Přihlášení

Rozšíření lomu do Píseckých hor projednají radní

6. 9. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Zasedání radních v září má na programu mnoho zajímavých bodů, v jednom z nich se radní budou vracet k žádosti o rozšíření dobývacího prostoru lomu v místech, kde v současnosti stojí les. Žádost na pronájem pozemků za účelem těžby je podávána opakovaně, minulé vedení města nepřijalo k této žádosti žádné usnesení. A ačkoliv zastávám názor, že je vhodné ctít názor příslušných odborů města vyjádřený v jejich stanovisku, konkrétně zde je tolik logických proti, je až s podivem, že se žádostí nemají problém ani Lesy MP, ani odbor ŽP. Nebo jinak, je tu tolik nevyřčeného ze zákulisních jednání, která nevyčteme ani z důvodové zprávy, že nemohu s těmi stanovisky nijak souhlasit.

   Jedná se o projednání návrhu společnosti Kámen a písek, s. r. o. – žádost o souhlas s těžbou v dosud netěžené části dobývacího prostoru Písek, pokud se podíváme na žádost podanou vloni poprvé a podanou letos podruhé, zjistíme několik zásadních detailů. Žádost přiložená k letošním materiálům je textově absolutně totožná se žádostí z loňska, tedy neaktuální, je na ní jen pozměněno datum „sepsání“ a schází razítko přijetí žádosti podatelnou města.

 

   Z důvodové zprávy se příliš důležitých detailů v podobě dat nedozvíme, myslím tím např. propočet ceny za tunu vytěženého materiálu, rozdíl mezi povinnou rekultivací vytěžených ploch vyplývajících ze smlouvy a navrhovaným zalesněním odsouhlaseným Lesy MP, a především odůvodnění udělení souhlasu s těžbou ze strany města.

   Při prvním podání žádosti se radní vyjádřili dle zápisu takto:

l) Kámen a písek, s. r. o. – žádost o souhlas s těžbou v dosud netěžené části dobývacího prostoru Písek a částečná rekultivace dobývacího prostoru Písek

Uvedla Ing. Trambová – jedná se o poslední část dobývacího prostoru. S ohledem na změn stanoviska Lesů města Písek z důvodu dohody o rekultivaci a zalesnění je navrženo usnesení schvaluje.

JUDr. Veselý – nepodpoří materiál, z důvodu, že firma přislíbila udělat studii o proudění vzduchu a doposud ji neudělala.

Ing. Hladík – s návrhem rovněž nesouhlasí.

Hlasování o návrhu schvaluje: pro: 2 proti: 0 zdržel se: 6

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

 

Chápu a nikterak postoj tehdejších radních nekomentuji.

 

   Logickým pokračováním bylo prověření vztahu města a společnosti Kámen a písek na základě smlouvy o těžbě, tento úkol na sebe převzal kontrolní výbor. Ten o situaci sice informoval na dubnovém zasedání, ale jakýkoliv záznam jeho šetření není a nebyl zveřejněn. Existuje jen záznam debaty, týkající se výstupu šetření kontroly v lomu:

K bodu 15) Informace z výborů

M. Anděl – seznámil s dílčí zprávou kontroly kamenolomu, výbor došel k závěru, že město přichází o značnou část finančních prostředků, jedná se o miliony. Dosud nebylo prověřováno, zda těžba probíhá pouze ve vymezeném území. Zprávu předá tajemnici jako podklad pro jednání rady města. Je třeba aktualizovat smlouvu a prověřit nejasnosti. Konečnou zprávu dokončíme, až podle jednání města.

Starosta – bylo projednáváno v radě města, se zástupci společnosti Kámen a písek jednáme o nových podmínkách. Protistrana naši nabídku nechce akceptovat, vznikla patová situace. Těžbu můžeme prověřit geometrickým zaměřením.

K. Vodička – množství kamene se nechá jednoduše spočítat, v minulosti bylo prováděno zaměření a odtěžení kamene, vše muselo být doloženo v hlášení.

JUDr. Průša – kontrolní výbor by měl sestavit zprávu a doporučení k opatřením, s těmi pak naložíme. Dokončení zprávy až my něco uděláme, je nestandardní.

Ing. Hořánek – několikrát jsme prováděli kontrolu kamenolomu, podklady i doporučení jsou. Je dobře, že jednáme, můžeme smlouvu ukončit.

M. Anděl – je to dílčí zpráva, nemůžeme udělat závěr, rada musí jednat.

 

   Důvodová zpráva neobsahuje žádnou informaci stran opatření zmíněných v diskuzi, neobsahuje slibovanou studii z loňska, neobsahuje vysvětlení k uvedené ceně v návrhu usnesení:

Rada města Písku po projednání :

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

1. udělení souhlasu s těžbou na části pozemku parc.č. 2479/3 k.ú. Písek o výměře 3,27 ha dle přílohy a s rekultivací části dobývacího prostoru o výměře 3,92 ha pro společnost Kámen a písek, spol. s r.o., IČO 42396158, se sídlem Český Krumlov, Linecká 277.

2. navýšení ročního nájemného na částku 1.545.000 Kč + inflační doložka a nájemného za každou nad limit 180000 t prodanou tunu nerostu ze současných 3 Kč na 7,50 Kč pro společnost Kámen a písek, spol. s r.o., IČO 42396158, se sídlem Český Krumlov, Linecká 277. Rada města pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 5 dle přílohy.

