Přihlášení

Rezidenti a ekologičtí aktivisté

4. 7. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Rok se nám převrátil do druhé poloviny, pomalu začíná čas velké sklizně. Sklidili jsme i my všichni, kdož jsme se, na pozvání města, dostavili k projednání lokality U Vodáka. Napřed jsme si sklidili změnu veřejného projednání na besedu, potom něco málo oponentních argumentů od předkladatele studie na místě samém, U Malířských, později v různých diskuzích a debatách, včetně posměšného (absurdního) přepočtu zúčastněných nesouhlasících občanů se studií k celkovému počtu obyvatel Písku.

   Nevím, jak to bývá u jiných besed, ale na té U Malířských byli všichni přítomní vyzváni k podání písemných připomínek ke studii U Vodáka, s lhůtou podání do 4.7.2019. Upřesněno bylo, že obyvatelé města se mohou ke studii vyjádřit a jejich připomínky budou (nespecifikovaným způsobem) zpracovány a zveřejněny, zapracovány do studie, ale rovnou zaznělo, že se "něco" s lokalitou dělat bude. To vyvolalo další diskuze a reakce občanů, a nejen těch, co na besedě byli, ale i dalších, které to zaujalo. A nejspíš výrazně negativních reakcí k záměru města v lokalitě U Vodáka.

  Přichází další část sklizně, v podobě Vyjádření starostky města k lokalitě u Vodáka, zveřejněné na Jihočeši 2012 – Písek, 1. července 2019 a na Město Písek taktéž. Z vyjádření uvedu:

< Po nákladné revitalizaci soustavy rybníků na úpatí Píseckých hor byly tyto rybníky pronajaty společnosti Český rybářský svaz, z.s. za účelem chovu ryb. V posledních letech se ale výrazně začala zhoršovat kvalita vody. >

   Doplním já, navzdory nákladné revitalizaci se vedení města rozhodlo pronajmout rybníky k chovu ryb, ačkoliv se nájemce jistě netajil tím, co takový chov ryb obnáší, mám na mysli zakrmování ryb, které revitalizované rybníky zase pěkně zanese zbytky krmení. Podmínky pronájmu si určuje pronajímatel (město) a předejít situaci "zhoršení kvality vody" se dalo podmínkou umístěnou do nájemní smlouvy. A jistě se snadno dají najít jmenovitě i ti z vedení města, kteří s pronájmem a smlouvou svým usnesením souhlasili.

< Téma zaznělo i v předvolební kampani v roce 2018, bylo tedy zřejmé, že bychom měli předložit toto téma k veřejné diskusi, aby se každý svobodně mohl vyjádřit k tomu, jakou podobu by měla lokalita U Vodáka v budoucnu mít a k čemu by měla sloužit.   Vznikla studie.…. Jednoduše řečeno, studie v maximalistické variantě říkala – takové jsou možnosti, vyberte si, co chcete realizovat a co ne. Proto bylo svoláno veřejné projednání na místě blízkém, v penzionu U Malířských, aby se na něm sešli zástupci města, rezidentů a občanů Písku, řekli svůj názor a pokusili se vybrat řešení, které by vyhovovalo všem. To je podle mého názoru smysl veřejného projednávání.>

   Doplním já – předložení tématu veřejnosti k diskuzi prostřednictvím studie. Studie byla v jediné variantě, nebylo z čeho vybírat, zadána před veřejnou diskuzí a obsahovala tedy neprodiskutované zadaní ke zhotovení ze strany města, v zadání jistojistě není poznamenáno – vypracujte v v maximalistické variantě, ani pozvánka na veřejné projednání a úvod při veřejném projednání tohle sousloví nezmiňuje, zaznělo teprve v diskuzi U Malířských, jako argument předkladatele. Navíc, nešlo o veřejné projednání, ale o besedu.

   Doplnění. Ani vzhledem k tomu, že paní starostka nebyla besedě přítomna, nelze omluvit výběr označení účastníků besedy za rezidenty a ekologické aktivisty, nezjemní to ani slůvko převážně.

