Přihlášení

Prodražení revitalizace parku na Husově náměstí

17. 5. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Ačkoliv je téma bazénu v povědomí veřejnosti jako nekonečný příběh, určitě není jediným aspirantem na tento titul. Téma revitalizace parku na Husově náměstí je určitě dobrým konkurentem v soupeření o titul nekonečný příběh. Kdy přišlo město s návrhem na revitalizaci parku nevím jistě, samo město uvádí, že se už v roce 2014 jednalo o dlouhodobě připravovaný návrh v rámci koncepce obnovy a úpravy zeleně. Dejme tomu, že město připravuje revitalizaci stejně dlouho jako u bazénu. Na dubnovém zasedání zastupitelé o parku jednali, měli rozhodnout o navýšení ceny o 20 milionů korun.

   Příprava revitalizace parku spadala do kompetence pracovní skupiny „Veřejný prostor“ složené ze zástupců vedení města a odborů MěÚ Písek. V první polovině roku 2013 město Písek resp. odbor ŽP, vypsalo výběrové řízení na zhotovitele návrhu studie „Revitalizace parku Husovo náměstí“, které vyhrála společnost Atelier 6, s.r.o. , studie měla sloužit jako podklad pro další stupně projektových dokumentací, a to v závislosti na podmínkách případné dotace.

   V říjnu 2013 byla studie představena veřejnosti. Následně veřejnost připomínkovala tuto studii a dokonce vznikla Petice s žádostí o přepracování vybraného konceptu revitalizace parku na Husově náměstí v Písku, v petici se uvádí konkrétní požadavky petentů nebo nedostatky studie, zároveň je jasné, že petiční výbor zastupující petenty není proti revitalizaci parku jako takové.

   Město tedy v reakci na petici veřejnosti přikročilo k veřejnému projednání v červnu 2014, veřejného projednání byl pořízen zápis, byly zaznamenány připomínky. https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashxid_org=12075&id_dokumenty=7792

   V září 2014 proběhlo druhé veřejné projednání studie, s úpravami po prvním projednání, zápis je na https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=7794

 

   Pokud to shrnu, v září 2014 se dospělo k závěru, že platit revitalizaci nebude město, protože nesouhlasí s myšlenkou nečerpat dotace, bude se tedy hledat vhodná dotace pro revitalizaci parku. Zaznělo, že hrubým odhadem, pokud bude vypsán dotační titul v r. 2015, by realizace záměru mohla být reálná v letech 2016/2017, vlastní realizace záměru pak trvá cca rok a půl. Hřiště bude s hracími prvky, chráněno pozvolnou zídkou.

   Ovšem to byl rok 2014, proč nedošlo k zadání projektové dokumentace do roku 2019? Pokud je mi známo, k návrhu studie se souběžně pracovalo na okolí parku, hlavně co se dopravy týče. Padaly návrhy na průjezd všech aut přímo před vchodem školy, hledalo se místo pro zastávku MHD, víc místa na parkování kolem parku, ale hlavní důvod nejspíše byl ten, že nevyšlo čerpání dotace na revitalizaci a po volbách 2018 se někdo rozhodl, že se revitalizace realizuje za 30 milionů z peněz města. Informovanost zastupitelů o průběhu příprav projektu parku spočívala v tom, že během té doby schvalovali do rozpočtu peníze na PD a revitalizaci a potom zase v rozpočtu tyto položky rozpočtovými opatřeními měnili. Až najednou na zasedání ZM projednávají bod Navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace parku na Husově náměstí“.

