Přihlášení

Vedení města se zase chlubí studií, modrozelenou

20. 7. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Rada města v pondělí schválila dokument Studie modrozelené infrastruktury města Písek. Jak uvádí materiály na zasedání, rada města schvaluje Studii modrozelené infrastruktury města Písek, jako závazný dokument při realizaci investičních akcí na území města Písek ve veřejném prostoru. Prý by výsledkem mělo být, že projektanti budou nuceni se těmito opatřeními zabývat a budou je zapracovávat do projektů jednotlivých investičních akcí. No, materiály však vůbec neuvádí, jakým způsobem bude městem studie prosazována do praxe.

   A lze vůbec poznatky závazné studie považovat za relevantní k respektování, nebo je třeba se na základě studie zabývat zhotovením závazného plánu města? Já ve studii našla pouze podobné návrhy a shrnutí situace ve městě, stejně jako v jiných, již přijatých dokumentech. Ve studii se doporučuje a na příkladech ukazuje, jak a co by se mělo udělat. Nikde se neuvádí konkrétní místo a konkrétní opatření, která by byla závazná pro projektanty staveb. A ani tisková zpráva nezmiňuje, že na přijatou závaznou studii naváže nějaký závazný plán, nemohu si pomoci, jak bude město vymáhat třeba průlehy u komunikací, závlahový záhon, propustnou dlažbu parkovišť, zelenou střechu, vsakovací šachty a další doporučovaná opatření?

   Počasí v posledních týdnech dokazuje, že má moc a rozhoduje o tom, jak se nám tu bude žít, nám nezbývá než se přizpůsobit a drobet z toho i něco vytěžit. Nejen ve městě, nejen na poli, ale na celé planetě. Ve většině lidé rozumí tomu, že je třeba změnit svůj postoj k údržbě zeleně ve městě kvůli oteplování, ale také k zadržování vody, kterou nám zdarma poskytnou deště.

Obojí spolu souvisí, pro anglické trávníky je třeba anglické podnebí a to my v Čechách nemáme.

   Letos se ve městě pokračuje v trendu posledních let, trávníky jsou sečeny šetrněji, kde je to možné i za použití mozaikové seče. Jednoznačně lze tento způsob péče považovat za výhodný pro město, trávníky i lidi. Vyšší tráva zachycuje prach, který potom nedýcháme, ochlazuje prostor, chrání zem před erozí. Kdo si těchto výhod ještě nevšiml, a přesto remcá, že trávníky kvetou, tráva je vyšší a není to hezké, je pozadu ve vzdělání. Dokud budeme na zeleň stále pohlížet jen jako na něco, co se nám líbí nebo nelíbí, nechápeme základní principy životního prostředí, kterého jsme součástí a je třeba se dovzdělat.

 

  Poslední dva roky novému způsobu péče o trávníky vycházely počasím vstříc a město zůstalo zelené až do pozdního podzimu. Letos to počasí tolik „nespolupracuje“, kdyby v červnu nepřišly v poslední chvíli vydatnější deště, našla by se ve městě místa, kde to trávník vzdal úplně. Před dešti totiž tráva zpomalila růst po sečení a místy uschla.

   Takže napršelo, trávníky se vzpamatovaly a zase přichází vedro, které spaluje i zelenou trávu. Momentálně Městské služby pozastavily sečení trávníků, což je jedině v pořádku, přesto se nepodaří ochránit všechnu zeleň. Protože změna sečení (nebo pozastavení sečení) je jen půlka péče, která zajistí prosperující zeleň ve městě, tou druhou půlkou je dostatek vody, ze které zeleň žije. A v tomto směru nemáme v městském prostoru téměř žádná opatření, ačkoliv se o tématu vody hovoří už léta.

 

   Město v posledních letech přijalo několik dokumentů se studiemi, co je třeba dělat proto, aby se dešťová voda zadržela v travnatých plochách, aby netekla do kanálu, ale zavlažovala dřeviny, aby se zasakovala na parkovištích, aby se shromažďovala v nádržích v parcích nebo i jinde a zpětně používala k zalévání.

