Přihlášení

Purkratický statek podruhé

19. 9. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Další díl o statku v Purkraticích vám nejlíp přiblížím rozborem materiálu, který je předložen zastupitelům na zasedání v příštím týdnu, bude to tak nejjednodušší. Kolem Purkratic se točí zájem posledních několik měsíců takovou rychlostí, že se nechce ani věřit tomu, jak dlouho se město tvářilo, že zde není co k řešení. Tedy zájem o statek je vysoký, zbytek dalších potřeb osady takovou pozornost ze strany města nemá.

   Shrňme si to. Město vlastní ubytovnu v Purkraticích, vybudovanou za městské peníze, uprostřed osady Purkratice, je to bývalý statek. Město je postupně celý pronajme Naději. Ve smlouvě je uvedeno, že velké opravy na statku dál provádí město, tedy statek není pronajat za účelem „vybydlení“. Nájemní smlouva do konce roku 2021 se mění koncem roku 2019 na konec roku 2020, město se s Nadějí domlouvá na vyklizení statku o rok dříve. A půl roku před úplným vyklizením statku město statek vyřazuje ze svého potřebného majetku – teprve dva měsíce po vyřazení statku z potřebného majetku města se město dohodne s Nadějí na vyklizení statku ke konci září. Ještě před vyklizením statku však mají zastupitelé rozhodnout, co se statkem bude dál.

Důvodová zpráva:

Město Písek je výlučným vlastníkem nemovitostí – staveb a pozemků Purkratice č.p. 1, bývalý statek Purkratice, který byl využíván na základě smlouvy s městem Písek organizací NADĚJE Plzeň pro sociální účely. Smlouva s Nadějí byla ukončena a objekt bude ke konci září 2020 kompletně vystěhován a předán zpět městu Písek. Z tohoto důvodu předkládá odbor správy majetku návrhy na další využití těchto prostor:

1)První variantou je možnost prodeje objektu ve výběrovém řízení, za vyvolávací cenu dle znaleckého posudku s tím, že zastupitelstvo města schválí podmínky výběrového řízení, ve kterém bude konkretizován účel využití budov, tak aby byl v souladu se záměry města.

   ** Tento model byl použit v případě pronájmu a prodeje U Honzíčka a nakonec se s tím samo město nedokázalo vypořádat v okamžiku, kdy se nájemce rozhodl ke koupi s podmínkami, a také když se změnilo vedení města- až to nakonec doupravovali změnami k dnešním, vůči městu nelichotivým podmínkám prodeje.

K tomuto bodu naprosto chybí to nejpodstatnější ze všeho, a to oznámení zmiňovaných záměrů města. Pokud někoho nutím k definitivnímu rozhodnutí a neposkytnu mu k tomu všechny informace, je v tom buď záměr, aby se v tom moc nešťoural a nenašel nějaké tajné informace, nebo nedostatečně připravený materiál k jednání ZM. Obojí je od předkladatele neférové jednání. Napřed musí město zveřejnit své záměry, potom lze pořádně rozhodovat.

 

2)Druhou variantou je demolice objektů. Získání peněz z dotačních titulů se zdá málo pravděpodobné. Na tuto oblast by se vztahovala výzva 117D08 – Podpora revitalizace území a 117D081 –Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (DT č. 2) Programovací období 2014 – 2020 již končí a připravuje se nové programovací období pro roky 2021-2027.Maximální výše dotace pro město naší velikosti by byla 50% a to pouze na objekty bydlení, v Purkraticích č.p.1 je převaha hospodářských budov.

Mezi uznatelné náklady jsou zařazeny:

- odstranění objektu a jeho neoddělitelných částí,- odpojení od inženýrských sítí,- inženýrská činnost ve výstavbě,- statická opatření související s demolicí,- náklady na základní úpravu pozemku do stavu před zarovnáním ornicí,- skládkovné.

Mezi neuznatelné náklady jsou zařazeny:

- náklady na výkup nemovitosti, – náklady na demolici samostatných budov nebytového charakteru,- náklady na odstranění ekologických zátěží,- náklady na přípravu a podání žádosti,- náklady zadání veřejné zakázky (dle Zásad),- náklady na zhotovení projektové dokumentace, studie proveditelnosti,- náklady na rekonstrukci nebo výstavbu objektů, které byly dotčeny realizací demolice např.oplocení, obrubníky, chodníky, komunikace, práce spojené s opravou fasád apod.,- náklady na přípravu pro zatravnění a zatravnění pozemku po demolici (ornice,osivo, chemické odplevelení atd.).

