Přihlášení

Vyřazeno, zapomeňte.

29. 3. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Svatoš Zeyerova Písek

Dnešní doba je přehlcena informacemi. Existuje tolik různých druhů sdělovacích prostředků a všechny na nás každým okamžikem chrlí množství informací s cílem nás informovat, zaujmout, pobavit, vzdělat… U informací podávaných psanou formou bývá důležitý titulek, který by měl naznačit, o čem článeček bude pojednávat, jakých informací se čtenář dočká, dokonce někomu stačí jen titulek a ví všechno. Mnohdy titulek rozhoduje o čtenosti článku vůbec.

   Ovšem při čtení materiálů na zasedání RM či ZM je tomu jinak. Titulek je většinou nepodstatný. Už mnohokrát jsem zjistila, že se jedna vícekrát projednávaná věc může pokaždé jmenovat jinak. Pro jistotu čtu raději bod po bodu, ke všemu si přečtu důvodovou zprávu, která mi vyjasní, o čem se bude jednat.

   Tedy, myslela jsem si, že mi to vyjasní, momentálně mám velký problém jeden z bodů připravený na zasedání RM  v pondělí, vůbec pochopit. Zasahuje hluboko do historie a nelze k němu nalézt dostatečné množství podkladů, na základě kterých by se dalo říct – tak takhle to bylo!

   V únoru jsem v článku Realita developerských slibů připomenula, jak několik let probíhá jednání o dohodě mezi městem a developerem kvůli majetkovému vypořádání u pozemků ve vnitrobloku Gregorova. Celá anabáze je pro mé chápání těžko uchopitelná, nezaznamenala jsem ji v jejím počátku, materiály, usnesení a smlouvy jsou téměř nevyhledatelné a přesto plně aktuální, i po tolika letech se totiž stále vrací jako bumerang. Nedivím se tomu, tehdy naformulovaná usnesení  jsou pomalu rébusem, jedno lepší než druhé, spolu se smlouvami, žádostmi a vyjádřeními pak není jednoduché se v té věci orientovat. A ejhle, v březnu je zmíněná dohoda bodem na zasedání RM.    Malinko jsem znejistěla, když jsem si v materiálech na pondělní zasedání RM  v bodě 22) Dispozice s majetkem města přečetla nadpis  d2) Vyřazení úkolu –jednání se společností Ivan Svatoš

a.s.  Jak jako –Vyřazení úkolu je přece součástí bodu 40) Kontrola plnění usnesení web, nebo ne? Aha, tak snad chybka v materiálech… ale pak čtu dál, a kdepak, zařazeno správně, jen řešení, to je mimo dosah mého chápání.

  Tuhle část přepisuji popáté, nedokázala jsem se rozhodnout, jak situaci podat čtenářům srozumitelně, nenašla jsem však vhodný způsob. Nezbývá mi, než vynechat všechny záležitosti související s projednávaným bodem a pokusím se srozumitelně popsat jen projednávaný materiál. d2) Vyřazení úkolu –jednání se společností Ivan Svatoš a.s.

NÁVRH USNESENÍ

Rada města: bere na vědomí předloženou zprávu o jednáních se společností IVAN SVATOŠ, a.s. a souhlasí s vyřazením úkolu ze sledování

Důvodová zpráva:  Rada města dne 15.3.2015 přijala usnesení: Usnesení  č. 151/15 Rada města:

1.projednala předloženou žádost společnosti IVAN SVATOŠ, a. s., se sídlem Vodňany II, Palackého  1231  o  dořešení  majetkového  vypořádání,  týkajícího  se  vybudované komunikace včetně parkovacích stání a veřejného osvětlení ve vnitrobloku Gregorova, mezi městem Písek a společností IVAN SVATOŠ, a. s.

2. ukládá odboru správy majetku vyvolat jednání se společností IVAN SVATOŠ, a. s., se sídlem Vodňany II, Palackého 1231 ohledně dořešení majetkového vypořádání, týkajícího se vybudované komunikace včetně parkovacích stání a veřejného osvětlení ve vnitrobloku Gregorova.

   V průběhu 5-ti let se snažil odbor správy majetku o dořešení majetkového upořádání ve vnitrobloku v Gregorově ulici. Pozemky jsou ve vlastnictví města Písku a parkoviště na nich vybudované vybudovala společnost Ivan Svatoš a.s. Parkoviště je dopravně vyřešeno tak, že zde mohou  parkovat  pouze  vlastníci  bytových  jednotek  v přilehlých  nemovitostech  a návštěvníci provozoven. Údržbu provádí společnost Ivan Svatoš a.s.

