Přihlášení

Schválnosti třetího místostarosty

28. 11. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Poslední dobou se nám tu rozmohla taková věc, nešvar je to asi. Zastupitelstvo se nějak rozhodne, k něčemu se usnese a rada města se tím rozhodnutím neřídí. Nechme stranou ta rozhodnutí vydřená na krev pro nějakou libůstku našich koaličníků. Mám na mysli ta, která projdou nějakou shodou zastupitelů a přesto nejsou dodržována. Naposledy je to platba za krmný den pro depozitované kočky.

   V září zastupitelé projednali na zasedání v bodě Návrh na rozpočtová opatření:

Požadavky na zvýšení rozpočtu – Rozpočtové opatření č. 41/20:

- Péče o zvířata (+180 tis. Kč): město Písek má uzavřenu smlouvu se spolkem Písecké kočky, podle které je kalkulováno s cenou 35 Kč za krmný den kočky. Tato cena byla ze strany spolku silně podhodnocena a dle zjišťování v jiných městech, která mají zřízena zařízení pro kočky, se cena pohybuje od 85 Kč na krmný den až do částky 210 Kč. Z těchto důvodů navrhuje odbor zvýšit částku za krmný den na částku 85 Kč. Takto zvýšená cena by byla použita i pro poptávkové řízení na provoz depozita pro kočky, které město bude muset v průběhu 4. čtvrtletí vyhlásit, neboť smlouva se spolkem Písecké kočky končí koncem února 2021.

 

   Cena se bez lepšího vysvětlení navyšuje již pro letošní rok. Zajímavé na tom totiž je, že na únorovém zasedání RM byl předložen tento bod také, jen v jiné formě – Návrh na změnu příkazní smlouvy. Návrh podal spolek Písecké kočky z.s., kde mimo jiné došel k naprosto totožnému zjištění, a to, že na krmný den nestačí částka nasmlouvaná, ale je třeba ji navýšit právě na oněch 85,- Kč/den. A co se nestalo? Ačkoliv si ve městě hrajeme na to, že určené komise jsou poradními orgány rady města, komisi životního prostředí byl předložen návrh spolku s překlepy, a tak návrh komise nepodpořila. Spolek však chybky opravil, ale tento materiál už komisi k projednání předložen nebyl. No co, dalo by se říct, že na tom zase až tolik nezáleží. Nakonec RM projednala návrh spolku asi takhle:

   K bodu 22) Návrh na změnu příkazní smlouvy – zajištění péče o opuštěné a nalezené kočky na území města Písek

Uvedl JUDr. Veselý –konstatoval, že péče o nalezená zvířata je ve městě zajištěna dle zákona. Spolek, který pro město zajišťuje službu týkající se péče o nalezené kočky, navrhuje změnu dosavadní smlouvy, která spočívá v navýšení celkové částky a rozdělení jednotlivých položek. Problém je, že některé položky nejsou ze strany města kontrolovatelné. Původní návrh byl předložen komisi ŽP, která jej nedoporučila schválit.

Po upřesnění některých položek JUDr. Veselý a odbor ŽP nedoporučují schválit změnu smlouvy se spolkem Písecké kočky, navrhuje usnesení c).

Usnesení č. 99/20

Rada města neschvaluje návrh na změnu příkazní smlouvy se spolkem Písecké kočky z. s., se sídlem Nezamyslova 396, 397 01 Písek, IČO: 06656803 týkající se zajištění péče o opuštěné a nalezené kočky na území města Písek.

Hlasování č. 8 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

 

   V materiálech pro RM není původní návrh spolku, na základě kterého se rozhodovala komise ŽP, a ačkoliv se v materiálech doslova píše, že: … Zpracovatel v tomto případě nedává žádné doporučení a nechává vše na rozhodnutí rady. … tak komise, třetí místostarosta a odbor ŽP změnu Příkazní smlouvy radním nedoporučují, a to ani v jejích některých částech, jako je zrovna částka za krmný den. Jeden by řekl, všeobecná shoda.

   V únoru tedy radní neschválí 85,- Kč na krmný den. Jenže do září si město zjistí, že je to cena obvyklá a odbor ŽP požádá zastupitele o navýšení letošního rozpočtu právě s odkazem na sumu 85,- Kč/den. Velice nečekané zjištění a proto tento návrh vyvolal i řadu otázek na ZM:

    K bodu 4) Návrh na rozpočtová opatření

J. Soumar – je částka 180 tis. Kč z kapitoly ŽP na péči o zvířata alokováno na doplacení pro spolek Písecké kočky?

Ing. Toman – částka na péči o zvířata byla podhodnocena, přecházíme na vyšší sazbu, bude vyhlášeno výběrové řízení.

