Přihlášení

Purkratický statek počtvrté

11. 11. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

aneb Jak obelstít usnesení zastupitelstva města Písek i za cenu nějaké té lži. Zasedání rady města se uskutečnilo se zpožděním jednoho týdne. Byl projednán i bod týkající se pronájmu statku v Purkraticích. Zastupitelé svou vůli sice vyjádřili poněkud šalamounsky, ale to se jim teď stává dost často. Možná proto asi není jejich usnesení radou města respektováno.

   Sice bez publicity, ale zasedání RM se uskutečnilo 2.11.2020, předesílám, že v době nouzového stavu, kdy platí výrazná omezení nařízená naší vládou, a k materiálu pronájmu statku zmíněném ve článku Purkratický statek potřetí proběhla na zasedání RM i krátká diskuze, dle zápisu:

    K bodu 17) Návrh na pronájem Purkratic čp. 1

 

Ing. arch. Trambová – pronájem Purkratic, záměrem je pronájem nemovitosti jednomu žadateli, a to truhlářství. Nyní sídlí v objektu Harmonika a chtěli by se přestěhovat. Je možné, že po vyvěšení záměru se přihlásí i někdo další. Tento zájemce by chtěl jen levou část, pravá by zatím zůstala nevyužita (bývalá ubytovna). OV Purkratice souhlasí.

Ing. Hladík – pokud to pro nájemce není problém, mohla by se lhůta k vyvěšení záměru prodloužit o 14 dnů, ať má možnost přihlásit se více zájemců.

MUDr. Němeček – co bude s pravou částí, bude se vypisovat výběrové řízení a pronajímat? Co budovy, které jsou v havarijním stavu, budou se demolovat? Levá strana se bude pronajímat na 20 let, to je dlouhá doba, je možné dát výpověď? Opce není výhodná pro město, ale jen pro nájemníka.

JUDr. Veselý – je rád, že se někdo přihlásil s nekonfliktním provozem. Opce je pro ně výhodnější, protože tam chtějí investovat.

MUDr. Chytrý – co hlučnost dílny, jak to bude s dopravní obsluhou, to v materiálu není.

Odpověď – Ing. arch Trambová – nyní jsou v bývalém prostoru Harmoniky, což je ve středu města a neruší, mají 15 zaměstnanců, 2 x týdně přijíždí kamion s materiálem. Budou hodně investovat, dělat podlahy, stropy, zateplení, elektroinstalaci.

Pravá strana by mohla být vhodná pro podobná řemesla, ale ještě se musí posoudit, zda a za kolik se budou opravovat.

Usnesení č. 618/20

Rada města schvaluje záměr pronájmu nemovitostí v k. ú. Písek – Purkratice č. p. 1, obč. vybavenost, jenž je součástí parcely st. 563/3, zastavěná plocha a část nádvoří o výměře 2184 m2 – parc. č. st. 563/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3055 m2, parc.st. 563/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 363 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, průmyslový objekt, parc. st. 563/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 313 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, průmyslový objekt, parc. st. 563/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 337 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, průmyslový objekt, parc. st. 563/7, parc.č.st. 563/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2 vše k. ú. Písek pro žadatele – interiéry – lapka s. r. o., sídlo firmy Michelangelova 18, Strašnice, Praha 10, IČO 02909651 za cenu 120 tisíc Kč ročně, za účelem truhlářské výroby na dobu 20 let s možností opce a pověřuje odbor správy majetku zveřejněním záměru města na úřední desku na dobu 15 dnů. Rada města si vyhrazuje konečné schválení nájemní smlouvy.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0                                            Zodpovídá: Ing. M. Hladíková

 

   A šupky dupky, ihned 4.11. 2020 je usnesení zveřejněno v podobě záměru města na úřední desce, a jak je uvedeno, připomínky všech občanů (včetně zájemců o pronájem statku) je možné vznášet do 19.11.2020. Jenže to stále platí nouzový stav, logicky by se tyhle záležitosti měly řešit po jeho skončení.

   On totiž může připomínku vznést i další zájemce o pronájem statku, který očekával zveřejnění výběrového řízení na pronájem, které ale RM neprovedla.

