Přihlášení

Regulační plán (ne)potřebujeme proč?

23. 11. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Regulační plán Čechova ulice Portyč

V tomto případě se rozhoduje o tom, jak bude vypadat vnitroblok v ulici, která má nový charakter, stavba ovlivní nejen přímé sousedy, ale celý městský blok. Nakonec všechny ty otázky položené v diskusi, na které chtěl znát odpověď J. Soumar, nebyly zdaleka zbytečné – jak zkoušel lehce naznačit K. Vodička – ale vedly k doplnění téměř všech scházejících podstatných informací k návrhu žadatele, potřebných k rozhodnutí o věci.

   A možná, že to byly právě odpovědi na otázky J. Soumara v diskuzi, důvody pro a proti, uvedená a neuvedená fakta, co nahlodala v rozhodování zastupitele při hlasování o usnesení, hlasování se tak zdrželi:

- Ing. Petr Hladík, Ing. Michal Horák, Zbyněk Konvička, MUDr. Vratislav Němeček.

- Josef Soumar byl proti návrhu jako jediný zastupitel. A zanedlouho se ukáže, zda zdrženlivost a hlavně odmítnutí návrhu na zrušení regulačního plánu bylo v danou chvíli tím správným rozhodnutím.  Kdybych hlasovala já? Byla bych proti návrhu, anebo pro jeho změnu.

 

Předcházející článek:

Proč (ne)potřebujeme regulační plán?

 

  Tak takhle končil můj příspěvek o jednání ZM v bodě Regulační plán Čechova ulice a návrh investora na jeho zrušení. Na něj naváži zhodnocením dosavadního průběhu jednání ve věci, zaměřím se úzce na souvislost prosazení záměru zrušení regulačního, jak se pomalu ukazuje, pouze ve prospěch developera.

   Zrušení regulačního plánu navrhl zastupitelům formou podnětu developer, přiklonil se k němu jako k možnému řešení odbor výstavby a územního plánování, doporučil poradní orgán zastupitelstva, komise pro urbanismus a architekturu (URA), které předsedá T. Franců, který na jednání ZM zrušení regulačního plánu výrazně prosazoval a doporučením komise URA podpořil své vlastní vyjádření při jednání ZM v říjnu.

   Malinko odbočím. Ačkoliv je nově zaveden trend při jednání ZM, aby se debata vedla pouze k tématu projednávaného bodu-ano, přesně takhle neurčitě je to požadováno- (to samo je velice diskutabilní opatření, ale patří do jiného příspěvku), v minulosti to byl právě T. Franců, který při debatách u projednávání různých bodů hovořil o návaznosti na různá rozhodnutí, jednání či usnesení z minulosti, protože se na většině zmiňovaných témat podílel, jako člen poradní komise, jako zastupitel, jako radní, jako místostarosta města. Jako politik se v těchto funkcích totiž pohybuje dlouhá léta. Dá se tedy předpokládat, že jsou mu známy důvody pro vytvoření regulačního plánu, průběh anabáze kolem pozemku bývalé slévárny, odprodeje pozemku, jednání s městem a developerem po r. 2015, povolení k demolici Remarovny. Takový stejný předpoklad platí i u "staronových" zastupitelů, např. K. Vodička, R. Tyll, J. Adámek, E. Vanžurová, O. Veselý, P. Trambová …, kteří také následně pro zrušení regulačního plánu hlasovali.

   Předseda komise URA také v úvodu projednávání Zrušení regulačního plánu na zasedání ZM vystoupil s tím, že komise sice při prvotním posuzování uvedla toto stanovisko:

 

" Z Á P I S č. 08/2019 z jednání, které se konalo dne 17.09.2019 od 17:00 hodin(zasedací místnost písecké radnice)

3. Podnět ke zrušení regulačního plánu Čechova ulice:

Komise byla informována o podnětu (majitel dotčené nemovitosti) ke zrušení regulační plánu Čechova ulice.

Po projednání komise konstatovala, že v současném stavu území je regulace výstavby nutná a doporučuje:

- nerušit regulační plán a případné stavební záměry řešit jeho změnou

- v případě, že zastupitelstvo města odsouhlasí jeho zrušení – toto podmínit zpracováním územní studie (zahrnující plochu řešenou regul. plánem), která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území

Komise doporučuje oslovit investora, který má v řešeném území stavební záměr, o zaslání jeho představy zástavby (bude projednáno na dalším jednání komise)"

 

ale při mimořádném jednání komise URA a po jednání se zástupci navrhovatele podnětu, den před jednáním ZM, dospěla ke zcela opačnému stanovisku:

 

" Z Á P I S č. 09/2019 z jednání, které se konalo dne 02.10.2019 od 16:00 hodin(zasedací místnost písecké radnice)

… Následně členové komise, po diskusi nad zrušením uvedeného regulačního plánu, hlasovali o jeho zrušení bez náhrady s podmínkami:

