Přihlášení

Výhoda udělena i bez žádosti

17. 9. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Parkování ve městě se stává denním tématem všude, kam se vrtneme. Téma projednávají jak radní, tak zastupitelé. A řešení jsou případ od případu tak odlišná. Zjara jsem se účastnila diskuze k vydání povolení města k parkování invalidních spoluobčanů v místě bydliště v kontrastu vydání rezidentní karty města. Taková žádost o zřízení parkovacího místa v místě bydliště držitele průkazu ZTP bývá totiž většinou zamítnuta, ale v případě udělení parkovacího místa si musí žadatel uhradit vyznačení místa vodorovným a svislým značením.

   A v září se dočtu o vstřícnosti radních vůči neinvalidnímu žadateli o výjimku z pravidel pro vydání rezidentní parkovací karty. Radní o své vlastní vůli žadateli poskytli dlouhodobé povolení vjezdu do pěší zóny, kterého se žádost netýkala a žadatel ani pro ně nesplňuje podmínky pro jeho vydání. To pomalu vypadá jako nějaká protekce či co….

   Jen doufám, že se co nevidět doslechnu o ještě větší vstřícnosti vůči žadatelům z řad našich spoluobčanů, držitelů průkazu ZTP.

Posuďte sami.

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=52210

Žádost o udělení výjimky z Pravidel pro vydávání Povolení města Písek

NÁVRH USNESENÍ

Rada města žadateli panu

a) uděluje výjimku z pravidel pro vydávání Povolení města Písek a schvaluje vydání „rezidentní parkovací karty“ opravňující ke stání na vyhrazeném parkovišti v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka.

b) neuděluje výjimku z pravidel pro vydávání Povolení města Písek a neschvaluje vydání „rezidentní parkovací karty“ opravňující ke stání na vyhrazeném parkovišti v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka.

c) Jiné usnesení.

Návrh předkládá Josef Soumar, EFP, 3. místostarosta

Návrh zpracovali Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru – Ilona Žižková, oddělení dopravy a SH

 

Důvodová zpráva:

Dle usnesení rady města č. 355/14, bod III, ze dne 22.05.2014, vydává od 01.01.2015 Městská policie Písek Povolení města Písek („rezidentní parkovací karty“) opravňující ke stání na vyhrazeném parkovišti v pěších zónách v ulicích Fráni Šrámka, Hradební I., Fügnerovo nám., Drlíčov a Bakaláře.

Městská policie Písek vydává bezplatně „rezidentní parkovací kartu“ na žádost fyzické osoby starší 18- ti let, která má trvalý nebo povolený pobyt nebo která vlastní nemovitost v ulici, ve které je v pěší zóně vyznačeno parkoviště, to je v ulicích Fráni Šrámka, Hradební I., Fügnerovo nám., Drlíčov a Bakaláře; fyzické osobě lze vydat maximálně jednu kartu opravňující ke stání na tomto parkovišti.

V případě, kdy žadatel o vydání parkovací karty neprokáže trvalý nebo povolený pobyt nebo vlastnictví nemovitosti v ulici, ve které je v pěší zóně vyznačeno parkoviště – viz výše, je tato žádost zamítnuta; v ostatních případech o žádosti rozhodne rada města. Pravidla pro vydávání Povolení města Písek jsou zveřejněna na webových stránkách města Písek – viz odkaz :

Dopravní informace: dopravní režim v pěších zónách v centru města: Městská policie: Město Písek (mesto-pisek.cz)

Žadatel, trvalým pobytem Písek, Velké náměstí 27/19 (budova Komerční banky, vchod do obytné části domu je z ulice Fráni Šrámka), žádá o udělení výjimky z pravidel pro vydávání Povolení města Písek a o vydání „rezidentní parkovací karty“ opravňující ke stání na vyhrazeném parkovišti v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka vozidlem registrační značky …….

Žadatel nesplňuje podmínku výše uvedených pravidel pro vydání rezidentní parkovací karty, jelikož v ulici Fráni Šrámka nemá trvalý pobyt – viz žádost a odůvodnění žádosti v příloze.

Doporučení zpracovatele:

Budova č. p. 27/19 na Velkém náměstí prošla v nedávné době rekonstrukcí, v jejímž rámci byla část budovy přestavěna a dostavěna na byty, pro které byl stavebník povinen jako součást stavby na pozemku stavby zajistit normový počet = 18 odstavných stání. Jelikož stavebník deklaroval, že lze na pozemek stavby umístit pouze 8 odstavných stání, byla mu odborem výstavby vydána výjimka, na jejímž základě mohl stavebník zbývajících 10 stání umístit mimo pozemek stavby.

