Přihlášení

Z projednávání rozpočtu

7. 12. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

I když ještě není na webu města k dispozici videozáznam z posledního jednání zastupitelstva, v rámci projednávaného bodu o rozpočtu na příští rok toho zaznělo opravdu mnoho, napíši komentář a přiblížím vám jednu položku, která v rozpočtu chybí. Jedná se o Žádost obyvatel „Habeše“ v Písku o rekonstrukci ulic v této lokalitě, která je od roku 2013 soustavně radou města odkládána, jak v debatě při projednávání rozpočtu připomenul Josef Soumar.

   Já mám malé vysvětlení pro to, jak se to mohlo stát. To vysvětlení ovšem nevnímejte jako omluvu pro to, že se rada města – ta minulá i ta současná – naprosto oficiálně zbavila povinnosti, kterou sama usnesením přijala a jako úkol uložila odboru investic a rozvoje.

   Obyvatelé Habeše podali v průběhu minulých několik žádostí na opravu této lokality. Nakonec bylo v roce 2013 přijato usnesení rady města, které okomentoval materiál v roce 2015:

<< U s n e s e n í č. 59/13

Rada města po projednání bere žádost obyvatel „Habeše“ o zařazení rekonstrukce ulic v této lokalitě na vědomí a 

1/ s požadovanou rekonstrukcí ulic v lokalitě „Habeš“:

souhlasí s připomínkou – mimo uložení el. vedení ze štítu domů do země

2/ ukládá odboru rozvoje, investic a majetku města zajistit realizaci požadované rekonstrukce ulic v lokalitě „Habeš“ v Písku v souladu se strategickým plánem oprav komunikací.

Zodpovídá: Ing. Hladíková…

--Odbor IR na základě usnesení neprovedl žádnou rekonstrukci požadovaných ulic, protože v souladu se strategickým plánem oprav komunikací měly priority jiné místní komunikace. >>

(rada města: přítomni: JUDr. Veselý, Ing. Bubník, Mgr. Rambousová, Ing. Uhlík, Ing. Gavlasz, MUDr. Tyll; omluveni: JUDr. Knot, Ing. Kratochvíle, pí Humpálová)

 

Krásná práce, není nad to si krásně naformulovat usnesení k neproveditelnosti úkolu! Takže přišla žádost obyvatel na město znovu v roce 2015 cituji ze zápisu usnesení:

<< K bodu 38) Žádost obyvatel „Habeše“ v Písku o rekonstrukci ulic v této lokalitě

JUDr. Knot –navrhuje schválit opravené usnesení v bodě 1a) bere na vědomí, 2a)

Ing. Sládek –nabídnout občanům koordinaci jednání s E.ON ve věci uložení el. vedení.

P. Hrádek –můžeme vznést dotaz na E.ON, v jakém horizontu hodlají stav řešit.

JUDr. Knot – vstoupíme v jednání

Ing. Franců –problémem může být i zastaralá kanalizace

Ing. Sládek navrhuje doplnit usnesení o bod

3) Rada města sděluje žadatelům, že deklaruje vůli koordinovat jednání s E.ON a Čevak o možné přípravě na rekonstrukce sítí v dané lokalitě.

Hlasování č. 20 o návrhu 1,2,3      pro: 8

U s n e s e n í č. 101/15

Rada města po projednání žádosti obyvatel „Habeše“ o zařazení rekonstrukce ulic v této lokalitě:

1) požadovanou rekonstrukci ulic v lokalitě „Habeš“ bere na vědomí.

2) ukládá odboru investic a rozvoje zajistit realizaci požadované rekonstrukce ulic v lokalitě „Habeš“ v Písku v souladu se strategickým plánem oprav komunikací.

3) sděluje žadatelům, že deklaruje vůli koordinovat jednání s E.ON a Čevak o možné přípravě na rekonstrukce sítí v dané lokalitě.