   A teď se dostáváme k tomu, proč zastupitelé usnesením RM doporučili výběrové řízení k záměru pronájmu statku. Takové výběrové řízení by rovnou uvádělo, za jakých podmínek hodlá město statek nebo jeho části pronajmout.

   Jenže postup, kterým RM obešla usnesení zastupitelstva a výběrové řízení na pronájem statku nevypsala, velice ztíží rovný přístup možným zájemcům o pronájem statku k informacím.

Stále platí nouzový stav –Zodpovídá: Petra Měšťanová, DiS. Vytvořeno 26.10.2020

Žádáme občany, aby při komunikaci s úřadem volili e-mail nebo telefon. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie koronaviru žádáme občany, aby při komunikaci s městským úřadem využívali elektronickou, písemnou nebo telefonickou komunikaci. Osobní návštěvu úřadu volte pouze v nejnutnějších případech. Vedení města lze kontaktovat jen prostřednictvím e-mailu. Jednotlivé e-mailové adresy a telefonní čísla najdete na …

   Úřad funguje jen dva dny v týdnu, možný zájemce o statek chce přitom znát detaily stavu pronajímaného statku, znalecký posudek na cenu pronájmu, a další podrobnosti. Od 4.11. má tak jen čtyři půldny, aby došel na úřad, respektive na odbor investic a rozvoje a ještě na odbor správy majetku, aby o nájmu získal dostatek informací. A hádám, že bude mít velké štěstí, když jej úředníci přijmou a vše potřebné mu ochotně poskytnou.

 

   Další věc, ani členům RM nebylo v materiálech poskytnuto dost informací k pronájmu, jak se dozvíme ze strohého zápisu. Schází informace ze strany města, například pasport pronajímaných budov, jejich současný stav, jejich využitelnost, potřeba oprav nebo demolice, takové ty dost zásadní informace schází. Schází zásadní informace i ze strany nájemce, třeba hlučnost takové truhlářské dílny veprostřed osady bude asi zajímat místní obyvatele, navýšení dopravy a zásobování dílny, třeba kudy tam budou jezdit zmíněné kamiony, a je toho mnohem víc. A nezlobte se na mě, cena 10 tisíc korun za měsíc by měla být nějak odůvodněna, stejně tak odhad ceny pronajatých prostor do opce, ale ty také nejsou k mání.

   A i přes všechny dotazy a všechny nejasnosti to celá RM odsouhlasila, včetně dodatku o opci, tedy následném prodeji nájemci. Hrdinové.

 

   Já se přikláním k tomu, že tenhle pronájem statku v Purkraticích není v tomhle provedení v pořádku. Statek je majetkem města a to má se svěřeným majetkem řádně hospodařit, tady to tak nevypadá, kdepak, tady to vypadá jinak.

 

   Proč by jinak předkladatelka návrhu tolik spěchala na projednání budoucnosti statku ještě před jejím vyklizením s takovým předstihem? Proč by se uchýlila k obejití usnesení zastupitelstva:

Usnesení č. 172/20

Zastupitelstvo města doporučuje radě města vypsat výběrové řízení na pronájem objektu č. p. 1 Purkratice.

 

A nakonec, proč by na zasedání RM lhala? V zápise se uvádí její odpověď:

OV Purkratice souhlasí….

   Podle zápisu Osadního výboru Purkratice se pronájem statku pro žadatele – interiéry – lapka s. r. o. na zasedání výboru neprojednával, nemohl tedy vydat usnesení, že se záměrem pronájmu žadateli souhlasí, ta odpověď je lež.

A naprosto zbytečná lež o tom, kde do vypršení nájemní smlouvy dosud zájemcova firma sídlí:

Odpověď – Ing. arch Trambová – nyní jsou v bývalém prostoru Harmoniky, což je ve středu města a neruší, …

 

   Bývalá Harmonika je v ulici Za Nádražím, a je to doslova za kolejemi, za vlakovým nádražím, což není ve středu města. Protože kdyby to byl střed města, potom by radnice stála na periferii města. Možná by se dalo částečně souhlasit s výrokem, že neruší, ale protože v okolí firmy jsme se neptali, tak nevíme. Ostatně, při pohledu na mapu je jasné, že vlastně firma pomalu nemá koho ve svém okolí výrobou rušit!

