Přihlášení

Pronájmy – rybníky i kanceláře projednané v říjnu

19. 10. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Myslela jsem, že všechny zajímavé body ze zasedání rady města v říjnu jsem popsala, ale našly se ještě dva zajímavé, z mého pohledu. Oba vlastně bude řešit v budoucnu i nová rada města a tak jsem zvědavá, k jakým rozhodnutím dojdou noví radní.

Další rybníky v péči Lesy města Písek

Cituji ze zápisu:

e) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Písek – ukončení pronájmu pozemků (rybníků) dohodou a převedení nájmu na Lesy města Písku, s. r. o.

Usnesení č. 596/22 Rada města Písku po projednání:

1. schvaluje ukončení pronájmu pozemků parc. č. 1479 o výměře 47224 m2 k. ú. Putim (rybník Boubelíkovec), parc. č. 258/8 o výměře 2787 m2 k. ú. Semice u Písku (vodní nádrž na Flekačkách), parc. č. 1298 o výměře 2584 m2 k. ú. Mladotice (Adamcovský), parc. č. 1586 o výměře 8174 m2 k. ú. Mladotice (Pánovec), parc. č. 1849 o výměře 4898 m2 k. ú. Oldřichov u Písku (Hrozný), parc. č. 1002 o výměře 3224 m2 k. ú. Smrkovice (Nový klášterský), parc. č. 1012 o výměře 4204 m2 k. ú. Smrkovice (Nohavice klášterský) a parc. č. 1225 o výměře 12023 m2 k. ú. Písek (Beránkovec) dohodou ke dni 31.12.2022 pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Písek, IČO 12895539, sídlem Písek, Zátavské nábřeží 33. Rada města pověřuje starostku podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy.

2. schvaluje pronájem pozemků parc. č. 1479 o výměře 47224 m2 k. ú. Putim (rybník Boubelíkovec), parc. č. 258/8 o výměře 2787 m2 k. ú. Semice u Písku (vodní nádrž na Flekačkách), parc. č. 1298 o výměře 2584 m2 k. ú. Mladotice (Adamcovský), parc. č. 1586 o výměře 8174 m2 k. ú. Mladotice (Pánovec), parc. č. 1849 o výměře 4898 m2 k. ú. Oldřichov u Písku (Hrozný), parc. č. 1002 o výměře 3224 m2 k. ú. Smrkovice (Nový klášterský), parc. č. 1012 o výměře 4204 m2 k. ú. Smrkovice (Nohavice klášterský), parc. č. 995 o výměře 23513 m2 k. ú. Smrkovice (Velký klášterský), parc. č. 1000 o výměře 12404 m2 k. ú. Smrkovice (Prostřední klášterský) a parc. č. 1225 o výměře 12023 m2 k.ú. Písek (Beránkovec) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 8 let od 01.01.2023 pro Lesy města Písku, s. r. o., IČO 25186477, sídlem Písek, Flekačky 2641. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku.

 

   Jako takhle, tomuto kroku rozumím tak napůl, protože v materiálech je popsán poněkud neurčitě. A nepomůže tomu ani nastudování materiálů z května, který s tímto bodem souvisí. V květnu byl podán návrh na ukončení nájmu některých rybníků pro jejich dezolátní stav, nájemce nedokáže z vlastních prostředků rybníky opravit. Město tedy smlouvu ukončí, rybníky opraví, mezitím budou pronajaty u Lesy města Písku, a ty je podnajmou zpět Českému rybářskému svazu.

   Budiž, podle fotek některých rybníků a několik let zmiňovanému havarijnímu stavu Beránkovce se vůbec divím, že Český rybářský svaz nepřišel s návrhem dříve, nájem platil za něco, co nešlo užívat.

   Ale dospělo to až do tohoto stadia a řešení se zdá být vhodné pro všechny strany. Takže jsem tento bod ze zasedání RM nepřipojila k jiným zmíněným bodům. Jenže, byla zveřejněna smlouva města s Lesy MP o pronájmu rybníků a to mění situace.

   O tom, jak se žongluje s výší nájemného za pronajaté pozemky vyměřenému městem pro Lesy MP jsem už psala. Ačkoliv se minimálně zvětšuje nebo zmenšuje výměra pronajatých pozemků, nájemné se po několik let snižuje nebo zvyšuje bez ohledu na výměru pozemků a městem stanovenou pevnou částkou za metr čtverečný. Nájem si město spolu s Lesy MP upravují podle vlastních potřeb. Přelévají se tak finance z města do společnosti a opačně, aniž by se nad tímto způsobem „hospodaření“ někdo pozastavoval. Popsat ten systém asi nesvedu zcela a navíc by to bylo dlouhé psaní, na každý pád poslední roky neplatí Lesy MP nájem ve stejné výši, jak se dočteme v dodatcích smlouvy.

IV. Výše nájemného, splatnost

1. Nájemné za soubor věcí pronajatých touto smlouvou, které je stanoveno ve výši Kč 6.250.000,00 ročně (slovy šestmilionůdvěstěpadesáttisíckorun českých) bez DPH se pro roky 2020 a 2021 navyšuje na částku 10.000.000,00 Kč vč. DPH (slovy desetmilionůkorun českých) ročně. Pro roky 2022 a 2023 bude nájemné sníženo na částku 2.000.000,00 Kč vč. DPH ročně (slovy dvamiliony korun českých).