   Jenže o takových opatřeních se jen píše a mluví, i dlouho debatovaná změna v údržbě zeleně se začala, jinde již fungující, se uchytila před třemi (?) lety. V posledních letech nechalo město zhotovit několik takových dokumentů:

* Povodňový plán obce s rozšířenou působností Písek

* Akční plán udržitelné energetiky a adaptace dokument SECAP

* Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility města Písek

* Pasport zeleně

* Vstupní ornitologicko-krajinářská studie

* Zásady správné zemědělské praxe na pozemcích ve vlastnictví Města Písku

 

   Tyto dokumenty přijalo město, některé z nich již před lety a tím to hasne. Od té doby vzniklo mnoho staveb, investičních akcí a do projektů se využily poznatky z těchto dokumentů kde? No nikde, a nejjednodušší výmluva je ta, že nejsou závaznými dokumenty. V rozporu se zjištěními a doporučeními v přijatých dokumentech umožňují změny v územním plánu města vyšší procento zastavěnosti u některých pozemků, a to i u pozemků sloužících jako zahrady a sady.

   Studie modrozelené infrastruktury města Písek se stala usnesením RM závaznou, z mého pohledu však nepřináší konkrétní opatření na konkrétní místa ve městě a okolí. Je možné, že to v textu studie nevidím jen já, podle zveřejněných informací to prý bude … všechno bude …

   Stejné je to s přijetím podobných doporučujících dokumentů, třeba Generelu cyklistické dopravy města Písek a rekonstrukcí Zeyerovi ulice, kam se cyklisté nevešli a Zeyerovu ulici objíždí ulicí Sadovou! A v jiných opravovaných ulicích tomu není jinak. K čemu je pak generel …

Modrozelený plán město dávno má, ale nepracuje se s ním v projektech akcí, nebo se vymluví na nedostatek financí.

   Inu což, tak si nyní počteme zase pár lákavě vypadajících titulků, poplácáme se za zeleno-modrou iniciativu po ramenou a já jsem tedy zvědavá, kdy se začne tato studie přenášet do praxe. Tak určitě se o tom bude psát, jak developer ochotně přistoupil na požadavky vyplývající ze Studie modrozelené infrastruktury města Písek.

A to nepíšu jako nadsázku, já se opravdu těším na propustnou dlažbu, nejen na parkovištích, na výměnu obrubníků, aby voda z chodníku netekla do kanálu, ale pod stromy, na zelené střechy, prostě na všechna ta navržená opatření ze studie ohledně vody i zeleně města.

 

 

Tisková zpráva uvádí, že studie bude dostupná veřejnosti. Zcela to nechápu, protože dostupná už veřejnosti je, v materiálech RM:

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=45843

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=45842

P.S. Na mapkách vidíme, jak na tom jsme, v textu se dočteme, že to není žádná sláva.

0
0

Diskuze k článku +

24. 7. 2022 (13:27)  –  Pavel Šebelle

0
0

Dotaz trochu mimo článek: paní Šťastná mám otázku, vy to pozorně sledujete. Co se postavilo v Písku za současného vedení radnice v posledním volebním období, za minulé 4 roky? Mně napadá jen malé parkoviště na sídlišti na Hradišti a opěrná zeď v Zeyerovce. Ještě se něco dělalo kromě horkovodu a opravy silnic?

Odpovědět

25. 7. 2022 (18:37)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Šebelle, seznam přímo nemám, ale určitě lze vyhledat podle podepsaných smluv o dílo nebo vypsaných veřejných zakázek, např. na https://www.mesto-pisek.cz/rozvoj%2Dmesta%2Dinvestice/ms-29993/p1=29993

Odpovědět

24. 7. 2022 (15:09)  –  Pavel Kozelka

0
0

Ze zkušenosti mohu říci, že obavy vyjádřené v článku jsou zcela nedůvodné. Bude-li mít úřední osoba zájem na tom, aby projekt byl realizován, pak pro ní není problém se s podmínkami vypořádat. Podle mého názoru se jedná pouze o prostředek, jak znemožnit realizaci projektů, které se nebudou někomu líbit.

