Přihlášení

Výjimky, změny pravidel, předávání kompetencí, jde o ulehčení práce radních?

24. 6. 2024 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Rada města si poslední dobou schvaluje udělování různých výjimek jako na běžícím pásu. Jen na posledním zasedání radní několik výjimek schválili, a nejen výjimky, rovnou schválili i nějakou tu úpravu v pravidlech. Z některých usnesení u změn jasně vyplývá, že se radní nechtějí věnovat některé práci, která jejich funkcím přísluší a různými změnami přesouvají rozhodování na někoho jiného, čímž si ušetří vlastní čas projednáváním těch záležitostí. Jako na první pohled, proč ne, vždyť i ve firmách jsou vedoucí od toho, aby rozhodnutími zajistili zdárný chod firmy, ani tam nemusí vše řešit ředitel. Jenže ve firmě nese za své rozhodnutí ten vedoucí odpovědnost, ale kdo ponese odpovědnost za rozhodnutí ve městě? Kdo nese odpovědnost za rozhodnutí ve věcech souvisejících se správou majetku města, ze kterých se vyvlékla rada města?

   Tak třeba čerstvé rozhodnutí o přidělování bytu na ubytovně. Přidělování městských bytů projde procesem nastavených pravidel, na jehož konci je návrh předložený radním k prostudování a konečnému rozhodnutí. Je to práce. Je to také práce radních. Nyní část své práce radní svěřili bezejmennému Správci ubytovny úpravou Pravidel pro přidělování bytů.

   V praxi to bude znamenat, že 8 bytů na ubytovně si bude obhospodařovat správce ubytovny. On bude rozhodovat o tom, komu byt přidělí, včetně všech dalších podmínek pro přidělení bytu, podmínek, které nikdo neurčuje a nejspíš ani nekontroluje. Ze svých rozhodnutí se správce ubytovny nebude nikomu zodpovídat, pro přidělení bytu není omezen žádnými pravidly, podle všeho jen on sám bude pravidla pro udělení bytu určovat. Správce ubytovny byl vlastně rozhodnutím radních „povýšen“ na majitele části městských nemovitostí s právem rozhodovacím, aspoň tak se to dočteme v upravených pravidlech pro přidělení městského bytu v Písku:

PRAVIDLA o přidělování bytů do nájmu ČÁST PRVNÍ ÚVOD

Článek 1 Základní ustanovení

..  3. Mimo tato pravidla jsou obsazovány byty na ubytovně Dr. Milady Horákové čp. 1748, které jsou pronajímány ke krátkodobým pobytům a o jejich obsazování rozhoduje správce ubytovny.

 

    Nechci nikoho ze současných pověřených správců nebo ředitelů společností pověřených radními právem rozhodovacím podezírat z nekalostí či nečestného jednání, ale jsou jejich funkce právně ošetřeny pro tyto úkony? Nevím, kdo je správcem ubytovny, ale od teď se bude jednat o jednu z nejlukrativnějších pozic zaměstnaneckého poměru s městem, hádám.

 

    Aby se radní nezatěžovali jiným rozhodováním o využití majetku města, přenechalo rozhodování o nájmu Letního kina čistě do kompetence Centra kultury. CKMP rozhoduje o pronájmu kina samo, bez schválení vedení města. I tohle rozhodnutí by se mohlo zdát jako Nic proti ničemu, ale i Letní kino je majetek města a rozhodovat o jeho využití, potažmo provozu mají na starost radní. Cituji:

Rada města Písku na svém zasedání dne 15.06.2023 usnesení č. 368/23, kterým schválila pronájem areálu Letního kina v Písku – na pozemku číslo parcely st. 3316 o výměře 3.588,50 m2 v k. ú. Písek, jehož součástí je stavba čp. 439, Na Výstavišti, Pražské Předměstí

objekt občanské vybavenosti – prostory sloužící podnikání o výměře 252,50 m2 vše v k. ú. Písek, to vše včetně příslušenství a venkovních prostor, za nájemné v období červen – září:

- prostory sloužící podnikání o výměře 252,50 m2 ve výši 300 Kč/m2/rok dle koeficientu cenové mapy a účelu využití + příslušná sazba DPH podle platných daňových předpisů k datu zdanitelného plnění,

