Přihlášení

Studií U Vodáka to neskončilo!

26. 4. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (12) | Vaše názory

Rok se s rokem schází a jako by ani neuplynul. Myslím to tak, že před rokem začalo naším městským prostorem vířit téma nápadu na „zcivilizování“ lokality U Vodáka. Pár měsíců, včetně problematického období letních dovolených, se tohle téma stalo ústředním, myslím, že zasáhlo hodně občanů, a to bez ohledu na pohnutky, proč se o lokalitu zajímali. Besedovalo se, probralo se vše na zastupitelstvu a chvilinku to vypadalo na vítězství rozumu nad … domyslí si každý sám.

   Město loni představilo studii na lokalitu, ponechalo občanům čas na její ohodnocení. Podle výsledku ohlasů občanů byla studie upravena a letos změny provedeny. Občané si totiž nepřáli ŽÁDNÉ změny v lokalitě, jen její řádnou údržbu. Dalo by se říct, že zde zvítězil občan nad nesmyslným nápadem předloženým třetím místostarostou.

   Já si to úplně nemyslela, a nepíšu tyhle řádky s pocitem satisfakce ve smyslu – a na moje slova dojde. Já nemám nejmenší radost z toho, že na moje slova dochází, naopak, zmocňuje se mě zlost. A teď, tady a v tuhle chvíli, si přeji, aby se ta samá zlost zmocnila všech, kteří se ankety účastnili a jsou dnes spokojeni s tím, jak ta anabáze U Vodáka dopadla, a ne jen jich, ale všech, komu na okolí našeho města záleží.

Aby se stejně, jako před rokem, nejen tito lidé pozastavili nad záměrem Lesů města Písek, anebo spíš někoho, kdo na tom záměru chce vydělat.

O čem mluvím? O požadavku Lesů města na změnu č. 2. v územním plánu.

Touto změnou by se část Píseckých hor měla proměnit v tolik (předčasně) reklamovanou REKREAČNÍ OBLAST.

   Občané ve svých vyjádřeních ke studii U Vodáka upřednostňovali současný stav lokality – že je to součást Píseckých hor, přírodní park, a že chtějí lokalitu ponechat v současné “přírodní“ podobě, protože ta je na tom to nejcennější, co tu ještě máme.

 

   A všechny tyhle argumenty nehrají do noty někomu ve vedení města. Žádost na změnu v územním plánu byla sice podána Lesy města Písek, ale to je městská organizace, město rozhoduje o tom, jak bude fungovat. To abychom nezapomněli, odkud vítr vane.

 

   Pokud by došlo k této změně, změní se celé navrhované území v rekreační oblast, kde bude možné realizovat nejen onu loňskou studii U Vodáka, ale další povedené nápady vedení města. Už teď má vzniknout další stezka u Živce, s domečky pro děti, budou se smět stavět parkoviště, sportoviště, procházkové cesty, přístřešky, stolky, lavičky…

 

   Pozor, jakmile se změní územním plánem určení lesa, občan už proti těm studiím nebude mít žádnou legislativní oporu v ruce, zůstane mu jen jeho přesvědčení. Už nebudou potřeba besedy a ankety, všechno si rozhodne město samo.

   Příkladem je průmyslová zóna. Město vymyslelo za podpory státu průmyslovou zónu, tu zaneslo do územního plánu. Později se rozhodlo vyhovět tlaku některých firem a tuhle zónu v územním plánu rozšířilo směrem do města (k obydleným místům). Dneska, když se někdo ozve, že nechce další firmy do průmyslové zóny, hlavním argumentem je, že to územní plán dovoluje (i když HEYCO získalo výrazně pod cenou pozemky od města i tam, kde územní plán průmyslovou zónu nedovoloval!) a jakmile obsahuje něco územní plán, ani uvědomělí zastupitelé to potom nepřehlasují!

  Už by se s občany nikdo nebavil, prostě by si stavby koalice prosadila a hotovo.

 

   Tak tohle s sebou přináší navrhovaná změna. Ještě nemáte dostatečnou zlost, jak město zachází s vůlí občanů, a co víc, s přírodním parkem, který slouží všem občanům a je obdivován právě proto, jaký je? Tak přiliju oleje do ohně.

3.10. 2019. místostarosta Veselý předložil zastupitelům na jednání ZM výsledek ke studii, návrh usnesení:

3.realizaci úprav lokality U Vodáka dle připomínek občanů

a) schvaluje b) neschvaluje c) jiné usnesení

Zastupitelé se rozhodli pro a) a lunapark U Vodáka nepodpořili!

