Přihlášení

Střípky z diskuzí

2. 10. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Střípky nebo útržky toho, co jsem četla při hledání úplně jiných záležitostí, ale které stojí za to si přečíst. Neslibuji, že se pokaždé zasmějete.

< K bodu 47) Akustická signalizace pro nevidomé

Na jednání byl přítomen p. Hrádek – navrhuje v případě realizace umístit na všech křižovatkách.

Ing. Hořánek – podporuje celodenní provoz na všech křižovatkách. Dotazuje se na možnost omezit intenzitu zvuku kvůli případným stížnostem obyvatel bydlících v blízkosti křižovatky.

Pan Hrádek – omezení intenzity je problém, ASN je poměrně hlučná, časem se intenzita snižuje.

MUDr. Tyll – budou se množit stížnosti občanů bydlících v okolí, navrhuje vypínat signalizaci v

nočních hodinách.

Ing. Franců – navrhuje vyhovět žadatelce s umístěním ovládacího signálu pouzena místech, kde se pohybuje.

Pan Anděl – dotazuje se na provoz semaforů obecně.

Pan Hrádek – provoz je nastaven dle požadavků odboru dopravy.

Starostka – navrhuje osadit všechny křižovatky a vypínat tak, jak jsou nastaveny semafory.

Ing. Hořánek navrhuje usnesení 1a) v době od 6 do 22 h denně.

MUDr. Tyll – akustickou signalizaci synchronizovat se semafory.

Ing. Hořánek – navrhuje usnesení – viz níže.

Usnesení č. 386/16 Rada města schvaluje instalaci akustického signalizačního zařízení pro nevidomé na všech křižovatkách ve městě Písku, které jsou řízeny světelně – signalizačním zařízením v režimu souladu s režimem světelné signalizace. >

 

No, to bylo na rozjezd, nechám bez komentáře, dál se dozvíme, že turista se nevyčůrá všude.

< Ing. Hrádek poté informoval o hospodaření společnosti za uplynulý rok.

Ing. Franců – dotazuje se, zda zvažují znovuotevření záchodků na Mírovém náměstí?

Pan Hrádek – v minulosti byl provoz ukončen z důvodů minimální návštěvnosti, opětovně se touto záležitostí nezabývali.

Starostka – město připravuje revitalizaci Mírového náměstí, která bude zahrnovat širší území vč. ulic.

 

Opatření proti radonu, hlavně pro děti bezva zpráva…

< Ing. Sládek – máme radon změřen na všech školách?

Ing. Cibulková – na školách se měřilo z popudu ředitelů ZŠ E. Beneše a ZŠ Tylova, ostatní se neměřili.>

 

Pan Linka chtěl po městu vyšší příspěvek, kdy v ceně byla např. i 8x reklama v České televizi….

Pro rok 2017 stanovila společnost Bohemia JazzFest, o.p.s. termín konání v Písku dne 17.07.2017 s celkovým rozpočtem akce 842 tis. Kč a předpokládá se návštěvnost 2.000 osob. Požadovaná dotace od města Písek byla 300 tis. Kč, ale zastupitelstvo města rozhodlo dne 01.12.2016, na základě návrhu hodnotící komise, přidělit dotaci pouze ve výši 180 tis. Kč.

… bodu 6) Finanční zajištění akce JazzFest 2017

Na jednání byla přítomna Ing. Cibulková – odbor komunikuje s pořadateli akce JazzFest, poslali jsme jim formulář na individuální žádost. Při jednáních byla nabídnuta místo finančního plnění možnost poskytnutí podia a techniky. Pan Linka ale potřeboval garanci ihned a oznámil, že v letošním roce vyškrtává město Písek z programu. Jako náhradu by bylo Centrum kultury schopno v rámci píseckého kulturního léta uspořádat cca 2 večery jazzové.

Ing. Hořánek – forma podpory zlevněním nájmů je v pořádku, poskytnutí dalších finančních prostředků je nesystémové. Navrhuje odložit do doby,než přijde oficiální vyjádření pana Linky.

Ing. Franců – pokud akce neproběhne, jak bude naloženo se 180 tis. Kč?

Ing.Cibulková – dle grantových pravidel jej dostane náhradník, tj.Centrum kultury.