   Na projednání přišli občané, kteří přijít mohli a kteří přijít chtěli. Názor přítomných nebyl jediný, protože názor předkladatele je odlišný, to už máme názory dva…a zaznělo i něco názorů na jinou, než navrženou úpravu lokality.

   Nevysvětleno zůstává označení obyvatel Písku přítomných na besedě: ekologičtí aktivisté.

   Ačkoliv znám několik občanů, kteří se besedy zúčastnili, o nikom z nich mi není známo, že vystudovali obor ekologie, čímž by se dalo usuzovat, že jsou v ekologii aktivní a snad ekologičtí aktivisté. Nemám představu, zda ve městě nějaká taková skupina, spolek, sdružení, strana, bublina existuje, kdo je v ní zaregistrovaný, ale já na besedě byla a registrovaná nikde nejsem. Na besedě byli zastupitelé města, senátor, vysokoškolsky, středoškolsky vzdělaní občané, znamená to, že účastí na besedě jsme se všichni stali ekology? Existují snad ekologičtí pasivisté, kteří na besedu tedy nepřišli?

   Bylo sousloví ekologičtí aktivisté použito záměrně, s nějakým určitým záměrem pro označení zúčastněných občanů, kteří se na besedu dostavili? Pak mi tu schází vysvětlení proč.

< V tuto chvíli budeme tedy postupovat stejně jako doposud. Lesy města Písku budou pečovat o zeleň a čistotu rybníků, jejich práce bude směřovat k nutným opravám mobiliáře a udržování stávajícího stavu lokality. >

   Doplním. Datum uveřejnění Vyjádření starostky města k lokalitě u Vodáka je 1.7.2019. Je logické, že ani jiný postup není možný, protože vedením města nebyla odsouhlasena žádná změna. A podle nájemní smlouvy s Lesy města Písek ani jiný postup není možný.

< Na závěr bych chtěla říci jen toto. Diskuse o jakémkoliv tématu je jedním ze základních prvků demokracie. A my jako zástupci města otevíráme každou diskusi, aniž bychom byli schopni jakkoliv predikovat její výsledek. Tak tomu bylo i v tomto případě. Naším záměrem opravdu nebylo, jak jsem se dočetla, vybudovat v Píseckých horách lunapark, multifunkční sportoviště, rekreační areál, plovárnu a zbytečně tak utratit další miliony z rozpočtu města. Naším záměrem bylo otevřít diskusi všech občanů, kteří lokalitu využívají nebo by měli zájem ji využívat, a zeptat se jich na jejich názor. Odpověď jsme dostali. Z jedné strany odpověď razantní, možná u některých až zbytečně hysterickou, z druhé strany odpověď žádnou. A jak se říká, žádná odpověď je také odpověď. Jsem toho názoru, že bychom se podle toho měli zařídit. >

   Paní starostka uvádí, že záměrem bylo otevřít diskuzi všech občanů, kteří lokalitu využívají nebo by měli zájem ji využívat, a zeptat se jich na jejich názor. Vyjádřit se dle těchto slov směla jen určená skupina obyvatel města. Proč ne všichni obyvatelé města, ti co lokalitu nechtějí využívat se vyjádřit nesmí, proč ne?

   Vzhledem k tomu, že příspěvek je věnován i besedě U Malířských, kde se diskutovalo ke konkrétní předložené studii lokality, nejednalo se o názor na využití lokality, ale názor k předložené studii na využití lokality, v průběhu se otázka pozměnila i na návrhy přidání a ubrání jednotlivých prvků, které obsahovala studie. Dopředu byl místostarostou O. Veselým odmítnut návrh na nedělejte v lokalitě nic, který zahrnoval současnou údržbu Lesy města Písek.

   Odpověď z jedné strany razantní, možná až hysterickou, z druhé žádnou, ale proč jsou zmíněny nějaké dvě strany? Beseda nebyla pro strany, ale pro občany a ti nebyli sešikováni do strany, ti vyjadřovali své názory, stran by bylo víc než dvě.