 

   Historii se nám pokusil na zasedání naznačit třetí místostarosta na zasedání slovy podle zápisu: „ … Od r. 2014 se připravovala studie, která nebyla dokončena, později jsme se k ní vrátili a vznikl projekt. … „

   Podle všeho ale řekl: „ … byla studie, architektonická, která byla nedokončená, následoval projekt, který byl dokončen letos …“

   Ou, to snad ne, smlouva na projektovou dokumentaci(PD) byla podepsána v r. 2019 s datem dokončení jaro 2020 přece! Vloni odbor ŽP doslova napsal, že: … Poslední termín k předání návrhu PD byl stanoven do 31.03.2021 s tím, že zpracovatel v tomto termínu PD předložil. V současné době mají dotčené subjekty (vedení města, autorský dozor, odbor životního prostředí apod.) předloženou PD k vyjádření s tím, že po vypořádání požadavků bude svoláno veřejné projednání s občany města, které se předpokládá uskutečnit formou on-line videokonference. O termínu projednání předloženého návrhu PD Revitalizace parku na Husově náměstí bude veřejnost informována s dostatečným předstihem na webu města, popř. dalšími cestami. … Loni v březnu byla odevzdána PD, ačkoliv je to rok po termínu daném smlouvou, nic dalšího z plánovaného se nestalo, ale rovnou se žádá o navýšení částky na realizaci. Furiantské, že?

   Třetí místostarosta tvrdí, že studie na park nebyla dokončena. Jenže odbor ŽP uvádí, že zpracovatel PD se musel řídit studií k parku: … Zpracovatel PD musel respektovat i autorská práva a návrhy ze studie parku, neboť tato byla projednána na dvou veřejných projednáních s občany. …

   Jé, to to skřípe, ve snaze ovlivnit zastupitele předloženým materiálem nevalné kvality a tím docílit navýšení finanční částky na realizaci revitalizace parku, se prostě některá fakta zamlčí, ohnou, upraví.

Shrňme si dostupná fakta:

- 2013 odevzdaná studie na park, veřejnost jen seznámena

- 2014 petice k podobě studie + její 2 veřejná projednáních

- 2019 zadání soutěže na zhotovitele PD + smlouva na zhotovení PD

- 2020 odevzdání PD podle smlouvy – nestalo se

- 2021 odevzdaná PD na park k dispozici města, neproběhlo veřejné projednání PD podle smlouvy

- 2022 Navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace parku na Husově náměstí“ předloženo zastupitelům

   K mému překvapení se poměrně dost zastupitelů ohradilo proti tomuto postupu, nejen k částce o kterou bylo požádáno. Projekt na park totiž obsahuje samostatný projekt na Vodní hřiště. Tento prvek nebyl smluvně městem do projektu zadán, původní zadání bylo na dětské hřiště. Vodní hřiště se tak stalo předmětem debaty zastupitelů, při které vyšlo najevo několik detailů, které nebyly součástí předložených materiálů. Aby se zastupitelé mohli v situaci orientovat, museli se pídit po těch detailech, na které se jim nedostávalo zrovna konkrétních odpovědí a tak věta od třetího místostarosty: …projekt se připravuje řadu let, opět projektujeme na zastupitelstvu …, kterou chtěl nejspíš zastupitele pokárat, vyzněla spíš jako další téma. Jak je možné předložit zastupitelům tak nedostatečný materiál k projednání, že se zastupitelé musí domáhat informací a složitě, bez projekce PD, zjišťovat, jak bude revitalizace provedena? Nezbývá jim tak nic jiného, než se pokusit projektovat na ZM. Koneckonců, tady jde o miliony z pokladny města, je dobře, že se zastupitelé ptají, na co že vlastně budou použity.

 

   Zastupitelé se tak dozvěděli, že Vodní hřiště vymysleli architekti, nebylo zadáním města. Odbor ŽP tento výmysl architektů zhotovujících PD podpořil, dodatečně objednal PD na vodní hřiště a z peněz určených odboru i zaplatil. Proč se tedy sepisuje smlouva s jasně danými parametry zadání, když si nakonec zhotovitel vymyslí prvek za miliony a mimo smlouvu se do PD umístí?

