Přihlášení

Spalovna odpadu v Písku?

21. 1. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

První letošní zasedání rady města mělo na programu bod nazvaný „ Informace o memorandu o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029.“ Já jsem si sama pro sebe tento materiál přejmenovala na výstavba spalovny odpadu v Písku. Čekala jsem na zápis ze zasedání rady města, protože ani video na webu, ani tiskové zprávy města nás o výsledku projednání tohoto bodu neinformují. Já si myslím, že nejen bod, ale celé téma o tom, co budeme dělat s odpady po zákazu skládkování, je pro veřejnost dost důležité.

  Téma je to zároveň silně diskutabilní. Zákaz skládkování v naší zemi platí od roku 2029, tedy brzy, jde o druhý termín, první byl do roku 2024. Město na toto téma včas reagovalo a ZM přijalo usnesení, ve kterém odmítá stavbu spalovny. Plnění přijatého usnesení a koncepce „Plán odpadového hospodářství města Písek“ z r. 2017 by potřebovalo revizi, domnívám se, že nedošlo k naplnění. A kdoví, jestli projednané memorandum RM není v rozporu s přijatou koncepcí města. Zatímco v roce 2017 se téma diskutovalo alespoň na úrovni zastupitelstva, nyní dochází k jednání rady města bez medializace.

https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pisek-nebude-spalovat-komunalni-odpad-20170310.html

 

   Jedná se o směsný odpad, pro občana je to ten, který vyhazuje do popelnice nebo černého kontejneru. Ve městě poměrně dost občanů odpad třídí podle možností, které nabízí město, třídit lze např. plasty, papír, sklo. Poslední roky bydlím na sídlišti, nedělám si iluze o tom, že těch co třídí je většina, vidím to dnes a denně, co v kontejnerech a kolem nich končí. Přesto se daří vytřídit dost odpadu.

 

   Odpad z černých kontejnerů se skládkuje na skládce na Vydlabech, kterou spravují Odpady s.r.o. A právě tato společnost je navrhována jako zpracovatel odpadu po zákazu skládkování, a to formou spalování. Spalovna by sloužila pro spalování odpadu i pro další města. Spalování odpadu se zdá jako jediná možnost, jak se odpadu zbavit. Nebudu rozebírat, že to není jediná možnost, ale rozeberu, proč se mi dneska nelíbí návrh na její stavbu.

Před tímto návrhem nebyly vyčerpány všechny možnosti recyklace jak tříděného, tak netříděného odpadu. Dejme tomu papír. Donedávna se z modrého kontejneru nevyužíval papír z obalů na vejce nebo ruličky od toaletního papíru, ten se na lince vyhodil a skončil na skládce bez dalšího využití. Podobně je tomu u plastů, skla, plechu … Nedostatečně se zabýváme znovuvyužitím (recyklací) již vyrobeného materiálu. Tím, že papír z obalů na vejce vyhodíme na skládku nebo jej spálíme, musíme vyrobit nový obal na vejce a spotřebovat další materiál. A ten materiál může jednou prostě dojít, protože jen bereme ze zdrojů a nevracíme zpět. Stejné je to plastů, kde se recykluje malá část, zbytek končí na skládce.

 

   Proč to píši. Téma spalovna by mělo být diskutováno veřejně a včas. Pokud se rozhodneme postavit spalovnu v Písku, mělo by se o tom hovořit před podpisem čehokoliv, i memoranda. Nehledě na budoucí posouzení stavby EIA, ne všem občanům se ten nápad může líbit, obzvláště sousedům spalovny. Nejenže se tím předejde možným protestům proti takové stavbě, ale je to přirozená součást komunikace zvolených zástupců občanů se zbytkem obyvatel města, které bude mít takovou spalovnu za souseda.

Ostatní otázky kolem spalovny, jako je doprava odpadů z okolních okresů do Písku, možné znečištění ovzduší a podobné záležitosti ponechám dnes zcela bez povšimnutí, to bude třeba řešit jindy.

 

   Já se zajímám o to, proč se napřed neřeší navýšení možností recyklace odpadů, v rámci města, okresu, kraje. Podle mého by se měl odpad pro spalovnu minimalizovat na to nejnutnější a všechno, co se nechá recyklovat, z odpadu vytřídit. Myslím si, že recyklací zmírníme čerpání vyčerpatelných zdrojů, jako jsou třeba stromy, sklářský písek, mědi, cínu, zinku a dalších. Samostatnou kapitolou je nejen výroba plastů, ale nedostatečnou recyklací spolu s biologickou neodbouratelností výrobků dochází k znečištění Země plasty. Plasty se pak dostávají do vody a potravin, a to je problém budoucnosti. Vidím, že vůle státu v tomto směru je mizivá, u nás musí výrobci produktů žadonit o zavedení vratných obalů (zavedení biologicky odbouratelných obalů), zatímco ve světě je to naopak. To ovšem neznamená, že v kraji nemohou vznikat recyklační zařízení na odpad a teprve jako poslední řešení spalovna.