   Ovšem, pokud tou jednou stranou nebylo míněno město(předkladatelé) a tou druhou občané. Pak ano, občané se vyjádřili jak nejlépe dovedli a město mlčí, mění podmínky veřejného projednání, podmínky připomínkování vyloučením názoru na "nic nedělání v lokalitě". Nevím jistě co se jak říká, ale pokud jsem od někoho nedostala žádnou odpověď, nemám ji, nemohu tedy souhlasit, že žádná odpověď je také odpovědí. Když nemám ruku, nejsem přece držitelem žádné ruky, nebo tomu nerozumím jen já?

   A protože celé Vyjádření starostky města k lokalitě je neurčité i v tom, zda se a jak se se studií naloží, požádala jsem známé o přeposlání diskuze z FB, kde by to mohlo být nějak objasněno…Takže z diskuze vybírám:

Dotaz : Petr Eliáš V překladu to tedy znamená konec představovaného záměru?

Odpověď: Jihočeši 2012 – Písek V překladu to znamená totéž, co je výše napsáno :-). V rukou máme studii, která ukazuje možnost, jak s celou lokalitou dále pracovat. To je jeden názor. Oponenti definovali názor druhý. Mlčící většinu toto téma zcela očividně nezajímá. Nemá tedy smysl realizovat projekt, který v podstatě nikdo nechce. Ale rozhodně má smysl dál se bavit o tom, jak s celou lokalitou naložit v budoucnosti. Při debatách padly i jiné názory, týkající se obnovy bývalého sadu atd. Je třeba si také uvědomit, že to nejpodstatnější se již stalo. Rybníky přestávají být páchnoucí stokou. Jak se jejich okolí dále upraví, bude jistě předmětem další diskuse.

Odpovědi na další dotazy:

Jihočeši 2012 – Písek My si myslíme, že problém je hlavně v tom, že na veřejné projednání opravdu přišli v podstatě jen představitelé města a odpůrci projektu. Ale přesto, když se odmažou všechny emoce, demagogie a spousta dezinformací, zbyde názor, že s lokalitou se pracovat má. Má se více pracovat s využitím jejího přírodního potenciálu a méně s volnočasovými aktivitami. I to je svým způsobem zadání, kterého se můžeme držet :-)…

   Nepomohlo mi to v ničem. Sklízíme, co jsme si vůbec nezaseli, a těm co zaseli nejspíš vyrostlo něco, co nečekali.

   Výzva k podání připomínek ke studii U Vodáka má termín ukončení 4.7.2019. Vyjádření starostky města je zveřejněno 1.7.2019 a nepřímo z něj vyplývá, že město od provedení své studie upouští právě nyní, k tomuto datu. Bez poznámky o tom, jak bude naloženo s doručenými připomínkami občanů, bez poznámky o tom, proč je připomínkování přerušeno, proč jej ukončuje formou svého vyjádření právě starostka města.

 Suma sumárum, Studie U Vodáka měla být představena ve veřejném projednání, to bylo zrušeno v okamžiku, kdy se na veřejné projednání na pozvání města dostavili občané. Ze vzniklé besedy byli místostarostou O. Veselým občané vyzváni k podání připomínek s jasným termínem, tento termín předčasně ukončila starostka města svým prohlášením, zveřejněným pouze na Facebooku (politické strany, města).

   V diskuzích se místostarosta zmiňuje o demokracii, starostka ve svém vyjádření také. Já tento postup mezi demokratické ovšem neřadím, naopak. Nejsem si jista, zda se v novodobé historii města už podobně zacházelo s demokracií, s občany, ale věřím, že studie U Vodáka a dění kolem ní se určitě výrazně do historie (čehokoliv) zapíše.

Jihočeši 2012 – Písek Fráňa Buban Pane Bublane, nezaštiťujte se prosím většinou. Vycházíme z toho, že jednání se účastnilo přibližně 30 odpůrců. V Písku žije 30.000 obyvatel. Ani vy, ani my nevíme, jaký je skutečný většinový názor obyvatel města.

