Přihlášení

Upravené informace nebo čistá fakta?

24. 4. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Zcela nedávno mi prostřednictvím jistého komentáře sdělil třetí místostarosta, že čtenářům poskytuji populistická sdělení, domněnky, které mohou být v rozporu s realitou či pravdou, a účelně zabarvená tvrzení s cílem vzbudit u čtenáře senzaci. V komentářích prý bude místostarosta nabízet lidem vysvětlení a doplní mnou uváděné informace a osobní interpretace. Tedy především u toho, co se jej bezprostředně týká (jednalo se o sdílená kola ve městě). Pakliže já uvádím populistická a snad nepravdivá sdělení, jak je na tom sdělení ze strany města, resp. jeho organizace …

   Máme tu aktualitu zveřejněnou na stránkách města a zkuste se mnou porovnat, jak se veřejnosti „zabarvují“ tvrzení:

 

Odpady Písek chtějí rozšířit recyklační plochy pro zpracování stavebních a dřevěných odpadů

Společnost Odpady Písek, s. r. o., provozuje v areálu ve Smrkovicích skládku odpadů, kde se likviduje ročně přibližně 25 000 tun odpadů skládkováním, a dále dotřiďovací linku odpadů, na níž se ročně dotřídí 3 500 tun papírových a plastových odpadů, které se předávají k materiálovému využití. Od roku 2020 provozuje společnost recyklační plochu pro zpracování stavebních a dřevěných odpadů, kam se ročně přiváží 5 000 až 6 000 tun stavebních a dřevěných odpadů, které se zde recyklují a dále využívají.

Odpady Písek požádaly o navýšení kapacity recyklační plochy pro zpracování stavebních a dřevěných odpadů z 5 000 na 30 000 tun. „Důvodem této změny není nárůst přijímaných odpadů na recyklační plochu. Nemáme omezený roční příjem odpadů, ale recyklovat můžeme ročně pouze 5 000 tun, zbytek přijímaných odpadů by se tedy nemohl recyklovat, ale musel by se likvidovat skládkováním. Hlavním naším záměrem je tedy odklonit co největší množství vhodných odpadů z nejhoršího možného způsobu likvidace – skládkování a jeho přesunutí na recyklaci a jeho následné využití,“ vysvětlil jednatel společnosti Odpady Písek Jakub Šimoník.

Zvolená hranice 30 000 tun odpadů byla stanovena jako maximální roční hranice, jež vychází ze současného množství odpadů, které jsou v současnosti přijímány na skládku Vydlaby. „Zamýšlené zvýšení kapacity nevychází z žádného zamýšleného pravidelného nárůstu dopravy odpadů. Nejedná se ani o rozšíření nebo stavbu nové linky nebo plochy, recyklace bude prováděna na stávajících plochách v areálu skládky,“ zdůraznil Jakub Šimoník. Drtící technika, která se používá při recyklaci, je přivážena pouze na samotné drcení, až po nashromáždění potřebného množství odpadů (5 000 tun ročně). „Zamýšlený nárůst kapacity recyklační plochy by znamenal i snížení nákladů na samotnou recyklaci, protože by se stavební a dřevěný odpad mohl recyklovat jednou za dva nebo tři roky,“ dodal Jakub Šimoník. Odpady Písek, s. r. o.

 

Aktualita: … Nejedná se ani o rozšíření nebo stavbu nové linky nebo plochy, recyklace bude prováděna na stávajících plochách v areálu skládky,“

Dokument EIA: Oznámení bylo již připraveno k podání v roce 2021, včetně všech doprovodných stanovisek / vyjádření (soulad s ÚP, NATURA), avšak teprve Změnou č. 2 Územního plánu Písek došlo k rozšíření ploch areálu o další zastavitelné plochy západně od skládky. Plocha areálu je rozšiřována na pozemky, resp. části pozemků parc. č. 581/13, 581/15, 583/1, 583/2, 583/4, 583/5 v k.ú. Smrkovice. Důvodem bylo vyčerpání již v územním plánu jednou navrženého rozšíření. … Plochy budoucích deponií budou provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení podzemních a povrchových vod a okolních ekosystémů. …. Celková plocha zájmových pozemků je cca 3,3 ha. ….

 

Aktualita: Důvodem této změny není nárůst přijímaných odpadů na recyklační plochu.

Dokument EIA: Množství materiálu přiváženého do areálu ze stávající spádové oblasti a odváženého z areálu se zvýší proti stávajícímu stavu….

 

Aktualita: „Zamýšlené zvýšení kapacity nevychází z žádného zamýšleného pravidelného nárůstu dopravy odpadů…

Dokument EIA: K celkové dopravě na příslušných silnicích (zejména silnice III/1402) připočteno navýšení vozidel odpovídající předpokládané kapacitě zařízení 30 tis. tun/rok (navýšení o 25 tis. t/rok proti stávajícímu stavu), které vypočetl pořizovatel této studie na 45 jízd/den (v součtu za oba směry – do zařízení i ze zařízení) nákladních vozidel do 7,5 t a 4 jízd/den kamionů do 20 t. Navýšení o 25 tis. tun/rok odpadu na vstupu při nákladu 4 – 5 tun v průměru vyvolá při provozu pondělí – pátek obousměrně 45 jízd/den. Cca třetina materiálu zůstane v areálu pro stavební účely, třetina se odveze auty, která přivezla odpad v rámci vytížení vozidel a třetina se odveze kamiony s tonáží do 20 tun (kamiony obousměrně v průměru 4 jízd denně při provozu pondělí – pátek).

 

Aktualita: „Zamýšlený nárůst kapacity recyklační plochy by znamenal i snížení nákladů na samotnou recyklaci, protože by se stavební a dřevěný odpad mohl recyklovat jednou za dva nebo tři roky,“ dodal Jakub Šimoník.

Dokument EIA: Technologie na recyklaci stavebních odpadů a dřeva bude v provozu jen po určité období v roce – zadavatel studie, firma Odpady Písek, s.r.o. předpokládá Rozšíření recyklační plochy pro zpracování stavebních a dřevních odpadů v areálu stávající skládky přibližně po dobu 6 týdnů v roce 8 hodin denně v rámci běžné pracovní doby.

 

Já nejsem úplně udivena rozdíly v podávaných informacích, děje se tak dlouhá léta, žádní zvolení se takové možnosti nevzdávají.

 

https://www.mesto-pisek.cz/odpady-pisek-chteji-rozsirit-recyklacni-plochy-pro-zpracovani-stavebnich-a-drevenych-odpadu/d-50293/p1=29518

 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC1066?lang=cs

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.