Z výše uvedeného plyne, že stavebník byl povinen zajistit odstavné stání pro všechny byty v domě č. p. 27/19, a to buď přímo jako součást stavby na pozemku stavby, anebo na jiném k tomu vhodném pozemku mimo stavbu. Pokud tedy žadatel nemá ke svému bytu k dispozici odstavné stání ani na pozemku stavby, ani na jiném pozemku, musí se v této věci obrátit na stavebníka, jehož povinností bylo takové místo mu zajistit.

Proto odbor dopravy doporučuje – především z precedentních důvodů, žádosti nevyhovět – viz návrh usnesení b), neboť povinností města není zajišťovat pro nově postavené byty odstavná stání na veřejných komunikacích.

V minulém roce žadateli, taktéž bydlícímu v domě Velké náměstí č. p. 27/19, požadujícímu výjimku z Pravidel pro vydávání Povolení města Písek, rada města Písku neudělila a vydání „rezidentní parkovací karty“ opravňující ke stání na vyhrazeném parkovišti v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka neschválila ( usn. RM č. 215/22 ).

Cituji ze zápisu:

K bodu 43) Žádost o udělení výjimky z Pravidel pro vydávání Povolení města Písek

Uvedl J. Soumar – navrhuje doplnit usnesení b): …a schvaluje vydání 1 ks dlouhodobého Povolení města Písek k vjezdu do pěší zóny – ulice Fráni Šrámka pro vozidlo žadatele a zmocňuje odbor dopravy MÚ vydat žadateli povolení i v příštích letech za předpokladu, že se nezmění skutečnosti rozhodné pro vydání tohoto povolení.

Ing. Chalupa – souhlasí s umožněním vjezdu do ul. Fráni Šrámka pro žadatele. Stejný problém řešíme i v Žižkových kasárnách, kde investor požaduje po městu parkovací místa pro nové bytové jednotky.

Ing. Hořánek – zajímá jej postup odboru výstavby při povolování výstavby bytových jednotek v centru města a následné udělování výjimek z parkování a jak tuto situaci bude město řešit.

Radní se poté zabývali problematikou vytváření parkovacích míst u nových staveb a možnostech řešení ze strany města. Diskuze se zúčastnil vedoucí odboru výstavby Mgr.Polách.

J. Soumar – nastínil možný koncept řešení, který bude nutné ve spolupráci s odborníky prověřit.

Usnesení č. 563/23

Rada města žadateli neuděluje výjimku z pravidel pro vydávání Povolení města Písek a neschvaluje vydání „rezidentní parkovací karty“ opravňující ke stání na vyhrazeném parkovišti v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka a schvaluje vydání 1 ks dlouhodobého Povolení města Písek k vjezdu do pěší zóny – ulice Fráni Šrámka pro vozidlo žadatele a zmocňuje odbor dopravy MÚ vydat žadateli povolení i v příštích letech za předpokladu, že se nezmění skutečnosti rozhodné pro vydání tohoto povolení.

Hlasování č. 13 pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1

 

Doplním ještě usnesení dřívějších radních:

Usnesení č. 215/22

Rada města neuděluje výjimku z pravidel pro vydávání Povolení města Písek a neschvaluje vydání „rezidentní parkovací karty“ opravňující ke stání na vyhrazeném parkovišti v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka.

 

 

P.S. Pokud navštívíte historické centrum nějakého města a chcete fotku na památku, určitě nechcete aby na ní neměla stát řada zaparkovaných aut, „duch místa“ tak ztratí veškeré kouzlo obzvlášť v úzkých uličkách měst. Zmíněná ulice a k ní přilehlá jsou plné aut po celý rok.

 

0
0

Diskuze k článku +

18. 9. 2023 (19:33)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Předně by nebylo od věci spočítat parkovací místa a počet vydaných karet, než se vydá nějaká další na víceméně imaginární parkovací místo. Už teď by tam hasiči měli co dělat, aby projeli.

Odpovědět

19. 9. 2023 (00:10)  –  Michaela Šťastná

0
0

Víte, tahle věc je tak zapeklitá a přesto jsem se tomu musela smát – od samého začátku se problém vrší na problém a korunu tomu teď dali radní.

Nicméně, na všech sídlištích se sporadicky ozývají občané, kteří by rádi nechali vykácet spoustu vzrostlých stromů s argumentem- co kdyby v domě hořelo, aby se k domu dostali hasiči!

Jednak věřím hasičům, že to vždy dokáží (na tohle téma nechci ani myslet, protože netuším, jak se z toho domu včas dostat ven) a potom, stromy budou asi menší problém, než všemožně zaparkovaná auta. Strom smí hasiči v případě potřeby pokácet, ale s těmi auty co?

A většina aut patří těm, co by vymýtili sídliště.
A tahle ulice je na tom stejně jako ty na sídlištích, jen s nepatrným rozdílem – sem to povolila radnice.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.