4.10. 2019. ihned druhý den, podává žádost Lesy města Písek na změnu charakteru pozemků lesa- na příměstský les! Takže, protože zastupitelé nevyhověli rozmaru místostarosty, ale vůli veřejnosti, je připravena jiná cesta, a ihned se uskutečňuje.

 

   Jak to, že jsme si téhle poťouchlosti nevšimli, jak to, že si toho nevšimli zastupitelé v okamžiku, když o měsíc později na ZM posílali Změnu č. 2 k posouzení?

Nevzpomínám si na diskuzi k tomuto podnětu na jednání ZM loni v listopadu, nenašla jsem videozáznam, ale ze zápisu z jednání ZM na téma Písecké hory nikdo nehovořil už třeba proto, že v materiálech k projednání bodu o tom byla jen tahle věta:

- zakreslení areálu střelnice dle skutečného stavu v území a vymezení příměstských lesů (požadavek společnosti Lesy města Písek ze dne 04.10.2019)

Zápis z jednání je také strohý:

K bodu 13) Územní plán Písek – Pokyn k zahájení procesu pořízení změny č. 2 územního plánu Písek

Uvedla Ing. Trambová.

Mgr. Fouček – zastupitelům bude předložen návrh na případnou částečnou úhradu od žadatelů o změnu ÚP, až bude zřejmé, co bude schváleno.

J. Soumar – dotazuje se na další postup?

K. Vodička – nyní začne proces zahájení změny ÚP č. 2, kde jsou zařazeny žádosti, které budou zapracovány,celý návrh půjde znovu do zastupitelstva.

Mgr. Fouček – stavební zákon ukládá povinnost předložit konečnou verzi zastupitelstvu města.

 

   Tak, zase se točíme v kole. Důvodová zpráva je velice strohá, občané neměli šanci si vůbec představit, co se v té větě skrývá za úskalí, co to Lesy města chtějí, a nevzpomínám si, že by místostarostka všechny požadavky města jeden po druhém přečetla, natož potom vysvětlila jejich obsah pro zastupitele. Jak se vám to čte, nemáte pocit, že je to přinejmenším podraz, odplata občanům za to, že se postavili za zachování přírodní podoby rybníků U Vodáka?

   Nechtěli jste změny u rybníků, zabereme daleko větší část lesa, a nejen tady, ale zabereme navíc celý les na Hradišti! Myslíte si, že je to náhoda, že by žádost Lesů byla podána stejně, myslíte si, že se s občany jedná na rovinu, myslíte si, že je to takhle v pořádku? Já si to nemyslím.

 

   A moje úvaha – budeme si tam stavět, budovat, rekreovat! Živec už jsme za těžké peníze přestavěli, Honzíčka prodáme developerovi (na hotel, na chatu, nebo luxusní sanatorium), změnou to území rozvolníme přes Flekačky až na Křižatka, je tam i ta střelnice, tak z toho uděláme rezort rekreace, co s přírodním parkem! Přistavíme chatky, stezky, silnice, parkoviště, přineseme do lesa civilizaci. Hradiště to potká taky, ne nadarmo tam máme lyžařský vlek, co k němu něco přistavět, chatičku, hospůdku, prošpikovat les sportovištěm, parkoviště tam chybí, je to moc jenom les. Jo jo, sice je celý kopec nemovitá kulturní památka, ale územní plán to posvětí!

K samotné žádosti str. 42:

9) Požadavek (žádost Lesy města Písek ze dne 04.10.2019) na:

a) vymezení příměstských lesů„nad Amerikou“ (např. pozemky p.č. 2421/1, 2458/1 v kat. území Písek) a „Hradišťský vrch“(např. Pozemek p.č.652/1 v kat. území Hradiště u Písku).Vymezení příměstských lesů má umožní jejich širší využití s ohledem na jejich naučný, sportovní a rekreační potenciál. Vymezené lesy již nemají potenciál fungovat jako hospodářské lesy.