Původní záměr byl stavbu parkoviště převést do vlastnictví města s tím, že dojde k finanční kompenzaci zhodnocení, které zde společnost Ivan Svatoš a.s.  realizovala.  K odsouhlasení ze strany společnosti Ivan Svatoš a.s. nedošlo a ani nebylo nalezeno jiné řešení, které by vyhovovalo všem zúčastněným stranám.

Současný  režim  parkování  vyhovuje  vlastníkům  bytových  jednotek  ve  vnitrobloku  i návštěvníkům  provozoven,  neboť  byla  zrušena  možnost  parkování  řidičům,  kteří  nechtěli využívat placené parkoviště u kostela a zabírali místa ve vnitrobloku.

Navrhujeme ze strany města jednání ukončit s tím, že společnosti Ivan Svatoš a.s. žádná kompenzace  poskytnuta  nebude  a  město  si  ponechá  pozemky zhodnocené  „stavbou parkoviště“. Parkování bude nadále ve stávajícím režimu a o úklid se bude starat nadále společnost Ivan Svatoš a.s na své náklady.

   Sami vidíte, co se stalo. Tolik ve své době oslavovaný kauf města se stavebníkem se začal časem zamotávat kvůli porušování regulačního plánu a dohod ze strany stavebníka, probíhala jednání a podepisovali se dohody.

   Podle popisu v důvodové zprávě to vypadá neškodně, prostě se mělo město se stavebníkem dohodnout, to se nepovedlo, tak to vyřadíme ze sledování a o nějaké majetkové vypořádání se  už pokoušet nebudeme, zpráva uvádí, že jsou všichni vlastně spokojeni.

Inu, bylo by to fajn, kdyby v tom nebyla ta zapeklitá historie. Nečteme zde totiž důvodovou zprávu, která předcházela citovanému usnesení č. 151/15 RM (ta je v příloze), ale vybírám z ní:

… Na výstavbu výše zmíněné komunikace včetně parkovacích stání byla zastupitelstvem města Písek v roce 2003 schválena společnosti IVAN SVATOŠ, a. s. spoluúčast ve výši 50% skutečně a účelně vynaložených nákladů na výstavbu – usnesení č. 420/03:

Zastupitelstvo města souhlasí

a) se spoluúčastí ve výši 50 % skutečně a účelně vynaložených nákladů na výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace investora Ivan Svatoš a. s. v lokalitě Gregorova a Kocínova ul. pro bytovou výstavbu a výstavbu komunikace, kanalizace a vodovodu investora RG – Stavby s. r. o. v lokalitě Písek – Hradiště pro výstavbu rodinných dvojdomů. Zařazuje tyto dvě položky na poslední místo priorit rozpočtu města na rok 2004, kap. 739, v případě, že na tyto nebudou v roce 2004 finanční prostředky, nechť je požadavek obou investorů řešen rozpočtem města na rok 2005…. Kupní smlouva na výkup vodovodu a kanalizace již byla v roce 2005 uzavřena (za částku Kč 1.962.159,40), nyní zbývá ze strany města Písek uhradit společnosti Ivan Svatoš a.s. částku 960.700,60 Kč za komunikace dle přijatého usnesení….

….. Vyjádření dotčených orgánů:  Vyjádření odboru dopravy:

Všechna parkovací místa ve vnitrobloku v Gregorově ulici jsou v současné době veřejná a společně a bez rozdílu je užívají tři skupiny uživatelů:

  1. rezidenti ( bydlící ve vnitrobloku ) ,
  2. klienti ( návštěvníci fitcentra firmy IVAN SVATOŠ a.s. ) ,
  3. pasanti ( obyvatelé, zaměstnanci a návštěvníci přilehlého centra města ).

Pokud se týká předloženého návrhu firmy IVAN SVATOŠ a.s., tak předmětem tohoto návrhu je, aby zhruba polovina parkovacích míst ve vnitrobloku byla vyhrazena pouze pro klienty a všechna ostatní místa by byla i nadále volně přístupná pro všechny tři vpředu uvedené skupiny, to znamená jak pro rezidenty, tak i pro klienty a pasanty. Toto řešení považujeme za asymetrické, jednostranně nevýhodné pro rezidenty, jejichž šance zaparkovat před svými byty by se tím snížila o 100% . Proto navrhujeme tento vnitroblok řešit systémově a komplexně a nehledat řešení výhodné jen pro klienty fitcentra, ale hledat řešení, které bude přijatelné i pro uživatele bytových jednotek. Proto navrhujeme:

  1. vykoupit od firmy IVAN SVATOŠ a.s. vybudované komunikace včetně všech parkovacích stánípodle usnesení zastupitelstva města č. 420/03 ze dne 11.12.2003 ,
  2. svolat jednání o komplexním a systémovém řešení dopravní obsluhy celého vnitrobloku zaúčasti firmy IVAN SVATOŠ a.s. a zástupců všech dotčených SVJ ( návrh odboru dopravy na komplexní a systémové řešení dopravní obsluhy celého vnitrobloku je uveden v bodě III. níže ) , III. celý vnitroblok označit jako pěší zónu v režimu veřejné komunikace města, část parkovacích míst v této pěší zóně vyhradit pro firmu IVAN SVATOŠ a.s. a zbytek parkovacích míst vyhradit pro rezidenty = držitele rezidentní parkovací karty vydávané podle radou města již dříve schválených pravidel.