- pozvání projektanta uvedené bytové zástavby na jednání komise, ke zdůvodnění urbanisticky architektonického řešení

- prokázání zohlednění a respektování uliční hmoty zástavby v ulici Pražská

- tzn. prokázání nedegradování uliční fronty, demolicí stávajícího objektu, přiléhající k dotčenému pozemku

Hlasování: 6: pro 2: proti 0: zdrželo se"

 

   Tady se pozastavím s vlastním hodnocením. Komise URA 17.09.2019 posuzovala správně podstatu platnosti regulačního plánu a jeho zachování, zrušení nebo změnu. Podle mého názoru k tomu ani nebylo potřeba znát záměry u stavby developera, neposuzovala se stavba. Komise nepodmínila zrušení regulačního plánu dalším jednáním s developerem, pouze si doporučila s ním jeho záměr projednat, určila si dokonce i další termín jednání komise na 16.10.

   Předseda komise však svolal komisi k mimořádnému jednání, pouze s bodem o zrušení regulačního plánu a v přímé souvislosti se záměrem developera, komise se sešla několik hodin před zasedáním ZM a překvapivě dospěla k opačnému stanovisku, zcela zrušit regulační plán, jen s podmínkami komise vázanými pouze na tohoto konkrétního developera.

   Já tohle usnesení komise (2.10.) chápu tak, že teprve až budou splněny podmínky o kterých komise hlasovala, bude komise jednoznačně pro zrušení regulačního plánu, ne že se má zítra na jednání ZM regulační plán zrušit, jak přednesl předseda komise zastupitelům. Protože snažit se domoci splnění těch podmínek z října u developera v okamžiku, kdy jej k ničemu nezavazuje žádná z předchozích podmínek, které komise v září doporučila městu, protože je město nepřijalo, to bude těžké snažení.

   To se totiž nedaří, Remarovna se v komisi projednávala již 4x a podmínky stále splněny nejsou:

 

" Z Á P I S č. 10/2019 z jednání, které se konalo dne 16.10.2019 od 15:00 hodin(zasedací místnost č.145, MěÚ –Budovcova ul.)

 Následně po diskusi členové komise přednesli své připomínky k uvedenému záměru:

- projektant nepředstavil návrh objektu ani v kontextu celého městského bloku (Národní Svobody, Pražská, Dvořákova), ani v kontextu původní zástavby (Remarovna)

- hmotové prověření záměru v kontextu celého vnitrobloku je nezbytné (např. urbanistickou studií, či 3D virtuálním či fyzickým modelem celého vnitrobloku, řezy celým vnitroblokem …) pro posouzení tohoto záměru ve vztahu k okolí.

- jedná se o obecnou rovinu a utváření píseckého precedentu formy vnitroblokové zástavby, která je pro budoucí rozvoj Písku zásadní a žádoucí.

- obecný regulativ definovaný nepřekročením okolní hladiny zástavby je nedostatečný, protože konkrétní definice přiměřené hladiny v tomto území je velmi sporná.

- vztahovat se k nejvyšším stavbám v lokalitě je v kontextu celého vnitrobloku nepřípustné. Výšková hladina zástavby by měla být odvozena z původní hmoty Remarovny s využitím plošné nikoliv výškové intenzifikace zástavby = nízká, hustá kobercová zástavba.

Závěr: S představeným návrhem monobloku o hraniční podlažnosti 5+1 komise nesouhlasí a požaduje předložit řádný průkaz umísťované stavby uvnitř vnitrobloku."

 

   A nedaří se to ani měsíc po přijetí usnesení o zrušení regulačního plánu Čechova zastupiteli:

 

" Z Á P I S č. 11/2019 z jednání, které se konalo dne 13.11.2019 od 15:00 hodin(zasedací místnosti písecké radnice)

2/ Záměr zástavby areálu Remarovna – zdůvodnění ve vztahu k okolní zástavbě

Zástupce projekční firmy zpracovávající záměr výstavby bytového domu ing. M. Ballák a zástupce investora R. Hofhanzl představil i návrh objemu objektu v kontextu celého městského bloku. Investiční záměr byl představen 3D virtuálním modelem celého vnitrobloku i řezy celým vnitroblokem.

Komise v rámci diskuse požadovala a upozornila na:

- prokázání / prověření hmoty navrhovaného objektu ve vztahu k sousední zástavbě v ulici Národní Svobody

- předložení návrhu vhodného nárůstu hmoty hlavních (uličních) objektů uzavírající plochu vnitrobloku (především u ulic Pražská a Národní Svobody)

- předložit navrženou úpravu zástavby projektantem – tzn. bez „mezonetových střešních nástaveb“

Komise se závěrem shodla na vyvolání mimořádného jednání nad tímto bodem, které proběhne dne 27.11.2019/15:00hod.."