Limity využití území: •Příměstský les „nad Amerikou“–přírodní park Písecké hory,prvky ÚSESRBC787Jarník, LBC201Na Logrech, LBK 243 Jarník, LBK 245 Amerika, LBK 230 U Honzíčka (okrajově), ochranné pásmo Lesního hřbitova, telekomunikační zařízení, radioreleové trasy, objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR, poddolovaná území,

Hradiště–RBC789 Hradiště, ochranné pásmo vodního zdroje II.a –vnitřní vodárenského odběru z řeky Otavy, nemovitá kulturní památka „Hradiště u Písku“,

 

   Nebudu čekat na video ze ZM v listopadu, rovnou mě zajímá, kdo ze zastupitelů věděl, že hlasováním ANO dává souhlas ke změně významu Přírodního parku? Kdo ze zastupitelů v listopadu věděl o plánu udělat z poměrně velkého území Píseckých hor oficiálně rekreační oblast? Kdo věděl o změně pro les na Hradišti? (viz mapa v příloze). Kdo ze zastupitelů s tím opravdu souhlasí?

    Jak to tak bývá, všechno souvisí se vším, patří sem i Honzíček, rybníky U Vodáka, chata Živec, plánová další stezka „pro děti“ u Živce, další na Hradišti, oprava schodů na Jarník, nový lyžařský vlek, spojení Hradiště s městem přes lávku pro cyklisty, mohla bych pokračovat….Najednou se tyhle akce dostávají do jiného světla, a nebojím se sem zahrnout i ty nádrže na Mlakách, které podle projektové dokumentace nejsou nádrže, ale chovné rybníky. Jak se vám to líbí, udělat z lesů rezort rekreace?

 

   Vážení čtenáři, chci vás požádat, abyste se i v době nouze znovu pokusili zasadit o ochranu Píseckých hor, nově i Hradišťského lesa. Přikládám oznámení z úřední desky, kde najdete odkaz na dokument, kde na straně 42 je popsána změna, je tam mapa celého území, pro vaši představu. Pokud vám i dnes záleží na tom, aby náš přírodní park zůstal přírodní a les na Hradišti kulturní památkou, napište svou připomínku ke změně.

   Tentokrát nestačí poslat mail, tentokrát se musí připomínka podat poštou, nebo na podatelně městského úřadu, mailem jen s elektronickým podpisem. Já budu připomínkovat, a pro ty, kteří mají ještě čas, pročtěte si ten dokument i mimo stranu 42, možná se dočtete, že se bude stavět ve vaší blízkosti, že jsou navrženy změny, se kterými nesouhlasíte. I k tomu se můžete vyjádřit.

 

   Ještě jedna prosba. Pamatujte si, prosím, kdo za touto žádostí stojí, kdo chce ničit Písecké hory přírodní park a les na Hradišti, komu je úplně jedno, co občané už jednou v souvislosti se studií U Vodáka vyslovili, kdo si chce za každou cenu prosadit svoje zájmy, bez ohledu na veřejnost. Už dnes můžete vyjádřit nesouhlas s postupem města podáním připomínky k žádosti Lesy města Písek, a u voleb, tak tam můžete vyjádřit, co si o současném vedení města myslíte.

 

Písecké hory jako přírodní park, to je stav, jak vypadají dnes. Definice, jak by vypadaly potom:

 

< Les příměstský – les v bezprostřední blízkosti města či sídelní aglomerace. Termín příměstský nevyjadřuje žádnou funkci lesa ani funkční kategorii, a může být proto chápán pouze jako charakteristika vyjadřující polohu lesa v krajině. Jeho funkční poslání může být různé – může převládat funkce rekreační, ale často také funkce bioklimatická (zmírňování rychlosti větru či teplotních extrémů, zvyšování vzdušné vlhkosti apod.) nebo hygienická (zadržování prachu, mikroorganismů, hluku, regenerace a ionizace vzduchu atd.). Po

Les rekreační – les zvláštního určení, který slouží soustředěné rekreaci občanů v blízkosti větších měst ( pro každodenní rekreaci) nebo v rekreačních oblastech (pro víkendovou či dlouhodobou rekreaci). Charakteristickými znaky rekreačního lesa jsou určité porostní úpravy (volba dřevin, struktura porostů, zvýšení mýtního věku, estetická úprava porostů), omezení některých hospodářských činností (těžká mechanizace, aplikace pesticidů, hnojení) a rekreační vybavení (parkoviště, sportoviště, procházkové cesty, přístřešky, stolky, lavičky atd.). Velikost rekreačního lesa a jeho vybavenost se řídí očekávaným počtem návštěvníků. >

 