- pozemek o výměře 3.588,50 m2 za 30 Kč/m2/rok + příslušná sazba DPH podle platných daňových předpisů k datu zdanitelného plnění,

- zbývající měsíce – 1.000 Kč/měsíc + příslušná sazba DPH podle platných daňových předpisů k datu zdanitelného plnění, pro Centrum kultury města Písek, Písek, Budějovické Předměstí, nábřeží 1. máje 1605, IČO 71294619 ke komerčnímu využití a k pořádání kulturních a společenských akcí na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a pověřila starostu města podpisem nájemní smlouvy,

kde je mimo jiné v čl. V., odst. 5) uvedené, že nájemce může přenechat Předmět nájmu nebo jeho část k užití jinému pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.

   Nájemce nyní žádá o úpravu tohoto článku, aby byl oprávněn přenechat Předmět nájmu nebo jeho část k užití jinému v souladu se zřizovací listinou nájemce, tzn. bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele z důvodu větší flexibility při podnajímání areálu (termíny nemusí být vždy v souladu se zasedáním RM).

 

No co už, flexibilita především, obzvlášť u cizího majetku.

 

   Poslední dobou se radní zabývají vysokým počtem udělování výjimek. Nemyslím tím třeba povolení vjezdu a stání do ulic v centru městu osobám, které v ulici nemají trvalý pobyt a tím pádem nemají nárok v takové ulici postávat autem.

   Myslím tím třeba přidělování bytů na výjimku. Pokud se nepletu, letos bylo na výjimku přiděleno 6 městských bytů.

 

    Myslím tím například schválení udělení výjimky z Pravidel stanovujících postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcových pravidel pro zadávání veřejných zakázek dle čl. 6, odst. 3 pro výběr dodavatele při realizaci akce „Rekonstrukce objektu č. p. 1556 Sovova ul. V Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory – Dodávka elektrických spotřebičů“.

   Jako kdyby šlo o veřejnou zakázku v nevýznamné hodnotě, třeba v rámci tisíců, nemělo by cenu to řešit, ale tady se jedná o zakázku s předpokládanou hodnotou ve výši 1 259 628 Kč bez DPH. Do vyhlášeného výběrového řízení v dubnu se nikdo nepřihlásil, nikdo se nepřihlásil ani později a tak se dodavatel sháněl po telefonu a tímto způsobem byl vybrán dodavatel ADP Group spol, s.r.o., který zakázku dodá v hodnotě 1 208 594 Kč bez DPH do konce září. Seznam spotřebičů není v materiálech veřejný.

 

   Významnou změnou prošla i Pravidla stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Cituji:

V případě schválení těchto Pravidel radou města budou moci organizace zřízené městem využívat externích administrátorů u všech kategorií zakázek malého rozsahu a nebudou mít povinnost zajistit si u zakázek malého rozsahu předběžný souhlas rady města při schvalování dodatků a při výběru dodavatele. Výše popsané změny by měly přispět k větší efektivitě a administrativnímu zjednodušení výběrových řízení.

.a základě požadavku příspěvkových organizací byla v rámci Pravidel odstraněna povinnost

pro organizace zajišťovat si u zakázek malého rozsahu předběžný souhlas rady města při schvalování dodatků a při výběru dodavatele u smluv nad 1 mil. Kč. Příspěvkové organizace odůvodňují tento požadavek skutečností, že dojde ke snížení časové náročnosti a administrativnímu zjednodušení celého procesu zadávání veřejných zakázek.

 

   Opravdu je tahle změna pravidel potřebná? Na proběhlých valných hromadách městem zřízených organizací se dočteme, že organizace zdárně fungují i přes dodržování platných pravidel a i za to jsou jednatelé organizací odměněni. Takže organizace podle „starých“ pravidel fungovaly na výbornou, co přesně mají změny přinést organizacím a práci radních?

 

   Nechci všechny šmahem podezírat z nekalostí. Jen si nejsem jistá, že se udělováním výjimek a změnami pravidel dojde opravdu ke zlepšení chodu organizací. Určitě vím, že radní si tak usnadňují práci, kterou před nimi v pohodě zvládali jejich předchůdci, co nevím, proč se to děje.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.