Přihlášení

Veřejné projednání změny územního plánu u kasáren

18. 10. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Pokud vás zajímá územní plán Žižkových kasáren v podobě, kterou schválilo zastupitelstvo před volbami a podle kterého by se měla vytvořit nová městská čtvrť, poznamenejte si listopadové datum veřejného projednání změny územního plánu. V ten samý den se budou konat dvě veřejná projednání změny územního plánu, obě se budou pořádat na radnici a chci dopředu všechny upozornit, že do těchto prostor není zřízen bezbarierový přístup pro občany. Pokud chcete už dnes podat nějakou připomínku k oběma změnám územního plánu, je to možné.

                                                              VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování dle § 6 odst. 1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje

                            VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSEK

podle ustanovení 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování změny územního plánu dle § 55a stavebního zákona) za použití § 52 stavebního zákona a ve vazbě na ustanovení §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Projednávaná změna územního plánu (dále jen „ÚP“) Písek se týká zejména areálu bývalých kasáren v zastavěném území města. Je pořizována na základě územní studie Pražská brána (lokalita "Žižkova kasárna")“. Návrh změny č. 5 ÚP Písek vychází z této studie s přihlédnutím kmožné podrobnosti územního plánu a řeší tři základní úkoly:

• Převymezení ploch s rozdílným způsobem využití uvnitř kasáren a částečně v Burketově ulici.

• Vytvoření dvou nových pěších přemostění silnice I/20.

• Přešení stávajícího napojení na silnici I/20 ze směru od Českých Budějovic včetně vytvoření nového sjezdu ze silnice I/20 ze směru od Prahy

V souvislosti s úkoly řeší změna č. 5 územního plánu Písek i převymezení stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, včetně návrhu nových, a dále změnu ve vymezení veřejně prospěšných staveb.Veřejné projednání návrhu změny č. 5 ÚP Písek se koná dne 23.11.2022 od 16:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114, zasedací místnost, I. patro.

Pořizovatel formou doručení tohoto oznámení zve k veřejnému projednání jednotlivě město Písek, dotčené orgány, Krajský úřad Jihočeského kraje a sousední obce. Projektantem změny č. 5 ÚP Písek je Studio MAP s.r.o., Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice. Zástupce projektanta žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu. Pořizovatel sděluje, že do návrhu změny č. 5 ÚP Písek je možno nahlížet na Městském úřadu Písek, odboru výstavby a územního plánování, Velké náměstí 114, kancelář č. 143 od 14.10.2022 do 30.11.2022.

Ve stejné lhůtě bude úplné znění návrhu změny č. 5 ÚP Písek, včetně odůvodnění, zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách města Písek – odbory městského úřadu – odbor výstavby a územního plánování – Aktuality-územní plánování.

https://www.mesto-pisek.cz/aktuality-uzemni-planovani/ds-1488/p1=30819

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 30.11.2022 může každý uplatnit své připomínky.

Ve stejné lhůtě mohou dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury) a zástupce veřejnosti (§ 23 stavebního zákona)) podle § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny č. 5 ÚP Písek.

Stanoviska, námitky a připomínky lze uplatnit pouze písemně na adrese: Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek.

V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 a 4 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám, stejně jako ke stanoviskům, námitkám a k připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, nepřihlíží.

Mgr. Roman Fouček

vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče

 

                                                                                     VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování dle § 6 odst. 1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje                          VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSEK

podle ustanovení 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování změny územního plánu dle § 55a stavebního zákona) za použití § 52 stavebního zákona a ve vazbě na ustanovení §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Projednávaná změna územního plánu (dále jen „ÚP“) Písek se týká pozemku p.č. 2611/9 v k.ú. Písek. Tento pozemek je v platném ÚP Písek zahrnut do stávajících ploch zeleně ochranné a izolační (ZO) v nezastavěném území. V návrhu změny č. 6 ÚP Písek je navrhována změna na plochu výroby a skladování (VP). Veřejné projednání návrhu změny č. 6 ÚP Písek se koná dne 23.11.2022 od 15:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114, zasedací místnost, I. patro.

Pořizovatel formou doručení tohoto oznámení zve k veřejnému projednání jednotlivě město Písek, dotčené orgány, Krajský úřad Jihočeského kraje a sousední obce. Projektantem změny č. 6 ÚP Písek je Studio MAP s.r.o., Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice. Zástupce projektanta žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu. Pořizovatel sděluje, že do návrhu změny č. 6 ÚP Písek je možno nahlížet na Městském úřadu Písek, odboru výstavby a územního plánování, Velké náměstí 114, kancelář č. 143 od 14.10.2022 do 30.11.2022.

Ve stejné lhůtě bude úplné znění návrhu změny č. 6 ÚP Písek, včetně odůvodnění, zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách města Písek – odbory městského úřadu – odbor výstavby a územního plánování – Aktuality-územní plánování.

https://www.mesto-pisek.cz/aktuality-uzemni-planovani/ds-1488/p1=30819

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 30.11.2022 může každý uplatnit své připomínky.

Ve stejné lhůtě mohou dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury) a zástupce veřejnosti (§ 23 stavebního zákona)) podle § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny č. 6 ÚP Písek.

Stanoviska, námitky a připomínky lze uplatnit pouze písemně na adrese: Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek.

V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 a 4 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám, stejně jako ke stanoviskům, námitkám a k připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, nepřihlíží.

Mgr. Roman Fouček  vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče

 

0
0

Diskuze k článku +

20. 11. 2022 (14:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Připomínám, že ve středu dne 23.11.2022 od 15.30 hodin a od 16:00 hodin proběhne na radnici v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114, zasedací místnost, I. patro
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 5 a č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSEK.

Obě veřejná projednání změny ÚP jsou pro veřejnost zajímavá, přesto by si všichni, které zajímá budoucnost nové městské části v bývalých Žižkových kasárnách, mohli udělat cestu na radnici a zúčastnit se veřejného projednání, ať už s připomínkami nebo jen pro vlastní informaci. 

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.