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

27. 4. 2020 (07:29)  –  Emilie Kukla

0
0

Videozáznam z 03.10.19 mám k dispozici. V případě potřeby ráda poskytnu. Jinak mohu s článkem jen souhlasit. Mám neodbytný dojem, že jednání městských zastupitelů, i když snad jen větší části, připomíná totalitní doby. U je to zase “o nás, bez nás”, dokonce bych připojila “proti nám”. Nynější zastupitelstvo Město zadluží a to příští, v dalším volebním období, bude naříkat, v jakém stavu finance i celkový stav Města převzalo. Je to stále stejná píseň. Jsme vydáni na milost a nemilost lidí, kteří zřejmě nejsou nikomu ničím povinni. Všeobecně se to ví, a přesto jim to funguje. Když jde o prosazení jejich zvrhlých nápadů neodhlížejí se na nic. Mají prostě dobrý žaludek, a pocit vlastní moci a osobního finančního zisku je jedinou hybnou pákou jejich jednání. Zodpovědnost, morálka, rozum a stud je jim cizí.

Odpovědět

27. 4. 2020 (08:12)  –  Michaela Šťastná

0
0

Město za videa ze ZM platí, mají být veřejná a je v jeho zájmu tuto podmínku dodržet. Pochybuji, že by se na web města vešlo tak málo videozáznamů, že po třech měsících musí být uložena na Píseckem. Ale dobře, jsou na Píseckem, tak nám dejte na web města odkaz, kde je najdeme a na Píseckem se postarejte, aby se dalo přehrát vše uložené… a já se chtěla podívat na listopad, co se řeklo k žádosti lesů o změnu v územním plánu, přesto díky.
Já také tíhnu k tomu používat termín zastupitelstvo, i když vím, že jde většinou o 14 zastupitelů (ti zbylí to odnesou s nimi), a u některých ze 14 si nejsem jistá, jestli by tak nehlasovali, kdyby nemuseli. O to je věc asi děsivější…

Odpovědět

27. 4. 2020 (20:33)  –  Lukáš Nebes

0
0

Dobrý večer přeji,
sypu si popel na hlavu, ale o této změně nevím skoro nic. Ani zpětně jsem to v materiálech podrobně nenašel.
Dne 22. 4. 2020 vyšla veřejná vyhláška, kde pořizovatel oznamuje, že návrh zprávy o uplatňování, bude obsahovat i návrh zadání změny č. 2 ÚP Písek. Na straně 42 se píše o jmenovaném, přesněji bod 9. Na ZM se mluvilo o bodu b) – střelnice, o bodu a) nic nepadlo. Věřím však, že nic ztraceno.

Odpovědět

27. 4. 2020 (22:17)  –  Michaela Šťastná

0
0

Až strašidelné, hasič-popel :-)

Já si vybavuji dotaz na střelnici v souvislosti s výměnou pozemku, a z toho listopadu si pamatuji dotaz pana Soumara, který je všeobecně popsán v zápisu, včera jsem hledala video, to nebylo, takže jsem si víceméně jistá, že se tohle na ZM detailně neprobíralo.

Tak my budeme věřit ve Vás.

Odpovědět

1. 5. 2020 (13:37)  –  Pavel Šebelle

0
0

A co pane Nebes uděláte proto, abyste napravil tento podfuk?