 

Na závěr tohoto dílu o statku v Purkraticích už víme:

- město vypovědělo smlouvu Naději o rok dříve, chce vyklidit statek do 31.12.2020

- město mění dohodu a chce vyklidit statek do 30.9. 2020

- mezitím je zastupitelům předložen návrh na vyřazení statku z potřebného majetku města

- vzápětí je předložen zastupitelům návrh v několika variantách využití statku včetně jeho prodeje, zastupitelé se rozhodnou pro výběrové řízení na pronájem statku

- rada města neprovede výběrové řízení a rovnou odsouhlasí pronájem konkrétnímu žadateli a nejen to, navrhuje pro žadatele i možnost odkoupení statku za podmínek nevýhodných pro město

- předkladatelka odmítá zastupitelům na zasedání 24.9. 2020 sdělit bližší informace o zájemci o statek, který již vedení města s nabídkou oslovil

- předkladatelka členům rady města lže o tom, že Osadní výbor Purkratice souhlasil s pronájmem tomuto konkrétnímu žadateli a v souvislosti s dotazem na hlučnost provozu truhlářské dílny lže o jejím dosavadním sídle s tím, že hlukem firma neruší

 

To nevypadá jako běžný postup pro nájem respektive prodej majetku města, co myslíte?

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

11. 11. 2020 (10:01)  –  Ondřej Medek

0
0

Pokud nájemce má snížený nájem a ještě navíc opci k budoucímu prodeji z důvodů investic do nemovitosti, tak by nájemní smlouva i smlouva o budoucím prodeji (opce) měla obsahovat výši a způsob investic, aby se obojí (jak snížený nájem, tak opce) dala pronajímatelem zrušit, pokud nájemce slíbené investice nedodrží. Jinak je samozřejmě smlouva značně nevýhodná k pronajímateli.

Odpovědět

11. 11. 2020 (12:32)  –  Michaela Šťastná

0
0

Od rozhodnutí zastupitelů o pronájmu do nouzového stavu uplynulo 6 pracovních dní, dále pracují úřady v omezeném režimu kvůli vyhlášenému stavu nouze, do zpracování materiálu uplynulo pouhých 21 dní včetně víkendů.

Přesto se v tom čase 21. dní podařilo sehnat znalce na vypracování posudku stavu staveb a určení ceny k pronájmu. Podařilo se udělat pasport budov a určit tak, které se budou a nebudou pronajímat. U poškozených budov se podařilo vyčíslit, jaké náklady budou třeba na jejich obnovu. Tomu se prostě nechce věřit.

Zrovna tak nájemce si v tom rekordním čase stihnul všechny ty dokumenty nastudovat, vypočítat budoucí investice do staveb, připravit si projekt a podat žádost na odbor správy majetku, který žádost tentýž den zpracovalo a podalo jako materiál na RM.


Opce ani platby nájemce na každoroční investice zohledňující nízký nájem nejsou v usnesení RM vyčísleny, nejsou přílohou k materálům, takže zájemce o pronájem statku bude muset v čase od 4.11. do 19.11. všechny tyhle informace získat v době nouzového stavu na úřadech.

Odpovědět

11. 11. 2020 (17:45)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jsem se rozepsala a to důležité nenapsala.
Zastupitelé ve svém usnesení neschválili žádný způsob prodeje statku, neschválili ani opci, byl schválen pronájem statku.
Takhle to vypadá jako nějaká neschválená výhoda pro nájemce a neschválený (a cenově zvýhodněný) prodej majetku města, ne?

Odpovědět

11. 11. 2020 (18:21)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Pokud jsou zavřená okna, o truhlářské výrobě člověk prakticky neví. Hlučnější je bouchání dveří u dodávek a náklaďáků. Jestliže je proti statku v Purkraticích areál Jihočeské textilní a zásobování funguje, do truhlárny bude fungovat také.

Jiná věc by byla, kdyby přišla na řadu regulérní pila s výrobou palet apod.


Nicméně souhlasím, že příjezdová cesta, která by odpovídala 21. století, by nebyla na škodu.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.