   Zastupitelé tedy vyjádřili své výhrady ke svévoli vytvořit vodní hřiště namísto hřiště v obvyklé podobě, vyjádřili své výhrady k nevyřešenému prostoru před základní školou, který se měl stát bezpečnou zónou pro školáky, ale podle PD je zde nadále silnice, zastupitelé vyjádřili nespokojenost s předloženým materiálem, který spíš místo odpovědí nabízel otázky řešení přiléhajících pozemků kolem parku, parkování, prostor před školou, vnitřek parku, dětské hřiště a navíc snad všem chyběla kalkulace v položkách, aby alespoň něco o cenách revitalizace tušili. Zastupitelům bylo v materiálech navrženo usnesení ve znění Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace parku na Husově náměstí“

a) o částku 10 000 000,- Kč, která zahrnuje revitalizaci parku a závlahu

b) o částku 20 000 000,- Kč, která zahrnuje revitalizaci parku, závlahu a vodní prvek

Zastupitelé nakonec přijali usnesení ve znění:

Usnesení č. 68/22

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace parku na Husově náměstí“ o částku 15 mil. Kč, která zahrnuje revitalizaci parku se závlahou, vybudování klasického (ne vodního) dětského hřiště a vytvoření výškově sjednoceného předpolí mezi základní školou a parkem.

Pro: 14    Proti: 1     Zdrželo se: 12

 

 

   Práce zastupitelů v tomto bodě mi připadá jako ukázka toho, jak to má na zasedání ZM vypadat. Zastupitelé dostali na stůl materiál, ze kterého se moc nedozvěděli k tomu, aby mohli rozhodnout, tak se ptali. Zjistili, že projekt neodpovídá zadání, tak se ptali (ačkoliv třetí místostarosta je chtěl zabrzdit řečmi o tom, aby na ZM neprojektovali) na to, co v materiálech mělo být. Je fakt, že na něco se museli ptát vícekrát, protože se jim ani na ZM nedostávalo odpovědí. Zastupitelé zjistili nedostatky a v usnesení je vyjádřili, když neprošlo odložení a přepracování materiálu k parku. Takto projednaný bod na zasedání ZM považuji za dobrou práci těsné většiny zastupitelů. Sice v průběhu debaty zazněla nějaká polopravda, nepravda a ohnuté vysvětlení, ale co naplat, to je jiný příběh.

 

   Ve srovnání s bazénem je tu jistý pokrok. Na zhotovitele revitalizace parku se nevypsalo výběrové řízení před tím, než se odsouhlasí projekt na park, který neodpovídal požadavkům v zadání jeho vypracování. V pořádku, napřed má být jasno v tom, jaký má park a jeho okolí být, teprve potom soutěžit toho, kdo to zhotoví. I když zastupitelé odsouhlasili navýšení ceny bez toho, že by znali cenu v položkách (třeba i jen odhadem).

   Znát cenu jednotlivých položek se určitě vyplatí, protože podle dubnového usnesení by měla být cena na revitalizaci parku 45 milionů korun. Na květnové zasedání ZM je navrženo namísto navýšení ceny její snížení o 15 milionů.

Návrh na snížení rozpočtu: Park Husovo náměstí (-15 000 000)

- Úprava rozpočtu akce dle předpokládaného finančního čerpání v tomto roce v souvislosti se změnami v projektové dokumentaci.

Nejsem v počtech nějak významně angažovaná, ale těmto počtům nerozumím.

   Na park se počítalo se třiceti miliony. Kvůli vodnímu hřišti to mělo být až 50 milionů. Po usnesení zastupitelstva 45 milionů. A po změnách v PD to vychází na 15 milionů.

   No nic, počkám si na zdůvodnění snížení ceny revitalizace na zasedání ZM příští čtvrtek, protože jinak mi to připadá, že byla revitalizace docela předražená.

 

 

P.S. Zápis k parku:

K bodu 9) Navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace parku na Husově náměstí“

Uvedl JUDr. Veselý – dochází k navýšení ceny z důvodu rozšíření parkování a nárůstu cen. Jsou možné 2 varianty, vodní hřiště byl návrh architektů, osobně podporuje variantu b). Revitalizace parku pomůže, časem zpustl a je nepřehledný.