Odpovědět

28. 4. 2020 (00:32)  –  Mgr. Beáta Tisucká

0
0

Pro mě je toto tedy velký šok a dost odporná klička směrem veřejnosti. Sama jsem byla ráda, že město nakonec minulý rok dalo v "kauze úprav U Vodáka" opravdu na lidi, resp. většinu a že pochopilo, o co jde. Že aktivitu, resp. já tomu říkám pseudoaktivitu, jež je namířená zbytečným, s různými zvýhodněnými subjekty souvisejícím, směrem , tak že tuto aktivitu, jak se bude "civilizovat" les apod konečně opustilo. Nejsem proti, aby se kultivovalo, tam kde to smysl má, ale můj ty bože, snad v Přírodním parku, chráněném území Písecké hory, se naopak "kultivovat", stavět, civilizovat nemá ne? Upřímně mi není jasné, jestli jde tak snadno, nebo jestli vůbec to jde, takto chtít najednou toto území vyjmout z té přírodní ochrany? To, když to územním rozhodnutím změní na rekreační oblast, tak to už tam nemá smysl a nic chránit? Kdy v čase se to změnilo, že Písecké hory přestaly být hodnotnou přírodní památkou? Mám za to, že o takových územích rozhoduje kraj a jeho úřady – chápu dobře, že s tímto návrhem města souhlasí? Že odbory životního prostředí toto schválí? Nechce se mi věřit, že v dnešní době, kdy se potýkáme s klimatickou krizí, chrání se kde co původního, přírodního, že město udělá z toho zeleného klenotu města, kterým se staletí pyšní, nějaký rekreační byznys. A že ty kroky mají ve vedení jak vidno opravdu promyšlené. Já nechci přehánet, nechci psát o lunaparku a že to všechno vykácí apod., (protože stále věřím v nějakou soudnost), ale tento uvolněný rámec do rekreační oblasti má úplně jiné podmínky a je mi jasné, že tam větší úpravy nastanou, které by jinak nenastaly, nebo stíženě. A to vnímám jako velký podraz od města na občany, kteří se snažili vést debatu, argumentovat. Vůle vyslechnou , vyhovět, sloužit přáním obyvatel se ukázala být opět jen kašírovanou vějičkou, potěmkinádou, aby se vlk nažral a… Za těchto okolností, skutků a dlouhodbě pozorovaných trendů vedení města nemůže mít mojí důvěru, protože nehraje fair play. Jediné, co ted při všech těch pocitech marnosti přeju je, aby nás (stejně zklamaných, prozřelých) prostě bylo tolik, že se osoby, které takto pěkně nakládají s tím, co jim bylo propůjčeno, ze svých míst odešli…A doufám, že se pak budou vůbec ještě moci uklidnit, stejně jako já, třeba procházkou v píseckých lesích, kolem sasankových porostů a zurčícího potoka. Nicméně bych všem těmto "kultivovačům" přála jejich vlastní medicínu – tedy procházku v lesnatém parku s lanovými můstky s visícími dětmi ;), pár bike parků, single tracků apod. s agresivními kolisty, sem tam nějaký ten disk golf přeletí do hlavy, žáby a další zvěř radši z toho hluku emigrují k lesům nad Protivínem, kde ještě mají klid, ale jinak to bude náramný relax v čisté přírodě pro prací znavené oči/nervy. Ale kdepak – my tady budeme přeci světoví a telefon, ten si necháme zavést až do maštale a i ten les pěkně přebudujeme, aby Evropa čubrněla…Zatímco většina zemí, pokud ne nyní, tak v brzké době, by dala nevím co za čisté, zdravé lesy, pár potoků a biodiverzitu v nich. Takže moc prosím, pro jednou budte světoví včas, ne až za 20 let, kdy už může být važně pozdě na jakékoliv dodatečně kroky v ochraně kteréhokoliv, nejen píseckého, přírodního území…Díky BT

Odpovědět

1. 5. 2020 (14:27)  –  Pavel Šebelle

0
0

Je třeba poděkovat paní Šťastné, že to takto hlídá. V kterém zápisu zastupitelstva to je a na jaké straně, v listopadovém zápisu jsem to nenašel, kdo hlasoval pro?

Odpovědět

1. 5. 2020 (16:08)  –  Michaela Šťastná

0
0

Hmm, tohle nešlo až tak dobře pohlídat, kdyby to šlo, ozvala bych se při projednávání toho bodu na ZM. Nikdo nemohl zachytit podání žádosti, ani její zařazení do bodu Územní plán Písek –pokyn k zahájení procesu pořízení změny č. 2 územního plánu Písek (tedy, Lesy města asi tohle s někým z vedení města konzultují, valná hromada podléhá působnosti RM, nebo také mají dozorčí radu, ve které jsou zastupitelé, takže nejsou všichni nevědomí… )

Konkrétně tato změna byla formulována v materiálech do dvou nicneříkajících vět… proto se ptám i zastupitelů, jestli o této změně – spíš o jejím dopadu na přírodní park a les na Hradišti – vůbec věděli. Uvědomuji si, že spíš ne, že si to, stejně jako já, přečetli a nenapadlo je, o co se tu vlastně jedná.
Navíc, tenhle materiál byl předložen zastupitelům bez příloh, to znamená, že ty mapky většina z nich viděla až nyní…

Z mého pohledu je za takto (záměrně?) nedostatečně předložený bod k hlasování odpovědný především jeho předkladatel (ještě jsem neviděla ten videozáznam…), resp. předkladatelka, teprve potom samotní zastupitelé usnesením. ( 7.11. 2019 – BOD 13)

Odpovědět

11. 5. 2020 (09:31)  –  Emilie Kukla

0
0

Do pátku 22. května lze podat své vyjádření a připomínky k návrhu na změnu územního plánu.
Moc bych prosila všechny, komu na Píseckých horách záleží, do výše uvedeného termínu poslat svůj protest. Měly by se zapojit hlavně Spolky, které mají v programu ochranu přírody. Spolky mohou, dle mých informací, vstoupit do jednání jako účastníci řízení, což je u soukromých osob problematické.
Dovoluji si tímto vyzvat všechny takové Spolky k aktivní účasti.

