Přihlášení

Sliby místostarostů s platností 29 dnů

5. 12. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Dívala jsem se na několik pořadů uvedených v televizi v souvislosti s výročím sametové revoluce. Znovu se mi připomenuly pocity té doby, a v kombinaci se současností jsem přemýšlela, co se stává startovním okamžikem pro rozhodnutí, že už toho všeho bylo dost. Přemýšlela jsem, jaký potřebuje dnešní společnost lidí impuls, aby se rozhodla, že takhle to dál nejde. Souvisí s tím nálada v celé zemi, já zůstávám v rovině našeho města.

Co bude oním impulsem k tomu, abychom na úrovni našeho města narovnali pokřivené vidění dnešního světa, abychom si dopřáli správu města z lidí, kterým můžeme důvěřovat a s klidem se věnovat vlastním životům. Nevím, nepřišla jsem na nic konkrétního, jen jsem zjistila, že s tou důvěrou to bude velká potíž.

Často upozorňuji na nedostatečně zpracované důvodové zprávy v materiálech pro jednání zastupitelstva. Jednak to přidělává práci zastupitelům se sháněním informací, zároveň to vnímám jako pohrdání veřejností, pro kterou není potřeba dodávat dostatek informací o tom, co má být ve městě projednáním uskutečněno.

A zčistajasna se objeví důvodová zpráva jako z učebnice. Podrobná, obšírná, plná snad všech informací. Její předlohou je žádost k prodeji pozemků v průmyslové zóně, fyzické osobě, za účelem novostavby další výrobní haly.

Už jednou jsem podobnou žádost četla, byla to opakovaná či rozšířená žádost na pronájem pozemků k provozování lyžování na Šarláku. Tam chtěl žadatel vybudovat lyžovačku na rybníku, na břehu a přilehlé louce chtěl mít velké molo s barem a zázemím pro lyžování. Nedostatečně připravenou žádost pro neexistující firmu tehdejší rada města dokonce schválila! Proti návrhu se vyjádřily některé odbory, i veřejnost se ohradila, došlo na další projednání radními, dodatečně žadatel založil firmu, která měla lyžování provozovat, dodal přepracovaný projekt, s jinými parametry prostoru u Šarláku, a hlavně – podle všech připomínek přepsal svou žádost na další jednání rady města.

 

Přesně takto stylizovanou žádost nyní podal žadatel ke koupi pozemku v průmyslové zóně, na pozemek, který je ornou půdou, nepřipravený pro technické využití (kanalizace, silnice, trafostanice…), stále nesmyslně zařazen podle územního plánu do průmyslové zóny, což se má prověřit v rámci 2.změny územního plánu. V minulosti si na těchto pozemcích měl rozšířit výrobu jeden ze stávájících závodů, ale z prodeje pozemků sešlo. Zatímco u Šarláku vznikla firma až po schválení pronájmu RM, zde ji žadatel nejspíš vlastní, ačkoliv ji ve své žádosti nejmenuje.

Tak tahle žádost obsahuje odpověď na všechny ty připomínky, uváděné v souvislosti s prodejem pozemku v minulosti, a ještě přidává další kladné body, které mají zastupitele přesvědčit o tom, že právě tento žadatel je ta rezerva, na kterou město čekalo.

Co mám na mysli? Pozemek leží příliš blízko obydlené části Purkratic. Proto bylo v minulosti požadováno oddělení zóny od obydlí zeleným pásem, ochrannou zelení, která by částečně tlumila hluk a prach z provozovny. Žadatelem je tato plánovaná zeleň respektována, navíc navržena rozšířením o další metry! Dále prý žadatel postaví na vlastní náklady silnici, která povede do jeho firmy a auta nebudou jezdit přes Purkratice. A protože je současným trendem vysazování stromů do měst, je tento zelený pás doplněn alejí stromů!

Zde jsem se poprvé zarazila nad bohulibostí záměru a jeho popisu předloženém k jednání. Žádost neobsahuje tuto pasáž, zmíněnou v důvodové zprávě:

<< … Žadatel předpokládá výsadbu plodonosných stromů a keřů tak, aby tato zeleň plnila funkci nejen izolační, ale i estetickou, či potravní. Detailní návrh ozelenění bude součástí žádosti o územní, či stavební řízení. …>> Vysvětlení pro to, jak předkladatel přišel s něčím, co není obsaženo v žádosti, je prosté, žadatel jednal osobně přinejmenším s předkladatelem.

Nic proti ničemu. By bylo, kdyby se touto žádostí nedegradovalo jednání radních vůči zastupitelům (a veřejnosti) na nedůvěryhodné.

Ona žádost byla podána 14.10. To znamená, že radní na svém jednání RM dne 21.10. o této žádosti věděli, když usnesením přijali Podnět Komise pro urbanismus a architekturu v rámci pořízení změny č.2 Územního plánu Písek do kterého bylo navrženo pro zastupitelstvo projednávat lokalitu, o kterou má žadatel zájem. Zastupitelstvo se tou lokalitou zabývalo už v prosinci minulého roku a usneslo se, že právě v rámci pořízení změny č. 2 územního plánu bude lokalita na žádost obyvatel Purkratic vyloučena z průmyslové zóny.