Předmět podpory

a. Předmětem podpory může být pouze objekt pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, který se nachází ve špatném technickém stavu a je nezpůsobilý k bydlení.

b. Předmět podpory musí být ve výhradním vlastnictví Příjemce podpory bez omezení vlastnického práva. Na objektu určeném k demolici a s ním spojeném pozemku nesmí váznout žádné závazky.

c. Předmět podpory musí mít ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace platné Povolení odstranění stavby nebo souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby.

d. Předmět podpory nesmí být ke dni podání žádosti obýván.

Jsou zde ještě další limity: Základní podmínky pro poskytnutí podpory

Účastník podprogramu musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizovaného území (dále jen „PNV“). Tento PNV musí být v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a musí být schválený nejvyšším orgánem obce (zastupitelstvem). PNV musí obsahovat harmonogram prací, předběžnou ekonomickou rozvahu, podklady (analýzy, průzkumy), na jejichž základě je využití daného prostoru navrhováno. Obsahem PNV nesmí být výstavba sociálního bydlení. Účastník podprogramu je povinen držet se předloženého PNV po celou dobu udržitelnosti projektu, tzn. 5 let od ukončení realizace akce (termín je stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Účastník podprogramu může požádat o změnu PNV, a to nejpozději před zahájením jeho realizace (před uzavřením právního aktu spojeného s realizací – objednávka, smlouva). Změna využití území musí být v souladu s principy schváleného PNV a bude schválena pouze za předpokladu, že se jedná o zkvalitnění původního. Z výše uvedeného vyplývá, že objekty by musely být demolovány na náklady města

   * * Naproti tomu velice obsáhlý rozbor jediného dotačního programu úhrady v případě demolice statku, kdy dotaci na demolici město prakticky nezíská, muselo by ji hradit ze svého rozpočtu. Sice podrobný rozbor, ale pouze na jediný dotační program – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Pozor, osada Purkratice není a nikdy nebyla sociálně vyloučenou lokalitou! Takže tím, že se zjišťovali podmínky pouze u jediné možnosti dotace na demolici, a ještě navíc u nevhodného titulu, nebylo prověřeno, zda neexistuje jiný druh dotace bez nadpisu- pro vyloučenou lokalitu.

   Nebudu to dál rozšiřovat, ale zase tu chybí to velice podstatné – po demolici staveb bude s pozemkem co? Zůstane pozemek městu, bude se prodávat, pronajímat, nebo co? Jaký záměr má město s pozemkem po demolici budov statku?

 

3)Třetí variantou je rekonstrukce objektů. Odbor investic a rozvoje prověřoval i možnost získání dotačních peněz na rekonstrukci. Zde lze získat peněžní prostředky v případě, že se jedná o brownfield, ale to není náš případ, ani nelze předpokládat, že bychom v podmínkách uspěli na zařazení „Cílem programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich následná přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy do 10 ha.“ Město Písek by muselo provést rekonstrukci objektu na své náklady. V současné době nemá město Písek pro daný objekt využití a zároveň má před sebou velké množství jiných investičních akcí.

   ** Stručnější rozbor, ale o to víc nedostatečný, co se hledání dotací týče. Pro příklad, Sovova ulice, budova zkolaudovaná k ubytovacím účelům, tedy stejně jako tenhle statek a podívejme, už je projekt na využití – dům pro seniory. Chybí tu seznam prověření jiných možností, než degradace na brownfield, ale možná to souvisí i s tím, že se pořád nedozvídáme, jaké záměry má se statkem město! Máme tolik ministerstev poskytujících tolik rozličných dotací na kdeco a nikdo to pořádně neprohledal a neuvedl do zprávy. A podruhé je tu připomenuto, že město nemá peníze.

 

4)Poslední možností je najít vhodného nájemce, který bude v objektu provozovat činnost, která by nenarušovala život obyvatel Purkratic.

   ** Fajn, evidentně tu chybí popis té činnosti, která by nenarušovala život obyvatel, aspoň náznak činnosti anebo vysvětlení představy města o ní. Za prvé nerozumím definici – nenarušovala život obyvatel Purkratic – co určuje onu hranici narušení, podle čeho bude posuzováno. Za druhé se můžeme vrátit k bodu 1), neznáme záměry města.

   Z tohoto materiálu nabývám pocit, že je uspěchaně poskládaný. Celou anabázi začal poslední rok provázet spěch. Ve spěchu ukončit nájem o rok dřív, ve finále vyklidit budovu místo do prosince jen do září, ještě před vyklizením vyřadit majetek z potřeb města, a před vyklizením honem honem rozhodnout o možnostech, jak se jej zbavit. Pomalu mám dojem, že město někdo již dávno oslovil zájemce o statek a město teď dělá co může, aby zájemci vyšlo vstříc.

