Přihlášení

Rozšíření silnice na Živec má začít

6. 11. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Od konce října máme nové vedení města. Ve volbách nejlépe uspěla strana ANO, která dokonce sestavila koalici stvrzenou písemnou dohodou, takže našemu městu vlastně bude vládnout 16 lidí. No co už, sice jsme slýchali v minulosti kritiku k takovému způsobu odsunutí opozice do role komparsu v zastupitelstvu, ale pokud si vítěz voleb nevěří a musí mít nutně takhle stvořenou podporu, co dodat, v programu do voleb to neuvedl. Je fakt už nyní, že pokud si pročteme programy současné koalice, narazíme na body, které si protiřečí, nebo že dříve k odstoupení z funkce vyzvaná místostarostka získala v koalici stejnou pozici navzdory té kritice a že najednou se všichni na všem dohodnou.

   No, koaliční dohodu jsem nečetla (a kdo taky ano), přesto je tu bod, který si jede vlastním životem, ať na radnici sedí kdo chce. Zavedení MHD do přírodního parku Písecké hory. První opatření pro realizaci tohoto nápadu má začít v příštím týdnu. https://www.facebook.com/mupisek/photos/a.1104188976324866/5586406594769726  (pozn. od 7.11. 2022 do 31. května 2023 se bude stavět 7 výhyben? Za 4,8 mil. nebo tak nějak?)

   Na poslední chvíli, doslova den před volbami, byl tento nápad prosazen bývalým vedením města v rámci přesunu rozpočtového opatření, protože rozpočet města s takovou akcí nepočítal. Na poslední chvíli se rozhodlo, že na rozšíření účelové komunikace na Živec, pod záminkou bezpečnosti provozu, přitom všichni víme, že kvůli zavedení vjezdu busu MHD, se našly peníze. Ovšem ani fakt, že jsou v rozpočtu peníze na nějakou akci nutně neznamená, že bude realizována, znamená to jen, že je finančně kryta.

   Nikdo nevěří pohádkám bývalého vedení města o tom, že se jedná o krok pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků Píseckých hor kvůli provozu spojeného s těžbou, nebo proto, že se zde staly vážné nehody. Provoz spojený s těžbou nikoho nezajímal celá desetiletí, výhybny tam dávno byly, ani žádné opatření po vážné nehodě nebylo přijato, celé roky ticho a náhle narychlo stavět, takže jediným důvodem je zavedení MHD k Živci na účelové komunikaci.

    Jenže dnes máme nové vedení města. A koalice nám od konce října tvrdí, že bude jiná, že nám otevře radnici, že bude naslouchat veřejnosti – vyzývá veřejnost ke komunikaci i na FB města, svěřte se nám, co vám vadí …

   A téma Píseckých hor a zavedení MHD do přírodního parku však nechává běžet podle starého scénáře – co je nám do ochrany PŘÍRODNÍHO PARKU, co je nám do lidí, přece se o tom s nimi nebudeme bavit, co je nám do toho, že ve městě je daleko víc potřebných míst, kam by si občané zasloužili zavedení MHD, co je nám do toho, že pro něčí rozmar bude navýšena částka dotující provoz MHD ve městě.

I noví zástupci města skočili na staré koleje. Zdá se, že ochotně.

   Proč si to myslím? V radě města jsou hned dva zastupitelé, kteří pro přesun peněz nehlasovali, tedy proti byl Martin Brož, současný místostarosta Josef Soumar se nedokázal rozhodnout a zdržel se hlasování. Přesto nechávají akci zrealizovat, příští týden má započít stavba výhyben. Jeden má nejspíš na starosti finance, tedy se jej to týká, druhý má nejspíš na starosti životní prostředí, tedy se jej to týká.

   A namísto toho, že by radní vyzvali veřejnost ke komunikaci na téma Písecké hory, nebo alespoň na téma zavedení MHD do přírodního parku, v tichosti nechají akci běžet dál.