Já si dovolím dokonce spekulaci, že radní o záměru žadatele něco věděli už v září, kdy byl komisi pro urbanismus a architekturu předložen k posouzení seznam lokalit, které město požaduje zařadit do 2. změny územního plánu a právě proto bylo navrženo o lokalitě jednat znovu, tedy účelově. Kdyby totiž radní dodrželi své sliby z minulosti, sami by lokalitu s upraveným pásem pro zeleň poslali zastupitelům k projednání už v prosinci, což se nestalo. Anebo by lokalitu v září komisi URA nepředkládali k posouzení vůbec, protože už o ní bylo usnesením zastupitelů rozhodnuto právě v prosinci.

Na návrh radních se tedy lokalita vrací v listopadu na stůl zastupitelům, a je jim navrženo, aby zrušili své prosincové usnesení a pokud možno aspoň poslali lokalitu v rámci procesu pořízení změny prověřit. Nejdůležitější je ovšem zrušit předchozí usnesení.

A stalo se, místostarostka Trambová zastupitele zcela vážně ujistila, že město chce pozemek nechat jako rezervu, dokonce připomenula, že vlastně město slíbilo zakomponovat do územního plánu tu izolační zeleň, a ten slib je vlastně příčinou, proč to mají zastupitelé znovu projednávat, cituji ze zápisu:

<< Ing. Trambová –nechceme za každou cenu pozemek, který je poslední volný, zastavět.

Chceme si jej ponechat do budoucna, už jsme odmítli 3 zájemce. V minulosti jsme při prodeji

společnosti s.n.o.p. chtěli izolační zeleň zakomponovat do územního plánu. Navrhuje usnesení b) dle nově předloženého materiálu. >>

V zápisu chybí její ubezpečení i pro obyvatele Purkratic, že město nechce průmyslovou zónu rozšiřovat. Neřekla popravdě, že na radnici už leží precizně a do detailu vypracovaná žádost na koupi právě tohoto zmiňovaného pozemku, neřekla, že budoucnost je v tomto případě doba pouhého měsíce do dalšího jednání zastupitelů, neřekne o tom zastupitelům ani slovo. Abych nepozapomněla, místostarostku podpořil i místostarosta Veselý, dle zápisu:

<< JUDr. Veselý –neměli bychom hanět průmyslovou zónu, v minulosti přinesla a i dnes městu přináší užitek, např. velmi nízkou nezaměstnanost. Nyní nemáme potřebu zastavět pozemek za každou cenu. Automobilový průmysl neskončí. Podporuje původní návrh –udělat zelený pás a zbytek pozemku si ponechat do budoucna. >>

S návrhem na zrušení prosincového usnesení a ponechání pozemku v průmyslové zóně nesouhlasí v debatě L. Nádějová - za osadní výbor jako jeho předsedkyně a přidávají se zastupitelé J. Soumar, L. Nebes, M. Brož a ten navrhuje usnesení za c) – ponechat v platnosti usnesení ZM z prosince, tedy prověřit zrušení lokality pro průmyslovou zónu. Jeho návrh nepodpořili J. Hořánek, V. Němeček, zdrželi se M. Turek, O. Veselý, P. Hladík, T. Váně, J. Lejčar, K. Vodička, J. Adámek, T. Franců, M. Janovský, P. Trambová, R. Tyll, E. Vanžurová, návrh nebyl přijat.

Takže se hlasovalo o návrhu usnesení :

<< Zastupitelstvo města Písek projednalo požadavek Rady města Písek vyplývající z usnesení č. 633/19 ze dne 21.10.2019 na úpravu rozsahu vymezených zastavitelných ploch Z1-4 a Z1-5 a po projednání nesouhlasí s řešením zastavitelných ploch Z1-4 a Z1-5 v rozsahu vyplývajícím z usnesení č. 633/19 Rady města Písek, ruší usnesení ZM č. 233/18 v bodě 7), ze dne 06.12.2018 a ukládá odboru výstavby a územního plánování, aby v rámci procesu pořízení změny č. 2 územního plánu Písek byla prověřena redukce zastavitelných ploch Z1-4 a Z1-5. >>

Tento návrh byl 18 hlasy zastupitelů přijat.

 

A dnes mají zastupitelé na stole malé Déjà vu v podobě žádosti o prodej pozemku žadateli, žádosti, která vybízí svým precizně upraveným obsahem k tomu, aby nebyla odmítnuta. Prodej pozemku by ovšem znamenal výstavbu nové výrobní haly a rozšíření průmyslové zóny.

Sliby místostarostky Trambové i místostarosty Veselého o ponechání pozemku jako rezervy, o nerozšiřování průmyslové zóny další výstavbou, o ujištění obyvatel Purkratic, že nemusí mít z ničeho obavy, by potom měly význam pouhé vějičky k ukonejšení situace minulý měsíc, k dosažení požadovaného usnesení.

