává. Chce-li tedy investor intenzivnější zapojení autorského dozoru a technického dozoru pro dosažení rychlejšího a pružnějšího procesu odsouhlasení změn vedoucí k dodržení termínu a kvality stavby, je potřeba si tyto služby i zaplatit. Na tom nehledejme nic zvláštního.

Odpovědět

12. 10. 2022 (11:36)  –  Michaela Šťastná

0
0

Význam AD a TDI není předmětem nějakých rozporů o jejich významu u stavby, obě tyto "služby" již město platí pod smlouvou.
Princip je mi zcela jasný, také proto jsem dodatky označila jako "prémie". Mohli bychom polemizovat o výkonu takových dozorů bez prémie a s prémií, stejně jako u jiných lidmi vykonávaných prací, ale to nebylo hlavním předmětem popsaného záměru města.

Stavba v Sovově ulici začínala na odhadu 80 milionů. Dnes jsme již na 211 216 506,90 Kč vč. 15 % DPH. Podle uvedených návrhů dodatků by došlo k navýšení ceny o možných bezmála 11 milionů.

Finance města jsou podstatou článku zároveň s tím, že jsem nenašla podobný dodatek smlouvy u jiných staveb, pro město významných – Zeyerova ulice, dům č. 1 na náměstí, chodník na Rozhledně, hájenka v Semicích, letní kino, školnický byt Šobrova ZŠ, školka J.K.Tyla, Rokycanova ulice …

A nesmíme vůbec zapomínat na návrh zhotovitele stavby projednaný na zasedání RM v září, kde se zhotovitel "opírá" právě o zprávy AD a TDI ve svém požadavku na "doplatek" k nasmlouvané ceně stavby … https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46721

A v neposlední řadě nesmíme zapomínat, že TDI byl vybrán na základě VZ, vypsané městem.
Asi tohle jsem tak nějak chtěla článkem říci.

Odpovědět

12. 10. 2022 (17:28)  –  Martin Zborník

0
0

To není debata o tom co bylo dřív slepice = předmět a rozsah výkonu AD a TDI, nebo vejce = honorář či vámi označený "výkon takových dozorů bez prémie a s prémií". Je to jednoduchá rovnice rozsah práce = nějaká cena.
Město si objednalo smlouvou nějaký rozsah. Teď chce větší. Musí tedy za tento rozsah zaplatit. Jak si postavilo výběrové řízení na TDI a smlouvu s AD to je věc jeho původního úsudku. Ale u této stavby se po zahájení evidentně ukázalo, že bude potřeba intenzivnější dohled. To se hold někdy u rekonstrukcí stává.
A jak z toho podle vás ven? Má si to nechat města oddozorovat jen v omezeném rozsahu co si nasmlouvalo za rizika, že se to prodraží a nestihne dostavět a tím přijdeme možná o dotaci a bude následně za to vše kritizováno, nebo má jednat jako řádný hospodář a objednat si potřebnou službu navíc? Nebo má snad teď požadovat zvýšení odvedené práce za stejné peníze? To asi TDI ani AD nebudou ochotni akceptovat. Nehledejme v tom nic složitého.

Ještě drobné upřesnění k uváděné celkové ceně díla – ta je pro naše město Písek položkovým rozpočtem vyčíslená na 183.666.527,74 Kč bez DPH (DPH do toho prosím nepleťme to bude městu jako plátci DPH následně vráceno = nebude tedy jeho nákladem) + případné možné navýšení o 10.000.000,- bez DPH

Odpovědět

13. 10. 2022 (00:53)  –  Michaela Šťastná

0
0

Složité je jen to, odpovědět tak, abychom si rozuměli …
Píšete- Má si to nechat města oddozorovat jen v omezeném rozsahu co si nasmlouvalo za rizika, že se to prodraží a nestihne dostavět a tím přijdeme možná o dotaci a bude následně za to vše kritizováno, nebo má jednat jako řádný hospodář a objednat si potřebnou službu navíc? –