Vyjádření Městských služeb, s. r. o.: Městské služby, jako případný správce předávaných veřejných ploch požadují jasně specifikovat rozsah údržby. Mít možnost se vyjádřit k rozsahu a způsobu údržby. Zúčastnit se fyzické přejímky, nejlépe před samotným aktem předání městu.

Doporučení zpracovatele a předkladatele:

Doporučují vykoupit od společnosti IVAN SVATOŠ, a. s. vybudované komunikace včetně všech parkovacích stání podle usnesení zastupitelstva města č. 420/03 ze dne 11.12.2003 – tj. neuložit odboru správy majetku vyvolat jednání se společností IVAN SVATOŠ, a. s. a uložit odboru správy majetku předložit zastupitelstvu města ke schválení konečné znění kupní smlouvy na výkup vybudované komunikace včetně parkovacích stání a veřejného osvětlení.

Vztah k rozpočtu:

Částka za výkup vybudované komunikace včetně parkovacích stání a veřejného osvětlení je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015, kap. 739. …

   Ano, věc má jiný nádech, už nejde jen o vyřazení jednoho usnesení ze sledování, ale jsou tu předešlá usnesení, a peníze, a pozemky města, dohromady jde o hospodaření města se svěřeným majetkem. Úplně zjednodušeně jakoby tenhle návrh byl návodem, podle kterého by se dalo usuzovat, že i když o něčem zastupitelé rozhodnou, stačí, aby si „někdo“ postavil hlavu, několik let dělal mrtvého brouka a usnesení „vyšumí“.

   Jako návod pro další adepty nic moc. Jako řešení situace, nic moc. Pročpak se místo vyřazení usnesení ze sledování nenavrhuje jeho revokace, nedávalo by to větší smysl? Otevřela by se tím historie, musela by se prohrabat smlouva, dohody, usnesení z minulosti? Kontrolní výbor by měl do konce volebního období co řešit, myslím.

  Hospodaření se svěřeným majetkem není jednoduché, to chápu. A jestli se mi to podařilo aspoň trochu pochopit, tady asi město tratí, a ještě se vystavuje možnosti, že se stavitel bude dožadovat toho skoro milionu soudně. Jen tak střílím od boku, zdaleka netušíme, co si kdy stavitel s kým dohodl, proč město platilo všechno napůl, proč se nepovedlo na žádné schůzce dojít k dohodě….    A co si o tom myslím já? Zametení usnesení pod koberec, místo splnění usnesení. Vnitroblok Gregorova se taky ještě celý nedořešil, co se porušení regulačního plánu při výstavbě týče, proč k tomu nepřidat i majetkoprávní vyrovnání s městem.  Stavitel si to postavil podle svého, město si nedokázalo za ta léta zjednat pořádek, tohle je stavitelova výhra. Momentálně nemá cenu zjišťovat, kdo na tomto řešení má vlastně větší zájem. Nepochopím, jak je možné, že stavitel, který po celou dobu pěti let staví ve Švantlově – dnes i Zeyerově ulici dokáže jednat s úřady města, aby mohl stavět, ale není schopen dořešit záležitost vnitrobloku. Nechápu, jak je možné, že když stavitel nespolupracoval s městem, přesto mu na jeho žádost město prodává další pozemky k dalším stavbám. Je vidět, že to co je v zájmu stavitele, to se vyřídí, to co je v zájmu města, to se zamete pod koberec. Švantlova a Zeyerova ulice, budou se za pár měsíců nebo let novostavby také řešit nějakým usnesením radních?

   U radních bych ještě chvilku zůstala. Zatímco zasedání zastupitelstva bylo kvůli vyhlášenému stavu nouze odloženo, zasedání radních se bude konat. Jistě, je tu rozdíl, ZM je ze zákona veřejné, v dnešní době nemyslitelná věc, to je v pořádku. Zasedání RM je neveřejné, účastní se jen radní, tajemnice úřadu, zapisovatelka, přizvaní zaměstnanci odborů města a podle Jednacího řádu se jej smí účastnit zastupitelé jednotlivých stran, ovšem z každé stany po jednom kusu. Takže z logiky současného nouzového stavu je i zde odložení termínu zasedání RM  rozumným řešením.