J. Soumar – finanční výbor projednal a doporučuje variantu a). Nelíbí se mu záměna dětského hřiště za vodní, které nenahradí plnohodnotně hřiště v době nepříznivého počasí. Navýšení ceny je o prioritách, nechceme předraženou vodní atrakci. Umístění vodního parku před školou není vhodné, původní návrh se mu líbil více. V materiálu měly být předloženy obě varianty.

Ing. Franců – vodní prvek je zajímavý, ale má obavy, zda bude zařízení dostatečně odolné vůči vandalům. V případě vodního hřiště doporučuje instalovat kameru. Přiklání se k variantě b), ale nesmíme opomenout hřiště ani v jiné variantě.

MUDr. Tyll – na dotaz, zda parkovací místa z původní studie zůstanou zachována, bylo odpovězeno ano. Má výhrady k zachování průjezdné silnice před školou, vodní hřiště nepodporuje, chce zde původní klasické hřiště.

Mgr. Adámek – ulice v návrhu mu nevadí, mrzí jej, že nebyl akceptován požadavek školy – klasické dětské hřiště. Varianta s vodním hřištěm, je pro školu neakceptovatelná. Současné hřiště je celoročně v provozu, využívá jej i školní družina. Mrzí jej, že škola nebyla seznámena s novou variantou. Kamerový systém je instalován. Překvapuje jej, že jiné než vodní hřiště tam nebude.

L. Nebes – podporuje variantu a), nelíbí se mu, že chybí klasické hřiště, mělo být konzultováno se školou, doporučuje zvýšit bezpečnost v parku.

P. Soušek – dotazuje se, kde je původní projektová dokumentace? Jak a na čí popud vznikl požadavek na vodní prvek a zrušení dětského hřiště?

RSDr. Lejčar – úsilí o přeměnu a revitalizaci parku se blíží k závěru, proběhla řada jednání s občany a najednou dojde k výrazné změně? Komunikace zřejmě vázla, je překvapující, kde vznikl nápad s vodním hřištěm. Riziko poškození je velké vzhledem ke složení uživatelů parku, museli bychom mít někoho na hlídání hřiště, věc nevyřeší kamera. Podporuje variantu a).

Ing. Horák – dotazuje se na smlouvu z r. 2019, jak došlo k plnění a jaký je nynější stav?

JUDr. Veselý – parkování tam zůstane a prostor pro ne vodní hřiště tam bude. Od r. 2014 se připravovala studie, která nebyla dokončena, později jsme se k ní vrátili a vznikl projekt. Do návrhu architektům nezasahoval, nápad mu připadá inovativní.

J. Soumar – domnívá se, že není hlasovatelná žádná varianta, objednali jsme si dětské hřiště a vodní prvek, to je v původní studii. Řešení bez hřiště je neakceptovatelné, varianta vodního hřiště se hodí spíše do pobytového parku např. v Palackého sadech. Podivuje se, jak může zůstat nedokončená studie? Máme platné usnesení, co se stalo s projektovou dokumentací, kterou jsme si objednali?

MUDr. Tyll – spojit předpolí s parkem by byla další investice?

Starostka – jsou značné připomínky a nejasnosti, musíme rozhodnout o navýšení.

MUDr. Tyll – souhlasí s navýšením, ale neví, co tam za částku 10 mil. Kč bude? Jsme schopni postavit hřiště za 2 mil. Kč? Chce, aby hřiště bylo součástí navýšení ceny.

P. Soušek – kde je projektová dokumentace k bodu a)?

Ing. Šatra – je odevzdaná studie z r. 2014, prošla připomínkovým řízením, proběhly besedy s občany. Pak bylo období, kdy nebyly vyčleněny finanční prostředky na vlastní realizaci. Následně proběhlo výběrové řízení na Husův park, byly kontrolní dny, poté nastalo covidové období. Výsledkem je odevzdaná projektová dokumentace na park vč. závlahy a k tomu je vodní hřiště. Každá akce může být realizována samostatně. Projektanti a autorský dozor vyprojektovali větší vodní hřiště, pokud nebude, může zde být jiné dětské hřiště.