Ing. Franců – budeme dělat pravidla na poskytování individuálních žádostí?

Ing. Cibulková – není třeba,po novele zákona jsme záležitost projednali s finančním odborem, individuální dotace poskytujeme výjimečně, máme pravidla na programové dotace.

Starostka – máme fungující pravidla na dotace, je zbytečné dělat pravidla na individuální dotace.

Ing. Trambová – občané města budou zklamáni, navrhuje např. ve Zpravodaji vydat prohlášení s odůvodněním, proč festival v Písku nebude.

Ing. Sládek – navrhuje usnesení doporučuje, tak si přála většina zastupitelů.

MUDr. Tyll – je dobře, že jazzový večer nezanikne, navrhuje uložit Centru kultury uspořádat akci podobného charakteru.

Starostka – navrhuje hlasovat o společném návrhu Ing. Hořánka a MUDr. Tylla:

Rada města odkládá rozhodnutí do doby předložení oficiální žádosti pana Rudy Linky obsahující kalkulaci nákladů celé akce a ukládá CK pro případ nedoložení požadované kalkulace do 31.3.2017

uspořádat akci podobného charakteru pokud možno již v letní sezóně 2017

Vztah ke strategickému a územnímu plánu:

Poskytování dotací na kulturní aktivity/akce a aktivity/akce cestovního ruchu je v souladu se Strategickým plánem města Písek do roku 2025, prioritní oblast Atraktivita města. >

 

A pozor, stejným metrem všem, i dětem…

< 4) Snížení nájmu v nebytovém prostoru–restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114, Velké nám. v Písku), nacházející se na stav. parc. č. 151/2 vk.ú. Písek

Ing. Hořánek–proběhlo jednání s nájemci, mají zájem nadále provozovat restauraci, smlouva byla po vzájemné dohodě doplněna o zajištění cateringu pro Sladovnu.

JUDr. Průša –problém je, že se jedná o vydražené nájemné, nájemce cenu sám nabídl,pokud neplní své závazky, měla by být ukončena smlouva a vyhlášena nová dražba.

Předkladatel navrhuje usnesení a). Hlasování č. 8 pro: 4 proti: 1 zdržel se:4 Usnesení nebylo přijato

JUDr. Knot navrhuje dohodovací řízení.

Ing. Trambová – firma vysoutěžila nájemné, původní spolumajitel udělal dluhy a odešel, společnost je stále stejná.

MUDr. Tyll navrhuje jako kompromis, vzhledem ke splácení dluhů předchůdce, snížení nájmu na 15 tis. Kč s tím, že budou zajišťovat občerstvení pro Sladovnu.

Pan Anděl – nelíbí se mu, že měníme pravidla uprostřed hry.

JUDr. Průša – pokud nyní bude cena jiná, město změnilo podmínky, mělo by být nové VŘ.

Ing. Hořánek – jedná se o záměr, mohou přijít připomínky.

Starostka – cituje návrh vzešlý z dohodovacího řízení – viz níže.

U sn e se n í č. 73/17 Rada města schvaluje záměr snížení nájmu na 15.000 Kč/měsíc za pronájem nebytových prostor – restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114, Velké nám. v Písku), nacházející se na stav. parc. č. 151/2 v k. ú. Písek pro společnost Vells s. r. o., se sídlem Písek, Velké náměstí 2/22, IČO 28070798 z důvodu zapojení restaurace do aktivní propagace Sladovny a zajištění občerstvení pro návštěvníky Sladovny a pověřuje odbor SM zveřejněním záměru města na snížení nájemného na úřední desku na dobu 15 dnů.

Hlasování č. 9 pro: 8proti: 0 zdržel se: 1 >

 

<< 7) Žádost o snížení nájmu za pronájem nebytových prostor v objektu čp. 155, 156, Putimská

ulice v Písku

Usnesení č. 160/17 Rada města neschvaluje snížení nájmu na 200 Kč/m2 a rok za pronájem nebytových prostor v objektu čp. 155, 156, Putimská ul. v Písku, pro nájemce – Dům dětí a mládeže, Švantlova 2394, Písek, IČO 60869941. >>

 

Až se děti naučí vařit, mohou se přihlásit znovu, třeba budou chtít na radnici bufet.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.