   Kdepak s tím na naše odvážné radní! Ti se sejdou, ale využijí nouzového stavu k tomu, aby je u jednání nemohl poslouchat nikdo jiný, podle poslední informace starostka města vydala prohlášení o tom, že zastupitelé se jednání nesmí zúčastnit. Přitom jen jeden zastupitel byl v karanténě, ostatní jsou „čistí“, po městě chodit mohou, na radnici ne? Nouzový stav chápe každý po svém, jestlipak s tímhle stanoviskem souzní zákon o obcích?

   Rázem se z radních hrdinů stávají spiklenci, kteří budou riskovat i zdraví, jen aby třeba o týden nezmeškali termín zasedání (a termín nouzového stavu, karantény do 1.4.). Stálým (poslední dobou jediným vzhledem k tomu, že víc zastupitelů jedné strany nesmí na zasedání vkročit)) zastupitelem na zasedání RM je Martin Brož, nakonec jakoby bylo rozhodnutí namířeno pouze proti němu. Že by?

   Ke zveřejněným materiálům se na jednání mohou připojit další, nezveřejněné materiály, tzv. na stůl, ty se mohou projednat a veřejnost se o nich dozví teprve po zveřejnění zápisu z jednání. Bude radním předložen nějaký materiál, o kterém nemáme dopředu vědět a je tak tajný, že o něm nesmí vědět ani zastupitelé?  K čemu chtějí radní využít nouzového stavu, proč není zasedání RM také odloženo? Snad to nebude model podobný tomu vládnímu z minulého týdne, ve prospěch premiéra?   Na konci týdne se ze zápisu sice nedozvíme průběh diskuze, ta se už ani nezapisuje, ale zbydou nám přijatá usnesení, tak uvidíme, pro jakou tajnost na zasedání nesměli ani zastupitelé.

…………………………………………………………………………………………………

Z různých zasedání RM v průběhu let:

Rada města dne 19.března 2015 Usnesení číslo: 151/15  Úkol pro: SM –Ing. Tůma

K bodu 22)

Dispozice s majetkem města-Vnitroblok Gregorova –komunikace včetně parkovacích míst a veřejné osvětlení –majetkové vypořádání –společnost IVAN SVATOŠ, a. s.

Popis úkolu: Rada města ukládá odboru správy majetku vyvolat jednání se společností IVAN SVATOŠ, a.s., se sídlem Vodňany II, Palackého 1231 ohledně dořešení majetkového vypořádání, týkajícího se vybudované komunikace včetně parkovacích stání a veřejného osvětlení ve vnitrobloku Gregorova.

Plnění úkolu: proběhla dvě jednání, další bude v návaznosti na možné související případné zrušení regulačního plánu po 20.4.2015

……………………………………………………………………………………………………..

Rada města dne 19.března 2015

Usnesení číslo:195/15  Úkol pro:SM–Ing. Tůma, IR –Bc. Filip

K bodu 35)

Rekonstrukce Švantlovy ulice –investice do majetku města Popis úkolu: Rada města:

2.ukládá společně odboru správy majetku a odboru investic a rozvoje vyvolat jednání se společností IVAN SVATOŠ, a. s., se sídlem Vodňany II, Palackého 1231, ohledně řešení rekonstrukce a návrhu financování Švantlovy ulice, související s realizací projektu „Rezidence Švantlova –Písek“.

3. ukládá odboru správy majetku předložit zastupitelstvu města ke schválení konečné znění smlouvy o spolufinancování rekonstrukce Švantlovy ulice, související s realizací projektu „Rezidence Švantlova – Písek“ společností IVAN SVATOŠ, a. s., se sídlem Vodňany II, Palackého 1231 a městem Písek.

Plnění úkolu: úkol trvá, souvislost na výsledek jednání viz úkol 22 usn.č. 151/15

…………………………………………………………………………………………………………

Rada města dne 19.března 2015

Usnesení číslo:151/15 Úkol pro:SM –Ing. Hladíková

K bodu 22)

Dispozice s majetkem města – Vnitroblok Gregorova –komunikace včetně parkovacích míst a veřejné osvětlení –majetkové vypořádání –IVAN SVATOŠ, a. s.

Popis úkolu: Rada města ukládá odboru správy majetku vyvolat jednání se společností IVAN SVATOŠ, a. s., se sídlem Vodňany II, Palackého 1231 ohledně dořešení majetkového vypořádání, týkajícího se vybudované komunikace včetně parkovacích stání a veřejného osvětlení ve vnitrobloku Gregorova.

Plnění úkolu:  Kupní smlouva na výkup komunikace včetně parkovacích míst do vlastnictví města nebyla dosud uzavřena. Odbor SM neustále upomíná Ing. Svatoše. Zatím bezvýsledně. Úkol trvá

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.