 

   Dobrá, počkám tedy, k jakým závěrům celá komise URA na dalším mimořádném jednání dojde a zda, na základě tohoto jednání komise, její předseda bude zastupitele o situaci, za kterou je nemalou měrou zodpovědný, informovat a jak je bude informovat.

Jen chci připomenout, že já tuhle záležitost vnímám jako důsledek nedostatečně připravených důvodových zpráv pro zastupitele (veřejnost), jako důsledek nedostatečné možnosti zastupitelů si zjistit potřebné informace během vývoje debaty na zasedání ZM (debata byla předčasně ukončena na podnět K. Vodičky, který podpořilo 21 zastupitelů!). A jestli tu byl i jiný úmysl? Jeví se to jako velmi pravděpodobné.

 

   A pustím se mezitím do úvahy, co by kdyby. Kdyby se komisi nedařilo s developerem ani nyní dohodnout, bylo by na místě, aby zastupitelé své usnesení o zrušení regulačního plánu revokovali na základě nového doporučení komise, protože to je nejspíš nejlepší řešení, jak předejít dalšímu soudnímu sporu u stavby bytového domu. V tom případě by měl někdo převzít odpovědnost za to, že zastupitelům bylo předloženo nedostatečně projednané doporučení komise URA, podle kterého se (zřejmě) někteří rozhodli pro zrušení regulačního plánu Čechova. Jak ve svém prohlášení k usnesení komise URA uvádí jedna členka komise (celý text v příloze):

   "Zrušením RP vznikne precedent, který mohou využít další investoři ve sporných oblastech.", to je přesně okamžik, kdy se developer bude chtít domáhat proveditelnosti svého záměru i soudní cestou.

   A nemusí to být zrovna tato společnost, která chce stavět bytový dům na místě Remarovny, a která je personálně provázána se společností, která se s městem už soudí kvůli stavbě bytového domu v lokalitě "Václavka", může to požadovat kdokoliv další.

   Ti zastupitelé, kteří hlasovali pro zrušení regulačního plánu Čechova, se tím dostávají do velmi nepříjemné situace, soud by mohl dojít i k závěru, že za tento stav nesou odpovědnost v případě škody, která tím městu vznikla a tu škodu by po nich město mělo vymáhat.

 

Ale to je jen má úvaha, co by kdyby, kterou oživí použitý a přesto znovu aktuální text, kterým jsem ukončila minule článek na toto téma.

 

P.S. Josef Soumar byl proti návrhu jako jediný zastupitel. Na můj dotaz, proč hlasoval proti návrhu, odpověděl:

 

" Dobrý den,  

vezmu to s dovolením z širších souvislostí.

Vždy, když si procházím a studuji materiály na jednání zastupitelstva města, si poznačuji body, které mě k danému tématu zajímají. Některé materiály jsou v mých očích od počátku podezřelé – například časové souslednosti (kdy a kdo nakoupil, jaké informace mohl a měl znát, s kým komunikoval), dále osobní a firemní vazby (odborné posudky – kdo je zpracovával, na čí straně stojí, kdo firmu vede, na jaké další firmy je v rejstříku napojen) apod.

Nejvíce ale čerpám z diskuse zastupitelů. Na tu se nemůže nikdo připravit a navíc, pokud někdo podává návrh na ukončení demokratické rozpravy, vím, že jsem buď pravděpodobně někomu šlápl na kuří oko, nebo spěchá domů na fotbalový zápas. Obojí považuji za trestuhodné, protože nikdy jsme s kolegy neobstruovali dlouhým čtením zákonů a zbytečným časovým protahováním, jako známe z poslanecké sněmovny. Osobně chci vždy znát co nejvíce informací, abych se mohl rozhodnout co nejlépe – informovaně a k tomu je diskuse na zastupitelstvu důležitá a pro občany žádoucí.

 

Stejné to v mých očích bylo s hlasováním o předčasné zrušení regulačního plánu v lokalitě Čechova. Nedůvěru ve mě vzbudil výstup zástupce developera, chyběl mi názor pana Ing. Josefa Jambury (vedoucího Odboru výstavby a územního plánování), kterých chtěl vystoupit hned po něm, ale byl paní starostkou zastaven, protože si zastupitelé před tím prohlasovali předčasné ukončení jakékoliv další diskuse. Nedůvěryhodnost povzbudilo i jednání Komise pro urbanismus a architekturu a mnoho dalších indicií. Navíc pozoruji neverbální komunikaci všech zastupitelů a když se začnou ošívat a točit jako na horké židli, něco je v nepořádku.

 

Hlasoval jsem proti zrušení RP a za svým hlasováním si stojím i dnes, kdy na povrch vycházejí další a nové informace. Je mi líto, že se ostatní zastupitelé hlasují dle předem domluveného seznamu a neberou mnohdy ohled na nové informace. Možná, že se někteří proberou, až na ně někdo podá trestní oznámení v souvislosti s výkonem jejich funkce zastupitelů.     

S pozdravem        

Josef Soumar "

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.