Zodpovídá: Bc. V. Filip

(rada města: Přítomni: Mgr. E. Vanžurová, JUDr. J. Knot, Mgr. Ing. J. Hořánek, Ing. T. Franců, Ing. M. Sládek, M. Anděl, Ing. arch. P. Trambová, MUDr. R. Tyll ; Omluveni JUDr. L. Průša)>>

 

 

A od této chvíle se tento úkol dostává na světlo boží jen a pouze v podobě projednání bodu RM – Kontrola plnění usnesení:

<< Rada města dne 12.února 2015

Usnesení číslo:101/15

Úkol pro: IR–Ing. Filip

K bodu 38) Žádost obyvatel „Habeše“ v Písku o rekonstrukci ulic v této lokalitě

Popis úkolu:

Rada města po projednání žádosti obyvatel „Habeše“ o zařazení rekonstrukce ulic v této lokalitě ukládá odboru investic a rozvoje zajistit realizaci požadované rekonstrukce ulic v lokalitě „Habeš“ v Písku v souladu se strategickým plánem oprav komunikací.

Plnění úkolu:

Úkol trvá, bude řešeno nejdříve v rámci rozpočtu na rok 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada města dne 12.února 2015

Usnesení číslo:101/15

Úkol pro: IR–Ing. Filip

K bodu 38)

Žádost obyvatel „Habeše“ v Písku o rekonstrukci ulic v této lokalitě

Popis úkolu:

Rada města po projednání žádosti obyvatel „Habeše“ o zařazení rekonstrukce ulic v této lokalitě ukládá odboru investic a rozvoje zajistit realizaci požadované rekonstrukce ulic v lokalitě „Habeš“ v Písku v souladu se strategickým plánem oprav komunikací.

Plnění úkolu:

Úkol trvá, bude řešeno nejdříve v rámci rozpočtu na rok 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada města dne 12.února 2015

Usnesení číslo:101/15

Úkol pro: IR–Ing. Filip

K bodu 38)

Žádost obyvatel „Habeše“ v Písku o rekonstrukci ulic v této lokalitě

Popis úkolu:

Rada města po projednání žádosti obyvatel „Habeše“ o zařazení rekonstrukce ulic v této lokalitě ukládá odboru investic a rozvoje zajistit realizaci požadované rekonstrukce ulic v lokalitě „Habeš“ v Písku v souladu se strategickým plánem oprav komunikací.

Plnění úkolu:

Úkol trvá, bude řešeno nejdříve v rámci rozpočtu na rok 2018, kdy bude zpracována projektová dokumentace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada města dne 12. února 2015

Usnesení číslo: 101/15

Úkol pro: IR–Ing. Filip

K bodu 38) Žádost obyvatel „Habeše“ v Písku o rekonstrukci ulic v této lokalitě

Popis úkolu:

Rada města po projednání žádosti obyvatel „Habeše“ o zařazení rekonstrukce ulic v této lokalitě ukládá odboru investic a rozvoje zajistit realizaci požadované rekonstrukce ulic v lokalitě „Habeš“ v Písku v souladu se strategickým plánem oprav komunikací.

Plnění úkolu:

Úkol trvá, bude řešeno nejdříve v rámci rozpočtu na rok 2019, kdy bude zpracována projektová dokumentace

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada města dne 12. února 2015

Usnesení číslo: 101/15 Úkol pro: IR – Ing. Filip

K bodu 38)

Žádost obyvatel „Habeše“ v Písku o rekonstrukci ulic v této lokalitě

Popis úkolu: Rada města po projednání žádosti obyvatel „Habeše“ o zařazení rekonstrukce ulic v této lokalitě ukládá odboru investic a rozvoje zajistit realizaci požadované rekonstrukce ulic v lokalitě „Habeš“ v Písku v souladu se strategickým plánem oprav komunikací.

Plnění úkolu:

Úkol trvá, bude řešeno nejdříve v rámci rozpočtu na rok 2020, kdy bude zpracována projektová dokumentace. Úkol bude vyřazen ze sledování – rekonstrukce ulice bude provedena v rámci strategického plánu oprav komunikací.>>

(rada města: Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček)

 

   Pokud bych chtěla být důsledná, našla bych nyní Strategický plán oprav komunikací, ale fakt nevím, kde ho hledat. Upřímně se mi ani nechce, protože položka na projektovou dokumentaci není v rozpočtu na rok 2020.