Je to stejné jako s nedodržováním závaznosti územního plánu. Ačkoliv je na jedné straně je závazně stanovena minimální výměra stavebního pozemku a jeho nejvyšší zastavěnost, pro stavební úřad to v praxi znamená pouze tolik, že je na jeho volbě jak důkladně se bude žádostí zabývat.

Jak snadné je opustit principy právního státu je zřejmé např. z jednoho z rozhodnutí, kdy odbor dopravy jako speciální stavební úřad označil znalecký posudek vyhotovený žadatelem za rozhodnutí správního orgánu, které je pro něj závazné, a proto uváděl, že ačkoliv s žádostí nesouhlasí musel této žádosti z důvodu že znalecký posudek představuje – akt orgánu veřejné správy – vyhovět.

A pokud Vaše fantazie nesahá tak daleko, abyste zjistila, jak úřední osoba mohla dospět k závěru, že v případě znaleckého posudku se jedná o akt orgánu veřejné správy, pak nezbývá než citovat:

"Znalecký posudek je opatřen úředním razítkem o průměru 36 mm s malým státním znakem, pročež jej správní orgán považuje za akt veřejné správy."
[…]
"Správní orgán přitom vycházel z premisy, že relevantním podkladem pro jeho rozhodnutí je toliko závěr znaleckého posudku, neboť správní orgán není příslušný zkoumat a posuzovat skutečnosti ( podklady a úvahy ) , které k vyslovení tohoto závěru znalce vedly. Odpovědnost za správnost a zákonnost jím vydaného znaleckého posudku je podle názoru správního orgánu
věcí občanskoprávní odpovědnosti znalce. Protože však řízení o určení právního vztahu je řízení postavené na důkazech předkládaných účastníky, a protože žádný z účastníků nepředložil důkaz / posudek prokazující opak, rozhodl správní orgán na základě posudku konstatujícího, že předmětná stavba byla zahájena, ač se sám se závěrem tohoto posudku neztotožňuje.".

Odpovědět

25. 7. 2022 (18:40)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nedělám si iluze, že nastanou nějaké významné změny, co se dodržování nějakých přijatých příkladů "coby jakby" týče.
Přijetí studie mi přijde zcela zbytečné, když v ní není jasně vyjádřeno přání (plán) města. Studie jen kopíruje možnosti, které jsou stejně tak už obsaženy v jiných dokumentech města. Ano, je možné, že leckomu se budou klást "zelenomodré" podmínky nekompromisně, někdo jiný o nich ani neuslyší …

Není to jen územní plán, který se u nás naprosto nekoncepčně začal měnit poslední volební období, kdo si o změnu napíše, tomu ji zastupitelé schválí, mají totiž tu moc; který se dá obcházet, ale i vyhlášky města. Výška nově postavených budov v širším centru města je určena vyhláškou, ale stačí souhlas úřadu a architekta města a jde se o dvě tři patra výš.

Příkladů je v každodenních maličkostech spousta i bez přímé účasti úřadů, např. nedávno opravený povrch komunikace pod hřebčincem. Bylo potřeba komunikaci vyspravit, o tom žádná. Pokud se podíváme na starší snímky, zjistíme, kolik zeleně podél komunikace padlo v tomto úseku za oběť asfaltu, asfalt nebyl nikdy tak blízko kmenů stromů, komunikace se rozšířila notně. Nebo že zmizel odvodňovací kanál v horní části silnice, před a za zastávkou MHD a není nahrazen naspádováním, aby voda tekla třeba do zeleně. Porovnáme-li úpravu komunikace podle zelenomodré studie z doby před třiceti i více lety a dnes, vítězí minulost.
Pokud není vůle opravdu něco změnit a změnu dodržovat, pak snadno zvítězí i razítko jistých rozměrů.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.