   Dokonce se snaží obhajovat takovou tou politickou povídačkou, co je v ní jen kousek pravdy:

Piráti Písecko –Hlasovali jsme proti vybudování, zastupitelstvo ten den přijalo usnesení a zastupitelé demokratickou většinou vybudování výhyben odsouhlasili. Můžeme s tím nesouhlasit, ale musíme ctít vůli většiny. Koalice s ANO s tím nesouvisí, buďme objektivní. https://www.facebook.com/piseckehory/

 

   Ale no tak, zastupitelé odsouhlasili přesun financí za tím účelem, nehlasovalo se o tom, zda a kdy se akce provede jim bylo šumafuk, byli poslední den ve funkci zastupitele. Kousek pravdy je pouze v odsouhlasení přesunu financí na akci, ale ne v tom, že se akce musí provést. Žádost o uzavírku komunikace byla na MěÚ podána 04.11.2022, tentýž den odborem odsouhlasena vyvěšena na úřední desku. To vidím jako akci současných zastupitelů, ne jako akci bývalých zastupitelů. A poznámka o tom, že musí ctít vůli většiny, to je argument mimo mísu. Právě Piráti v minulosti iniciovali několikrát změnu usnesení u různých záležitostí města a dokonce některé i prosadili, navzdory tomu, že prve rozhodla nějaká většina. Žádné usnesení není zákon, všechna se dají revokovat, měnit nebo rušit, v tomto případě akci jen pozastavit. Obzvlášť, pokud usnesení může porušovat zákon, vyhlášku, nebo způsobovat škody, je dokonce nutné jej zrušit, bez jakýchkoliv ohledů.

   Klidně se radní mohli rozhodnout, že se akce realizovat nebude, třeba jen pro letošek, třeba jen do doby, než si nové vedení města vyjasní, jestli existují oprávněné důvody pro zavedení linky MHD do přírodního parku, jestli jim stojí za to probrat téma s veřejností – alespoň co se MHD týče.

   Nové vedení města nerespektuje vyhlášku Přírodní park Písecké hory naprosto stejně, jako vedení minulé, dokonce i ti, kteří byli v minulosti pro ochranu Píseckých hor se přizpůsobili starému způsobu vládnutí městu. Jakou má asi chuť, ta moc.

 

Poznámky k uvedenému textu:

Co je účelová komunikace? http://zakony.centrum.cz/zakon-o-pozemnich-komunikacich/cast-1-paragraf-7

 

Diskuze dle zápisu k přesunu peněz na výhybny (s poznámkami):

RO 55/22

J. Soumar – dotazuje se na komunikaci na Živec – jak zasáhne investice do lokality, jak velké budou odstavné plochy, jaká bude celková částka?

Ing. Hladík – jedná se o vybudování výhyben z důvodu úzké komunikace, kde se nevyhnou 2 vozidla. Hledali jsme nejvhodnější místa, která budou sloužit k vyhnutí vozidel – je jich 7, největší zásah je na křižovatce U Honzíčka. (výhybna na křižovatce?)

Ing. Kovařík – celkové náklady by měly být 4,8 mil. Kč. (peněz nějak moc)

Ing. Hořánek – výhybny jsou např. na komunikaci v Purkraticích, je to dobrá věc, jedná se o dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti v lokalitě. (no tak, tohle nejde přede srovnávat)

Ing. Posekaný – výhybny nepodpoří, dáváme tím souhlas se zvýšenou dopravou v lokalitě. (pravda)

Ing. Hladík – kácení stromů bude minimální, nepůjde o vzrostlé velké stromy.

Ing. Franců – výhybny vítá, upozorňuje, že souběžně se silnicí na Živec vede opravená štěrková cesta vhodná pro pěší, doporučuje větší propagaci, využívá ji málo chodců.

