Přihlášení

Přesazování vzrostlého stromu v našem městě

4. 2. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Ojedinělý, revoluční, dosud nevídaný. Tak můžeme charakterizovat směnný obchod, který hodlá uzavřít město v těchto dnech. Jedná se o zastupiteli podpořenou směnu pozemků, která obsahuje prvek v našem městě nevídaný a historicky první svého druhu. Žadatel vyměňuje svůj pozemek za pozemek města, a z něj musí přesadit 5 vzrostlých, nevím kolik let starých stromů na jiné, dosud neznámé místo a pět let po přesazení tam o stromy pečovat.

   Přesazování vzrostlého stromu v našem městě jsem ještě nezaznamenala. Vím, že takový způsob existuje, a je náročný, především pro ten strom. Nehledala jsem statistiku, kolik takto přesazených stromů dokáže začít žít na novém místě. V našem případě se jedná o pět stromů. Až bude akce probíhat, zasloužila by si řádnou reklamu, která by měla pokračovat i následných pět let, abychom věděli, jak akce dopadla.

   Kuriózní není jen samotné přesazování vzrostlých stromů kvůli směně pozemků. Samotná směna si tuto rubriku také zaslouží. Žadatel vymění svých cca 26 m2 za městských cca 280 m2 s tím, že žadatel tedy doplatí městu rozdíl za metry, mnoho metrů navíc. V příloze, na str. 1-23 si žádost prohlédněte, především přiložené fotky. Z nich je patrné, že zástavba v území zesílila, ostrůvky zeleně zmizely pod novostavbami a přístavbami. Nyní odtud zmizí i vzrostlé stromy.

Směnou město ztratí veřejnou zeleň se stromy a získá asfalt veřejné komunikace.

   Žadatel se zbaví asfaltu a získá zeleň, kterou přemění na –?- reklamní účely. Na zasedání žadatel nebyl vyzván k tomu, aby vysvětlil o jakou reklamu půjde. Místostarosta P. Hladík vyjádřil nesouhlas s prodejem veřejné zeleně, navíc pro reklamu, navrhl neprodávat a nesměňovat pozemek, zastupitel M. Brož se také přihlásil s dotazem, nač žadatel zeleň potřebuje, ale zodpověděl to před ním druhý místostarosta. (Všimněte si, že dotaz M. Brože není zaznamenám v Zápisu ze zasedání.) Neprodávat se rozhodlo jen deset zastupitelů, kdežto 15 jiných se rozhodlo tuto směnu pozemků a prodej podpořit.

   Díky těmto zastupitelům:

Mgr. Jan Adámek, Marek Anděl, JUDr. Ing. Michal Čapek, Ing. Tomáš Franců, Ing. Michal Horák, MUDr. Karel Chytrý, Mgr. Miroslav Janovský, MUDr. Helena Kozlíková, MUDr. Michal Přibáň, Ing. Arch. Petra Trambová, MUDr. Michal Turek, MUDr. Rudolf Tyll, Mgr. Eva Vanžurová, JUDr. Ondřej Veselý, Karel Vodička

by mělo dojít k historicky prvnímu přesazování vzrostlých stromů ve městě. Ale především to oni prodávají veřejnou zeleň města.

 

   Já děkuji těmto zastupitelům za to, že nepodporují v tomto případě prodej veřejné zeleně, jedno pro jaké účely:

Martin Brož, Ing. Petr Hladík, Mgr. Ing. Jiří Hořánek, MUDr. Vratislav Němeček, Petr Soušek, MUDr. Tomáš Váně

 

   Veřejná zeleň, zeleň ochranná a izolační, tyto pozemky by měly zůstávat v majetku města, aby bylo zaručeno, že nedojde k jejich ničení, zastavování, zadláždění apod a sloužily účelům, pro který byly vytvořeny. I z fotek v příloze je vidět, že se za parkovištěm staví, na místě, kde bývala zeleň. Z této lokality pod hřebčincem bude asfaltová pláň osázená budovami a nikoho to netrápí. (zastavěnost jednotlivých ploch lze kontrolovat, zdalipak to někdo dělá?)

   Volbama to nekončí, ať už si o procesu správy majetku města myslíme co chceme, pokud si nechceme zničit prostředí, ve kterém žijeme (životní prostředí), musí nás zajímat i to, co zastupitelé směňují a prodávají. Snad jen ty stromy to zajímá ze všeho nejvíc, jde jim o život ještě víc.

 

   Pokud se v materiálech dočtete, že se k materiálu nevyjadřovala komise pro životní prostředí, všimli jste si správně a potom – k čemu ji tedy máme?

   Ale nenechte se zmást vyjádřením komise majetkoprávní, její vyjádření nemá v materiálech co dělat, protože její zasedání neproběhlo v souladu se zákonem, tedy jejich mailová korespondence nemůže nahradit usnesení komise, a vyjádření komise není platné.

 

Z důvodové zprávy:

z1) záměr směny části pozemku parc. č. 1258/68 k. ú. Písek ve vlastnictví společnosti AUTO VINKLER, s. r. o. za část pozemku parc. č. 1258/43 k. ú. Písek ve vlastnictví města – pozemky u Alberta, vedle čerpací stanice Benzina

Důvodová zpráva: Společnost AUTO VINKLER, s. r. o., prostřednictvím advokáta, žádá o směnu části svého pozemku parc. č. 1258/68 o výměře cca 26 m2 k. ú. Písek za část městského pozemku parc. č. 1258/43 o výměře cca 280 m2 k. ú. Písek (žádost tvoří přílohu č. 1).