   Poslední dobou mám dojem, že doporučení Komise majetkoprávní u některých věcí jdou vyloženě proti zájmům a potřebám města. V tomto případě se mi zdá ukvapené doporučení komise k prodeji statku – už třeba pro jeho polohu v obci, ale to je věc svědomí členů komise, proč k takovému rozhodnutí dospěli. Plnění vyprazdňující se pokladny města uspěchaným prodejem majetku města se nedá dělat donekonečna, nebo třeba do doby, než za svá rozhodnutí začnou nést všichni plnou odpovědnost.

   Já tu vidím, kromě dalšího, už dnes veliký problém – město se zbavuje zkolaudované ubytovny v blízkosti průmyslové zóny. A to mi jako chytrý tah nepřipadá pro budoucnost této části města nepřipadá.

 

P.S. Naprosto se ztotožňuji se stanoviskem Osadního výboru, který vyjadřuje názor obyvatel. V příloze.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

24. 9. 2020 (22:50)  –  Michaela Šťastná

0
0

Malá glosa z dnešního ZM, doplním později třetím dílem:
město vypíše výběrové řízení na pronájem statku, rozhodnuto dnes.
Jenže, město neví na které části statku, protože ještě nemá "soupis" toho, co spadne co nevidět, co půjde přestavět, a co rovnou pronajmout. Ale zájemce na drobnou řemeslnou výrobu se prý už ozval!

Nahlas zaznělo, že byty dnes použít jako byty nejdou, nezaznělo nic z nájemní smlouvy o udržování stavu pronajatých budov, ani že do statku město nasypalo něco milionů, aby se tam dalo bydlet, ani že město mělo provádět po celou dobu údržbu statku tak, aby byl obyvatelný …. najednou je to zase ruina, kterou je dobře někomu pronajmout, když ne rovnou prodat.
Takže se bude pronajímat, i když se ještě neví co a jak. Ale zdá se, že už se ví komu.

Odpovědět

25. 9. 2020 (08:01)  –  Ondřej Medek

0
0

V Oldřichově se rozprodávají pozemky na rodinné domy a ty jsou dále od města, než Purkratice. Pokud si místo průmyslových objektů představím rodinné domy, tak by to mohla být příjemná satelitní obec. Problém je, že je někde napůl mezi obytnou a průmyslovou zónou, a ještě ani MHD tam nezajíždí. Město by mělo mít nějakým dlouhodobý plán co s takovými okrajovými částmi města chce dělat. Aby se nezbavilo pozemku, který bude za deset, dvacet let několikrát dražší.

Odpovědět

25. 9. 2020 (09:04)  –  Michaela Šťastná

0
0

Oldřichov nepatří pod Písek, nevím jestli naštěstí, nebo bohužel.

Vzhledem k tomu, že pod průmyslovou zónou byla ve většině kvalitní orná půda, mám jiné představy o využití, ale rozumím, je to zákoutí se zčásti zachovalou soustavou rybníků, na které navazovalo široké lokální biocentrum, kdyby se kolem ní rozrostla zástavba rodinných venkovských domků, bylo by to tam jistě malebné.

Včera zaznělo, že předělat bydlení ve statku je nevhodné pro rodiny s dětmi, protože tam nejezdí MHD a pro obslužnost je to daleko. Že se s tím samým problémem museli vyrovnat starousedlíci a mají jej dodnes, to nikoho k řešení nevybízí.

Město se zbavilo daleko lukrativnějších pozemků, a způsobilo si tím do budoucna nejeden problém.

Dlouhodobý pronájem pro výrobu (čehokoliv) přinese další problém – zásobování výrobny, odvoz výrobků, doprava zaměstnanců do středu osady. Alej, na kterou jsme mohli být pyšní a hlásit ji do soutěží, nám téměř zničila dosavadní doprava kamionů, která na takovém typu komunikace nemá co dělat, a doničí se zavedením výroby do středu osady. Jenže namísto úvah, jak na poslední chvíli alej zachránit se reálně zvažuje ji vykácet! Je jedno, jestli říkáme drobná řemeslná výroba, náklaďáky tam jezdit budou.


Podle včerejšího jednání je městu jedno, jak se žije a bude žít lidem v osadě, je jim jedno, jestli se statek pronajme nebo prodá, hlavně že to nebude mít město ve správě a budou z toho peníze.
Nějaká budoucnost podoby osady asi nikoho nezajímá, ale že když se o takový majetek nebude muset starat a nebude do něj muset investovat, to je zájem města, zbyde totiž na investice do zbytečností. A že by se do budoucna majetek mohl zhodnotit? No to by z něj ale neměli užitek ti, co momentálně vládnou městu!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.