Ing. Horák – na Živec je umístěna dopravní značka zákaz vjezdu vozidel, proč tedy řešíme vyhýbání? (přesně)

JUDr. Veselý – tabulka upozorňující pěší na souběžnou cestu je pod Živcem instalována. Provozu vozidel v lokalitě se nevyhneme, les je hospodářský, pohybuje se zde lesní technika, je nutná i dopravní obsluha chaty Živec. (což se dosud obešlo bez výhyben, o MHD mlčí)

P. Soušek – má vybudování výhyben spojitost se zavedením linky autobusu?

Ing. Hladík – ano, pokud na Živec nebudou výhybny, nemůže tam jet autobus.

J. Soumar – jak velké jsou výhybny?

Ing. Hladík – každá je zcela jiná, záleží na terénu, někde stačí přidat 1 metr, někde jsou i náročnější úpravy, projekt je k dispozici na odboru.

M. Anděl – nevidí důvod budovat výhybny, máme nějaký doklad o zvýšeném provozu? Kolik zde bylo nehod způsobených vyhýbáním 2 vozidel?(fakta chybí, a nikdo je ani neshromažďuje)

Starostka – na to asi nikdo nedokáže odpovědět, nemáme žádnou statistiku.

Občanka Šťastná – celou dobu jde jen o to, že zde bude provoz MHD.

Ing. Hladík – není žádné tajemství možnost zavedení autobusové dopravy na Živec, navrhujeme tuto změnu, důvody opatření jsou bezpečnostní.

Občanka Šťastná – do přírodního parku by doprava měla být omezena, toto opatření se s tím neslučuje, chybí stanovisko odboru ŽP.

Ing. Kovařík – cesta tohoto typu, která vede na Živec, musí být dle příslušné normy vybavena výhybnami. Na tuto nesrovnalost upozornil dopravní inspektorát při projednávání záměru zavedení MHD na Živec. Cesta nesplňuje normu, výhybny by tam měly být bez ohledu na zřízení autobusové dopravy. K několika vážným nehodám na Živci došlo.(kde se píše, že účelová komunikace musí splňovat parametry s výhybnami)

(V zápisu zcela chybí komentář Martina Brože, který reagoval na komentář Jiřího Hořánka, který také v zápisu chybí. Pan Hořánek tvrdil, že se opatřením řeší pouze peníze na bezpečnost provozu na té komunikaci. Pan Brož mu odpověděl, že pokud se to opatření týká pouze peněz, pak lze udělat z komunikace jednosměrku, a nemusí docházet k přesunu peněz. Mimochodem, tohle je řešení nejlevnější, nejrychlejší, nejpraktičtější, ve městě běžně používané. Za mě nejlepší komentář diskuze.)

 

Ing. Horák a M. Brož navrhují vyjmout položku 2,5 mil. Kč na rozšíření komunikace na Živec.

Hlasování č. 15 – RO 55/22 vyjmout 2,5 mil. Kč pro: 6 proti: 5 zdržel se: 14

Hlasování č. 16 – RO 55/22 schvaluje pro: 19 proti: 3 zdržel se: 3

Kdo hlasoval pro přesun peněz na výhybny?

Mgr. Jan Adámek* JUDr. Ing. Michal Čapek *Ing. Tomáš Franců* Ing. Petr Hladík

*Mgr. Ing. Jiří Hořánek *Mgr. Miroslav Janovský *Josef Keclík *MUDr. Helena Kozlíková

*RSDr. Jiří Lejčar *MUDr. Vratislav Němeček *MUDr. Michal Přibáň *JUDr. Jan Taraba

*Ing.Arch. Petra Trambová *MUDr. Michal Turek *MUDr. Rudolf Tyll *MUDr. Tomáš Váně

*Mgr. Eva Vanžurová *JUDr. Ondřej Veselý *Karel Vodička

Proti:

Marek Anděl *Martin Brož *Ing. Michal Horák

Zdrželo se:

Ing. Tomáš Posekaný *Josef Soumar *Petr Soušek

http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20220922/index.html od Mgr. E. Vanžurová 13:56:07

 