Zastupitelé nebyli v listopadu o situaci zřejmě záměrně pravdivě informováni. Svým usnesením tak vyrobili komplikaci, která celou věc ještě víc zamotá, cituji z důvodové zprávy:

<< Pro úplnost, současný územní plán tedy umožňuje realizaci záměru na celém předmětném pozemku, a to do doby, než nabyde účinnosti změna č. 2 územního plánu Písek. V rámci této připravované změny územního plánu má být prověřena redukce rozlohy zastavitelné plochy Z1-4 (viz. usnesení zastupitelstva města Písek, ze dne 07.11.2019, č. 213/19). V současné chvíli není znám rozsah redukce zastavitelné plochy Z1-4 a tudíž není známo, zda předmětný pozemek nebo jeho část bude i po změně č. 2 stále zahrnut jako součást zastavitelné plochy Z1-4, a nebo bude zahrnut do ploch nezastavěného území jako součást volné krajiny.>>

A rovnou je v důvodové zprávě nabízeno i řešení, (a možná i opravdový důvod zamlčení existence žádosti na minulém ZM a doprovodného mlžení), které je po sečtení všech těch okolností podle mě za hranicí dobrých mravů:

<< Z uvedeného vyplývá, že pokud si investor zvládne vyřídit územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbě za platnosti stávajícího územního plánu, bude oprávněn zahájit výstavbu. A to i v případě, kdy by v rámci změny č. 2 došlo k zásahům i do předmětného pozemku. >>  No fuj.

 

Ke všem těm nedostatkům u důvodových zpráv k materiálům na jednání ZM, k účelovým úpravám Jednacího řádu, které balancují na hraně zákona, k návrhům ukončování diskuze zastupitelů, kteří se snaží získat potřebné informace k projednávaným bodům, k tomu všemu přibylo zatajování důležitých informací vedením města.

Byla bych ochotna přemýšlet o celé anabázi i jinak, jako že třeba zamlčení informací zastupitelům (a veřejnosti) nebyl záměr radních, že ty sliby místostarostů byly myšleny upřímně a že je to celé jen souhra prapodivných náhod a vedení města se v této situaci ocitlo nedopatřením. Jenže pádný důvod, proč tomu nevěřit a přemýšlet o tom tak, jak jsem popsala, je rovnou napsán v důvodové zprávě:

<< Doporučení zpracovatele a předkladatele:

Doporučují prodej pozemku za účelem výstavby výrobní haly. (usnesení a)>>

Ze stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ze dne 4.11.2016, č.j. KUJCK 143387/2016/OZZL/2, uplatněného k návrhu zadání změny č. 1, vyplývá požadavek na zredukování rozsahu požadovaného rozšíření ploch výroby a skladování v průmyslové zóně Písek, ani tohle nikoho nerozhází při prosazování záměru prodat nyní pozemek a rozšířit průmyslovou zónu.

Zápis majetkoprávní komise, kde jsou pro zastupitelé  M. Čapek, K. Vodička, M. Anděl:

<< 2) záměr prodeje pozemku parc. č. 587/1 k. ú. Písek

žadatel–průmyslová zóna Písek –sever Majetkoprávní komise doporučuje prodej pozemku parc.č. 587/1 k.ú. Písek>>

Opravdu velmi pečlivě budu sledovat projednání tohoto prodeje pozemku, už nyní jsem zvědavá, kdo bude s prodejem pozemku souhlasit, třeba se uskuteční i debata, kde se dozvím ještě víc, než je nyní známo. Obávám se však, že pro nabytí důvěry ve vedení města mi to stačit nebude.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

5. 12. 2019 (22:46)  –  Michaela Šťastná

0
0

Neměla bych být zklamaná, dozvěděla jsem se na ZM víc, vám všem doporučuji se podívat na video, až bude na webu města k dispozici.

Dnešní debata k tomuto bodu nejde zjednodušeně okomentovat, kromě toho, že nějakou většinou zastupitelských hlasů pozemek prodali, takže já urputně trvám na nadpisu, ten platí, a moje poslední věta se splnila do puntíku.

Způsob, jakým se zachází s mocí je čím dál víc hrubší, obracení vyřčených vět, napadání řečníků namísto řádného vysvětlení a vysvětlování banalit namísto obhajoby podstatného, tak vypadalo dnešní odpoledne.
Přesto by nebylo dobře dnešní jednání ZM vnímat jako prohru.

Prohru pro obyvatele Purkratic, na které vedení města- koalice a 2 zastupitelé z KSČM neberou ohledy, stejně tak na obyvatele Nového Dvora, jak se dnes ukázalo, na spolek Písecké kočky a samotné kočky, nebo na schválení rozpočtu, který zase obsahuje kontroverzní položky.
To není prohra, to není konec, to je začátek. Na tahu byli ti, co tu místní unylost chtěli změnit, a opravdu se snažili, nyní přichází další kolo, na řadě jsou ti, co si to dnes prohlasovali.
Těm se totiž mohlo dneska zdát snadné přehlasovat opozici, i třeba sveřepým zdržením se hlasování, ale jak to prohlasované obhájí před občany města, před svými voliči?

Připomenu čtenářům video záznam, mezi svátky si určitě najděte chvíli a podívejte se, koho jte si zvolili.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.