Část pozemku žadatele parc. č. 1258/68 nabízená do směny se nachází pod stavbou veřejné komunikace (u čerpací stanice Benzina u hypermarketu Albert), žadatel nemůže tuto část svého pozemku nijak využívat. Část městského pozemku, o kterou má žadatel zájem, bezprostředně sousedí se zbývající zatravněnou částí žadatelova pozemku parc. č. 1258/68 a nachází se na něm zeleň včetně 5 kusů stromů. Zákres navrhovaných částí pozemků ke směně a vlastnických vztahů do katastrální mapy tvoří přílohu č. 2.

Žadatel navrhuje směnu pozemků s doplatkem z jeho strany, kdy toto vypořádání bude stanoveno na základě vyhotoveného znaleckého posudku. Znalecký posudek č. 23/320/2020 na stanovení ceny v čase a místě obvyklé směňovaných částí pozemků vyhotovil soudní znalec. Vyhotovený znalecký posudek je uveden v příloze č. 3. Dle tohoto posudku činí cena obvyklá u pozemku žadatele 680,- Kč/m2, tj. celkem cca 17.680,- Kč a 490,- Kč/m2 u pozemku města, tj. celkem cca 137.200,- Kč. Žadatel tedy doplatí městu rozdíl ve výši cca 119.520,- Kč (bude upřesněno po vyhotovení geometrického plánu, který si žadatel nechá vyhotovit po schválení záměru směny).

Ohledně stromů na převáděném městském pozemku bylo dohodnuto, že žadatel na své náklady předmětné stromy přesadí na místo, které bude určeno po domluvě s odborem životního prostředí, a to do 12 měsíců ode dne uzavření směnné smlouvy. Žadatel ponese záruku za tyto stromy po přesazení po dobu 5 let (zejména zálivka a hnojení). Pokud by žadatel nesplnil tuto podmínku, uhradil by městu částku ve výši 248.700,- Kč +DPH (jedná se o ocenění stromů na pozemku provedené odborem ŽP).

Pozemek ve vlastnictví žadatele parc. č. 1258/68 o celkové výměře 291 m2 je veden v katastru nemovitostí jako orná půda.

Pozemek ve vlastnictví města parc. č. 1258/43 o celkové výměře 688 m2 je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. Žadatel nemá dluh vůči městu Písek.

Vyjádření majetkoprávní komise: Doporučuje směnu pozemků za podmínky, že bude dodržen požadavek odboru dopravy týkající se ponechání pásu zeleně o šířce min. 0,5 m podél přilehlé veřejné pozemní komunikace ve vlastnictví města.

Vyjádření dotčených orgánů:

Vyjádření odboru ŽP: Stromy na převáděném městském pozemku budou přesazeny na náklady žadatele na pozemky vytipované odborem ŽP a žadatel ponese záruku za tyto stromy po přesazení po dobu 5 let (zejména zálivka, hnojení).

Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování – bez připomínek. Podle ÚP Písek jsou pozemky zahrnuty následovně:

p.č. 1258/68 – jako součást stávajících ploch dopravní infrastruktury (DI-S). Dle ÚP Písek se jedná o plochy staveb a zařízení silniční dopravy místního a nadmístního významu.

p.č. 1258/43 – jako součást stávajících ploch veřejných prostranství (PV). Dle ÚP Písek se jedná o plochy s významnou prostorotvornou a komunikační funkcí sloužící jako náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Vyjádření odboru dopravy: Požadujeme ve vlastnictví města ponechat pás zeleně podél přilehlé veřejné pozemní komunikace, která je taktéž ve vlastnictví města, o šířce min. 0,5 m; k případnému prodeji pozemků za touto hranicí se nevyjadřujeme.

Doporučení zpracovatele a předkladatele:

Doporučují směnu pozemků s tím, že budou dodrženy požadavky odboru životního prostředí na přesazení 5 stromů na pozemku města a odboru dopravy. (usnesení a)

 

Ze zápisu ze ZM 14.1. 2021 K bodu 3) Záměry prodejů

Jednotlivé body uvedla Ing. Hladíková.

z1) záměr směny části pozemku parc. č. 1258/68 k. ú. Písek ve vlastnictví společnosti AUTO VINKLER, s. r. o. za část pozemku parc. č. 1258/43 k. ú. Písek ve vlastnictví města – pozemky u Alberta, vedle čerpací stanice Benzina

Ing. Hladík – nesouhlasí se směnou, neměli bychom se zbavovat veřejné zeleně ve prospěch reklamních účelů. Navrhuje usnesení c).

Hlasování č. 9 o návrhu c) neschvaluje pro: 10 proti: 4 zdržel se: 12

Hlasování č. 10 o původním návrhu pro: 15 proti: 6 zdržel se: 5

Usnesení č. 3/21

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 1258/68 o výměře cca 26 m2 k. ú. Písek ve vlastnictví společnosti AUTO VINKLER, s. r. o., IČO 28083831, se sídlem Praha 1, Nové Město, Lannova 2061/8, PSČ 110 00 za část pozemku parc. č. 1258/43 o výměře cca 280 m2 k. ú. Písek ve vlastnictví města Písku s cenovým vyrovnáním ze strany společnosti AUTO VINKLER, s. r. o. dle znaleckého posudku č. 23/320/2020 ze dne 23.09.2020 vyhotoveným Ing. Janem Neubauerem uvedeného v příloze č. 3 s tím, že budou dodrženy požadavky odboru životního prostředí na přesazení 5 stromů na pozemku města a požadavky odboru dopravy. Geometrický plán na oddělení částí směňovaných pozemků bude vyhotoven na náklady žadatele, rovněž náklady na vyhotovení znaleckého posudku budou přeúčtovány žadateli. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení směnné smlouvy.

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

6. 2. 2021 (19:36)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Když se svého času stavěl sjezd k OBI, podobně vzrostlý strom tehdy přesazovali o kus dál. Jestli vynaložená snaha k něčemu byla, nevím.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.