   Jenže podle posledního zápisu je úkol vyřazen ze sledování. Zkuste uvažovat se mnou, několik let není nikdo s to zajistit plnění, a po letech se úkol vyřadí s úlitbou, že splnění závisí na strategickém plánu oprav komunikací. Takže repríza strategie z roku 2015.

   Já jsem došla k závěru, že obyvatelům nezbývá než znovu sepsat novou žádost, a upravit její formulaci, aby jim někdo ze současné rady města sdělil, nejlépe formou usnesení, na jakém místě je ve Strategickém plánu oprav komunikací Habeš a za kolik desetiletí na ní přijde řada.

   Útěchu pro obyvatele této části města však máme už nyní. Za ta léta se stihla zrealizovat spousta jiných menších i větších projektů, městskou kasou proteklo něco milionů na akce pro mnohem menší počet obyvatel, radujte se, užívejte je spokojeně a pak se vracejte se zavřenýma očima domů, ať nevidíte, že u vás se to prostě nezmění.

   A za peníze na projektovou dokumentaci pro Habeš se příští rok bude pohodlně parkovat u lyžařského svahu, vyasfaltuje se zbytek zeleně Výstaviště u zimáku, nebo se vystaví na Mlakách zbytečné nádrže na bůhvíco a pro bůhvíkoho.  A připočtěme si peníze na projektové dokumentace na tyto akce, nebo na nápady jako bylo zcivilizování lokality U Vodáka a množství dalších, o kterých se nikdy nedozvíme a hned je tu obrázek, komu vlastně peníze (rozpočet) města nejvíc slouží. 

 

 

P.S <<- Ing. Milan Staffa (Neregistrovaný) 17.1.2019 16:28:29

Dotazy občanů > Velmi špatný stav horní části ulice Rokycanova (č. 2200656)

Dobrý den,

můj dotaz se týká špatného, ne-li katastrofálního stavu ulice Rokycanova (mezi křižovatkou Harantova a ulicí Legionářská). Tato ulice je dlouhodobě ve velmi špatném stavu a tento stav zapříčinuje i škody na soukromém majetku.

Tento stav je již znám od druhé světové války, kdy v této ulici nedošlo k žádné větší opravě.

V katastrofálním stavu je např. kanalizace, která v této ulici vede. Ta se již několikrát v posledních letech propadla (viz např. kdy se v této ulici při větších deštích udělaly kaverny, které se nakonec propadly i s chodníkem a zmizel v nich celý strom). Nemluvě o tom, že kanalizace je v tak havarijním stavu, že se do ní bojí i zaměstnanci ČEVAKu. Právě z důvodu této špatné kanalizace dochází pravidelně každých několik let k zaplavení sklepů jak v našem domě, tak i v okolních domech.

Ve velmi špatném stavu je i komunikace samotná. Dlouhodobě zanedbávání stavu této ulice městem má za následek to, že krajnice je na většině této komunikace rozpadlá a rozdíl mezi krajnicí a okolím je v některých místech tak velký, že při parkování dochází k poškozování podvozků automobilů.

Již několikrát se tento problém řešil. Mám i dopis mého pradědečka, který se tento problém s městem snažil řešit již v 40. letech minulého století, ale město i přes to nepodniklo žádnou nápravu.

Další problém je to, že z důvodu špatného stavu komunikace je v této ulici zákaz vjezdu vozidel s váhou větší než 3,5 tuny. I přes to v této ulici jezdí mnohem těžší vozidla (např. je zde vidět i žlutý městský autobus, který zde občas projede nehledě na zákaz). To rozhodně již tak špatnému stavu ulice neprospíva.