Za spolek Písecké kočky – žádali o navýšení prostředků, ale nebylo jim vyhověno, je částka 180 tis. Kč myšlena pro ně? Odkdy bude počítána a bude vyplacena zpětně?

Ing. Hladík – pokud si spolek požádá, bude vyhověno, položka je vyčleněna na péči o kočky.

Občanka – kdo bude čerpat v tomto roce 180 tis. Kč?

Ing. Hladík – částka musí být vyplacena na základě smluvního vztahu, pokud bude uzavřen dodatek, budou to Písecké kočky. Dohodu nemůžeme uzavírat, dokud nemáme částku krytou rozpočtem.

 

   Tak dobře, všichni po sedmi měsících pochopili, že návrh spolku byl oprávněný. A jak na zasedání ZM zaznělo, spolek si musí žádost podat znovu a město upraví Příkazní smlouvu a město cenu spolku Písecké kočky na krmný den navýší. Spolek si proto podal další žádost, která byla projednána RM 2.11. 2020 a k velkému překvapení se jednalo o jiné ceně:

   K bodu 25) Návrh na změnu přílohy příkazní smlouvy – zajištění péče o opuštěné a nalezené kočky na území města Písek se spolkem Písecké kočky z. s.

JUDr. Veselý – je vyhlášeno VŘ na depozitum pro kočky. V Čechách je cena v průměru 85 Kč, proto je navrhováno už letos navýšit platbu. Současné depozitum chce toto navýšení už nyní pro sebe, ačkoliv smluvně mají ještě 4 měsíce dostávat dávku nižší. Proto navrhuje schválit b) částku 50 Kč.

Ing. Hladík navrhuje schválit částku 85 Kč.

MUDr. Němeček – je-li průzkum ve výši 85 Kč, navrhuje tuto částku.

Usnesení č. 627/20

Rada města schvaluje změnu přílohy č. 1 příkazní smlouvy se spolkem Písecké kočky z. s., se sídlem Nezamyslova 396, 397 01 Písek, IČO: 06656803 týkající se zajištění péče o opuštěné a nalezené kočky na území města Písek, a to změnou sazby na 50 Kč včetně DPH za krmný den.

Hlasování o návrhu Ing. Hladíka: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 4

Hlasování o návrhu JUDr. Veselého: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

 

   Chápu, že zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady města se osekají na nejnutnější minimum, ale četla jsem ty věty několikrát a nechápu je.

   Zkusím je tedy rozebrat – V Čechách je cena v průměru 85 Kč, proto je navrhováno už letos navýšit platbu. –jediné depozitum, se kterým má letos Město Písek uzavřeno smlouvu, je spolek Písecké kočky a proto už podruhé žádá o změnu v příkazní smlouvě, pro koho jiného by ta cena měla platit v letošním roce? Pro nová depozita bude uplatněna v příštím roce přece, do nového rozpočtu města.

Současné depozitum chce toto navýšení už nyní pro sebe, ačkoliv smluvně mají ještě 4 měsíce dostávat dávku nižší. Znova, spolek si už jednou požádal v lednu, v únoru projednáno, nyní samo město navýšilo částku na krmný den, na zasedání ZM jasně zaznělo, že je současná částka podhodnocená a  jsou to peníze na letošní rok a spolek že si má podat žádost na navýšení ceny krmného dne. Tak v čem je problém, dodatky ke smlouvám RM schvaluje jak na běžícím pásu, u staveb a navýšení ceny stavby dokonce pravidelně.

Proto navrhuje schválit b) částku 50 Kč. Ing. Hladík navrhuje schválit částku 85 Kč.

MUDr. Němeček – je-li průzkum ve výši 85 Kč, navrhuje tuto částku. Pro čtenáře, to b) znamená b) schvaluje s připomínkami. Připomínky nejsou písemně zaznamenány, pokud nějaké zazněly, takže nevíme, proč je navrženo pouze 50,- . Jak správně upozorňují radní, částka 85,- Kč/den je už v rozpočtu města zahrnuta přijatým usnesením pro tento rok. Není tu tedy zaznamenán jediný argument, proč třetí místostarosta navrhuje částku jinou, nižší než na jaké se usnesli zastupitelé. Zvláštní, nemyslíte?

 

   Třetí místostarosta má dohlížet na životní prostředí, do kterého péče o opuštěná, toulavá zvířata patří, a tuto péči má město vykonávat ze zákona. Když se na tu věc podíváme jen od začátku roku, je tu vidět boj třetího místostarosty proti kočkám, potažmo spolku Písecké kočky evidentně. Donedávna byly kočky opomíjeny, dokonce vedení města popíralo svou povinnost se o zvířata v této kategorii starat. Většina těch peripetií byla různě popsána, zdálo se, že se ohledně péče o kočky posouváme kupředu, ale třetí místostarosta se snaží veškerou tuto snahu bojkotovat.