3. uzavření Dohody o kompenzaci inflace u nájemného za rok 2022 ve výši 203.095 Kč pro společnost Kámen a písek, spol. s r.o., IČO 42396158, se sídlem Český Krumlov, Linecká 277. Rada města pověřuje starostu podpisem Dohody o kompenzaci inflace u nájemného za rok 2022 dle přílohy.

 

   Pokud mám tedy shrnout situaci kolem těžby v lomu v prostoru současného lesa – nejenže nebyla vyjasněna situace kolem možné finanční újmy města plynoucí z nevyrovnané smluvní dohody mezi pronajímatelem městem a nájemcem Kámen a písek v minulosti, není zřejmě v možnostech kontrolního výboru vnést faktické poznatky do situace, přesto zde bez konkrétních závěrů zjištěných k uzavřené smlouvě a porovnání se skutečným stavem současné situace jmenovitě neuvedený předkladatel návrhu na další dodatek ke smlouvě doporučuje schválení navrženého usnesení.

Inu, jen směle do toho, mám dojem, že dříve se takové akce nazývali lidově partyzánština.

   Nevíme k jakým závěrům došel kontrolní výbor, ale pokud jeho pravomoc či schopnost nedostačuje na prověření složitější situace kolem těžby nerostů v Píseckých horách, nebude od věci nechat situaci prověřit někým, „kdo na to má“.

   Já se soustředím na fakt, že dojde k záboru lesa, lesních pozemků, a na směr, naznačený ve Vyjádření odboru výstavby a ÚP:

Pozemek p.č. 2479/3 je v územním plánu Písek zahrnut jako součást ploch lesních (PUPFL). V těchto plochách územní plán Písek sice nepřipouští těžbu nerostů, ale jsme nuceni respektovat skutečnost, že žadatel disponuje platným rozhodnutím Československého kamenoprůmyslu z roku 1979 o stanoveném dobývacím prostoru. Rozšíření těžby je nyní navrhováno v rámci již tohoto vymezeného dobývací prostoru. K tomuto rozšíření těžby nemáme námitek. Nesouhlasíme však s případným rozšířením těžby mimo prostor stávajícího dobývacího prostoru.

 

   Žadatel disponuje jistým platným rozhodnutím, ale město je majitel a správce tohoto majetku a město žadateli tyto pozemky pronajímá a činí tak tedy z nám neobjasněných důvodů projevu vůle, protože pronajmout je nemusí. A jedině pronajímatel rozhoduje o tom, zda své pozemky pronajme, k tomu jej platné rozhodnutí nenutí. Veškerá odpovědnost za správu majetku města a budoucí stav lesních pozemků v této části Píseckých hor půjde tedy za členy dnešní rady města.

 

P.S. V návrhu smlouvy se hovoří : Pokud by množství nerostu prodaného nájemcem z tohoto prostoru přesáhlo 180.000 (slovy: jednostoosmdesáttisíc) tun ročně, zvyšuje se nájemné za každou nad tento

limit prodanou tunu nerostu o 7,50 Kč (slovy: sedmkorunpadesáthaléřů českých) (dále jen „zvýšené nájemné“) Doslechla jsem se názor, že má být uvedeno nerost vytěžený, ne nerost prodaný – ale je to jen názor.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=52184

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=44802

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=44660

https://www.kamen-ck.cz/

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

13. 9. 2023 (11:45)  –  Michaela Šťastná

0
0

Napadá mi staročeské – …za peníze v Praze dům …
Výsledek šetření kontrolního výboru není zveřejněn, přesto se má rozšiřovat dobývací prostor v Píseckých horách.

K bodu 20) Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města
a) Kámen a písek, spol s r. o. – žádost o souhlas s těžbou v dosud netěžené části dobývacího prostoru Písek, částečná rekultivace dobývacího prostoru Písek a uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě a Dohody o kompenzaci inflace u nájemného za rok 2022
Uvedl starosta – po složitých jednáních došlo k dohodě, navrhuje schválit dle návrhu.
Ing. Hořánek – kontrolní výbor v minulosti opětovně řešil, bylo doporučení prověřit hranici těžby.
Ing. Hladíková – všechny předložené doklady vždy souhlasily.
Usnesení č. 530/23
Rada města Písku po projednání:
1. schvaluje udělení souhlasu s těžbou na části pozemku parc. č. 2479/3 k. ú. Písek o výměře 3,27 ha dle přílohy a s rekultivací části dobývacího prostoru o výměře 3,92 ha pro společnost Kámen a písek, spol. s r. o., IČO 42396158, se sídlem Český Krumlov, Linecká 277.
2. schvaluje navýšení ročního nájemného na částku 1.545.000 Kč + inflační doložka a nájemného za každou nad limit 180000 t prodanou tunu nerostu ze současných 3 Kč na 7,50 Kč pro společnost Kámen a písek, spol. s r. o., IČO 42396158, se sídlem Český Krumlov, Linecká 277. Rada města pověřuje starostu podpisem dodatku č. 5 dle přílohy.
3. schvaluje uzavření Dohody o kompenzaci inflace u nájemného za rok 2022 ve výši 203.095 Kč pro společnost Kámen a písek, spol. s r. o., IČO 42396158, se sídlem Český Krumlov, Linecká 277. Rada města pověřuje starostu podpisem Dohody o kompenzaci inflace u nájemného za rok 2022 dle přílohy.
Hlasování č. 8 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.