Prosím tedy o kontrétní informaci, KDY město plánuje opravu této ulice. V mé minulé otázce před několika lety mi bylo řečeno, že město má na starosti důležitější věci, než opravu ulic v špatném stavu (např. plány stavby nové lávky apod.) a že oprava se plánuje až v dlouhodobém horizontu.

Proto bych rád věděl, kdy a zda vůbec tuto opravu plánujete.

Rád bych připomenul, že po posledním větším problému (propady chodníku do 2 metrové hloubky a propad celého stromu do podzemí – přičemž byla na celý den policií uzavřena celá tato část ulice z důvodu velkého nebezpečí) obyvatelé ulice sepsali podobný dopis a město tento problém ignorovalo – resp. v odpovědi se vyjádřilo, že tento stav řešit zatím nebude.

Pokud by město tento problém hodlalo ignorovat dále, tak prosím o kontakt na zodpovědnou osobu, která zodpovídá za velmi špatný stav ulice.

Děkuji                          S pozdravem Ing. Milan Staffa ml.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpověď: 6.2.2019 17:38:26 Velmi špatný stav horní části ulice Rokycanova

Vážený pane Staffo,

 

minulý týden se uskutečnilo jednání, na jehož základě vznikla mapa plánu oprav povrchů komunikací s vyznačením priorit. Podle sdělení paní místostarostky Petry Trambové se k výše uvedenému ještě mají vyjádřit správci sítí. Následně budou blíže určeny možné termíny oprav. V ulici Rokycanova se bude muset opravit jak vodovod, tak i kanalizace, půjde tedy o investičně náročnější akci. Zatím by provedení rekonstrukce této ulice vycházelo zhruba na rok 2021 nebo 2022.

Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí >>

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

8. 12. 2019 (16:33)  –  Luděk Blaha

0
0

Z výše uvedeného by bylo možné dovodit, že v lokalitě Habeš nebydlí nikdo z předchozích a především současných koaličních zastupitelů, ani jejich příbuzní nebo kamarádi.

Odpovědět

8. 12. 2019 (18:59)  –  Michaela Šťastná

0
0

Z výše uvedeného by bylo možné dovodit, že to snad bude pravda.
Jakmile si poslechneme urputnou obhajobu vybudování parkoviště u zimáku – na projekt se letos rozpočtovou změnou na honem navyšoval rozpočet příslušné kapitoly – kdy zaznělo, že ta zeleň vlastně není zelení, protože se na ní stejně parkuje(beztrestně, tak se jen legalizací podpoří přestupcům jejich konání)), jak se chudáci hokejisté – velcí i rodiče těch malých – nadřou s výstrojí na zimák, protože musí parkovat o pár metrů dál, a že ten jeden strom to stejně nevytrhne, protože se náhradní výsadbou přece za něj něco vysadí – a jak správně řekl p. M. Anděl, těžko nahradí vzrostlý strom u zimáku náhradně vysazený v aleji u Semic – korunováno připomenutím, že je to investice "jen" za 500 tisíc a jak se ta snaha nepřiznat, že pro zájem několika jedinců klidně pominou vyšší zásadu, kterou se má zastupitel řídit, a stejně starostlivě přistupovat ke všem občanům, pak snadno všichni pochopíme, jak někteří zastupitelé (a rada města: Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček) chápou svou funkci.

A až si poslechneme celou rozpravu u rozpočtu, tak doufám, že i zastánci vyrovnaného rozpočtu pochopí, že smyslem nebylo schválit vyrovnaný rozpočet, ale tento rozpočet a to velký rozdíl!
A až mi sem zastánci tohoto rozpočtu budou psát, ať mi k tomu rovnou připojí dovětek, proč odkládáním žádosti obyvatel Habeše radní navyšují výdaj z městské kasy na tuhle opravu, který se každým rokem zvyšuje.
Jaká částka by to mohla být je vidět např. u Zeyerovi ulice, která zčistajasna dostala přede všemi přednost a už se do ní investovalo třeba na proj. dokumentaci na vodovodu 389.000,-Kč bez DPH.
A těch příkladů je spousta, hlavně u zbytných prosazovaných položek.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.