   Podařilo se uzavřít smlouvu se spolkem Písecké kočky na depozitování opuštěných zvířat, a spolek zjistí, že ceny za své služby podhodnotil, ale třetí místostarosta jejich žádost u žádného ze schvalovacích orgánů nepodpoří. Dokonce je do Písku na pracovní poradu svoláno několik starostů nejbližších měst, kde dojdou všichni ke shodě, že není třeba útulek pro kočky. Pomalu to vypadá, jako by si třetí místostarosta jistil území, kde jej nikdo v jeho boji nepodrazí tím, že by se o kočky chtěl postarat.

   Když tedy spolek městu vypoví příkazní smlouvu, protože za podmínek v ní ujednaných nelze dělat dílčí změny, konečně se město probere a usnese se, že je třeba tato zvířata depozitovat a starat se o ně (možná si na to třetí místostarosta také nechal udělat posudek, jako starostka města, kdoví). A na depozitování zvířat se vypisuje výběrové řízení – ,Depozita pro zajištění dočasné péče o kočky“, do kterého se nikdo nepřihlásí (nebudu rozebírat, zda si za neúspěch nemůže město samo s ohledem na vypsané podmínky) a místostarosta při projednání návrhu spolku na navýšení ceny za krmný den dobře ví, že nemá za spolek náhradu a přesto radním doporučí jinou cenu za krmný den, než se usnesli zastupitelé.

   Pochybuji o tom, že se třetí místostarosta snaží ušetřit ze schváleného rozpočtu nějakou kačku, domnívám se, že se jedná o jeho vlastní osobní souboj se spolkem, s opouštěnými zvířaty, že tu jednoznačně převládá prosazení vlastní moci i za cenu porušení zákona.

 

   První výběrové řízení na depozitování opuštěných koček bylo ukončeno, nepřihlásil se nikdo, momentálně probíhá druhé výběrové řízení. Příkazní smlouva spolku Písecké kočky o depozitování koček pro město končí, k ukončení smluvního vztahu dojde k datu 01.03.2021. Že se do té doby nenajde žádný zájemce o tuto práci je vysoce pravděpodobné. A na veřejnost se nedostala informace o postupu města v případě, kdy nebude mít smlouvu s nikým na dočasnou péči o kočky.

 

   A přitom se tu celou dobu nabízí jedno z nejlepších řešení, řešení, které se probírá už několik let, zřízení městského útulku pro kočky. Na místě, které vloni město samo vytipovalo a nabízelo jako vhodné pro umístění koček v dočasné péči.

   Statek v Purkraticích. Statek je prázdný, je v majetku města, nic nebrání tomu vybudovat tam zázemí pro dočasnou péči o nalezené opuštěné kočky.

Navrhuji, aby nyní město ve statku v Purkraticích vybudovalo útulek pro kočky.


 

0
0

Diskuze k článku +

4. 12. 2020 (12:45)  –  Michaela Šťastná

0
0

Na včerejším zasedání ZM se ve druhé otázce zeptala předsedkyně spolku Písecké kočky třetího místostarosty na důvod, proč navrhl sníženou částku na krmný den při jednání RM minulý týden.
Odpovědi se nedočkala, protože třetí místostarosta argumentoval nesouvisejícím článkem z Příkazní smlouvy, nevysvětlil, proč RM nedodržela usnesení ZM s pevně navrženým tarifem platby.

K mému velikému překvapení se pouze jediný zastupitel (Martin Brož)přihlásil a zeptal se, proč se tak stalo, proč třetí místostarosta navrhl částku nižší. Ani on nedostal odpověď, ale pozor, z přítomných 23 zastupitelů byl jediný, kdo to chtěl vědět.
ŽÁDNÉHO jiného zastupitele nezajímalo, proč RM nedodržuje jejich usnesení. Úplně přesně nevím, jak si to vysvětlit. Nezajímá je, jak je s jejich vůlí nakládáno? Nezajímá je, o čem hlasují a jak je plněno jejich usnesení? Je jejich výkon ve funkci zastupitele dostatečný?

Další zastupitel (Josef Soumar), který se přihlásil o slovo, se pokusil navrhnout cestu k možnému smíru mezi spolkem a třetím místostarostou, jako řešením k otázce první, a to kdo se ve městě postará o nalezená zvířata od 1.3. 2021, protože spolek již tuto práci pro město vykonávat nebude. Ale ani jeho nezajímalo, proč není dodrženo usnesení zastupitelstva ohledně úhrady za krmný den.

Výkon funkce zastupitele je práce pro město. Zastupitelé jsou za tuto práci odměňováni. Zastupitelé jsou svými rozhodnutími nadřazeni radě města. A včera bylo 22 z nich dočista jedno, jak se jejich usnesením rada města řídí, jak zbytečně vyvolává problémy a jak svým jednáním zadělává na další.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.