V příloze (č.27) se můžeme dočíst, že spalovna bude dimenzována na určité množství odpadu. Cituji:

Zásadní pro podporu Memoranda, které má sloužit pro rozhodnutí, zda zařízení pro energetické využití odpadů ve městě Písku vznikne nebo ne je skutečnost, že občané budou odpad produkovat neustále. A i když bude zachováno vysoké procento třídění a recyklace, se zvyšující se životní úrovní a kupní silou obyvatelstva poroste zároveň i celkové množství produkovaného odpadu.

   Není tu vůle snižovat množství odpadu tříděním a recyklací, to by brzdilo spalovnu. V memorandu se města zavazují, že budou do spalovny dodávat přesně stanovený objem odpadu v tunách, podle dnešních parametrů objemu odpadu, nepočítá se se snižováním objemu v příštích letech.

To je hlavní důvod, proč nesouhlasím se stavbou spalovny, proč nesouhlasím s textem memoranda u spalovny a proč chci, aby se toto téma otevřelo veřejnosti už dnes, kdy je nejvyšší čas začít. Poplatek za svoz odpadu od občanů města je jen jedním z bodů tohoto tématu.

   Ze zápisu RM jasně vyplývá, že žádost o dotaci má závislost na množství produkovaného odpadu a ten je určen dnešními čísly, tedy se o snižování objemu odpadu neuvažuje.

 

K bodu 27) Informace o memorandu o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029

Uvedl JUDr. Veselý, vysvětlil možnosti nakládání s komunálním odpadem, kterými se zabýváme a připravujeme s odborem ŽP cca 1,5 roku. Jedná se o energetické využití odpadu, které je finančně velmi náročné. Město Písek a Strakonice vlastní společnost Odpady a přiklání se ke společnému postupu. Předpokladem získání dotace na vybudování takového zařízení je získat potřebné množství odpadu, tj. 50 tis. tun/rok. Došlo proto ke schůzce s okolními městy a návrhu memoranda, které bude spolu s návrhem na založení dceřiné společnosti Odpady předloženo zastupitelstvu města. V současné době máme studii proveditelnosti, nyní zpracováváme studii pro EIA.

Usnesení č. 47/22

Rada města projednala informaci o Memorandu o společném postupu při nakládání s komunálními odpady pro roce 2029 měst Písek, Strakonice, Milevsko, Horažďovice, Vodňany a Blatná.

 

   Město hýří všelijakými modro-zelenými dokumenty. Město se pyšní kdejakým oceněním firem, zabývajících se tříděným odpadem. A město potom souhlasí se spalovnou odpadů, která k provozu potřebuje odpad, hodně odpadu, tím město dokazuje, že mu na třídění nebo recyklaci vlastně nezáleží, spalovna odpadu hodně potřebuje!

 

    Nám všem, kteří třídíme odpad děkuji, věřím, že s tříděním odpadu nepřestanete a zapojíte se do debaty o co nejvyšší znovuvyužití odpadu, co proto udělat a jaký odpad vlastně patří do spaloven. Ti, kdo netřídí, by se ve vlastním zájmu měli debat také zúčastnit, týká se to i jich, přinejmenším u výše poplatku za svoz odpadu.


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

2. 2. 2022 (18:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zvláštní věc. Na programu ZM je zítra také bod Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029. Zastupitelé tak mají "z oleje" schválit poměrně důležitý závazek pro budoucnost města. V minulosti byla sestavena skupina ke skládkování.
A máme tu usnesení ZM U s n e s e ní č. 34/17.
V současnosti se jde rovnou na zastupitele s memorandem na spalovnu.
A když už chybí nějaký ten odborný vhled, proč s tím vůbec zatěžovat občany, že?

Odpovědět

14. 4. 2022 (17:26)  –  Michaela Šťastná

0
0

No, ať už si o EU myslím cokoliv, v tomhle má pravdu.


https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/evropska-komise-zahajila-s-ceskem-rizeni-kvuli-spatnemu-trideni-odpadu-miricich-na-skladku?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.