Riziko, že se to prodraží tento dodatek vlastně podporuje, ne že mu zabraňuje, já čtu:
<< Kromě ceny za výkon TDS dle smlouvy bude zhotoviteli vyplacena jednorázová částka 400.000 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH po řádném dokončení stavby, tj. po vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbě, a to při splnění následujících podmínek:
- Celková výše cenového nárůstu investičních nákladů uvedeného zhotovitelem stavby na všech změnových listech schválených v radě města a všech dodatcích ke smlouvě o dílo nepřesáhne v souhrnu 10.000.000 Kč bez DPH, tj. celková cena za dílo nepřesáhne 193.666.527,74 Kč bez DPH.>>

Překročení finančního limitu město stanovuje v dodatku novou částkou, takže rovnou dochází k navýšení ceny stavby dodatkem ke smlouvě, dodatek tedy neřeší eliminaci rizika navýšení ceny stavby. Naopak, město oproti VŘ na zhotovitele stavby mění podmínky u ceny za dílo navýšením o 10 milionů. Tohle tam čtu já.
No a práci TDS nebo AD navíc provede, ale nemusí ji dostat zaplacenu, pokud vícepráce přesáhnou částku 10 milionů byť jen o korunu. Takže potom dostane zaplaceno jen to, co je v původní smlouvě z VZ. Jinými slovy, i když budou "přesčasy", nemusí být proplaceny.

Dodatek ani neeliminuje možnost dodržet smluvní termín dokončení stavby, ale rovnou termín dokončení posouvá –
<< – Termín převzetí stavby objednatelem od zhotovitele stavby (rozhodujícím údajem je datum uvedené na předávacím protokolu) nesmí přesáhnout dva měsíce, tj. převzetí musí proběhnout do 30.06.2024>>
Nečetla jsem podmínky dotace, ale počítá se v ní, že stavba bude dokončena o dva měsíce později? Je možné, že dotace s prodloužením stavby o dva měsíce počítá, přesto dodatek uvádí, že "prémie nebude, když stavba bude dokončena byť o den později.
Jak to chápu já ani objednávkou potřebné služby navíc není odstraněno riziko nedokončení stavby v termínu a dodatek nezaručuje zaplacení objednané služby navíc.

Smlouva na stavbu zhotovitele stavby zavazuje při nedodržení podmínek k plnění ujednaných sankcí (pokuta). Prodloužením termínů dokončení stavby tyto sankce nebudou uplatňovány. A to i přesto, že vícepracemi může být cena za dílo navýšena o 10 milionů. Z mého pohledu mínus pro město.
Na TDS a AD je řádným hospodářem vznesen požadavek na zvýšenou pracovní činnost, která ale nemusí být proplacena, při nedodržení podmínek v dodatku. Nejedná se totiž o proplacení jednotlivých "přesčasů", ale o jednorázovou odměnu (podmiňovanou) bez ohledu na to, kolik hodin navíc TDS nebo AD odpracují.

Odpovědět

14. 10. 2022 (15:10)  –  Michaela Šťastná

0
0

K bodu 22) Dodatky ke smlouvám o dílo s Racek ateliér s. r. o. a SERVISING s. r. o. na akci Rekonstrukce objektu č. p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Uvedla starostka, informace doplnil Ing. Filip – jedná se o motivační prvek, který jsme v minulosti nepoužívali, ale pokud nestihneme dokončit akci v termínu, přijdeme o dotaci.

Usnesení č. 618/22
1) Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Písek a společností Racek ateliér s. r. o., IČO 07657005, se sídlem Palackého sady 68, 397 01 Písek jako autorský dozor na akci „Rekonstrukce objektu č. p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“.
2) Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Písek a společností SERVISING s. r. o., IČO 25275810, se sídlem Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové jako technický dozor stavebníka na akci „Rekonstrukce objektu č. p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.