0
0

Diskuze k článku +

8. 11. 2022 (10:46)  –  Michaela Šťastná

0
0

Je jedno kdo sedí na radnici, informace pro veřejnost nebudou obsahovat pravdu nadále, o výhybnách se rozhodlo až v souvislosti se zavedením MHD.
Ovšem v informaci pro veřejnost na webu města, na rozdíl od zasedání zastupitelstva, se o zavedení MHD do Píseckých hor mlčí, prý jde jen o bezpečnost provozu. https://www.mesto-pisek.cz/zacnou%2Dse%2Dbudovat%2Dvyhybny%2Dna%2Dsilnici%2Dvedouci%2Dna%2Dzivec/d-47574/p1=29518

Nic se nemění, pravda se neuvádí – „Díky vybudování výhyben se výrazně zvýší bezpečnost této komunikace. I když po ní mohou jezdit jen vozidla hostů ubytovaných na chatě Živec, dopravní obsluha, návštěvníci střelnice a vozidla s povolením Lesů města Písku, je zde provoz poměrně velký a docházelo zde k problematickým situacím,“ poznamenal Václav Zámečník. …

Odpovědět

8. 11. 2022 (21:50)  –  Josef Soumar

0
0

Tato akce je rozpočtově kryta usnesením předchozího zastupitelstva.

Nové vedení, ustavené po 3 týdnech ode dne voleb, přesně 20.10., nemá okamžitý vliv na započetí realizace či naopak okamžité zastavení této akce, byť v naší gesci jsou finance i životní prostředí. Jedná se o demokraticky přijaté usnesení zastupitelstva v září letošního roku, po kterém se naplno akce rozjela, například příprava uzavírky a dopravního řešení, předání a příprava stavby, fáze samotné realizace.

Na úrovni MHD nyní neprobíhají žádná jednání o zavedení linky na Živec, rovněž rada města neměla doposud žádné společné jednání. O usnesení by muselo hlasovat znovu zastupitelstvo, materiál může předložit zástupce Vaší politické skupiny Písek srdcem a rozumem, jehož 4 zástupce má v zastupitelstvu a za které jste osobně ve volbách do zastupitelstev obcí t.r. kandidovala.

Vaši zastupitelé mohou zařadit bod dopředu na řádné jednání, případně v den konání zastupitelstva na místě, tzv. "na stůl" a o tomto bodu nechat hlasovat při schvalování programu. Podobný bod jste prostřednictvím Vašich zastupitelů nepředložila.

Odpovědět

8. 11. 2022 (22:10)  –  Michal Čapek

0
0

Naprosto souhlasím s panem Soumarem. Každopádně chci upozornit, že pro usnesení o částce na výhybny hlasovala jasná většina zastupitelů a nikdo z Pirátské strany toto opravdu nepodpořil a skutečně není na místě, za toto jakkoliv kritizovat členy Pirátské strany.

Reaguji zde pouze výjimečně, ovšem na hlášku: "pro něčí rozmar bude navýšena částka dotující provoz MHD ve městě."

Snad každý (jak vidím téměř každý) si mohl všimnout enormního nárůstu cen pohonných hmot. Logicky pak dojde k nárůstu částky na provoz MHD. Pokud někdo přemluví dopravce, aby jezdil za stále stejnou cenu, budeme všichni jedině rádi.

Odpovědět

9. 11. 2022 (01:17)  –  Michaela Šťastná

0
0

Fajn, máme tu reakci, zkusím psané slovo vyložit.

"Tato akce je rozpočtově kryta usnesením předchozího zastupitelstva." To nikdo nerozporuje, fin. krytí má několik let stavba bazénu a přesto ještě bazén nestojí, tedy fin. krytí neznamená automaticky započetí stavby.


"… v září letošního roku, po kterém se naplno akce rozjela, například příprava uzavírky a dopravního řešení, předání a příprava stavby, fáze samotné realizace." Ani to nikdo nerozporuje, až do momentu, že akce nešla zastavit. Jistěže šla zastavit, jako jiné rozjeté akce. Nepodařilo se mi nalézt smlouvu se zhotovitelem akce, tedy kdy byla uzavřena, předpokládejme, že někdy v těchto dnech, a Žádost o uzavírku komunikace byla na MěÚ podána 04.11.2022, tentýž den odborem odsouhlasena vyvěšena na úřední desku. Naznačujete, že po nástupu do funkce byla akce hotová?