2. Od 01.01.2024 se nájemné za soubor věcí pronajatých touto smlouvou stanovuje ve výši Kč 6.250.000,00 bez DPH.

A přesto je tu dodatek smlouvy z letošního září:

I. V příloze č. 1 Seznamu souboru nemovitých věcí se doplňuje předmět nájmu – pozemek parc.č. 703/4 o výměře 13148 m2 k.ú. Nový Dvůr u Písku.

II. Výše nájemného pro rok 2022 se navyšuje na částku 7.260.000 Kč vč. DPH (slovy sedmmilionůdvěstěšedesáttisíc korun českých).

 

   Ne nebojte, že se místo dvou milionů zvedá nájem o 5 260 000 Kč není způsobeno nájemným za onen pozemek, ale prostě se přelijí peníze z Lesů do pokladny města.

   Ovšem zpět k rybníkům, Lesy MP převezmou nájem rybníků od Českého rybářského svazu, ale nebudou za pronájem rybníků městu platit ani korunu, jak uvádí v říjnu uzavřený dodatek smlouvy.

  A proto o tom píšu, o hospodaření města s vlastní organizací, které podle těchto informací nepůsobí jako péče řádného hospodáře s majetkem mu svěřeným, naopak, ještě vyvolává otázky ohledně zisku z pronajatých pozemků města.

  Aby rybníky v majetku města spravovalo město prostřednictvím vlastní společnosti by bylo už dnes žádoucí. Já v tom vidím jen pozitiva, a jedním z nich je omezení využívání všech rybníků k chovu ryb pro výdělek. Takže by se mi mělo převedení nájmu na Lesy MP líbit. Nelíbí, právě kvůli velikým nejasnostem k nastavené výši nájmu pronajatých pozemků (včetně vodních ploch) mezi městem a Lesy MP.

   Jako zkuste se vžít do situace, kdy se vám nájem mění bez ohledu na uzavřené dlouhodobé smlouvy jen tak, po polovině roku a o víc jak 200%!!! Jinou firmu by to třeba položilo. K zamyšlení to je určitě pro budoucí kontrolní výbor jako první podnět k prošetření hospodaření se svěřeným majetkem.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=44660

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=47173

https://www.hlidacstatu.cz/Detail/22030425?qs=ico%3A00249998

 

Cituji ze zápisu další bod:

Dům č.1 na náměstí

5) Pronájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 1, Velké náměstí v Písku pro Mgr. Jiřího Šolce

Uvedla Ing. Trambová – v případě změny účelu pronájmu by muselo dojít k úpravám projektu, které nemáme zatím finančně vyčíslené.

Starostka – s těmito místnostmi jsme dlouhodobě počítali pro archiv města, máme již připravené speciálně upravené regály. Nesouhlasí se změnou, měli bychom primárně pokrýt potřeby úřadu. Částka 60 tis. Kč/rok za pronájem 2 kanceláří v centru města je velmi nízká.

JUDr. Veselý – archiv odboru výstavby chybí dlouhodobě, nepodporuje pronájem.

Ing. Hladík – je škoda tak lukrativní polohu nevyužít ke komerčním účelům, podporuje pronájem a doporučuje zamyslet se nad úpravou ceníku pronájmu v centru města.

Ing. Franců – vše je připraveno pro archiv, stavební odbor má trvale problémy s nedostatkem prostor, navrhuje ponechat pro potřeby odboru.

Ing. Trambová – přehodnocení pravidel pronájmů bude do budoucna třeba, nechtěli jsme v době covidu navyšovat ceny. Rekonstrukce objektu je finančně náročná, když jej budeme využívat pouze pro potřeby úřadu, žádné prostředky se nám nevrátí.

Starostka – navrhovaná částka je vzhledem k vynaloženým nákladům směšná. Stavební odbor nutně potřebuje velké prostory. Jsou zde uloženy spisy celého ORP.

MUDr. Turek – archiv v centru není šťastná volba, ale dokud nemáme informace o nákladech na změnu projektu, nemůžeme rozhodnout.

Ing. Trambová – navrhuje odložit rozhodnutí o uzavření budoucí NS.

Hlasování č. 10 odkládá pro: 6 proti: 0 zdržel se: 3

Usnesení č. 603/22

Rada města odkládá uzavření budoucí nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 1 Velké náměstí v Písku Mgr. Jiřímu Šolcovi, advokát, sídlo podnikání Písek, Pražské Předměstí, Vladislavova 250, IČO 71334289.

 

   I tento dům provází několik zajímavostí. Rekonstrukce domu možná byla potřeba. Podle plánů v ní nebylo místo na komerci, přesto se do prostor bude vracet kancelář Čedoku. A nadále se počítá s místem na archiv města. Proč? Jak jsem už psala, bývalá knihovna je pro archiv MěÚ jako dělaná, když už město nechce její prostory přebudovat zpět na bydlení. Proč nepronajmout prostory archivu jako kanceláře a archiv soustředit na lepší a větší místo? Nevím, tak možná není navrhovaná cena pronájmu ideální, ale to není důvod bránit pronájmu jako takovému, si myslím.

   Vzniká nám tu situace, kdy se některé budovy v majetku města blokují záměry, které lze realizovat jinde a asi i levněji. Nedávno zaznělo, že se budou některé odbory MěÚ stěhovat z „okresu“ do bývalé obchodní školy, nezaznělo, co bude s volnými místy nebo s celou budovou.

   Infocentrum se stěhuje už poněkolikáté a pokaždé na super místo, které je po chvíli nahrazeno jiným bezva místem, které se extra pro něj buduje i s extra vybavením.

   I tohle téma bude řešit nová rada města a jsem zvědavá, jak si zde poradí.


 

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.