Odpovědět

11. 5. 2020 (19:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Informace i pro ty z vás, kdo nesledujete dění ve městě. V pondělí zasedá rada města a projedná i tento bod:

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.05.2020

Návrh zadání veřejné zakázky: “Lesní retenční nádrže v povodí Jehnědského potoka –RN1, RN2“

Předpokládaný termín zahájení: 08/2020
Předpokládaný termín dokončení: do konce měs. Listopadu 2020
Rozpočtové krytí předpokl. Hodnoty: Finanční prostředky, 12,5mil. Kč vč. DPH jsou součástí rozpočtu města (kap. 740)…………..


Pryč jsou řečičky o hledání vhodného dotačního programu, město si chce vystavět nádrže na Mlakách za vlastní peníze. Bez ohledu na to, jak s pokladnou města zahýbe dopad ještě neskončeného nouzového stavu kvůli pandemii.

Vloni byl schválen vyrovnaný rozpočet města, výdaje na pandemii posílají město do mínusu a přesto jako furianti vyhodíme víc jak deset milionů za nádrže, u kterých nám dodnes nikdo polopaticky nevysvětlil, jaký užitek nám vlastně přinesou!

Jen houšť, když musí tu sílu moci demonstrovat, proč ne i na tomhle projektu třetího místostarosty, jen mě tak napadá, kam až je vedení města ve svém pohrdání voliči ochotno zajít?

Odpovědět

11. 5. 2020 (20:45)  –  Ondřej Medek

0
0

Sucho a změna klimatu je téma v celém ČR. Je velká škoda aplikovat stále stejné postupy – a stejné chyby. Teď je právě nejvyšší čas zkusit něco nového. O tom vyšel právě článek ve 20. letošním čísle Respektu: Je pozdě, ale právě začínáme https://www.respekt.cz/tydenik/2020/20/je-pozde-ale-prave-zaciname
I kdyby přístup pana Malíka nebyl správný, zásahy do krajiny jsou malé a dají se později snadno změnit, na rozdíl od betonových hrází.

Odpovědět

20. 5. 2020 (00:22)  –  Michaela Šťastná

0
0

Po zveřejnění mého příspěvku se ke mě dostalo pár reakcí na něj, některé se týkaly toho, že v něm nepodávám přesné informace-vařím z toho, co bylo veřejnosti poskytnuto-a tam je těch přesných informací míň než šafránu.

Vyzvala jsem veřejnost k připomínkování (to lze činit na podatelně úřadu do pátku včetně) a záleží na každém, co si do své připomínky uvede, veřejnost jsou laici, odbornost nebo relevantnost připomínky posoudí zpracovatel návrhu změny 2 ÚP.

I ke mě se dostaly zvěsti o tom, co a jak se má nebo nemá psát, dokonce pomýlená informace, že změna v územním plánu již proběhla, nebo že se máme zaměřit jen na jednotlivé prvky, že s tím máme souhlasit, protože je to vlastně změna příznivá… nebudu se v tom hrabat, ani nechci polemizovat s myšlenkovými pochody autorů těchto výroků …
A všem, kdo chtějí podat připomínku:
- pište do připomínky to, co sami považujete za nutné, aby v ní bylo
- nenechte se odradit nikým, kdo vás bude "regulovat" s odkazy na relevantnost vaší připomínky
- nebojte se podat připomínku "amatérsky" sepsanou, i ta od "odborníků" může být chybová
- nebojte se!

I když já sama mám veliký problém nedohadovat se s těmi, kteří – podle mého názoru – nepochopili "správně", o čem taková změna územního plánu vlastně je, jak nevratné je takové rozhodnutí a jaká rizika to s sebou přináší, že jejich chlácholení a utěšování se možností, že později nějak účinně něco (po tom rozhodnutí o změně) půjde v lese měnit je pitomina, doporučuji napsat připomínku podle svého cítění.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.