"Vaši zastupitelé mohou zařadit bod dopředu na řádné jednání, případně v den konání zastupitelstva na místě, tzv. "na stůl" a o tomto bodu nechat hlasovat při schvalování programu. Podobný bod jste prostřednictvím Vašich zastupitelů nepředložila."

Předně, jací mí zastupitelé? Vy víte, jak či koho jsem volila? Nebo se zlobíte, že jsem nepřijala nabídku kandidovat za Pirátskou stranu?

Nejsou žádní mí zastupitelé, žádné nevlastním. Kam jsem měla podobný bod předložit, jeminkote, v pátek jsem zjistila, že akce jede a po neděli se má začít! Proč jsem měla něco předkládat, prostřednictvím zastupitelů, jakože včera s tím měl nějaký zastupitel skáknout na radnici, ve čtvrtek by se to řešilo(možná) na ZM a bylo by sděleno, že s tím nejde nic dělat, protože výstavba výhyben započala už v úterý? Legrační.

Jistě, mohu připravit cokoliv, kterýkoliv zastupitel může cokoliv předložit i třeba "na stůl", a o jaké rozhodnutí, usnesení se opřít, na co se má odkázat, aby se nepustila MHD na Živec?

Existuje usnesení RM, že hodlá na Živec zavést linku MHD? Myslím, že neexistuje, a zastupitelstvo nemůže rušit usnesení RM. Existuje usnesení ZM, že bude zavedena MHD na Živec? Jsem si jistá, že neexistuje. Mám tedy podat návrh, aby zastupitelstvo přísahalo, že nikdy nedovolí vjezd MHD do Píseckých hor? Legrační.

Upřímně, u téhle pasáže zcela nechápu, co a kam mám podávat, čeho se ten návrh má týkat. Text má za úkol přenést odpovědnost za započetí stavby výhyben na mě a na "moje" zastupitele, tím, že nekonáme – já jen píši a zastupitelé nic nepředložili – nebo má jiný význam, naprosto mnou nepochopený?


Demokraticky přijaté usnesení nebudu komentovat, myslím, že tohle zaklínadlo se bude v průběhu čtyř let točit zprava doleva dle konkrétní potřeby, třeba hnedle na pondělním zasedání RM.

Tak asi tak.

Odpovědět

9. 11. 2022 (01:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

"… Snad každý (jak vidím téměř každý) si mohl všimnout enormního nárůstu cen pohonných hmot. Logicky pak dojde k nárůstu částky na provoz MHD. Pokud někdo přemluví dopravce, aby jezdil za stále stejnou cenu, budeme všichni jedině rádi."

Nepleťme si pojmy s dojmy. Jasně se píše o rozšíření dopravy o novou, dosud nikým nefinancovanou linku MHD vedoucí na Živec. Je zcela jedno, jak na tom budou ceny pohonných hmot nebo elektřiny, každé prodloužení stávajících linek, každé navýšení počtu stávájících spojů a rovněž tak zavedení zcela nové linky logicky ústí k navýšení částky na provoz MHD.

Jedná se o dvě samostatně ležící položky – ceny pohonných hmot jsou jednou položkou, zavedení nové linky je druhou položkou.

Uvedená hláška – "pro něčí rozmar bude navýšena částka dotující provoz MHD ve městě."- se týká navýšení současné částky o částku, kterou vyčíslí dopravce za novou linku, dosud městu neúčtovanou.
A o kolik bude navyšována v důsledku zdražení pohonných hmot, to je jiná story.

Ano, zavedení nové linky MHD na Živec považuji za rozmar nemající oporu v žádném oprávnění pro čerpání rozpočtu města, investici do výhyben na účelovou komunikaci za plýtvání penězi a troufám si toho k této akci myslet daleko víc.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.