Ať už je autorem tohoto příspěvku kdokoliv, vzhledem k jeho povaze má mnoho způsobů výkladu.

   Já si vybírám tento výklad: 30 tisíc obyvatel je celkový počet obyvatel, který zahrnuje i občany, kteří se nemohou k věci vyjádřit (malé děti, nesvéprávní..) Proto se domnívám, že nelze v tomhle případě získat názory všech 30 tisíc obyvatel, ale lze získat názor obyvatel, kteří se o tuto věc zajímají.

   Pokud vycházíme z toho, že nevíme jaký je většinový názor obyvatel, mění to povahu původní výzvy místostarosty O. Veselého pro podání připomínek ke studii. Byla zmíněna mlčící většina (obyvatel) a skutečný většinový názor. Já to vnímám jako jasnou pobídku ze strany Jihočeši 2012 ke zjištění skutečného názoru většiny(obyvatel) ke studii.

   Mezi nejdostupnější způsoby, jak zjistit něčí názor patří petice, ankety, dotazníky… vnímám to jako vyzvání k uspořádání některé z možných variant. Já se přikláním k petici, jako srozumitelnému dokumentu určenému pro vyjádření občanů a zjištění jejich názoru.

 

P.S.

Český rybářský svaz–dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku (ukončení pronájmu vodních ploch dohodou)

Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání :

a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje

ukončení pronájmu pozemků parc.č. 1643/1 o výměře 4335 m2 (rybník Beran), parc.č. 1635 o výměře 6248 m2 (rybník Tichávek), parc.č. 1629/1 o výměře 3392 m2 (rybník Trubka) vše k.ú. Písek dohodou ke dni 31.12.2018 a ukončení pronájmu pozemku parc.č. 1634/2 o výměře 7838 m2 k.ú. Písek dohodou ke dni 31.10.2019 pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Písek, IČO 12895539, sídlem Písek, Zátavské nábřeží 33.

Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku.

Důvodová zpráva:

Město Písek uvažuje o vytvoření rekreační zóny v lokalitě na Americe, jejíž součástí jsou i rybníky Beran, Tichávek, Bašta a Trubka.

Rybníky má v současné době v nájmu Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Písek, který souhlasí s ukončením nájmu dohodou ke dni 31.12.2018 v případě rybníku Beran, Trubka a Tichávek. Nájem rybníku Bašta bude ukončen, z důvodu potřebného odlovení chovaných ryb, dohodou ke dni 31.10.2019. Rybníky budou poté svěřeny do nájmu Lesům města Písku, s. r. o

= Město Písek o tom uvažuje o vytvoření rekreační zóny už v loňských materiálech, ačkoliv dle vyjádření starostky města, dvou místostarostů v diskuzích a vedoucího odboru ŽP na besedě U Malířských tomu tak určitě není, jde přece o čistější vodu, úpravu zanedbaného prostoru, legalizaci ohniště….

 

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

6. 7. 2019 (19:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vážení čtenáři, nejsem zdatná ve vkládání článků, tady se i přes mou snahu a několikeré uložení neuložil tento odstavec, který v článku chybí:
""….Malířských, jako argument předkladatele. Navíc, nešlo o veřejné projednání, ale o besedu.
< Na projednání přišli převážně jen zástupci rezidentů a ekologických aktivistů. Ti odmítli předloženou variantu, která by posilovala rekreační funkci v daném místě. Je to jejich názor, zdá se být i pochopitelný. Vzhledem k tomu, že proti němu nelze postavit názor jiné skupiny lidí, která by si přála jinou variantu řešení, je to pro mě názor jediný a tím i směrodatný. >
Doplnění. Ani vzhledem k tomu, že ….""
Omlouvám se, že jsem to nezkontrolovala dříve, i když nevím, asi by mi nezbylo, než to připsat do komentáře stejně tak, jako nyní. Teď už to bude dávat větší smysl.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.