Mgr. Adámek – poslední studie, kde byla škola přítomna, byla z r. 2014, tam bylo dětské hřiště, od té doby nikdo školu neoslovil.

Ing. Horák – na základě čeho je nová studie, pan ředitel mluví o jiné.

Ing. Šatra – projektová dokumentace z r. 2019 je k dispozici (členěna na jednotlivé části – park, závlaha, hřiště), byly dohady s autorskými právy, prodlevy vznikly z důvodu covidu, proto se zřejmě nedostala do školy, z roku 2014 je studie.

J. Soumar – máme možnost vyřešit nebezpečný průchod před školou, hřiště a zrevitalizovat park.

JUDr. Veselý – projekt se připravuje řadu let, opět projektujeme na zastupitelstvu. Chceme projekt realizovat nebo ne? Park byl nejčastěji projednávaný záměr s veřejností.

Občanka – na projektovou dokumentaci se několikrát dotazovala na odboru ŽP, dokumentace nebyla odevzdána včas podle smlouvy, nebyly žádné sankce, protože nejsou dodatky. Ve smlouvě se uvádí, že projektová dokumentace má být projednána s veřejností, zapracovány připomínky a pak předložena – je to nedodržení smlouvy. Bylo dostatek času vše projednat.

L. Nebes – z projektu zmizelo hřiště, je tam fontána a nikdo nekonzultoval se školou?

JUDr. Veselý – hřiště nezmizelo, je tam vodní dětské hřiště – navrhuje variantu b).

J. Soumar navrhuje usnesení: Zastupitelstvo města zmíněný projekt dle usnesení odkládá a ukládá radě města zajistit zpracování projektové dokumentace na základě požadavků a připomínek vyplývajících z diskuze zastupitelstva města z dnešního dne vč. prvku dětského ne vodního hřiště.

Mgr. Adámek – navrhuje usnesení a) s doplněním: …a přípravu pro vybudování dětského hřiště (ne vodního).

MUDr. Tyll – navrhuje usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu na akci

Revitalizace parku na Husově náměstí“ o částku 15 mil. Kč, která zahrnuje revitalizaci parku se závlahou, vybudování klasického (ne vodního) dětského hřiště a vytvoření výškově

sjednoceného předpolí mezi základní školou a parkem.

M. Brož – odkládá navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace parku na Husově náměstí“.

Hlasování č. 11 o návrhu p. Brože pro: 6 proti: 6 zdržel se: 15

Hlasování č. 12 o návrhu MUDr. Tylla pro: 14 proti: 1 zdržel se: 12

Usnesení č. 68/22

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu na akci „Revitalizace parku na Husově náměstí“ o částku 15 mil. Kč, která zahrnuje revitalizaci parku se závlahou, vybudování klasického (ne vodního) dětského hřiště a vytvoření výškově sjednoceného předpolí mezi základní školou a parkem.

Zodpovídá: Ing. M. Šatra


 

 

0
0

Diskuze k článku +

17. 5. 2022 (23:18)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Léta mi uniká, co v tom parku chtějí za tolik peněz dělat. Teď, v době nekonečného zdražování všeho, začínám věřit tomu, že je tolik peněz potřeba.

Odpovědět

20. 5. 2022 (12:17)  –  Martin Špírek

0
0

Dobrý den,
děkuji za článek, shrnutí faktů atd. Je to možná delší čtení, ale zkrácením by nevyznělo klasické "my muzikanti => to ONI" ; případně "to samo"!

Uvidíme – jaké bude pokračování záměru revitalizace parku (vč. dopravního řešení lokality), jak tentokrát pojmou návrh na dětské hřiště, kdy dojde ke (smluvně garantované) prezentaci občanům atd…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.